Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza ztrát v elektrických strojích při nestandardních podmínkách
Bulín, Tomáš ; Rafajdus, Pavol (oponent) ; Skala, Bohumil (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou magnetických ztrát v elektrických strojích a možnostmi jejich měření. Magneticky měkké i tvrdé materiály jsou velmi náchylné na změnu magnetických vlastností. Lze je měnit pouhou změnou teploty materiálu nebo indukováním různého pnutí uvnitř materiálu a díky tomu dosáhnout rozdílných výsledků. Tyto změny je důležité mít na paměti při návrhu elektrického stroje. Původní parametry v ovlivněných matriálech lze obnovit opětovným vystavením magnetickému poli, žíháním nebo broušením. Zmíněné metody uvolňují indukované pnutí uvnitř materiálu. Kromě analyzování těchto vlivů je důležité znát i způsob měření magnetických parametrů. Každý způsob má svá specifika a zanáší do měření určitou chybu. Při konstrukci stroje pro vyšší účinnosti, vyšší otáčky nebo vyšší teploty je vhodné vědět, jak se magnetické vlastnosti změní. Tato práce pojednává o vlastnostech různých materiálů, jejich měření, a nakonec i aplikaci zjištěných výsledků na zvoleném elektrickém stroji.
Ground state investigations of Ce and U intermetallic compounds
Bartha, Attila ; Prokleška, Jan (vedoucí práce) ; Detlefs, Blanka (oponent) ; Michor, Herwig (oponent)
Název práce: Studium základního stavu Ce a U intermetalických sloučenin Autor: Attila Bartha Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D., Katedra fyziky konden- zovaných látek Abstrakt: Intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu nabízejí ne- spočet zajímavých fyzikálních vlastností kvůli různorodému chování f -elektronů a interakcí kterým tyto elektrony jsou vystaveny. V této práci jsme se zabývali širokou škálou studií základních stavů CePd2X3 (X=Zn, Ga) a (Ce,U)nTIn3n+2 (T=Rh, Ir) sloučenin. Monokrystaly CePd2Zn3 a CePd2Ga3 byly připraveny poprvé pomocí Bridgmanovi metody. CePd2Ga3 se uspořádává feromagneticky pod teplotou TC = 6,7 K a vykazuje silnou magnetokrystalickou anizotropii. Ve sloučenině CePd2Zn3 byl odhalen antiferomagnetický fázový přechod pod teplo- tou TN = 1,9 K. Výsledky magnetizačních měření na Ce2IrIn8 odhalily efektivní magnetický mo- ment µeff = 2, 45µB/Ce3+ a paramagnetickou Curieovu teplotu θP = −31 K. Rozklad Hallova odporu ρxy(B) do komponent NHE a AHE odhalil dominanci anomálního příspěvku v teplotním oboru od 60 K do 100 K. Ce2RhIn8 byl stu- dován pomocí úhlové a polní závislosti měrného tepla a magnetizace. Výsledný fázový...
Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence
Szabó, Hugo ; Singule, Vladislav (oponent) ; Rubeš, Ondřej (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ktoré sa navzájom odpudzujú a elektrická časť je tvorená magnetickým obvodom a cievkou, ktorých relatívnym pohybom sa v cievke indukuje napätie. Matematický model je tvorený v programoch Matlab, Simulink a FEMM. Konštrukčný model je tvorený v programe Inventor.
Pasivní axiální magnetické ložisko
Dostál, Patrik ; Štěpánek, Vojtěch (oponent) ; Pruša, Radomír (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a následné simulace hodnot pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Zároveň byly také simulovány účinky teploty. Bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou se zásadně snižuje tuhost ložiska. Rovněž byly zkoumány další vlivy ovlivňující tuhost ložiska, jako například rozměry magnetů a vzdálenosti mezi nimi. Hodnoty experimentálního měření a simulovaných hodnot byly v závěru práce vzájemně porovnány. Analyzované ložisko je určeno pro užití v bezucpávkovém odstředivém čerpadle. Z hodnot zjištěných simulací a experimentálním měřením byly vyvozeny závěry pro použití ložiska v praxi. Součástí této práce je také rešerše na téma pasivní magnetická ložiska. Rešerše se zabývá samotným principem funkce ložisek, jejich konstrukcí a využitím v praxi.
Popularisation of Science in the Czech Republic
Holčapková, Martina ; Walek, Agata (oponent) ; Baumgartnerová, Alena (vedoucí práce)
The Bachelor´s thesis deals with the theme of popularisation of science. The aim of this thesis is to determine the subjects dealing with popularisation of science and to discover the public awareness of the topic. The first part of the thesis focuses on the definition of the term popularisation of science. In the second part the difference between learning of an adult and a child is discussed. The third part shows the subjects of popularisation of science and the following chapter, which is based on a questionnaire, describes the specific knowledge of the inhabitants of Brno and its surroundings about the possibilities of popularisation of science. The final chapter is devoted to the creation of a popularising and educational program concerned with the topic of electricity and magnetism.
Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Wagenknecht, David ; Turek, Ilja (vedoucí práce) ; Minár, Ján (oponent) ; Šipr, Ondřej (oponent)
dizertační práce Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách David Wagenknecht Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 2019 Teoretický a ab initio popis skutečného chování materiálů je náročný a často je zanedbávána kombinace různých rozptylových mechanismů nebo jevy související s teplotou. A to i přesto, že reálné experimentální vzorky obsahují nečistoty a nová elektronika musí fungovat při nenulových teplotách. Abychom se s tímto vypořádali, věnujeme se v dizertaci " alloy analogy" modelu a jeho začlenění do plně relativistických výpočetních kódů založených na " tight-binding linear-muffin-tin orbital" metodě s koherentní potenciálovou aproximací. Díky spolehlivosti a numerické efektivitě našeho přístupu z prvních principů s ním následně studujeme objemové pevné látky a jejich spintronické aplikace. Sjednocený popis fononů, magnonů a chemických příměsí vede na shodu s literaturou pro teplotně závislý elektrický transport (podélná vodivost a anomální Hallův jev) a rozptylové mechanismy jsou vysvětleny na základě elektronové struktury. Získané výsledky jsou využity pro identifikaci defektů v reálných vzorcích, navíc...
Elektromagnetické výkonové aktuátory
Kadlecová, Lucie ; Vorel, Pavel (oponent) ; Folprecht, Martin (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá literární rešerší a fyzikální analýzou výkonových aktuátorů pracujících na principu elektromagnetické akcelerace kovových předmětů. Cílem je matematická analýza a výroba vybraného typu elektromagnetického aktuátoru, konkrétně indukčního coilgunu.
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádává pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzy krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s...
Hybridní vibrační generátor
Rasocha, David ; Rubeš, Ondřej (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh hybridního piezoelektrického vibračního generátoru. Hlavní myšlenka spočívá v umístění permanentního magnetu na konec vetknutého piezoelektrického nosníku a vhodném umístění cívky. Cívka s procházejícím magnetickým polem generuje napětí na zátěži. Piezoelektrický nosník bude v závislosti na své deformaci také generovat napětí. Pro modelování bude využit program Femm, Matlab a Simulink.
Konstrukční návrh precizního manipulátoru
Stuchlík, Petr ; Pavlík, Jan (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a následného konstrukčního řešení precizního manipulátoru využívaného jako stolek elektronového mikroskopu. První část závěrečné práce se zabývá problematikou, spojenou s pohybem zkušebního vzorku uvnitř elektronového mikroskopu. Následně byly navrženy možné konstrukční varianty, ze kterých se dále vyvíjely další kroky pro správnost a funkčnost manipulátoru. Jednotlivé silové namáhání součásti byly vypočítány. Výsledek práce byl zkonstruován jako CAD model s následným přenesením na výkres sestavy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.