Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  začátekpředchozí112 - 121  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smartfony - jako komplexní zařízení
Maňák, Michal ; Jandoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlíček, Luboš (oponent)
Tato práce je zaměřena na technické prostředky využívané ve smartphonech přibližuje jejich operační systémy a uvádí aplikace na nich primárně využívané. První část popisuje konstrukce smartphonů a hardwarové komponenty v nich využité včetně nastínění základních procesů v nich probíhajících. Účelem je definovat, jakými hodnotami je omezen výkon smartphonů. Druhá část představuje nejrozšířenější operační systémy používané na smartphonech, jejich architekturu a vývoj, způsoby distribuce aplikací a pomoci tak vybrat systém odpovídající uživatelovým potřebám. Třetí část je zaměřená na kategorizaci aplikací a ukázky jejich využití na několika odlišných platformách. Součástí je zhodnocení jejich využitelnosti. Poslední část pracuje s informacemi získanými dotazníkem, graficky zpřehledňuje způsob využití smartphonu a faktory ovlivňující jeho uživatele.
Cloud computing: Overview of available solutions
Feňko, Marek ; Margaris, Nikos (vedoucí práce) ; Burkoň, Lukáš (oponent)
Bakalářská práce je věnovaná celému konceptu cloud computingu, jeho klíčovým vlastnostem a charakteristikám. Jde o poměrně nový trend v informačních technologiích. Firma nevlastní žádné servery a úložné prostory, ale všechno se nachází v "cloude" -- množině počítačů a serveru, které vlastní poskytovatelé těchto služeb. Cílem práce je popsat koncepci cloud computingu a na základe kriteriální matice zhodnotit, zda může cloud computing aplikace konkurovat klasickým on-premise podnikových aplikacím. Práce začíná definicí a popisem jednotlivých modelů a pokračuje stručnou historií. Podstatná část práce se věnuje největším poskytovatelům cloud computingu. Závěr obsahuje hodnocení konkurenční schopnosti podnikových aplikací cloudu vzhledem na ostatní podnikové aplikace.
Elektronické volby v podmínkách VŠE Praha a ČR
Kaltoun, Jan ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Nenadál, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem problematiky elektronických voleb s aplikací na podmínky Vysoké školy ekonomické v Praze a České republiky. Jajím obsahem je tak nejen teoretická - rešeršní část, ale také část praktická. Prvním cílem který měla práce splnit bylo poskytnutí dostatku informací jak z teorie zejména elektronických voleb, tak i o významných již realizovaných projektech elektronických voleb. Druhým na předchozí navazujícím cílem pak byla analýza a vypracování návrhu řešení elektronických voleb pro zvolený typ voleb na Vysoké škole ekonomické v Praze a naznačení možných změn v procesech jednoho zvoleného typu voleb v rámci České republiky v důsledku eventuelního zavedení elektronických voleb. Ve své první části se tak práce zabývá shromažďováním a prezentováním informací zejména o elektronických volbách a jejich zvolených implementacích. Její druhá část pak popisuje a procesně analyzuje zvolené druhy voleb na Vysoké škole ekonomické v Praze a v České republice. V prvním případě na analýzu pro zvolený typ voleb navazuje návrhem a hodnocením alternativ řešení elektronických voleb na VŠE a detailním rozpracováním té nejvhodnější. V druhém případě práce naznačuje pro zvolený typ voleb možné procesní změny které by při eventuelní implementaci elektronických voleb v ČR pro daný typ voleb mohly nastat. Přínos autora v této diplomové práci spočívá v naplnění stanovených cílů a vykonání potřebných aktivit k nim směřujících. Autor tak při zpracování této diplomové práce čtenáři na základě výzkumu problematiky (elektronických) voleb poskytuje dostatečné množství informací pro rychlé zorientování se v problematice elektronických voleb. Vybaven těmito informacemi pak autor zkoumá a procesně analyzuje zvolené typy voleb v prostředí Vysoké školy Ekonomické v Praze a České republiky, navrhuje změny ve zmapovaných procesech v případě eventuelního zavedení elektronických voleb a pro zvolený typ voleb na Vysoké škole ekonomické v Praze prezentuje alternativy řešení elektronické volby a detailně rozpracovává tu nejvhodnější z nich.
Vzduchová dráha
KAKAŠ, Štefan
Tato bakalářská práce se zabývá vhodností použití počítače při výuce, mechanickou konstrukcí a vývojem hardware i software školní didaktické pomůcky s názvem Vzduchová dráha, jejíž finanční náklady na výrobu, jsem se snažil minimalizovat za cílem opětovného používání ve školních zařízeních, kde by měla nadále sloužit jako pomůcka při výuce kinematiky a dynamiky.
Freewarové řešení DICOM serveru s nízkými nároky na hardwarové vybavení
Smutek, D. ; Tesař, Ludvík
Příspěvek popisuje freewarové řešení DICOM serveru pro získání digitalizovaného obrazu v DICOM formátu z DICOM kompatibilního zařízení bez nároku na náročný hardware.
Senioři a počítače - kritéria výběru počítače, možnosti využití, zdravotní rizika
Maček, Lukáš ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Řezníček, Dušan (oponent)
Tato bakalářská práce je určena především starším lidem s žádnými nebo velmi malými zkušenostmi s počítači. První část je zaměřena na výběr počítače a internetového připojení a analyzuje současnou situaci na trhu. Autor také upozorňuje na rizika spojená s výběrem hardware, software a internetového připojení. Ve druhé části jsou představeny vybrané služby internetu, které by mohly být užitečné pro uživatele počítačů -- začátečníky. Třetí část se zabývá zdravotními problémy spojenými s používáním počítačů.
Hardware pro malé podniky
Bešta, Václav ; Měsíček, Libor (vedoucí práce) ; Pitka, Lukáš (oponent)
S pojmem hardware se setkávám již řadu let a toto téma mne zajímá. Proto jsem se rozhodl prohloubit své znalosti v tomto oboru a vypracovat práci na téma Hardware pro malé podniky. V současné době, kdy jsou moderní technologie stále více využívány v mnoha odvětvích, stává se hardware čím dál více poptávaným zbožím. Může tomu také nahrávat fakt, že hardware, jako stavební jednotku, není možné nijak aktualizovat a vylepšovat na závratně výkonnější celek. Pokud chce uživatel vylepšit danou část, nezbývá mu nic jiného, než zakoupit zcela novou, vylepšenou. Spektrum pojmu hardware je široké a v této práci se věnuji převážně části, která je využitelná v prostředí malého podniku a její dostupnosti na českém trhu, dále pak zmiňuji historii hardware a jeho přední světové výrobce. Pro teoretickou část jsem nejvíce využíval internetové zdroje a odbornou literaturu, která se blíže zabývá pojmem Hardware. Pro praktickou část jsem využil převážně zkušeností, získaných mým studiem a z online nabídek předních dodavatelů hardware. Hlavním přínosem práce je projekt zpracovaný v praktické části. Tento projekt bude sloužit jako hrubý podklad pro získání dotace na vznik nového výcvikového a školícího centra v penzionu Dubina v Litoměřicích.
Redesign IS Multimediální laboratoře VSE (GML).
Burda, Adam ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Cílem této práce je popsat a následně řešit problémy fungovaní grafické a multimediální laboratoře VŠE (GML). Problémy se týkají informačních technologií zde používaných. Jsou zde řešeny problémy se zálohováním dat, nevyhovující hardware, chybějící software, nevyhovující síťové propojení. Posledním řešeným problémem je návrh na pořízení výpočetní techniky pro práci mimo laboratoř. V multimediální laboratoři probíhají práce spojené s tvorbou grafiky a úpravou videa. Při návrhu řešení bylo navrženo specifické řešení pro tyto účely. Do řešení byl použit hardware určený speciálně pro střihové a grafické aplikace. U většiny problému se snažím najít více řešení. Navržené úpravy často vyžadují pořízení nového hardware či software, které jsou finančně náročné. Proto se snažím uvádět jednu variantu pokud možno co nejlevnější a druhou variantu takovou, jaká se mi zdá optimální. Na závěr je celková finanční náročnost shrnuta do tabulky a v příloze jsou vloženy detailnější propočty. Návrhy vycházejí ze všeobecně používaných postupů řešení podobných problémů. Často jsou řešení doplněny o vlastní praktické zkušenosti se správou sítí a návrhem specifických počítačových systémů.
Realizace vybraných bezpečnostních funkcí v OS Windows a Unix
Pávek, Libor ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Pavlíček, Antonín (oponent)
Cílem práce je popsat realizaci vybraných bezpečnostních funkcí ve dvou dnes nejrozšířenějších operačních systémech - Windows a Unix/Linux. Text je soustředěn především na autentizaci a autorizaci uživatele a dat uvedených operačních systémů.
Elektronické knihy
Duchek, Pavel ; Pokorný, Pavel (vedoucí práce)
Práce podává přehled o tom, co jsou elektronické knihy a jaké jsou jejich výhody oproti klasické knize. Dále přináší výčet nejběžnějších formátů a zdrojů e-knih. Zároveň popisuje na jakých zařízeních a za pomoci jakého softwaru lze elektronické knihy číst a vytvářet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   začátekpředchozí112 - 121  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.