Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reorganizace a její význam v českém insolvenčním právu
Marian, Daniel ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Předmětem této práce je reorganizace jakožto způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka podle Insolvenčního zákona. Práce analyzuje současnou právní úpravu reorganizace, hodnotí dosavadní empirické výzkumy a představuje výsledky vlastního empirického pozorování reorganizací povolených v letech 2014 až 2017. Práce se snaží odpovědět, zda reorganizace představuje vskutku sanační postup a zda jí lze považovat za základní způsob řešení úpadku vedle konkursu, jak původně zákonodárce při přijímání Insolvenčního zákona zamýšlel. Dále je zkoumáno, zda tzv. Revizní novela má pozitivní vliv na reorganizace. V neposlední řadě se tato práce věnuje reorganizaci z pohledu de lege ferenda a jejímu postavení v českém insolvenčním právu. Předně tato práce ukazuje, že reorganizace není čistě sanačním postupem, nýbrž může mít i likvidační účinky. Označení reorganizace za sanační způsob řešení úpadku je proto nepřesné. Dále je prokázáno, že Revizní novela Insolvenčního zákona nemá významný pozitivní efekt na praktické fungování reorganizací, přestože představuje bezesporu posun vpřed. Empirické výzkumy také prokazují, že reorganizace nedosáhla postavení základního způsobu řešení úpadku a její význam pro české insolvenční právo je pouze minimální. Práce je členěna do pěti kapitol. Po krátkém úvodu, který...
Úpadkové trestné činy
Suchomelová, Veronika ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy "trestný čin" a "úpadek". Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 - 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Smolík, Petr (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Srovnání míry uspokojení věřitelů v závislosti na způsobu řešení úpadku
NOVOTNÁ, Vendula
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním míry uspokojení konkrétního věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka. Cílem této práce je popis jednotlivých způsobů řešení úpadku a poté na konkrétních datech stanovit a porovnat míru uspokojení věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je vymezen historický vývoj úpadkového práva, dále základní pojmy, procesní subjekty insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku. V rámci praktické části je popsán vybraný podnik, kterého se analyzovaná data týkají a poté následuje analýza těchto dat, jejich porovnání a doporučení pro věřitele.
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
HEJLOVÁ, Anežka
Cílem diplomové práce je analyzovat proces vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení, vymezit práva a povinnosti všech účastníků řízení a dopady do aplikační praxe. Celá práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou vymáhání pohledávek z teoretického hlediska. Je zde definováno insolvenční řízení a způsob jeho řešení, typologie pohledávek, přezkum a následné uspokojení pohledávek. V závěru teoretické části práce je stručné srovnání insolvenčního řízení v České republice a na Slovensku. Druhá část práce navazuje na předchozí teoretické poznatky a analyzuje proces uplatnění pohledávek v reálné české společnosti. Předmětem výzkumu je analýza metodických postupů společnosti v případě, že klient vstoupí do insolvenčního řízení. Praktická část práce zahrnuje také uplatnění nároku dle metodických postupů společnosti. Na základě získaných informací byly vypracovány návrhy de lege ferenda s ohledem na současný stav právních předpisů.
Trestné činy v souvislosti s insolvenčním řízením
PROCHÁZKOVÁ, Jana
V této diplomové práci je zmapována trestná činnost, jíž se subjekty mohou dopouštět v souvislosti s insolvenčním řízením. Český trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů zakotvuje celkem šest trestných činů, zatímco švédský trestní zákoník (Brottsbalk) má takovýchto trestných činů sedm. V literární rešerši je analyzována současná právní úprava úpadkových deliktů v České republice. V praktické části je pak analyzována zahraniční právní úprava, a na základě této analýzy je stanoveno několik návrhů de lege ferenda.
Příčiny vyhlášení insolvenčního řízení s následným úpadkem
Caklová, Karolína ; Žoha, Pavel (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obdobím sklářské společnosti, která na sebe musela vyhlásit insolvenční řízení a následně se dostala do úpadku. Předmětem této diplomové práce je zjištění finanční situace společnosti před jejím úpadkem pomocí finanční analýzy. Práce obsahuje příčiny a následné důsledky této situace a průběh insolvenčního řízení.
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Mánek, Václav ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...
Postavení věřitele v insolvenčním řízení
Ropková, Kristýna ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Postavení věřitele v insolvenčním řízení Abstrakt Tématem této diplomové práce je Postavení věřitele v insolvenčním řízení. Cílem této práce je podat ucelený pohled na postavení věřitele v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), a to zejména se zaměřením na problematiku uplatňování a uspokojování pohledávek. Jedním z dílčích témat je též účast věřitele ve věřitelských orgánech, zejména na schůzi věřitelů a věřitelském výboru. Hlavními zdroji této diplomové práce je současná právní úprava, odborná literatura a též současná rozhodovací praxe soudů. Diplomová práce je rozdělena do šesti ústředních kapitol, které se dělí na další podkapitoly. První kapitola představuje obecný úvod do problematiky. Tato kapitola pojednává obecně o insolvenčním řízení, jeho předmětu, cílech a účelu, a též o základních zásadách insolvenčního řízení. Kapitola druhá je věnována pojmu věřitele, a to z hlediska občanského práva hmotného, tak i z hlediska občanského práva procesního. V této kapitole je stručně vysvětlen pojem subjektu a účastníka insolvenčního řízení. Kapitola třetí je zaměřena na věřitelské orgány, skrze které věřitelé ovlivňují samotný průběh insolvenčního řízení i se zaměřením na motivaci věřitele k účasti ve věřitelských orgánech. Kapitola čtvrtá se zabývá...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.