Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Magnetic excitations in cerium compounds
Vlášková, Kristina ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Prchal, Jiří (oponent)
Název: Magnetické excitace v cérových sloučeninách Autor: Kristina Vlášková Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Díky přítomnosti jediného elektronu ve valenční 4f slupce cérových iontů, cérové sloučeniny vykazují širokou škálu výjimečných vlastností jako valenční fluktuace, magnetické uspořádání nebo tzv. spin glass chování. V předkládané práci se zabýváme především tetragonálním systémem CeCuxAl4-x a jeho magnetickým chováním. Nedávné neutronové experimenty vyvolaly otázky o energetické struktuře CeCuAl3. Vedle dvou očekávaných krystalopolních excitací byla pozorována i další energetická hladina. Vibronová teorie byla navržena k tomu, aby v této sloučenině vysvětlila pozorovanou energetickou strukturu cérového iontu. Měření měrného tepla a neelastického neutronového rozptylu na sloučeninách s různým podílem mědi by mohlo osvětlit magnetické chování a případný efekt vibronového stavu a také jeho změnu s proměnou koncentrací Cu/Al. Byly zkoumány také další dva typy cérových sloučenin, polykrystalický vzorek CePt4Al a krystal Ce3Ru4Al12. Vzorky byly připraveny, charakterizovány a jejich nízkoteplotní vlastnosti byly zkoumány pomocí měření tepelné kapacity a také odporu. Klíčová slova: Cérové...
Magnetooptická odezva multivrstev
Kunt, Ota ; Ostatnický, Tomáš (vedoucí práce) ; Antoš, Roman (oponent)
Optická odezva materiálů silně závisí na jejich magnetických vlastnostech. Tohoto jevu se mimo jiné využívá u materiálů ve formě tenkých vrstev a mul- tivrstev. S využitím citované literatury shrnujeme teorii potřebnou pro výpočet magnetooptické odezvy multivrstvy. Výpočet vychází z Maxwellových rovnic a magnetické materiály jsou popsány pomocí efektivního tenzoru permitivity. Při výpočtu se používá Jonesova formalismu pro popis polarizovaného světla a Ye- hova formalismu pro popis odezvy multivrstvy. V rámci této práce byl vytvo- řen program používající uvedenou teorii a jsou provedeny výpočty pro konkrétní strukturu. Parametry multivrstvy byly voleny dle vzorku, jehož magnetooptická odezva byla měřena na Katedře chemické fyziky a optiky, MFF UK. 1
Nanostructures and Materials for Antiferromagnetic Spintronics
Reichlová, Helena ; Novák, Vít (vedoucí práce) ; Ferguson, Andrew (oponent) ; Kunc, Jan (oponent)
Předmětem této práce jsou dva problémy antiferomagnetické (AFM) spintroniky: manipulace antiferomagneticky uspořádaných momentů a vývoj nových materiálů kombinujících AFM a polovodičové vlastnosti. Jsou prezentovány tři různé metody umožňující manipulaci AFM spinu. První metoda, založena na výměnné interakci na AFM/FM rozhraní, silně závisí na tloušťce AFM a teplotě. Systematicky studujme tyto dva parametry a definujeme podmínky, kdy dochází k manipulaci AFM momentů. Druhou metodou, chlazením AFM v magnetickém poli pod kritickou teplotu, jsme ověřili koncept spintronické součástky založené pouze na AFM (neobsahující FM). Poslední studovaná metoda je založena na proudově indukovaných efektech v nanostrukturách obsahujících AFM. Systematickým studiem vzorku s a bez AFM vrstvy jsme demonstrovali schopnost AFM momentů absorbovat proudově indukovanou torzi. Tato metoda nespoléhá ani na FM ani na chlazení v magnetickém poli a nabízí tak elegantní řešení manipulace AFM momentů. V druhé experimentální části jsou diskutovány nové materiály pro AFM spintroniku a jeden konkrétní příklad, CuMnAs, je studován detailněji. Příprava objemového a epitaxního CuMnAs je prezentována spolu s ukázkou první spintronické funkce tohoto materiálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Electron properties of the substituted cerium compounds
Klicpera, Milan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Hiess, Arno (oponent) ; Michor, Herwig (oponent)
Název práce: Elektronové vlastnosti substituovaných cérových sloučenin Autor: Milan Klicpera Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Pavel Javorský Dr. Abstrakt: Předmětem této práce je studium vibronových stavů v tetragonálních sloučeninách CeCuAl3 a CePd2Al2 a jejich vývoj se substitucí jednotlivých prvků. Příprava monokrystalických a polykrystalických vzorků byla následována jejich chemickou a strukturní charakterizací. Na vzorcích byly pozorovány strukturní, magnetické a supravodivé fázové přechody; a následně důkladně studovány. Zásadní experimenty byly provedeny s využitím pružného a nepružného neutronového rozptylu. Získaná data umožnila určit magnetické struktury sloučenin CeCuAl3, CePd2Al2 a CePd2Ga2. Energetická spektra substituovaných sloučenin ze sérií Ce(Cu,Al)4 a CePd2(Al,Ga)2 umožnila přímo pozorovat vývoj krystalového pole a jeho interakce s fonony ve studovaných sloučeninách. Klíčová slova: intermetalické sloučeniny ceru, vibronové stavy, elektronové vlastnosti, neutronový rozptyl
Nanoparticles based on 3d metal oxides - correlation of structure and magnetism
Kubíčková, Simona ; Kalbáčová Vejpravová, Jana (vedoucí práce) ; Cannas, Carla (oponent) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Název práce: Nanočástice na bázi oxidů 3d kovů - korelace struktury a magnetismu Autor: RNDr. Simona Kubíčková Katedra / Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Dizertační práce řeší korelaci magnetické odezvy nanočástic oxidů železa s jejich vnitřní strukturou. V rámci práce byly srovnány výsledky několika vzájemně se doplňujících charakterizačních metod s cílem určení krystalinity zkoumaných nanočástic. Hlavní důraz byl kladen zejména na objasnění vzniku tzv. "spin-canting" (sklonění spinů) efektu v nanočásticích. Stěžejní metodou pro tuto problematiku byla Mössbauerova spektroskopie ve vnějším magnetickém poli (IFMS). Měření IFMS provedená na sérii vzorků lišících se svou vnitřní strukturou vedla k závěru, že IFMS nepředstavuje jedinou výlučnou metodu pro studium povrchových efektů v nanočásticích neboť nedokáže rozlišit, zda je spin-canting povrchový či objemový efekt. Kromě této problematiky byla IFMS využita taktéž pro studium specifické fáze oxidu železa - ε-Fe2O3 a jejího chování ve vnějším magnetickém poli. Klíčová slova: nanočástice oxidů železa, magnetismus, Mössbauerova spektroskopie, sklonění spinů
Nanostructures and Materials for Antiferromagnetic Spintronics
Reichlová, Helena ; Novák, Vít (vedoucí práce)
Název práce: Nanostruktury a materiály pro antiferromagnetickou spintroniku Autor: Mgr. Helena Reichlová Katedra: Fyzikální ústav AV ČR Vedoucí disertační práce: Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR Abstrakt: Předmětem této práce jsou dva problémy antiferomagnetické (AFM) spintroniky: manipulace antiferomagneticky uspořádaných momentů a vývoj nových materiálů kombinujících AFM a polovodičové vlastnosti. Jsou prezentovány tři různé metody umožňující manipulaci AFM spinu. První metoda, založena na výměnné interakci na AFM/FM rozhraní, silně závisí na tloušťce AFM a teplotě. Systematicky studujme tyto dva parametry a definujeme podmínky, kdy dochází k manipulaci AFM momentů. Druhou metodou, chlazením AFM v magnetickém poli pod kritickou teplotu, jsme ověřili koncept spintronické součástky založené pouze na AFM (neobsahující FM). Poslední studovaná metoda je založena na proudově indukovaných efektech v nanostrukturách obsahujících AFM. Systematickým studiem vzorku s a bez AFM vrstvy jsme demonstrovali schopnost AFM momentů absorbovat proudově indukovanou torzi. Tato metoda nespoléhá ani na FM ani na chlazení v magnetickém poli a nabízí tak elegantní řešení manipulace AFM momentů. V druhé experimentální části jsou diskutovány nové materiály pro AFM spintroniku a jeden konkrétní příklad, CuMnAs, je...
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádávý pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzi krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s...
Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin
Opletal, Petr ; Prokleška, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin Autor: Bc. Petr Opletal Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Tato práce se zabývá studiem fázových diagramů a kritických jevů s nimi spojených v pseudoternárních sloučeninách UCo1-xRuxAl. Tři monokrystaly o nominálním složení UCo0.99Ru0.01Al, UCo0.995Ru0.005Al a UCo0.9975Ru0.0025Al byli připraveny Czochralskeho metodou. Jejich kvalita byla ověřena EDX analýzou, Laueho metodou a rentgenovou práškovou difrakcí. Pro UCo0.99Ru0.01Al byla určena Curieova teplota TC = 16 K. UCo0.995Ru0.005Al má přechod z paramagnetické do feromagnetické fáze v TC = 4,5 K a ve vyšších teplotách se objevuje metamagneticky přechod prvního druhu s kritickým polem HC = 0,04 T. UCo0.9975Ru0.0025Al je paramagnetické do nejnižších teplot s metamagnetickým přechodem prvního druhu s kritickým polem HC = 0,55 T. Hydrostatické tlakové experimenty na UCo0.995Ru0.005Al a UCo0.9975Ru0.0025Al ukázali, že feromagnetismus zanikne a kritické pole se zvyšuje s rostoucím tlakem. Toto chování připomíná vývoj magnetismu v UCoAl a URhAl pod vlivem hydrostatického tlaku. Klíčová slova: UCoAl, URuAl, feromagnetismus, metamagnetismus
Optická odezva magnetických materiálů
Wagenknecht, David ; Ostatnický, Tomáš (vedoucí práce) ; Antoš, Roman (oponent)
David Wagenknecht: Abstrakt k diplomové práci Optická odezva magnetických materiálů, 2014 Magnetický polovodič Ga1−xMnxAs a jiné anizotropní materiály mohou dle teoretických předpovědí vykazovat zajímavé chování v odrazivosti, kterým je její rozdílná velikost pro opačné úhly dopadu. K popsání tohoto efektu jsou odvozeny analytické vztahy týkající se materiálů s nediagonální permitivitou a ty jsou následně použity k numerickým výpočtům optické odezvy konkrétních vzorků. Hlavním předmětem zájmu této práce je transverzální Kerrův jev, který vykazuje asymetrii ve stočení roviny polarizace a stejně tak elipticitě kruhově polarizovaného světla, což je způsobeno právě asymetrií v reflektivitě. Kvůli možnému vlivu je studována i magnetizace longitudinální a polární. Výsledky jsou použity k diskuzi podmínek, nutných k pozorovatelnosti asymetrie, a navíc s cílem změřit jev je představeno konkrétní experimentální uspořádání. 1
Magneticke vlastnosti sferulí ze sedimentu v Tungusce (holocén) a v Severni Americe (holocén/pleistocén)
Nábělek, Ladislav ; Kletetschka, Günther (vedoucí práce) ; Rajmon, David (oponent)
Na počátku 20. století, konkrétně 30. června roku 1908, se odehrála událost, která je popisována jako Tunguzka neboli tunguzská událost. Dodnes není zcela jasné, co se toho dne odehrálo a čím byla celá událost vyvolána. Stejně tak příčiny události Clovis, která je datována do období mladšího dryasu (YD), nejsou zcela jasné. V tomto období došlo k prudkému ochlazení, což mělo za následek vymírání velkých savců. Pojítkem obou událostí je nález magnetických sférulí ve vrstvě sedimentu. Tento materiál může vznikat několika způsoby: spalovacími procesy fosilních pali, ablací kosmického materiálu procházejícího atmosférou, velkou explozí v atmosféře nebo atmosférickým výbojem (blesk). Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou těchto dvou událostí, a s tím spojeným výzkumem mikroskopických sférulí čili materiálu nejasného původu, nalezeného po těchto událostech ve vrstvě sedimentu v Severní Americe a v oblasti centrální Sibiře. Předmětem práce je porovnání obou událostí a příčin vzniku, na základě výzkumu a laboratorních měření materiálu z Clovis a Tunguzky. Pro analýzu magnetického stavu sférulí bylo využito metody nemagnetické separace. Na materiálu byla měřena zbytková magnetizace. K měření bylo využito magnetického skeneru. Na základě laboratorních měření magnetických vlastností sférulí usuzujeme...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.