Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  začátekpředchozí133 - 142další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Relace mezi politikou ŽP a ekonomickým rozvojem: Analytická část projektu - fáze přípravy
UT 2002, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky ; Wolf, Petr
Zastavený (předčasně ukončený) projekt. Cílem projektu byla analýza a výzkum makroekonomických souvislostí environmentální regulace, spočívající v komplexním metodickém vyhodnocení dopadu politiky životního prostředí na ekonomický rozvoj, zaměstnanost, míru inflace a zahraniční obchod. Zpráva obsahuje výzkum vztahů mezi makroekonomickým vývojem a prosazováním priorit v oblasti životního prostředí, analýzu environmentálně motivovaných bariér obchodu, analýzu environmentálně škodlivých dotací v návaznosti na práce OECD, analýzu reflektující dopad obchodních opatření.
Relace mezi politikou ŽP a ekonomickým rozvojem: Realizační část projektu. Fáze 2
UT 2002, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky ; Wolf, Petr
Cílem projektu byla analýza a výzkum makroekonomických souvislostí environmentální regulace, spočívající v komplexním metodickém vyhodnocení dopadu politiky životního prostředí na ekonomický rozvoj, zaměstnanost, míru inflace a zahraniční obchod. Zpráva obsahuje kapitoly: Výzkum vztahů mezi makroekonomickým vývojem a prosazováním priorit v oblasti životního prostředí, Analýza vyhodnocení ekonomických a sociálních dopadů environmentálních opatření ve vybraných zemích, Navržení metodiky přístupu k vyhodnocení ekonomických a sociálních dopadů environmentálních opatření v podmínkách České republiky, Mezinárodní obchod ČR jako člena EU a předpokládaný vývoj postavení českých firem, Zhodnocení vlivu environmentálních opatření na makroekonomické agregáty, Analýza ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků environmentálně škodlivých dotací.
Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Praha
Zpráva obsahuje výstupy DÚ 3 Ekonomické nástroje z pohledu makrosféry a DÚ 4 Ekonomické nástroje z pohledu mikrosféry. DÚ 3 obsahuje části: Štěpánek, Z. : Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, Kovář, J. : Poplatkové systémy, Geuss, E. : Daňová soustava a ochrana životního prostředí, Kloz, M. : Některé aspekty ekologické daňové reformy podle prof. Weizsäckera při realizaci v podmínkách České republiky, Hájek, M. : Financování ochrany životního prostředí z veřejných rozpočtů. DÚ 4 obsahuje části: Matyáš, R. a kol. : Ekonomické nástroje a informace z pohledu mikrosféry.
Emisní funkce ČNB
ŠTIKA, Petr
Emisní funkce je nejstarší makroekonomickou funkcí centrální banky a spočívá ve vydávání hotovostních peněz (bankovek a mincí) na území daného státu. Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na samotné bankovky a mince, se kterými se lidé setkávají denně, ale málokdo si uvědomuje, jak vůbec vznikla česká měna, z čeho jsou tyto peníze vyrobeny, jakou mají historii a vývoj, co svým motivem znázorňují atd.
Zavěšení měnového kurzu versus inflační cílování před vstupem do měnové unie
Antal, J. ; Brázdik, František
Tento článek zkoumá výkonnost jednoduchých pravidel monetárni politiky ve srovnání s novým keynesiánským rámcem pro malou otevřenou ekonomiku, která vstupuje do měnové unie.
ČR po vstupu do EU - makroekonomický vývoj a mezinárodní srovnání.
Pačovský, Jan ; Nečadová, Marta (vedoucí práce) ; Džbánková, Zuzana (oponent)
Vývoj základních makroekonomických indikátorů po vstupu ČR do EU. Výkonnost české ekonomiky ve srovnání se státy Visegrádské skupiny. Hodnocení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím Globální zprávy o konkurenceschopnosti. Srovnání konkurenceschopnosti ČR se státy Visegrádské skupiny.
Vztah makroekonomických fundamentálních ukazatelů a výkonnosti firmy
Rada, Hynek ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá vlivem základních makroekonomických ukazatelů ČR na výkonnost 7 českých komerčních bank. Výkonnost bank je zkoumána v závislosti na vývoji HDP, inflace, úrokových sazeb a měnových kurzů. Vývoj výkonnosti bank vůči těmto ukazatelům je zkoumán v období od 2004 do 2007 za použití analýzy účetních výkazů jednotlivých bank. Bylo prokázány určité závislosti ve vývoji makroekonomických ukazatelů a výkonnosti bank, obvzláště se ukázalo, že vývoj v bankovnictví velmi ovlivňuje i vývoj HDP. Výsledkům nemůžeme ovšem přikládat přílišnou váhu, z důvodů použití příliš krátkého časového období.
Dobývání znalostí z makroekonomických dat
Lang, Lukáš ; Berka, Petr (vedoucí práce) ; Marek, Luboš (oponent)
Tématem mé práce je Dobývání znalostí z makroekonomických dat. Cílem práce je použít metody dobývání znalostí pro analýzu vztahu základních makroekonomických velicin daných ekonomik západní Evropy a USA v období let 1961--1989 a srovnat použití dobývání znalostí s použitím statistických metod. Statistickou analýzu jsem provádel v programech EViews a MS-Office Excel, dobývání znalostí pak v programu LISp-Miner. Struktura práce je následující -- v teoretické cásti nejprve definuji zkoumané ekonomické veliciny, popisuji jejich vztahy a zabývám se ekonomickou historií daného casového období. Následuje popis vybraných statistických metod a duvody, proc jsem je pri analýze použil. Teoretická cást je zakoncena seznámením se s problematikou dobývání znalostí a výberem vhodných prostredku. V praktické cásti popisuji, jaké konkrétní úlohy jsem rešil, následuje popis procesu sberu a prípravy dat, použití konkrétních statistických metod i metod dobývání znalostí a výsledky, k nimž jsem dospel. Poucení z analýzy i srovnání statistických metod a prostredku dobývání znalostí je obsaženo v záveru. Dekuji vedoucímu své práce Prof. Ing. Petru Berkovi, CSc. za konzultace dobývání znalostí a duležité pripomínky ke strukture práce. Dekuji svým kolegum ze zamestnání Ing. Vojtechu Menzlovi, MSc a Mgr. Jane Závacké za kritiku použitých statistických metod. Dekuji zbylým clenum své rodiny za trpelivost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   začátekpředchozí133 - 142další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.