Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sebevědomí a svoboda v herecké tvorbě
Kaňoková, Beáta ; SALZMANNOVÁ, Eva (vedoucí práce) ; PAVELKA, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o nedostatku sebevědomí a s tím spojeným pocitem nesvobody při herecké práci. Snaží se hledat a pojmenovávat jednotlivé aspekty, které k takovému problému vedou, případně se podílejí na jeho prohlubování. Dále je subjektivní reflexí celého průběhu studia na Divadelní fakultě od prvního ročníku až po absolventská představení ve školním divadle Disk
Divadlo vs. Adolescent
Kranich, Dan ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; KLÍMA, Miloslav (oponent)
V diplomové práci Divadlo vs. Adolescent se zabývám problematikou vytváření inscenace pro adolescenty. Toto téma rozebírám v souvislosti se dvěma inscenacemi: Goon: Krvavá pomsta a Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. Podrobně popisuji realizaci těchto projektů. Tvůrčí práci ve školním prostředí porovnávám s inscenováním v profesionálním divadle. V práci se také zabývám vztahem současných adolescentů k divadlu a zároveň vztahem divadel k adolescentům. Své teze a myšlenky opírám o praktické zkušenosti nabyté uváděním těchto dvou inscenací.
Mechanismy tvůrčího procesu
Hadušovská, Michala ; HAVELKA, Jiří (vedoucí práce) ; TOMÁNEK, Karel František (oponent)
V diplomové práci Mechanismy tvůrčího procesu autorka zkoumá a reflektuje vlastní tvorbu a kreativní proces. Cílem tohoto zkoumání je objevit vnitřní řád a logiku tvůrčího procesu, resp. odhalit mechanismy a nástroje, se kterými pracuje. Poznání a zvědomění používaných technik má sloužit tomu, aby bylo možné nástroje líp poznat, vědomě uchopit a především rozvíjet. Nejdůležitějším cílem diplomové práce bylo pokusit se odsledovat fáze a proměny tvůrčího procesu od tvůrčího nápadu až po realizaci představení. Pro lepší orientaci jsou proces tvorby i text diplomové práce rozdělené do čtyř fází a dvou širších okruhů. První okruh se zabývá obdobím příprav, druhá část je reflexí jeho praktické části, divadelních zkoušek. Sledování vlastní cesty a osobitého způsobu i přístupu k tvorbě z odstupu, přineslo autorce jasnější obraz toho, jak mechanismy a nástroje uvnitř procesu fungují. Jejich poznání a rozvíjení dává možnost převádět myšlenky, nápady i vize do reality víc vědomě a cíleně.
Individualita a normalizace - aplikace teoretických poznatků v objektové realizaci
KOUBEK, Václav
Léta normalizace měla velký vliv na rozvoj lidské individuality, tedy i na rozvoj lidské osobnosti odrážející se ve výtvarném projevu. Tato bakalářská práce Individualita a normalizace proto zkoumá tuto problematiku na pozadí základních historických událostí v Evropě a v naší zemi po 2. světové válce, které v Československu vyústily v období totalitního režimu a dobu normalizace. Na základě těchto poznatků na vybraných příkladech práce popisuje, jak byla v období totality u nás ovlivňována umělecká scéna, zejména svoboda tvůrčího projevu, která je se svobodným rozvojem individuality neoddělitelně spjatá. Praktická část práce je objektovou realizací na toto téma.
Metoda Kreslení pravou mozkovou hemisférou z pohledu výtvarného vzdělávání
DAVIDOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce předkládá kriticko-srovnávací studii, věnovanou analýze metody tzv. Kreslení pravou mozkovou hemisférou a její komparaci s tradičními výukovými modely kreslení. Text vychází v první řadě z rozboru metodických materiálů Betty Edwardsové (autorky knihy Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou) a ty konfrontuje s nejnovějšími poznatky z oblasti neurovědy, zabývajícími se problematikou lokalizace kreativních výkonů. Cílem práce je kriticky poukázat na rozdíly v pojetí výukových metod kresby, jejich odbornou podloženost a aktualizovat jejich kreativní a studijní potenciál pro sféru výtvarného vzdělávání.
Současné postavení scénografa v Devising theatre
Králíková, Františka ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem postavení scénografa v devising theatre. Nejdříve uvádí čtenáře do tématu krátkou charakteristikou o metodě devising a následně ho provází ukázkami jedné německé skupiny zabývající se dokumentárním divadlem a jedné české skupiny, jež se svým laboratorním přístupem pohybuje na hranice mezi divadlem, výzkumem a performancí. Dále čtenáře seznamuji se svými třemi projekty, které vznikaly na bázi devising theatre a reflektuji jejich přípravy, průběh, výsledek a postavení scénografa v nich.
Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu
Kubištová Máčiková, Adriana ; KROBOT, Miroslav (vedoucí práce) ; TOMÁNEK, Karel František (oponent)
Disertační práce Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu s podtitulem Kočovné divadlo jako cesta k autentickému herectví, mapuje fungování kočovného Divadla koňa a motora. Dokládám to deníkovými záznamy ze samotného putování s koněm a maringotkou v okolí Nitry, v oblasti Šluknovského výběžku a na východním Slovensku. Na základě prožitků z kočování a hraní po vesnicích pro divadla neznalé diváky se snažím nacházet cestu k hereckému růstu. Snažím se pojmenovat konkrétní problémy v herectví, se kterými jsem se sama potýkala během svého studia a praxe. Jejich možné řešení se snažím nacházet ve svých osobních zážitcích z kočování.
Redefining the teacher as a Performer
Mendoza Piedrahita, Isabel Cristina ; RAISOVÁ, Michaela (vedoucí práce) ; MALANÍKOVÁ, Hana (oponent)
Redefining the role of the teacher in a community without exposure to arts on a daily basis, by using theatre workshops founded on the psychosomatic approach, permitted the participants to recognize and explore their personal creative resources, enriching their creativity and awareness of their physicality and responsibility in creating a safe and fruitful environment for teaching. This dissertation analyzed an international experiment that put to test the training of a six-member team from the Department of Authorial Creativity and Pedagogy, and offers a case of the current applicability of the psychosomatic approach.
Tvůrčí psaní jako forma zpracování duševní tenze: motivace k tvůrčí činnosti, průběh tvůrčího procesu a léčebné aspekty tvůrčího psaní
Kdolská, Helena ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Kučera, Miloš (oponent)
Cílem práce je podrobněji prozkoumat aspekty tvůrčího psaní jako formy zpracování duševní tenze. Práce si klade základní otázky, a to jaká je motivace ke tvůrčímu psaní v případě duševní tenze, jakým způsobem tvůrčí proces probíhá, a co přináší za přidanou hodnotu. Respondenti jsou mé blízké osoby, které se dlouhodobě věnují tvůrčímu psaní ve chvílích duševní nepohody. Všechny tři jsou ženy, které studují vysokou školu. Jejich věkové rozmezí se pohybuje od dvaceti jedna do dvaceti šesti let. Nejdříve získaly pokyn pro zaznamenání příběhu, který vznikal v duševní tenzi. Po sesbírání materiálu došlo k domluvě osobního setkání s respondentkami, které probíhalo formou rozhovoru. Práce probíhala formou kvalitativního výzkumu. Výsledkem práce je nastínění základního obrazu o motivaci, průběhu a přidané hodnotě tvůrčího psaní v případě duševní tenze. Nejméně informací bylo zjištění v oblasti motivace. Nejvíc v oblasti přidané hodnoty.
Využití principů Orffova Schulwerku ve výuce hudební výchovy na Základní škole generála Františka Fajtla DFC v Letňanech
Koňaříková, Karolína ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce zkoumá Orffův Schulwerk jako systém myšlenek, použitelných ve výuce hudební výchovy a jeho uplatnění na Základní škole generála Františka Fajtla DFC v Praze 9 - Letňany. V první části stručně seznamuje s osobností Carla Orffa - pedagoga. Dále popisuje vznik Orffova Schulwerku v Německu, jeho základní myšlenky, adaptaci v Československu a vznik České Orffovy školy. Podrobně se věnuje škole, na které se vyučuje hudební výchova podle principů Orffova Schulwerku - Základní škole generála Františka Fajtla DFC v Letňanech. Několik kapitol je také věnováno zakladatelce této koncepce Lence Pospíšilové a jejím dalším projektům. Poslední část práce představuje výuku hudební výchovy ve třídách s hudebním zaměřením na prvním a druhém stupni této základní školy. Na základě výzkumu porovnává výuku dvou prvních tříd - s hudebním zaměřením a bez hudebního zaměření ve školním roce 2016/2017.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.