Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  začátekpředchozí276 - 285  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odhad kapitálových služeb v České republice
Hudrlíková, Lenka ; Fischer, Jakub (vedoucí práce) ; Ondruš, Vítězslav (oponent)
Práce se zabývá významem implementace kapitálových služeb do systému národních účtů. Cílem práce je provést odhad kapitálových služeb pro skutečná data České republiky. Provedený výpočet je první takto rozsáhlý odhad kapitálových služeb, který byl pro skutečná data České republiky učiněn. Práce je rozdělena na tři části. V první části práce je vysvětlena podstata konceptu kapitálových služeb a uvedeny metody odhadu a možné způsoby výpočtu potřebných údajů. Ve druhé části jsou již provedeny vlastní výpočty odhadu kapitálových služeb při užití metodiky doporučované OECD, avšak při respektování určitých úprav, které lépe odpovídají národním podmínkám. Z důvodu velkého objemu údajů jsou všechny výpočty uvedeny v příloze. V textu práce je ilustrační příklad pro jedno odvětví ekonomické činnosti a pro ekonomiku jako celek. V poslední části se zabývám experimentálním propočtem odhadu dopadu kapitálových služeb na makroekonomické agregáty, zejména na hrubý domácí produkt. Další využití získaného odhadu kapitálových služeb je možné při odhadování multifaktorové produktivity. Jelikož kapitálové služby lze použít pro ohodnocení vstupu kapitálu.
Analýza ekonomického chování sektoru nefinančních podniků, domácností a vládních institucí
Mrkvová, Kristýna ; Hronová, Stanislava (vedoucí práce) ; Sixta, Jaroslav (oponent)
Cílem práce je zmapovat ekonomické chování sektoru nefinančních podniků, domácností a vládních institucí v letech 1995 -- 2007. Analýza se zaměřuje na vybrané sektory pocházející z České a Slovenské republiky. V širším srovnání se analýza zaměřuje také na vybrané sektory vyspělých západoevropských zemí -- Francie a Švýcarské konfederace. Jde tedy především o analýzu dat na základě účtů národního účetnictví a také nástin problémů, které jsou spojeny s jeho výsledky. Práce je rozdělena čtyř částí. První část se ve zkratce zabývá historií národního účetnictví, vývojem mezinárodních standardů národního účetnictví a jejich srovnáním. Definuje jednotlivé sektory a nabízí nástin ekonomického vývoje srovnávaných zemí. Ve druhé části jsou nejprve analyzovány výsledky sektoru nefinančních podniků na základě běžných účtů národního účetnictví a poté i výsledky majetkových účtů nefinančních podniků. Třetí část se zabývá sektorem domácností a analýzou specifických ukazatelů sektoru domácností. Čtvrtá část se zabývá příjmy, výdaji a výsledky hospodaření sektoru vládních institucí. Na závěr jsou uvedeny doplňující ukazatele za jednotlivé sektory.
Similarities and differences in the development of GDP and unemployment in Czech republic and Slovakia in 1997-2006 with the connection of economic policy
Kaľavský, Filip ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Mládek, Josef (oponent)
Cílem diplomové práce byla analýza vývoje HDP a nezaměstnanosti v sledovaném období. Sledované veličiny byli zkoumány čtvrtročně. Vývoj inflace, veřejných financí, daňových sazeb, vliv zahraničních investic na produktivitu práce, byli brány jako relevantní faktory, které ovlivnili vývoj sledovaných veličin.
Komparace EU15, USA, Japonska a Austrálie prostřednictvím vybraných makroekonomických ukazatelů
Tůma, Pavel ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Halás, Vladimír (oponent)
Cílem této práce je analýza vybraných ukazatelů, které budou předmětem porovnání, jejichž hodnoty se následně odráží ve vzájemné konkurenceschopnosti. Nechybí ani doporučení pro jednotlivé hospodářské politiky do budoucna. Práce se člení do 7mi kapitol.První je věnována stručné charakteristice jednotlivých ekonomických celků. Druhá se zabývá hrubým domácím produktem, a to především jeho vývojem a strukturou. Třetí kapitola se orientuje na analýzu cen od relativní cenové hladiny, míry inflace až po jednotlivé složky indexu spotřebitelských cen. Čtvrtá kapitola pojednává o vnitřní stabilitě a to vládním deficitu, jeho odrazu ve vládním dluhu, vývoji úrokových sazeb a zásazích vlády v podobě sociálních transferů a subvencí. V 5. kapitole o vnější stabilitě sleduji vývoj běžného účtu platební bilance na HDP a měnový kurz. Šestá kapitola rozebírá trh práce z hlediska celkové míry nezaměstnanosti a z pohledu produktivity práce podle sektorů hospodářství. Poslední kapitola obsahuje hodnocení jednotlivých ekonomik prostřednictvím doplňkových ukazatelů jako je index lidského rozvoje či index korupce.
Ekonomická podstata pořádání Mistrovství Evropy v kopané v ČR
Přeučil, Michal ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se snaží předpovědět velikost ekonomického dopadu v případě pořádání Mistrovství Evropy v kopané na území České republiky. Vytváří přitom čtyři varianty ? optimistickou a pesimistickou variantu pod vlivem cestovního ruchu a to v případě pořádání akce samostatně či ve spolupráci s jinou zemí. V první části zkoumá přímé dopady konání ? růst HDP. V druhé části, za využití meziodvětvové analýzy, se pokouší zjistit, jak velký by byl dopad nepřímý ? obrat HDP. K výpočtu přímých dopadů sumarizuje poznatky z analýz o výstavbě nových stadionů a očekávaný přínos z cestovního ruchu. V závěrečné části nastiňuje, zda by byly jednotlivé municipality schopné vynaložit prostředky na výstavbu stadionů a potřebné infrastruktury. Vzhledem k tomu, že do současné doby jsem nedohledal žádnou studii, která by se týkala přímo tohoto tématu, považuji právě tento fakt za největší přínos této analýzy.
Socioekonomická analýza Středočeského kraje
Mlýnek, Luboš ; Wokoun, René (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje základní socioekonomickou charakteristiku Středočeského kraje z oblastí demografie, trhu práce, sociální a technické infrastruktury a makroekonomie. V teoretické části jsou zmíněny většinou základní skutečnosti ze zmíněných oblastí. V analytické části je pak zobrazen jednak časový vývoj nejčastěji v letech 2000 - 2006, srovnání jednotlivých okresů v rámci kraje, srovnání kraje s ostatními kraji a možná závislost mezi jednotlivými ukazateli. Z poznatků z jednotlivých oblastí je zformována SWOT analýza a tyto poznatky jsou základem pro návrhy opatření pro další rozvoj kraje.
REGIONÁLNÍ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI S PŘIHLÉDNUTÍM K CENÁM NEMOVITOSTÍ
Slabá, Ivana ; Čadil, Jan (vedoucí práce) ; Pírková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou regionální diferenciace cen nemovitostí a její dopad na reálnou ekonomickou situaci regionů, která bývá obvykle analyzována pomocí standardních ekonomických ukazatelů jako je HDP na obyvatele, výše mezd nebo úroveň nezaměstnanosti. Důležité je však si uvědomit, že nemovitosti hrají ve spotřebním koši domácností významnou úlohu a jejich zahrnutím získáme pravdivější obraz o ekonomické úrovni krajů ČR. Ceny nemovitostí mají značný vliv nejen na osídlení, ale i na lokalizaci firem. To se pak odráží na dalším rozvoji regionu. Přínosem práce je prokázat, že v krajích, které vykazují větší ekonomickou výkonnost, jsou nemovitostí finančně hůře dostupné než v krajích, které jsou z ekonomického hlediska méně výkonné. Tato cenová diferenciace výrazně snižuje a často i neguje meziregionální rozdíly, kterých jsme svědky při standardní komparativní analýze. Celá práce je doplněna o grafy, obrázky a kartogramy, jenž slouží k vizuálnímu vyjádření jednotlivých ukazatelů a podílů. V diplomové práci je tato problematika řešena i na mezinárodní úrovni, kde je předmětem zkoumání Praha, Hamburk a Vídeň.
Konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie na počiatku nového tisícročia - základné problémy
Štrama, Patrik ; Karpová, Eva (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Konkurencieschopnosť je kocept, ktorým sa snažíme vyjadriť a ohodnotiť potenciál krajiny dosahovať vysokú úroveň prosperity pre svojich obyvateľov. Európska únia prechádza v poslednom období veľkými zmenami, ktoré sa výrazne podpisujú pod jej ekonomickú výkonnosť. Postupujúca globalizácia, demografické zmneny a rozsiahla integrácia spôsobujú, že Európska únia postupne stráca svoje výnimočné postavenie a získava v medzinárodných ekonomických vzťahoch nových konkurentov. Samotná Európska únia si je vedomá klesajúcej konkurencieschopnosti, preto už v roku 2000 vypracovala Lisabonskú stratégiu, ktorá pomenúva hlavné nedostatky - nízky rast HDP, nízka miera zamestnanosti a produktivity.
La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Konířová, Monika ; Mrázová, Vlasta (vedoucí práce) ; Mišovská, Soňa (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu.
Regionální diference vybraných nových členských zemí EU
Hansková, Nikoleta ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Tocháčková, Michaela (oponent)
Práce komplexně analyzuje, hodnotí, komparuje a vyhodnocuje zjištěné regionální disparity mezi srovnávanými regiony České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Regionální diferenciace je prováděna pomocí vybraných ukazatelů demografické struktury, hrubého domácího produktu, rozpočtu domácností, trhu práce, vzdělávání, podnikatelských aktivit a dopravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   začátekpředchozí276 - 285  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.