Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 955 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Internetová televize Stream: alternativa a konkurence klasických televizí (specifika Pořadu Luďka Staňka a jeho analýza)
Maršálová, Michaela ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tématem této diplomové práce je internetová televize Stream. V teoretické části jsme popsali, jak internetová televize obecně funguje. Také jsme se v teoretické části práce věnovali tomu, jakou má televize Stream historii. V praktické části jsme podrobně sémioticky rozebrali jeden z pořadů televize Stream, a sice Pořad Luďka Staňka. Součástí praktické části této diplomové práce je i rozhovor s Luďkem Staňkem, moderátorem analyzovaného pořadu. V rozhovoru jsme se věnovali jeho působení v pořadu. Cílem této diplomové práce bylo popsat, jak funguje internetová televize Stream, a analyzovat Pořad Luďka Staňka. Tato práce je přínosem, protože sumarizuje znalosti týkající se internetové televize Stream.cz, a také proto, že předkládá podrobnou analýzu Pořadu Luďka Staňka včetně rozhovoru s tímto novinářem a moderátorem.
Současné mediální obsahy očima dětských prosumerů
Hemerová, Aneta ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Supa, Markéta (oponent)
Předmětem diplomové práce je kvalitativní analýza českého dětského televizního pořadu, který se zabývá představováním jiných kultur. Jejím cílem je odpovědět na to, jakým způsobem jsou jiné kultury v rámci pořadu představovány dětskému divákovi. Na tuto problematiku je nahlíženo v kontextu konceptu kultury a kulturní identity tak, jak ji definují sociální antropologové, tedy jako soubor významů a praktik, které jsou naučené. Dále v souvislosti s multikulturní výchovou, kdy se jako převládající přístup v pořadu ukazuje kulturně standardní přístup. Pozornost je věnována i zobrazení dítěte v mediálních obsazích a struktuře dětských mediálních obsahů. Kvalitativní analýza pořadu přinesla výsledné schéma Strategie dětského poznání, které ve třech fázích definuje způsob, jakým jsou jednotlivé oblasti divákovi prezentovány. První seznámení představuje úvodní krok, kdy se divák seznamuje s citově a ideologicky nezabarvenými fakty. V druhé konfrontační fázi je úvodní informace dále rozváděna a vztažena k hlavním postavám tak, že je jasně vymezeno, kdo jsme my, a kdo jsou "oni". V závěrečné fázi je divák vychováván v kontextu dominantní ideologie. Pořad pak divákovi předkládá konkrétní prvky, které tvoří celkový obraz o diskutované oblasti. Mezi tyto prvky patří primárně ukázka prostředí, jazyka,...
Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je prezentují média
Krumphanzl, Filip ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Práce si klade za cíl vědeckými metodami ozřejmit postavení knihy jako média v současné české kultuře. Protože existuje početné množství způsobů, jak lze tohoto široce definovaného cíle dosáhnout, bylo třeba nějakou metodu (a tedy úhel pohledu) zvolit. V práci se tak vyskytují dva způsoby šetření - dotazník pro zástupce generace Y a mediální analýza výstupů kulturních rubrik dvou českých deníků, Mladé fronty DNES a Práva v období měsíců června a prosince roku 2017. Všechna teoretická východiska, popisy metod a vysvětlení klíčových pojmů jsou součástí teoretické části. V dotazníku je cílem zmapovat čtenářské preference a návyky mladých čtenářů, přičemž se otázky zaměřují jak na kvalitativní, tak kvantitativní aspekty čtení knih. V mediální analýze, která je provedena kvalitativní obsahovou metodou, je zastřešujícím záměrem podat co nejpřesnější obraz, jaký média o knihách vytvářejí. Toho bude dosaženo pečlivým záznamem článků o knihách, u nichž bude sledována jak jejich četnost, tak především jejich obsahy.
Klášter a město. Působení broumovských benediktinů po jejich vysídlení z Československa v bavorském Rohru
Šumníková, Kateřina ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Přesídlení broumovských benediktinů německé národnosti v rámci poválečného odsunu do Rohr in Niederbayern lze považovat za spouštěč obnovy nejen samotného města, ale i celého regionu Dolního Bavorska. Díky neúnavnému úsilí broumovských benediktinů se podařilo ve velmi krátkém časovém úseku tamější klášter zrekonstruovat, vystavět klášterní gymnázium, internát a velkým dílem přispět ke kulturnímu a společenskému rozvoji přilehlé oblasti. Práce ozřejmí, jaké události benediktinskému příchodu do Rohru předcházely a jak byli benediktini rohrským obyvatelstvem přijati. Hlavní stať předkládané práce si klade za cíl zmapovat konkrétní přínosy broumovských benediktinů v Rohru ve vztahu ke školství, kultuře, duchovní správě a česko-německému dialogu. Zvláštní pozornost je věnována břevnovskému opatovi Anastázi Opaskovi, který sehrál důležitou roli při zintenzivnění vztahu rohrského opatství s českým prostředím. Závěrem práce poukáže na možné osudy rohrského opatství v budoucnu.
Zobrazení Highland Clearances v historických románech
Hejtmánek, Matěj ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Tomalová, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Highland Clearances, tedy historickými událostmi do češtiny překládanými jako čistky na skotské Vysočině. Tento pojem souhrnně označuje události z druhé poloviny 18. století a začátku 19. Století, kdy na skotské Vysočině docházelo k výrazným společenským a kulturním změnám. Výsledkem bylo přemístění tisíců lidí zejména ze zemědělských oblastí Vysočiny a severních skotských ostrovů do velkých měst na jihu Skotska, do Anglie anebo i za hranice Velké Británie. Highland Clearances nejsou zapomenuty dodnes a stále u mnohých Skotů vzbuzují pocit historické tragédie a traumatu. Tato práce se zaměřuje na analýzu třech historických románů, které události různým způsobem reflektují. Konkrétně to jsou díla Waverley (1814), Butcher's Broom (1934) a Consider the Lilies (1968). Romány jsou analyzovány a následně i srovnány s ohledem na autora, výběr konkrétních aspektů čistek, které román zobrazuje, a jeho celkovému přínosu a způsobu interpretace čtenáři.
Narození
Piskova, Olena ; Klímová, Barbora (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Koropecká, Markéta
Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově podmíněn, tedy ovlivněn tím, jaké společnost přisuzuje ženám a mužům role, normy a vzorce chování. Odborníci prokázali, že ženy prožívají akulturaci jinak než muži. Kvůli jejich reprodukční roli jsou považovány za nositelky a ochranitelky kulturní identity imigrantské skupiny a očekává se od nich, že kulturní hodnoty předají dalším generacím. Proces akulturace byl hodnocen na základě teorie stresu a jeho zvládání. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny dvě skupiny imigrantek, ženy z Ukrajiny a arabských zemí. Hlavním cílem práce zjistit, zda respondentky z těchto zemí zažívají akulturační stres při adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres redukovat a také co akulturaci u imigrantek v českém prostředí ovlivňuje. S respondentkami byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly následně vyhodnoceny metodou kvalitativní obsahové analýzy. Klíčová slova: akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí 1
Možnosti inovací ve vybraném kulturním zařízení
NOVOTNÁ, Kristýna
První část práce je zaměřena na popis specifik podnikání v kultuře, rozdělení typů inovaci a na možnosti financování kulturních aktivit. V druhé části práce je představen kulturní objekt Kino Ševětín, jeho historie, marketingová komunikace, potencionální zákazníci. Dále je zde popsána situační analýza, ze které vyplyne technická, strategicka i produktová inovace. Následně jsou popsány možnosti financování těchto inovací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 955 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.