Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Penkov, Radoslav ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl popsat roli současných českých oborových médií v životě studentů a budoucích profesionálů z oblasti marketingové komunikace a public relations. Cílem práce je jednak zjistit vztah studentů k aktualitám v oboru včetně primárních zdrojů těchto informací, jednak prozkoumat konkrétní návyky a motivace užívat oborová média. Přínosem práce by mělo být zjištění, jestli studenti vůbec oborová média konzumují, jak často a do jaké míry, včetně užitku, který jim tato specializovaná média přinášejí.
Partners in Class: A Needs-Based Approach to High School Curricular Support at the National Library of Technology in Prague
Tvrdá, Pavlína ; Martinová, Olga
This case study discusses the development of courses at the National Library of Technology in Prague (NTK) for different grade levels developed in direct collaboration with several private schools, notably the Austrian School in Prague (OEGP) and the English College in Prague (ECP). These courses were developed in close partnership with teachers at these schools according to specific curricular needs: students at both schools must write a formal paper in order to graduate. For OEGP, a highly structured Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), or “pre-scientific paper,” is required by the Austrian Federal Ministry of Education (2017) for graduation. ECP students must complete the International Baccalaureate Extended Essay (IB EE). The case study contains descriptions of multilingual courses relevant to any libraries who support multilingual research/writing environments—while the IB EE must be written in English, VWA students can select the language of their papers (Czech, English, or German). This poses unique challenges for both NTK instructors and school teachers because different resources and tools must be introduced for different language environments. In our paper, we describe strategies we have developed to overcome such challenges, including our approach to instruction for citation management tools—we recommend different tools for different languages, for example, and coordinate teaching with teachers based on each school’s curriculum. Although information literacy (IL) is supposed to be included in Czech high school programs as a part of a larger discipline, Informatics and Information and Communication Technology (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007), the majority of schools neglect IL almost completely (Medková, 2011). This means, among other things, that NTK instructors and school teachers must include in all courses a heavy emphasis on describing relevant resources and introducing the concept of publication ethics, particularly for schools such as OEGP which do not have their own libraries. The paper outlines the next stages of program development, including planned open access learning materials as well as our efforts in encouraging the Czech Ministry for Education, Youth, and Sports to include a formal paper requirement similar to the VWA or IB EE in future high school graduation requirements. At present, most Czech high school students are not required to write a paper in order to graduate (Parliament of the Czech Republic, 2004; Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, 2009). Finally, we relate whether or not our experiences correspond to findings from original research conducted at NTK identifying a gap in writing and research skills for Czech undergraduates in STEM fields (Chodounská, 2016). In closing, we discuss how stronger high school requirements could potentially improve writing and research skills for all students entering university programs
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018
Odbor statistik rozvoje společnosti
Podrobné roční údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Údaje prezentované v publikaci se týkají použití počítače a internetu jednotlivci, činností vykonávaných jednotlivci na internetu, nakupování přes internet, kontaktu s veřejnou správou, využívání informačních technologií v práci a využívání bezpečnostních identifikačních metod. Kromě údajů za ČR za rok 2018 jsou hlavní ukazatele k dispozici i v časových řadách. V mezinárodním srovnání se nejnovější údaje vztahují k roku 2017. Součástí publikace jsou také kratší analytické úseky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cestovní zpráva z 5th European Conference on Information Literacy a návštěva Bibliothèque nationale de France
Černohlávková, Petra
Náplní zahraniční cesty byla návštěva a aktivní účast na 5. ročníku mezinárodní konference o informační gramotnosti (ECIL), který byl věnovaný informační gramotnosti na pracovišti, a zároveň návštěva Francouzské národní knihovny. Na konferenci byl představen příspěvek "Dominant Traits of the Information Behavior of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Influences on Building Their Information Landscapes - Preliminary Paper" ve formátu pecha-kucha o předběžných výsledcích diplomové práce o informačním chování vietnamských migrantů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Assessing awareness of library services: an ethnographic examination of bachelor students at two Czech technology universities
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie
In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech Republic. A multi-layered data gathering strategy was employed, including semi-structured in-person interviews as well as in situ and virtual observations of participants interacting with learning environments. This data enabled the authors to examine whether or not students are aware of library services. “Library services” are here broadly defined to include not only traditional support services but also new, emerging areas of activity which can be categorized under the broader concept of undergraduate student support. Findings indicate very poor awareness of library offerings although participants were aware of the library as a study space. The authors additionally touch briefly upon the concept of “backward design” for service development, in which research data is gathered and considered prior to service design and launch.
Plný text: ECIL2016preprint_Krueger_Chodounska.1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: ecil_prezentace - Stáhnout plný textPDF
Počítačová gramotnost a komunikace ve zdravotnickém zařízení
Tichý, Ondřej ; Smutný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Potančok, Martin (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně počítačové gramotnosti ve zdravotnickém zařízení EUC Premium u lékařů a zdravotních sester. V úvodu jsou představeny definice počítačové a informační gramotnosti a jejich vývoj. Další část je zaměřena na výzkum počítačové gramotnosti zaměstnanců společnosti EUC Premium. Výzkum je založen na dvou metodách - etnografický výzkum a dotazníkové šetření. Na základě etnografického výzkumu bylo zjištěno, že úroveň počítačové gramotnosti v uvedené společnosti není příliš vysoká, což potvrzuje i výsledek dotazníkového šetření. Byly stanoveny výzkumné otázky, ze kterých vyplynulo, že se plynulý chod společnosti neobejde bez fyzické účasti IT podpory na řešení problému. Z výsledků výzkumu vyplývají autorova doporučení pro vedení společnosti, které mohou napomoci ke zvýšení počítačové gramotnosti v cílové organizaci.
Informační vzdělávání v české republice
Dombrovská, Michaela ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Steinerová, Jela (oponent) ; Mazáčová, Pavlína (oponent)
Dombrovská, M. Informační vzdělávání v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2017. Disertační práce. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstrakt Disertační práce propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání na základě systémové teorie. Mapování situace u nás v kontextu zahraničních zkušeností zejména s ohledem na případnou národní koncepci, resp. politiku v oblasti informačního vzdělávání, informační gramotnosti či informačních kompetencí a důkladné prozkoumání vybraných případových studií vedlo za pomoci zakotvené teorie (1) k formulaci teoretického předpokladu vln evoluce gramotností, který v sobě odborný koncept s veřejnou politikou a právem spojuje a (2) k návrhu metodiky tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání na různých stupních, úrovních či institucích, která k tradičně chápaným fázím veřejněpolitického procesu či krokům obvykle navrhovaných vzdělávacích metodik přidává další rozměr v podobě akcentů na určitou fázi či konkrétní metodu podle aktuální vlny evoluce gramotností. Společně pak (3) vedou k návrhu možných řešení dalšího rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání v České republice na...
Propojení školních knihoven s výukou
Vaníčková Makosová, Edita ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářské práce vytváří případovou studii týkající se lepšího zapojení činnosti školní knihovny do výuky a zpracovává návrh, jak implementovat poznatky oboru informačních studií a knihovnictví do rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia. Věnuje se úrovni čtenářské gramotnosti dětí na základě závěrů mezinárodních šetření PISA a IALS. Analyzuje technické, prostorové a personální možnosti zapojení školních knihoven do vzdělávání studentů. Rozborem rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia vytyčuje kompetence studenta, které jsou shodné s obsahem standardů informační gramotnosti. Zjišťuje stav informačních potřeb studenta gymnázia na základě rozboru informačních požadavků čtenářů školní knihovny Gymnázia Příbram, Legionářů 402 v letech 2010 - 2015. Porovnává požadavky středoškolských pedagogů na práci studentů s informačními zdroji a s požadavky danými mezinárodní normou pro citování informačních zdrojů a tvorbu bibliografických referencí. V aplikační části zpracovává, realizuje a vyhodnocuje ukázkovou lekci pro vzdělávací oblast člověk a společnost na téma informační zdroje pro historický seminář, citační etika. Lekce je určena pro studenty středních škol, obsahuje výkladovou část, ve které studenty seznamuje se způsobem, jak rychle vyhledat, hodnotit a použít informační zdroje. Seznamuje studenty se způsoby...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.