Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni
Kovařík, Martin ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých komponent zařízení včetně řídicích obvodů. Výsledná účinnost postaveného zařízení bude ověřena měřením.
Elektromagnetické výkonové aktuátory
Kadlecová, Lucie ; Vorel, Pavel (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá literární rešerší a fyzikální analýzou výkonových aktuátorů pracujících na principu elektromagnetické akcelerace kovových předmětů. Cílem je matematická analýza a výroba vybraného typu elektromagnetického aktuátoru, konkrétně indukčního coilgunu.
Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation
Kozub, Agnieszka Lidia ; Shick, Alexander (vedoucí práce) ; Legut, Dominik (oponent) ; Minár, Ján (oponent)
V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují výpočty vycháze- jící z teorie funkcionálu hustoty s explicitně mnohočásticovými přístupy. V kon- krétních variantách této kombinace je přiblížení lokální hustoty doplněno o zesíle- nou elektrostatickou repulzi započtenou Hartreeho-Fockovou metodou, případně je tato repulze zahrnuta přesněji pomocí úplné diagonalizace Andersonova přímě- sového modelu. Jednou z aplikací je studium magnetických příměsí: atomu kobaltu substitučně umístěného v mědi a dále atomů samaria a neodymu adsorbovaných na grafénu. Pro tyto příměsi jsou vypočteny spektrální funkce a poté je analyzováno jejich magnetické chování. Další aplikací je rozbor vlastností tří sloučenin nep- tunia: NpPt2In7, Np2Ni17 a NpBC. Zde jsou vypočteny spinové a orbitální mag- netické momenty a hustoty stavů. V případě NpPt2In7 a NpBC je navíc určeno stabilní magnetické uspořádání.
Optická odezva magnetických materiálů
Wagenknecht, David ; Ostatnický, Tomáš (vedoucí práce)
David Wagenknecht: Abstrakt k diplomové práci Optická odezva magnetických materiálů, 2014 Magnetický polovodič Ga1−xMnxAs a jiné anizotropní materiály mohou dle teoretických předpovědí vykazovat zajímavé chování v odrazivosti, kterým je její rozdílná velikost pro opačné úhly dopadu. K popsání tohoto efektu jsou odvozeny analytické vztahy týkající se materiálů s nediagonální permitivitou a ty jsou následně použity k numerickým výpočtům optické odezvy konkrétních vzorků. Hlavním předmětem zájmu této práce je transverzální Kerrův jev, který vykazuje asymetrii ve stočení roviny polarizace a stejně tak elipticitě kruhově polarizovaného světla, což je způsobeno právě asymetrií v reflektivitě. Kvůli možnému vlivu je studována i magnetizace longitudinální a polární. Výsledky jsou použity k diskuzi podmínek, nutných k pozorovatelnosti asymetrie, a navíc s cílem změřit jev je představeno konkrétní experimentální uspořádání. 1
Preparation and characterization of substituted Y ferrites in the form of ceramics and thin films
Pulmannová, Dorota ; Nižňanský, Daniel (vedoucí práce) ; Prokleška, Jan (oponent)
Název práce: Příprava a charakterizace substituovaných Y ferritů ve formě keramik a tenkých vrstev Autor: Dorota Pulmannová Katedra: Katedra anorganické chemie, PřF UK Praha Vedoucí diplomové práce: RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. Konzultant: Ing. Josef Buršík, CSc. Abstrakt: Tato práce popisuje přípravu a charakterizaci série hexagonálních ferritů o složení BaSrCoZnXFe11O22, kde X=Fe, Al, Ga, In and Sc. Vzorky byly připraveny v práškové a keramické formě pomocí cit- rátové syntézy a ve formě tenkých vrstev pomocí metody CSD. S použitím práškové neutronové difrakce jsme zistili, že vzorek BaSrCoZnFe12O22 má kolineární magnetickou strukturu patřící ke grupě C2/m nebo C2'/m'. Magnetická struktura vzorků ob- sahujících In a Sc je podobná, ale magnetické momenty atomů v poloze 18hVI nejsou orientovány rovnoběžně s ostatními momenty. Magnetická struktura vzorku substituovaného galiem je odlišná, je modulována s propagačním vektorem k ≈ (0, 0, 3/4). Propagační vektor vzorku substituovaného hliníkem je k ≈ (0, 0, 3/2). Substituující prvky mají silné preference k určitým kationtovým polohám. Al a Ga preferují polohu 3bVI, Zn preferuje tetraedrickou polohu 6cIV a In a Sc preferují polohu 6cVI. Magnetizační křivka vzorku obsahujícího hliník je stejná jako bylo popsáno v literatuře, s přechodem kolem 0.5 T. Magnetizační...
Magnetic excitations in cerium compounds
Vlášková, Kristina ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Prchal, Jiří (oponent)
Název: Magnetické excitace v cérových sloučeninách Autor: Kristina Vlášková Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Díky přítomnosti jediného elektronu ve valenční 4f slupce cérových iontů, cérové sloučeniny vykazují širokou škálu výjimečných vlastností jako valenční fluktuace, magnetické uspořádání nebo tzv. spin glass chování. V předkládané práci se zabýváme především tetragonálním systémem CeCuxAl4-x a jeho magnetickým chováním. Nedávné neutronové experimenty vyvolaly otázky o energetické struktuře CeCuAl3. Vedle dvou očekávaných krystalopolních excitací byla pozorována i další energetická hladina. Vibronová teorie byla navržena k tomu, aby v této sloučenině vysvětlila pozorovanou energetickou strukturu cérového iontu. Měření měrného tepla a neelastického neutronového rozptylu na sloučeninách s různým podílem mědi by mohlo osvětlit magnetické chování a případný efekt vibronového stavu a také jeho změnu s proměnou koncentrací Cu/Al. Byly zkoumány také další dva typy cérových sloučenin, polykrystalický vzorek CePt4Al a krystal Ce3Ru4Al12. Vzorky byly připraveny, charakterizovány a jejich nízkoteplotní vlastnosti byly zkoumány pomocí měření tepelné kapacity a také odporu. Klíčová slova: Cérové...
Magnetooptická odezva multivrstev
Kunt, Ota ; Ostatnický, Tomáš (vedoucí práce) ; Antoš, Roman (oponent)
Optická odezva materiálů silně závisí na jejich magnetických vlastnostech. Tohoto jevu se mimo jiné využívá u materiálů ve formě tenkých vrstev a mul- tivrstev. S využitím citované literatury shrnujeme teorii potřebnou pro výpočet magnetooptické odezvy multivrstvy. Výpočet vychází z Maxwellových rovnic a magnetické materiály jsou popsány pomocí efektivního tenzoru permitivity. Při výpočtu se používá Jonesova formalismu pro popis polarizovaného světla a Ye- hova formalismu pro popis odezvy multivrstvy. V rámci této práce byl vytvo- řen program používající uvedenou teorii a jsou provedeny výpočty pro konkrétní strukturu. Parametry multivrstvy byly voleny dle vzorku, jehož magnetooptická odezva byla měřena na Katedře chemické fyziky a optiky, MFF UK. 1
Nanostructures and Materials for Antiferromagnetic Spintronics
Reichlová, Helena ; Novák, Vít (vedoucí práce) ; Ferguson, Andrew (oponent) ; Kunc, Jan (oponent)
Předmětem této práce jsou dva problémy antiferomagnetické (AFM) spintroniky: manipulace antiferomagneticky uspořádaných momentů a vývoj nových materiálů kombinujících AFM a polovodičové vlastnosti. Jsou prezentovány tři různé metody umožňující manipulaci AFM spinu. První metoda, založena na výměnné interakci na AFM/FM rozhraní, silně závisí na tloušťce AFM a teplotě. Systematicky studujme tyto dva parametry a definujeme podmínky, kdy dochází k manipulaci AFM momentů. Druhou metodou, chlazením AFM v magnetickém poli pod kritickou teplotu, jsme ověřili koncept spintronické součástky založené pouze na AFM (neobsahující FM). Poslední studovaná metoda je založena na proudově indukovaných efektech v nanostrukturách obsahujících AFM. Systematickým studiem vzorku s a bez AFM vrstvy jsme demonstrovali schopnost AFM momentů absorbovat proudově indukovanou torzi. Tato metoda nespoléhá ani na FM ani na chlazení v magnetickém poli a nabízí tak elegantní řešení manipulace AFM momentů. V druhé experimentální části jsou diskutovány nové materiály pro AFM spintroniku a jeden konkrétní příklad, CuMnAs, je studován detailněji. Příprava objemového a epitaxního CuMnAs je prezentována spolu s ukázkou první spintronické funkce tohoto materiálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Electron properties of the substituted cerium compounds
Klicpera, Milan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce) ; Hiess, Arno (oponent) ; Michor, Herwig (oponent)
Název práce: Elektronové vlastnosti substituovaných cérových sloučenin Autor: Milan Klicpera Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Pavel Javorský Dr. Abstrakt: Předmětem této práce je studium vibronových stavů v tetragonálních sloučeninách CeCuAl3 a CePd2Al2 a jejich vývoj se substitucí jednotlivých prvků. Příprava monokrystalických a polykrystalických vzorků byla následována jejich chemickou a strukturní charakterizací. Na vzorcích byly pozorovány strukturní, magnetické a supravodivé fázové přechody; a následně důkladně studovány. Zásadní experimenty byly provedeny s využitím pružného a nepružného neutronového rozptylu. Získaná data umožnila určit magnetické struktury sloučenin CeCuAl3, CePd2Al2 a CePd2Ga2. Energetická spektra substituovaných sloučenin ze sérií Ce(Cu,Al)4 a CePd2(Al,Ga)2 umožnila přímo pozorovat vývoj krystalového pole a jeho interakce s fonony ve studovaných sloučeninách. Klíčová slova: intermetalické sloučeniny ceru, vibronové stavy, elektronové vlastnosti, neutronový rozptyl
Nanoparticles based on 3d metal oxides - correlation of structure and magnetism
Kubíčková, Simona ; Kalbáčová Vejpravová, Jana (vedoucí práce) ; Cannas, Carla (oponent) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Název práce: Nanočástice na bázi oxidů 3d kovů - korelace struktury a magnetismu Autor: RNDr. Simona Kubíčková Katedra / Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Dizertační práce řeší korelaci magnetické odezvy nanočástic oxidů železa s jejich vnitřní strukturou. V rámci práce byly srovnány výsledky několika vzájemně se doplňujících charakterizačních metod s cílem určení krystalinity zkoumaných nanočástic. Hlavní důraz byl kladen zejména na objasnění vzniku tzv. "spin-canting" (sklonění spinů) efektu v nanočásticích. Stěžejní metodou pro tuto problematiku byla Mössbauerova spektroskopie ve vnějším magnetickém poli (IFMS). Měření IFMS provedená na sérii vzorků lišících se svou vnitřní strukturou vedla k závěru, že IFMS nepředstavuje jedinou výlučnou metodu pro studium povrchových efektů v nanočásticích neboť nedokáže rozlišit, zda je spin-canting povrchový či objemový efekt. Kromě této problematiky byla IFMS využita taktéž pro studium specifické fáze oxidu železa - ε-Fe2O3 a jejího chování ve vnějším magnetickém poli. Klíčová slova: nanočástice oxidů železa, magnetismus, Mössbauerova spektroskopie, sklonění spinů

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.