Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava ochrany dřevin
Bubeníková, Štěpánka ; Humlíčková, Petra (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá právní úpravou ochrany d evin. V esti kapitolách se sna í podat ucelený výklad této problematiky. Úprava pro la v posledních letech významnými zm nami. Jádrem práce je tak podrobné shrnutí sou asné právní úpravy ochrany d evin rostoucích mimo les v rámci zákona ochran p írody a krajiny. Prvá kapitola se v nuje úvodnímu vymezení základního pojmu d evina rostoucí mimo les, v etn významu a funkcí. Dal í kapitola se pokou í nastínit vztah mezi soukromoprávní a ve ejnoprávní úpravou d evin. Zejména se zabývá problematikou vlastnictví a sousedských práv. Následující kapitola vymezuje obecn základy ve ejnoprávní úpravy ochrany d evin. tvrtá kapitola je úst ední kapitolou celé práce zabývající se obecnou ochranou d evin rostoucích mimo les v rámci zákona o ochran p írody a krajiny. P edev ím se jedná o mo nosti kácení. V záv re ných kapitolách je také díl ím zp sobem vymezena zvlá tní ochrana d evin v zákon o ochran p írody a krajiny i ochrana v souvislosti s jinými právními p edpisy. Práce obsahuje n které kritické p ipomínky a návrhy k sou asné úrovni ochrany d evin v R.
Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les
Dienstbier, Filip ; Pouperová, Olga ; Vícha, Ondřej
Diagnostickým znakem kulturních památek – objektů zahradní a krajinářské architektury jsou vegetační prvky, z nich nesporně nejvýznamnější kategorii představují prvky dřevinné vegetace – stromy a keře. Ty ovšem podléhají ochraně též z hlediska dalšího z významných veřejných zájmů – ochrany přírody a krajiny, a to jak pro své vlastní biologické a estetické hodnoty, tak i pro hodnoty ekologické. Z tohoto důvodu jsou předmětem ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou zajišťují orgány ochrany přírody. Zájmy na ochraně dřevin a jejich porostů z hlediska zájmů památkové péče na straně jedné a ochrany přírody a krajiny na straně druhé se přitom mohou v závislosti na konkrétních okolnostech doplňovat, mohou být indiferentní, ale mohou se také lišit a kolidovat. Metodika je novým nástrojem pro účinné prosazování zájmů památkové péče v procesech rozhodování o ochraně dřevin rostoucích mimo les. Orgánům památkové péče i vlastníkům kulturních památek, ale i dalším subjektům, poskytuje komplexní soubor doporučení pro jejich postup při nakládání s dřevinami rostoucími mimo les, a to jak procesního, tak i hmotněprávního charakteru. V metodice uvedená doporučení jsou formulována pro základní modelové situace. Procesní postup i relevantní argumentace se v jednotlivých případech může pochopitelně lišit s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právne aspekty v systéme správy, zakladania a starostlivosti o vegetačné prvky
Chalmovská, Monika
Diplomová práce se zabývá právními aspekty ochrany vegetačních prvků v Slovenské legislativním systému. Modelovým územím pro vypracování reálného fungování správy zeleně a problematiky kácení dřevin ve městě bylo zvoleno krajské město Nitra. Jde o město s počtem obyvatel přibližně 80 000. V první části práce byla obecně popsána ochrana vegetačních prvků a jejich postavení v České zákonné úpravě. Pozornost byla věnována také samosprávě a státní správě v obcích. Následně na to byly vyhotoveny schematické zobrazení reálného fungování prvoinstančního orgánu přírody v případě žádostí na kácení dřeviny v Nitře. Reálné fungování správního řízení při kácení dřevin ve vlastnictví obce bylo konfrontovány s fungováním podle zákonu č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a platnými vyhláškami , kterými se provádí tento zákon . V práci je také obsaženy fungování schvalovacího procesu koncepce pro údržbu zeleně ve městě Nitra a souhrnná tabulka pravomocí orgánů státní správy podle platných právních předpisů.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sukcese na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po odstranění křovin
Němec, Jiří ; Otýpková, Zdenka
V roce 2000 byl založen pokus, jehož cílem je sledovat změny ve vývoji vegetace na xerotermních stanovištích v NPP Dunajovické kopce po vykácení křovin. Na počátku bylo vytyčeno 5 trvalých ploch - 3 pokusné a 2 kontrolní. Kontrolou je v tomto pokusu vegetace bez vlivu křovin. V roce 2001 byl experiment rozšířen o další sérii pěti trvalých ploch.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2002
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Horáček, Dan ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Vitáček, Zdeněk ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Zprávu tvoří tyto dílčí studie: 1. Monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin, 2. Monitoring entomofauny v souvislosti se změnami biotopů NPR Novozámecký rybník u Zahrádek, 3. Arachnofauna NPR Novozámecký rybník (pavouci - araneae) - zpráva o výsledcích výzkumu prováděného v roce 2002, 4. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech NPR Novozámecký rybník, 5. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády Brodiví (Cioconiiformes), Dravci (Falconiformes) a Krátkokřídlí (Ralliformes), 6. Zpráva o monitorování změn drobného zpěvného ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy v roce 2002, 7. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací a sledování vlivu prováděného managementu.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování sekundární sukcese po vykácení akátu v chráněných územích s xerotermními trávníky navazuje na výzkumy započaté v roce 1994. Pokus byl založen ve dvou územních (NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby) celkem na 25 trvalých plochách. V prvním roce obnovení sledování byly vyhodnoceny změny pokryvnosti a růstové strategie rostlin a dále obsahu dusíku v rostlinné biomase v časové řadě od roku 1994. Ve druhém roce pokračovalo sledování vegetace v trvalých plochách a znovu byly provedeny některé analýzy se soubory dat obohacenými o data z roku 2001.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2001
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Vitáček, Zdeněk ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Dílčí zprávy zpracované Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě. Zpráva za botanickou část - monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin. Zpráva o výsledcích výzkumu arachnofauny NPR Novozámecký rybník (pavouci - Araneae). Zpráva z průzkumu brouků, vážek a rovnokřídlých, mravenců. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech. Zpráva o monitorování změn vodního ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády brodiví, dravci a krátkokřídlí. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací, vliv prováděného managementu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.