Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům v Pacově
Tománek, Ladislav ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového domu a řadových garáží. Umístění navrhovaného objektu je v ulici Sídliště Míru, město Pacov. V Bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V nadzemních podlažích je navrženo celkem čtrnáct bytových jednotek, podzemní podlaží tvoří domovní zázemí a sklepní kóje. Na pozemku jsou dále navržena nekrytá parkovací stání a dětské hřiště. Bytový dům je založen na základových pasech. Konstrukční systém je stěnový s monolitickými železobetonovými stropy. Nosné stěny nadzemních podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ a nosné stěny podzemního podlaží jsou řešeny pomocí dutinových bednících tvárnic, zalévaných betonem. Objekt je zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně označovaným zkratkou ETICS. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Řadové garáže jsou navrženy, jako dva samostatné objekty, kde každý bude obsahovat sedm garážových stání. Nosné i příčkové stěny budou z keramických tvárnic HELUZ. Založení bude na základových pasech a zastřešení pomocí jednoplášťové ploché střechy.
Rezidence Sofie
Rajchl, Filip ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu s názvem Rezidence Sofie v Luhačovicích (okres Zlín). Jedná se o pěti podlažní objekt umístěný v centru města na rovinném terénu. Objekt tvoří jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Celkem se zde nachází 8 bytových jednotek, komerční prostory a 6 garáží. V podzemním podlaží je zázemí pro technické vybavení objektu a skladování. Přízemí je tvořeno převážně garážemi a komerčními prostory. V druhém podlaží se nachází 4 bytové jednotky a ve třetím a čtvrtém 2 bytové jednotky. Objekt je navržen z v podélném konstrukčním systému z keramických dutinových tvárnic. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je dvou-pultová z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Rodinný dům s provozovnou
Popelka, Michal ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s podnikatelským záměrem sloužícím jako finanční poradenství. Objekt se nachází v katastrálním území obce Strání a je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodová konstrukce suterénu je postavena ze ztraceného bednění. Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou vystaveny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny stropním systémem MIAKO. Schodiště je navrženo jako dvakrát zalomená deska. Část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, část šikmou střechou o skonu 35°.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Bartošek, Radim ; Šoulová, Eva (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Rodinný dům se nachází v obci Příkazy. Objekt je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a zastřešen plochou střechou. Konstrukční systém podsklepené části tvoří ztracené bednění a nadzemní část je ze systému SENDWIX.
Bydlení+
Walterová, Klára ; Bureš, David (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze bydlet v blízkosti velké dopravní stavby, která činí místo na první pohled neatraktivním.
Ubytovací zařízení
Šindlář, Josef ; Utíkal, Aleš (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektu pro provádění stavby ubytovacího zařízení s podsklepením. Objekt je zasazen do blízkosti historického centra města Ostrava. Budova spadá do 4hvězdičková kategorie ubytovacích zařízení a bude sloužit pro přechodné ubytovaní. V objektu bude umístěno restaurační zařízení a místnost pro cvičení, jež bude určena pouze pro hotelové hosty. Ubytovací kapacita je 68 hostů. Parkovací místa pro návštěvníky hotelu se nachází v blízkosti hotelu. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu z vápenopískových tvárnic a monolitických stropůa prvního podzemního podlaží. Objekt je zateplen pomocí systému ETICS. Jako fasádní úprava byla použita pastovitá omítka a cihelné pásky. Zastřešení je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou a založení stavby bude provedeno na základových pásech. Budova je situována na rovinatém terénu. Projekt byl zpracován v programech ArchiCad21, AutoCad 2016 a SketchUp.
Patrové garáže
Balhar, Martin ; Balázs, Ivan (oponent) ; Sýkora, Karel (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o pětipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu. Konstrukce je vytvořena pro město Olomouc. Statický výpočet je řešen kombinací ručního výpočtu a výpočtu pomocí programu Scia engineer 18. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné konstrukční prvky jako: vazník, vaznice, ztužidla, sloupy, spřažený nosník, spoje, patka a kotvení. Součástí práce je výkresová dokumentace.
Budoucnost brněnského výstaviště
Mičková, Markéta ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce navazuje na urbanistickou analýzu řešení území BVV, která byla zpracována v předmětu TG02 - Specializovaný ateliér. Diplomový projekt zpracovává architektonickou studii hotelu s kongresovým centrem. Požadavkem pro návrh bylo zařazení stavby do třídy FirstClass (**** hotel) podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, a také počet pokojů 250. Kongresová část by měla sloužit pro více než 2000 osob. Návrh reaguje na historický urbanismus areálu BVV, kde zachovává i opticky doplňuje pohledovou osu k pavilonu Z. Stavba také reaguje na výšku vedle stojícího zámečku. V jeho těsné blízkosti je nižší část stavby s kongresovým centrem, výšková část s pokoji se nachází na opačné straně, u sportovní haly. Objekt je opticky členěn na dvě části – nižší podnož a z ní „vyrůstající“ výškovou část s pokoji. Kongresová a hotelová část jsou opticky odděleny půdorysným odsazením a řešením fasády. Nižší, kongresovou, část obíhají horizontální hliníkové lamely, naproti tomu, tu hotelovou tvoří lamely vertikální. Tyto lamely neslouží pouze jako optické oddělení, ale také jako stínění.
Rodinný dům
Sikora, Marek ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je rovinatý. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dvě nad sebou položené podlaží jsou věnovány garáži a obytným částem domu. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází prostor půdy. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Svislé konstrukce tvoří tvárnice Liapor. Stropní konstrukce je navržená ze stropních panelů Liastrop. Střecha je valbová.
Bytový dům
Slepánek, Mojmír ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci řeším návrh novostavby bytového domu v Boskovicích v ulici Lipová na parcele 4415/146. Celková výměra pozemku je 1097 m2. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena z velké části příhradovými vazníky a jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je 6 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.