Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 256 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům
Vránsky, Miroslav ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu v k.ú. Andovce, okres Nové Zámky, Slovenská Republika. Dům s garáží je samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. V domě se nachází samostatná provozovna s vlastním vstupem. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha rodinného domu je nad obytnou částí sedlová a nad garáží plochá s atikou. Dům je navržen jako rámová konstrukce, opláštěná sádrovláknitými deskami Fermacell.
Rodinný dům s provozovnou
Márová, Aneta ; Jelínková, Barbora (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu s provozovnou – projekční kanceláří se svým zázemím. Stavba je situována v intravilánu města Hradec Králové na rovinatém pozemku. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Je nepravidelného půdorysu s maximálními rozměry 14,32 m x 15,32 m a s výškou hřebene sedlové střechy 7,66 m. Tato sedlová střecha zastřešující hlavní dvoupodlažní část stavby má sklon 30° a nad jednopodlažní částí je navržena pultová střecha se sklonem 12°. K jihozápadní straně objektu přiléhá prostorná terasa s posezením, která je přístupná z obývacího pokoje doplněná venkovním bazénem. Celý objekt obklopuje zahrada osázená novými stromy a keři. Součástí je i okrasné jezírko umístěné na pozemku u vstupu do domu. Celý komplex bude doplněn o malou parkovací plochu. Z hlediska dispozice daný objekt vyhoví nárokům na bydlení čtyřčlenné rodiny. Součástí objektu je i projekční kancelář umožňující majiteli práci z domu. Svou velikostí obytné a užitkové plochy patří rodinný dům mezi domy střední velikosti se čtyřmi pokoji, obývacím pokojem spojeným s kuchyní a jídelnou, hostinským pokojem, zázemím a garáží pro jeden osobní automobil. Zastřešený hlavní vstup do zádveří objektu je přístupný ze severovýchodní části pozemku. Odsud lze vstoupit do projekční kanceláře nebo do schodišťové haly obytné části umístěné v prvním nadzemním podlaží ve středu objektu. V tomto podlaží je při jihovýchodní fasádě objektu situován také hostinský pokoj a technická místnost. V jihozápadní části prvního nadzemního podlaží nalezneme prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní sloužící pro společenský život rodiny během dne. Severozápadní strana je určena pro sociální a provozní zázemí objektu, umístěny zde jsou sociální zázemí, spíž, spisovna, sklad a garáž. V podkroví jsou situovány ložnice členů rodiny s šatnami, sociální zařízení, herna a komora.
Prezidentská vila na Slavíně
Batke, Ľuboš ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vily prezidenta Slovenskej republiky. Vila bude slúžiť ako sídlo prezidenta SR, ktorého účelom je riešenie bytovej otázky počas výkonu mandátu a zároveň vykonávanie čiastočných reprezentatívnych úkonov. Objekt prezidentskej vily je rozdelený na dve časti: reprezentačnú časť, ktorá je riešená ako podpivničená s dvoma nadzemnými podlažiami a rezidenčnú časť, ktorá je riešená ako podpivničená s dvoma nadzemnými podlažiami. V suteréne je navrhnuté garážové státie pre 3 vozidlá a na pozemku sa bude nachádzať nekrytá parkovacia plocha pre 3 vozidlá. Pôdorysne je vila zložená z troch obdĺžnikových tvarov s plochou vegetačnou strechou. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického železobetónu.
Polyfunkční dům v Karviné
Varmus, Tomáš ; Mizerová,, Lenka Smolková (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v Karviné. Jedná se o novostavbu, která je funkčně a dispozičně rozdělená na část komerční, část bytovou a část garáží. Polyfunkční dům disponuje čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází část komerční a tři následující podlaží jsou určeny pro bydlení. Podzemní podlaží je vyhrazeno parkovacím stáním. Objekt je navržen jako kombinace skeletového a stěnového systému a je založen na základových patkách a pasech. Střecha je navržená plochá vegetační.
Polyfunkční dům
Svoboda, Adam ; Valenta, Michal (oponent) ; Rusinová, Marie (vedoucí práce)
Závěrečná práce navrhuje bytový dům s terasami, cykloprodejnou a podzemní garáží. Objekt je situován do města Hradec Králové. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Hlavní plocha střechy je navržena jako zelená extenzivní. Nosný systém tvoří železobetonový monolitický skelet se zdivem z cihelných bloků. Celá stavba bude zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem z minerálních vláken. Návrh budovy splňuje požadavky na domy s téměř nulovou spotřebou energie.
Hasičská zbrojnice
Pospíchal, Libor ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování studie a projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice typu P v Polné. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která již byla ve špatném technickém stavu a nevyhovovala novým požadavkům. Zbrojnice se nachází na parcele č. 91/5 s přilehlými č.p. 91/11, 91/10, 91/7, 91/8, 91/9, 91/6, 2684, 2693. Pozemek je mírně svažitý. Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Svislou nosnou konstrukci v suterénu tvoří zdivo ze ztraceného bednění a v nadzemních podlažích vápenopískové zdivo YTONG SILKA. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá se spádovou vrstvou z cementové lité pěny. Objekt se skládá ze dvou částí – administrativně-provozní části a garáže zásahových vozidel s příslušnými sklady. Hlavní vstup a výjezd vozidel je orientován na jihozápad. Administrativa zbrojnice je umístěna ve 3.NP. Prostory pro hasičskou jednotku se nachází v druhém nadzemním podlaží, šatny se sklady oděvů v prvním nadzemním podlaží. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí. Část pro garážová stání automobilů je navržena přes dvě nadzemní podlaží a je ukončena plochou jednoplášťovou střechou. Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami, předpisy a technickými normami.
Centrální požární stanice Svitavy
Navrátil, Michal ; Nováková, Eva (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení novostavby centrální požární stanice typu C1 s administrativní částí územního odboru. Objekt požární stanice je technologicky propojený s druhým stavebním objektem SO.02 objekt technického a technologického zázemí požární stanice. Řešený objekt je situovaný na východním okraji města Svitavy. Objekt je nepodsklepený, třípodlažní s plochou vegetační střechou. Třípodlažní hmota plnící převážně administrativní funkci je spojená s dvoupodlažním blokem požární stanice s vnitřní tělocvičnou. Nad podlažím obsahujícím garáže pro výjezdové vozy je umístěno zázemí pro výjezdovou jednotku, která je předsazená a tím vytváří zastínění výjezdových vrat. Hmota tělocvičny je opticky oddělená a zvýrazněná od objemu stanice úzkým krčkem a výškovým převýšením. Stanice obsahuje školící prostory a prostory pro kompletní fyzickou přípravu. Stavební objekty jsou zakomponovány ve svažitém terénu. Areál požární stanice disponuje heliportem. Založení nosných sloupů budovy je uvažováno do prefabrikovaných kalichů, které jsou zabetonovány do monolitických základových patek. Výplňové zdivo či svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic typu THERM. Nosný systém je železobetonový prefabrikovaný skelet. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých dutinových stropních panelů. Obvodový plášť je tvořen předsazeným provětrávaným pláštěm v tmavě šedém a červeném provedení v kombinaci se světlým zateplovacím kontaktním systémem použitým na části s vnitřní tělocvičnou. Pláště jsou v administrativní části a části stanice členěny prosklenými plochami. V částech dílen a technologie je plášť členěn lamelami. Základní početní stav příslušníků v jedné směně činí 13 hasičů, ve třech směnách činí 39 hasičů. V administrativní správě se předpokládá 17 pracovníků.
Komunitní centrum Petrovice
Flašková, Veronika ; Lipka, Miroslav (oponent) ; Eliáš, Luboš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh souboru staveb z vápeno konopného kompozitu. Čtyři rodinné domy různých dispozic jsou doplněny o stavbu občanské vybavenosti. Objekty jsou jedno až třípodlažní. Kompozit, ze kterého jsou stavby navrženy, umožňuje razantní snížení uhlíkové stopy ve stavebním průmyslu. Návrh se zabývá různými konstrukčními systémy, využívající vápeno konopný kompozit jako výplň stěn. Je užito dřevěného nosného rámu s monoliticky řešeným kompozitem a železobetonového skeletu, vyplněného prefabrikovanými bloky. Objekty jsou nepodsklepené. Rodinné domy jsou zastřešeny pultovou vazníkovou střechou, objekt občanské vybavenosti sedlovou vazníkovou střechou.
Multifunctional Building on Obchodná Street in Bratislava
Banič, Róbert ; Machová, Petra (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
The subject of this diploma thesis is a design and project documentation of a five-floor multifunctional building with 2 basement floors for parking for 52 cars. The first 2 floors are public – with 23 separate areas for rent. The top 3 floors are containing 18 apartments and have separate entrances with two stairways and 2 elevators. It has two levels of a roof and both of them are walkable with a small park and vegetation on them. The building is located in the capital of Slovakia, Bratislava, on Obchodná street. The intention is to replace two old buildings in a very bad state. From the architectural point of view, the building is intended to fit into the historical appearance of the street by adjusting the shape of the windows and materials while making it look slightly modern. From a structural point of view the building has frame load-bearing structures made of concrete columns beams and one-way or two-way reinforced concrete slabs filled with timber structures, and light drywall partitions.
Bytový dům v Pacově
Tománek, Ladislav ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového domu a řadových garáží. Umístění navrhovaného objektu je v ulici Sídliště Míru, město Pacov. V Bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V nadzemních podlažích je navrženo celkem čtrnáct bytových jednotek, podzemní podlaží tvoří domovní zázemí a sklepní kóje. Na pozemku jsou dále navržena nekrytá parkovací stání a dětské hřiště. Bytový dům je založen na základových pasech. Konstrukční systém je stěnový s monolitickými železobetonovými stropy. Nosné stěny nadzemních podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ a nosné stěny podzemního podlaží jsou řešeny pomocí dutinových bednících tvárnic, zalévaných betonem. Objekt je zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně označovaným zkratkou ETICS. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Řadové garáže jsou navrženy, jako dva samostatné objekty, kde každý bude obsahovat sedm garážových stání. Nosné i příčkové stěny budou z keramických tvárnic HELUZ. Založení bude na základových pasech a zastřešení pomocí jednoplášťové ploché střechy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 256 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.