Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 980 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Židé v Kroměříži a jejich kultura se zaměřením na období Protektorátu
Ryšavá, Denisa ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji osudu kroměřížských Židů, který je, stejně tak jako ostatní Židy v Protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války, stihl. Na začátku stručně popisuji historii a vývoj místního židovského obyvatelstva a jejich kultury, avšak hlavní část této práce je věnována letům třicátým a počátku čtyřicátých let, tedy období První republiky, Druhé republiky a Protektorátu Čechy Morava, jež jsou popsány detailně. Určitou část zde také věnuji židovským památkám, které byly, bohužel, díky nacistickému režimu, téměř všechny, zničeny. V neposlední řadě zde popisuji návrat kroměřížských Židů, obnovení židovské obce po roce 1945, vývoj komunity, ale také to, kam se můžeme i dnes vydat po stopách kroměřížských Židů a zavzpomínat, či představit si, jak velká židovská komunita zde tenkrát byla. Klíčová slova Židé, Kroměříž, židovské památky, kultura, Druhá světová válka, antisemitismus, holokaust, deportace
Rezidence Václava IV. Srovnání královských rezidencí Václava IV. a Karla V. Francouzského
Tomčíková, Eva ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce bylo popsat významná sídla Václava IV. v Čechách, zdůraznit jejich umělecký, politický a všeobecně kulturní význam a zasadit je do mezinárodního rámce pomocí srovnání s rezidencemi Karla V. Francouzského. Francouzské vlivy na české prostředí, především v oblasti architektury a umění všeobecně jsou nezanedbatelné, což se zde podařilo ilustrovat. Výstupy z pečlivé analýzy informací získaných z pramenů, sekundární literatury a v některých případech přímo v dané lokalitě jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol - první se zabývá sídelní kulturou Václava IV., druhá politickými a kulturními vztahy českých zemí a Francie v dotyčném období koncem 14. a počátku 15. století, třetí sídelní kulturou Karla V. a čtvrtá finální komparací.
Influence of Stephen King's ‚It' on literature and popular culture
Gajdošová, Veronika ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Bojarová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl prozkoumat rozsah vlivu díla To od Stephena Kinga na populární kulturu (a to včetně filmového průmyslu, hudebního průmyslu, kostýmy na Halloween a dalších) a literaturu (předvedeno na konkrétních příkladech). Teoretická část se zaměřuje na život a dílo autora a stručně shrnuje knihu To. V praktické části se zabývám příklady vlivu knihy na zmíněné aspekty kultury (literatura a populární kultura). K bádání jsem použila několik zdrojů, zaprvé literární díla, poté internetové články a videa.
Kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977
Kolek, Michael ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce bude sledovat kulturně-historický vývoj Vršovic v letech 1922-1977, kdy se Vršovice stávají součástí Velké Prahy. Analyzuji klíčové stavby, které byly za této éry postaveny. V druhé části práce se budu zabývat hospodářskou krizí a jejími důsledky pro Vršovice, které měly fatální dopad na kulturu a vedly až k druhé světové válce. Dále uvedu vzpomínky pamětníka Bohumila Koblihu, svědka Květnového povstání 1945 ve Vršovicích. Ve druhé části práce se budu zabývat stavebním rozvojem v 50. a 60. letech 20. století až do roku 1977, kdy skončila výstavba panelových domů typu G 57. Cílem bakalářské práce je rozebrat kulturně-historický vývoj Vršovic za pět dekád. Klíčová slova Architektura, kultura, město, přelom 19. a 20. století, stavby, Velká Praha, Vršovice
Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století
Izdný, Jakub ; Drška, Václav (vedoucí práce) ; Matla, Marzena (oponent) ; Sommer, Petr (oponent)
Práce se zabývá vývojem ve střední Evropě dlouhého 10. století a snaží se postihnout obecně proměny, které v regionu této epochy nastaly. Srovnáním a interpolací fenoménů christianizace, budování politické a ekonomické moci a proměny celé společnosti mezi klíčovými regiony dotčené oblasti se snaží představit nový pohled na celou problematiku. Preferuje vizi ekonomicko-politického vývoje elit, které v separaci od dosavadních společensko-politických formací budují vlastní mocenský aparát, který se teprve postupně konfrontuje a až nakonec splývá s předstátní společností do podoby raně středověkého křesťanského státu.
Sociálně pedagogická práce v sociálně vyloučené lokalitě Lorec aneb jaké aktivity se nám osvědčily při práci s rodinami s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě
Kvasilová, Hana ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplánek, Michal (oponent)
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá situací a postavením Romů v české společnosti, jejich historií, etnicitou, kulturou, zvyky i problémem sociálního vyloučení. Objasňuje důležitost znalosti těchto aspektů pro práci pedagogů a sociálních pracovníků a zdůrazňuje, že základními nezcizitelnými lidskými hodnotami jsou důstojnost a právo na sebeurčení. V praktické části je předložen výčet aplikovaných metod práce s cílovou skupinou v sociálně vyloučené lokalitě Lorec a zhodnocení jejich dopadu na kvalitu života v lokalitě. V diskuzi je srovnání zjištěných skutečností se zkušenostmi z jiných lokalit podobného typu.
Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
Cirková, Jana ; Radil, Jan (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.
Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938
Dvořák, Jaromír ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem anglosaské kultury na českou společnost v letech 1918-1938. Hlavní pozornost je věnována českému intelektuálnímu prostředí, které angloamerickou kulturu recipovalo a její kulturní výdobytky šířilo mezi českou společnost. Práce ukazuje význam T. G. Masaryka při zavádění anglické filozofie do českého akademického prostředí i jeho podporu anglosaské kultury v době vzniku Československa. Na osobnosti K. Čapka je demonstrován příklon mladší generace českých autorů k americkému pragmatismu i následný vývoj jeho vztahu k americké kultuře. Pozornost je věnována také Čapkovu úspěšnému cestopisu Anglické listy. Kromě významných osobností je v práci zohledněna úloha anglického semináře na pražské filozofické fakultě, který vedl zakladatel české anglistiky Vilém Mathesius. Práce se zaobírá Mathesiovým jazykovědným dílem, které mělo přesah do kulturních studií. Poslední část práce je věnována zavádění anglického jazyka na střední školy a obsahu anglických učebnic a osnov, zejména hodinové dotaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 980 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.