Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Matuška, Dominik ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení Abstrakt Tématem této diplomové práce je postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v rámci zvláštního a do určité míry samostatného typu civilního soudního řízení, kterým je řízení insolvenční. Předmětem insolvenčního řízení je úpadek či hrozící úpadek dlužníka a způsob jeho řešení. Přihlášení věřitelé, kteří jsou účastníky tohoto řízení, mají pochopitelně zájem na tom, aby jejich pohledávka byla uspokojena v co nejvyšší míře. Cílem práce, jak už napovídá sám její název, není obecný popis průběhu insolvenčního řízení, nýbrž zevrubná analýza postavení a uplatňovaní pohledávek zajištěných věřitelů. Pojem zajištěný věřitel přitom v insolvenčním právu chápeme poněkud úžeji než v obecné hmotněprávní rovině, jejímž základem je občanský zákoník. Insolvenční zákon totiž sám definuje, koho považuje pro účely insolvenčního řízení za zajištěného věřitele a tato definice nezahrnuje všechny druhy zajišťovacích institutů, které známe z hmotněprávní úpravy. Při zkoumání dané problematiky vycházím z příslušných právních předpisů, relevantní judikatury vyšších soudů České republiky a odborných publikací na toto téma zveřejněných. Práce je rozdělena do tří kapitol, které se následně dělí v různých úrovních na podkapitoly. V první...
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Karas, Ivo ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dvěma vzájemně provázanými tématy; členěním pohledávek z hledisek relevantních k insolvenčnímu řízení a samotným procesem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení (v largo sensu). Téma insolvenčního řízení a uplatňování pohledávek zůstává i do budoucna stále aktuální, neboť úpadky doprovází lidskou společnost od jejích počátku, kdy lidé začali směňovat statky nebo si poskytovat služby. Téma je aktuální i z toho důvodu, že se neustále vyvíjí související judikatura, která dává zákonodárci užitečné podněty a je zřejmě nejdůležitějším zdrojem novelizací. Zdrojem novelizací jsou také změny společenských podmínek a snaha zpřístupnit více dlužníkům oddlužení a osvobození od zbývajících dluhů. Cílem práce bylo předložit ucelený obrázek o pohledávkách ve vztahu k insolvenčnímu řízení a nastínit samotnou procesní techniku uplatňování pohledávek a uspokojování při různých způsobech řešení úpadku či předlužení. Jako hlavní byla použita deskriptivní a analytická metoda, v některých kapitolách používám metodu komparativní. Hojně jsem čerpal z judikatury. První část představuje teoretický úvod zaměřený na povahu insolvenčního řízení včetně srovnání s obecným civilním řízením, dále subjekty insolvenčního řízení a zásady ovládající toto...
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparace se soudním exekutorem
Křížová, Petra ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparace se soudním exekutorem - Abstrakt Práce se zabývá postavením insolvenčního správce v insolvenčním řízení a jeho komparací se soudním exekutorem. Diplomová práce je členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. Cílem práce je shrnout oprávnění, které má insolvenční správce coby subjekt insolvenčního řízení, a porovnat je s oprávněními soudního exekutora. V první kapitole je rozebráno, kdo je insolvenční správce, jaké jsou podmínky výkonu funkce, jaké jsou podmínky pro získání povolení vykonávat činnosti a jakým způsobem jsou insolvenční správci zapisováni do seznamu. Druhá kapitola se zabývá, jakým způsobem je insolvenční správce ustanoven do funkce v konkrétním insolvenčním řízení, v jakých případech může být funkce zproštěn či odvolán z funkce, kdy je insolvenční správce vyloučen a za jakých podmínek může dojít ke změně v osobě insolvenčního správce. Dále je v kapitole uvedeno, jaké jsou povinnosti insolvenčního správce. Zvláštní pozornost je věnována odměně a náhradě hotových výdajů v jednotlivých způsobech řešení úpadku dlužníka s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. V kapitole je dále zmíněna odpovědnost insolvenčního správce za škodu a s tím související pojištění odpovědnosti za škodu. Třetí kapitola je věnována těm nejzásadnějším...
Oddlužení - sanační způsob řešení úpadku dlužníka, fyzické osoby
Matoušová, Dominika ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále aktuální institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho finanční situace, ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra uspokojení jejich pohledávek. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat specifika oddlužení. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby, jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním splátkového kalendáře....
Reorganizace a její význam v českém insolvenčním právu
Marian, Daniel ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Předmětem této práce je reorganizace jakožto způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka podle Insolvenčního zákona. Práce analyzuje současnou právní úpravu reorganizace, hodnotí dosavadní empirické výzkumy a představuje výsledky vlastního empirického pozorování reorganizací povolených v letech 2014 až 2017. Práce se snaží odpovědět, zda reorganizace představuje vskutku sanační postup a zda jí lze považovat za základní způsob řešení úpadku vedle konkursu, jak původně zákonodárce při přijímání Insolvenčního zákona zamýšlel. Dále je zkoumáno, zda tzv. Revizní novela má pozitivní vliv na reorganizace. V neposlední řadě se tato práce věnuje reorganizaci z pohledu de lege ferenda a jejímu postavení v českém insolvenčním právu. Předně tato práce ukazuje, že reorganizace není čistě sanačním postupem, nýbrž může mít i likvidační účinky. Označení reorganizace za sanační způsob řešení úpadku je proto nepřesné. Dále je prokázáno, že Revizní novela Insolvenčního zákona nemá významný pozitivní efekt na praktické fungování reorganizací, přestože představuje bezesporu posun vpřed. Empirické výzkumy také prokazují, že reorganizace nedosáhla postavení základního způsobu řešení úpadku a její význam pro české insolvenční právo je pouze minimální. Práce je členěna do pěti kapitol. Po krátkém úvodu, který...
Úpadkové trestné činy
Suchomelová, Veronika ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název práce: Úpadkové trestné činy Resumé Předkládaná práce má za cíl podat ucelený výklad o specifické kategorii trestných činů, jež souvisí se závazkovým právním vztahem mezi věřiteli a dlužníky, se stavem úpadku a jeho případným řešením v rámci insolvenčního řízení. Práce nejprve rozebírá stěžejní pojmy pro zvolené téma, a sice pojmy "trestný čin" a "úpadek". Práce rovněž obsahuje historický exkurz do dřívějších právních úprav úpadkových trestných činů v trestním právu na území dnešní České republiky, jakož i do úprav mimotrestních, jež s úpadkovými delikty přímo souvisí. Tento historický nástin má objasnit, zda se současná právní úprava vztahující se k úpadkovým trestným činům inspirovala úpravou minulou, či zda přišla s novým pojetím trestání této skupiny trestných činů. Jedním z primárních cílů této práce je zhodnotit, zda v případě trestní odpovědnosti za činy zařazené do kategorie tzv. úpadkových trestných činů, dochází k důslednému uplatňování jedné ze základních zásad trestního práva, a sice zásady subsidiarity trestní represe. Obrázek o této problematice si lze udělat jak ze samotného textu práce, tak z přílohové části, která znázorňuje počty stíhaných a odsouzených osob za spáchání jednotlivých úpadkových trestných činů v období lét 2009 - 2016. Jádro práce představuje rozbor jednotlivých...
Majetková podstata v insolvenčním řízení
Marek, David ; Smolík, Petr (oponent)
Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se dostane dlužníkovým věřitelům. Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení...
Srovnání míry uspokojení věřitelů v závislosti na způsobu řešení úpadku
NOVOTNÁ, Vendula
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním míry uspokojení konkrétního věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka. Cílem této práce je popis jednotlivých způsobů řešení úpadku a poté na konkrétních datech stanovit a porovnat míru uspokojení věřitele v závislosti na způsobu řešení úpadku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části je vymezen historický vývoj úpadkového práva, dále základní pojmy, procesní subjekty insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku. V rámci praktické části je popsán vybraný podnik, kterého se analyzovaná data týkají a poté následuje analýza těchto dat, jejich porovnání a doporučení pro věřitele.
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
HEJLOVÁ, Anežka
Cílem diplomové práce je analyzovat proces vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení, vymezit práva a povinnosti všech účastníků řízení a dopady do aplikační praxe. Celá práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou vymáhání pohledávek z teoretického hlediska. Je zde definováno insolvenční řízení a způsob jeho řešení, typologie pohledávek, přezkum a následné uspokojení pohledávek. V závěru teoretické části práce je stručné srovnání insolvenčního řízení v České republice a na Slovensku. Druhá část práce navazuje na předchozí teoretické poznatky a analyzuje proces uplatnění pohledávek v reálné české společnosti. Předmětem výzkumu je analýza metodických postupů společnosti v případě, že klient vstoupí do insolvenčního řízení. Praktická část práce zahrnuje také uplatnění nároku dle metodických postupů společnosti. Na základě získaných informací byly vypracovány návrhy de lege ferenda s ohledem na současný stav právních předpisů.
Trestné činy v souvislosti s insolvenčním řízením
PROCHÁZKOVÁ, Jana
V této diplomové práci je zmapována trestná činnost, jíž se subjekty mohou dopouštět v souvislosti s insolvenčním řízením. Český trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů zakotvuje celkem šest trestných činů, zatímco švédský trestní zákoník (Brottsbalk) má takovýchto trestných činů sedm. V literární rešerši je analyzována současná právní úprava úpadkových deliktů v České republice. V praktické části je pak analyzována zahraniční právní úprava, a na základě této analýzy je stanoveno několik návrhů de lege ferenda.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.