Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 400 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití BIM při oceňování nemovitostí
Sliška, Andrej ; Komosná, Milada (oponent) ; Jandásková, Tereza (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je predstaviť informačný model budovy ako efektívny nástroj pre prácu so stavebnými objektmi, počas celého ich životného cyklu a zvážiť jeho využitie pre oceňovanie nehnuteľností, z pohľadu jednotlivých metód oceňovania využívaných v Českej republike. Metódy oceňovania nehnuteľností a princípy fungovania informačného modelu budovy ako aj jeho vlastnosti, sú popísané v prvej časti práce. Okrem toho sa prvá časť práce venuje aj stavu implementácie modelu vo vybraných krajinách sveta. Druhú časť práce tvorí úvaha o využití modelu v oceňovacej praxi. Práca obsahuje aj praktickú ukážku práce s modelom.
Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu
Černek, Ondrej ; Konečný, Martin (oponent) ; Pavera, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na úpravu vákuovej komory rastrovacieho elektrónového mikroskopu VEGA od firmy TESCAN Brno s.r.o. za účelom implementácie rastrovacieho sondového mikroskopu. Ďalej je venovaná vývoju aparatúry pre použitie dutého optického vlákna, ktoré umožní zavedenie svetla a rôznych plynov na povrch vzorky umiestnenej vo vákuu elektrónového mikroskopu. Použitím dutého optického vlákna ako sondy rastrovacieho sondového mikroskopu sa umožní pracovať s hrotom so špecifickými vlastnosťami. V teoretickej časti je uvedený stručný úvod do rastrovacej elektrónovej mikroskopie a mikroskopie atomárnych síl. Ďalej je v tejto časti opísaná technika použitia optických vlákien v optickej mikroskopii v blízkom poli. Predstavená je aj problematika vákuových systémov, prúdenia plynu potrubím a technika lokálneho vstrekovania plynu. V konštrukčnej časti sú uvedené postupne kroky vo vývoji vákuovej komory a aparatúry umožňujúcej zavedenie optického vlákna do komory mikroskopu. V experimentálnej časti je prezentovaný výsledok meraní realizovaných sondou rastrovacieho sondového mikroskopu s modifikovaným optickým vláknom a plynovej priepustnosti dutého optického vlákna.
Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik
Tučka, Ondřej ; PhD, Ing František Pavlík, (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vyhodnocením hydrologických a erozních charakteristik na určeném území, které se nachází v okolí městské části Brno - Líšeň. Dále jsou stanovena místa, kde může dojít k ohrožení intravilánu nebo dopravní či vodohospodářské stavby v extravilánu akumulovaným povrchovým odtokem. Pro tato místa byl vypočítán maximální kulminační průtok a velikost erozního smyvu za pomocí programů DesQ-MAXQ a ArcGIS.
Smart City Brno - průzkumy
Witassek, Pavel ; Kula, Michal (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro město Brno, které městu umožní sběr podnětů a informací o jednotlivých lokalitách od občanů města. Výsledná implementace se skládá ze dvou částí, první část je server s API rozhraním a druhá část je webová aplikace s mapou. Pro zaznamenávání názorů obyvatel je využita pocitová mapa, do které respondenti zadávají body. Město Brno tak získá zpětnou vazbu od obyvatel a navíc u jednotlivých bodů mohou respondenti také uvést textový komentář. Výsledkem řešení je možnost si definovat vlastní průzkumy a město díky tomu nemusí využívat placená řešení, která se navíc musela přizpůsobovat dle potřeb města.
3D tomografie tenkovstvých katalyzátorů pomocí technik FIB/SEM
Dinhová, Thu Ngan ; Matolínová, Iva (vedoucí práce) ; Khalakhan, Ivan (oponent)
Mezi aktuální problémy naší společnosti patří ubývající zdroje fosilních paliv. Jsou to nerostné suroviny, jejichž pálením získáváme energii. Vzhledem k tomu, že je energie v dnešní době nepostradatelná, je potřeba nalézt alternativní způsob získávání energie. Možné řešení se objevuje v podobě palivových článků, který funguje na principu přeměny chemické energie na energii elektrickou. V tuto chvíli stále probíhá vývoj palivových článků. V této práci se zabýváme studiem morfologie katalytických vrstev Pt/CeO2 deponovaných na polymerní membráně pro vodíkové palivové články. Metodou tomografie pomocí techniky fokusovaného iontového svazku (FIB) vytváříme trojrozměrné modely jejich povrchových struktur. 1
3D rekonstrukce zaniklých plavebních nádrží pomocí UAV fotogrammetrie
Stanovský, Tomáš ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Blahůt, Jan (oponent)
Hlavním zaměřením diplomové práce je rekonstrukce 3D modelů a digitálních elevačních modelů pěti zaniklých plavebních nádrží v povodí Roklanského potoka užitím metody UAV fotogrammetrie. Cílem práce je porovnat přesnost vytvořených modelů vůči konvenčním datovým zdrojům a historickým údajům. Souběžným tématem je jednak výzkum přesnosti modelů vytvořených skrze UAV metody a jednak výzkum uplatnění retenčního potenciálu malých vodních nádrží, mimo jiné v horských pramenných oblastech. Pro postup práce byly použity série snímků nádrží pořízených fotoaparátem připevněného k dronu. Tvorba modelů proběhla zpracováním snímků ve fotogrammetrickém softwaru Agisoft PhotoScan skrze proces workflow, klasifikaci hustého bodového mračna a následnou interpolací klasifikovaných bodů do podoby DEM. Vymezení maximálního zádržného prostoru nádrží, výškopisné korekce a batymetrické analýzy byly uskutečněny v programu ArcMap nad interpolovaným DEM. Výsledky a diskuze poukazují na přínosy i omezení UAV metod, zejména vzhledem k výškopisné přesnosti výsledných modelů vůči konvenčním datům z DMR5G a batymetrických charakteristik vyvozených z modelů. Klíčová slova: UAV; DEM; retence; GIS; model; nádrž
Anemo-orographic systems modeling in GIS
Rusnák, Samo ; Brůha, Lukáš (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
Modelovanie anemo-orografických systémov v GIS Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá možnosťou modelovania anemo-orografických systémov v prostredí GIS. Využíva sa pritom modelácia odnosu snehovej pokrývky vplyvom vetra. Súčasťou práce je vytvorený nástroj, spustiteľný v prostredí ArcGIS, ktorý slúži ako pomôcka pri detekcii anemo-orografických systémov pomocou lokalizácii miest, na ktorých dochádza k akumulácii snehovej pokrývky. Spustiteľný nástroj bol testovaný na území Krkonošského národného parku, za použitia viacerých zdrojov dát opisujúcich model terénu. Dosiahnuté výsledky sú predstavené v závere práce za pomoci mapového výstupu a hodnotenia presnosti. Kľúčové slová: anemo-orografický systém, GIS, priestorové modelovanie
Use of remote sensing data for monitoring of long-term vegetation dynamics on the landscape scale
Brůna, Josef
in Czech Tato disertační práce se věnuje především využití dat dálkového průzkumu pro sledování a studium změn vegetace. Díky archivním materiálům můžeme dnes provádět rozsáhlé studie na úrovni krajiny i celého světa bez potřeby rozsáhlých nebo archivních terénních dat. Od středověku se můžeme opřít o různé typy map, pro studium vegetace především lesnických. Od 30. let 20. století jsou v Evropě dostupné letecké snímky a od 70. let pak snímky satelitní, jejichž dostupnost a kvalita v době mého studia rapidně vzrostla. Nejnovějším příspěvkem v této oblasti jsou bezpilotní prostředky a metody jejich zpracování, které umožňují detailní mapování rozsáhlých ploch s nízkými náklady. Kromě výzkumných ekologických otázek, mají zde prezentované práce i environmentální rozměr a různou měrou přispívají k řešení aktuální problémů české ochrany životního prostředí od ochrany přírody v národních parcích a chráněných oblastech až po monitoring rostlinných invazí. Archivní lesnické mapy jsem využil k rekonstrukci a analýze rozsáhlých disturbancí (polomů a následné gradace lýkožrouta smrkového) v lesích Šumavy a Bavorského lesa v letech 1868-1870. Analyzována byla nejen druhová skladba, ale i faktory prostředí odvozené z digitálního modelu terénu. Stejnému tématu se pak věnovala analýza predispozic lesa k napadení...
Interaktivní webová mapová aplikace budovy PF JU - Jeronýmova 8 a 10
DVOŘÁK, Petr
Bakalářská práce se zabývá tvorbou interaktivní webové mapové aplikace a analogového plánu budov děkanátu Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity, který sídlí na adrese Jeronýmova 199/8 a 200/10. Pro tento účel je využito geografických informačních systémů a samotná webová aplikace je publikována pomocí nástrojů systému ArcGIS Online. Základem tohoto projektu jsou inventarizovaná data zájmových budov. Ta jsou z části původně vnitrouniverzitní a z části získána vlastním úsilím. Součástí výstupu je i originální návrh značkového klíče. V práci je vypracován komentář k možnému využití plánu a provedeno zhodnocení a srovnání vytvořené aplikace s obdobnými projekty.
Geoportál přírodního parku Novohradské Hory
ZETKOVÁ, Štěpánka
Tato bakalářská práce se zabývá procesem tvorby mapového portálu přírodního parku Novohradské hory. Teoretická část práce se pokouší vysvětlit význam geoportálu a seznámit s nástroji pro jeho tvorbu. Následuje rozvrhnutí projektové přípravy a popis zájmového území přírodního parku, jeho charakteristika a ochrana. Praktická část pak přistupuje k samotné tvorbě geoportálu včetně doplnění o tematické aplikace, které pojednávají o přírodních poměrech, ochraně přírody, územním vývoji a turistice. Geoportál zahrnuje i prezentaci kvalifikačních prací studentů JU v Českých Budějovicích, jejichž předmět výzkumu spadá do území parku. Výsledné aplikace geoportálu byly zveřejněny pomocí webových stránek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 400 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.