Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 332 záznamů.  začátekpředchozí324 - 332  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lost Heritage

Tato publikace obsahuje přednášky ze tří seminářů pořádaných Centrem pro dokumentaci v rámci přednáškového cyklu tzv. Kulatých stolů. Zaměřuje se na identifikaci uměleckých předmětů z pohledu aukčních síní, na restituce uměleckých předmětů z pohledu české restituční legislativy a na identifikaci uměleckých předmětů z pohledu muzeí a galerií.
Marketingová komunikace galerií, srovnání Prahy a Vídně
Černá, Karolína ; Černá, Jitka (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Cílem práce je potvrzení hypotézy:"Marketingová komunikace pražských a vídeňských galerií má podobné rysy díky společnému vývoji, ale marketingová komunikace je celkově kvalitnější ve Vídni." Tuto hypotézu se pomocí porovnávání různých forem marketingové komunikace galerií v obou městech podařilo potvrdit.
Využití industriálních staveb pro galerijní a výstavní účely
Vořechovský, Jan ; Pek, Tomáš (vedoucí práce) ; Jiroušková, Šárka (oponent)
Cílem práce je analýza a vyhodnocení postupů řešení regenerace industriálních objektů srovnáním konkrétních příkladů konverzí těchto objektů na galerijní a výstavní prostory. Srovnání bude provedeno na příkladech z více evropských zemí a ČR, které mají dostatečně širokou společnou srovnávací základnu. Práce uvede a vysvětlí terminologii z oblasti industriální architektury a regenerace brownfiels. Práce určí soubory srovnávacích kritérií dále vyhodnocovaných. Práce stručně zhodnotí stav a rozsah industriálního dědictví v ČR, jeho památkovou ochranu a důvody vzniku zátěže. Práce rozvede informační zdroje s tématem související. V práci bude stručně rozveden základní mezinárodní a národní právní rámec dané tématiky a v detailu systémy podpory v celé srovnávací skupině.
Projekt realizace výstavy
Čiháková, Hana ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o realizaci výstavy uměleckých děl. Zabývá se činnostmi, které jsou v kompetencích organizátora takové akce. V teoretické části jsou popisovány obecné principy a fáze projektu. Ty jsou pak blíže specifikovány na činnostech, které předchází realizaci výstavy a poskytují přehled možností, jak mohou být řešeny. Práce se zabývá úlohou uměleckého manažera, včetně jeho spolupráce s jednotlivými články projektu, otázkou financování, propagace a možnostmi výběru prostor pro výstavu. Aspekty z teoretické části jsou v praktické části aplikovány na vytvoření konkrétního projektu- výstavy fotografických děl.
Projekt realizace vernisáže
Kožnerová, Petra ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Heřmanová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce popisuje přípravu a realizaci vernisáže k výstavě. Teoretická část pojednává o jednotlivých etapách, ze kterých se příprava skládá, je zde zmíněna obecná charakteristika projektu s jeho možnými riziky a faktory úspěchu. V praktické části jsou pak aplikovány teoretické znalosti a postupy na přípravu konkrétní vernisáže, která proběhla k výstavě v kladenské Zámecké galerii.
Výstavní činnost města Telče a její vliv na cestovní ruch
Vojtová, Barbora ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Karásek, Libor (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem výstavní činnosti v Telči s důrazem na současný stav. Sleduje její vliv na cestovní ruch města a navrhuje opatření, která by mohla vést ke zvýšení zájmu o telčské výstavy.
Nezisková organizace v oblasti kultury, její založení a realizace projektu v praxi
Aleksičová, Tatjana ; Vojík, Vladimír (vedoucí práce) ; Möstl, Vojtěch (oponent)
Cílem bakalářské práce na téma: "Nezisková organizace v oblasti kultury, její založení a realizace projektu v praxi" je popsat potřebné náležitosti a postup při založení neziskové galerie. V první části jsou definovány pojmy týkající se neziskového sektoru a následně uvedena specifika organizací působících v kultuře. Další část se zabývá možností volby vhodné právní formy a stanovení cílů a poslání. Poslední kapitola metodické části řeší finanční analýzu a způsoby získávání finančních prostředků fundraisingem. V praktické části práce jsou na konkrétním příkladu nestátní neziskové galerie aplikovány postupy, popsané v metodické části. Hlavní myšlenkou je zdůraznit nutnost věnovat větší pozornost kultuře a umění, které je platformou pro kvalitní vývoj společnosti a představuje potenciál ekonomického rozvoje země.
Komparativní analýza řízení galerijních subjektů
Ascherlová, Anita ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Žurav, Pavel (oponent)
Tématem bakalářské práce je komparativní analýza řízení galerijních subjektů. Konkrétně se jedná o Galerii Rudolfinum a Galerii Peron v Praze. V rámci srovnávání těchto subjektů je provedena SWOT analýza, analýza PESTL a aplikován Porterův model pěti konkurenčních sil. Na základě výstupů těchto analýz a charakteristik subjektů je provedena komparace řízení galerií. Cílem je nalézt společné i odlišné rysy v rámci řízení daných kulturních institucí. Teoretická část vychází z obecných znalostí o managementu, manažerské práci a přechází v kapitolu nazvanou řízení kulturní instituce, která zahrnuje definici kulturní instituce, galerie a nastínění vztahu organizace a zřizovatele. Důležitou součástí je i oblast financování a ekonomicko-právní formy galerií v České republice. kulturní instituce, galerie, řízení, komparativní analýza, Galerie Rudolfinum, Galerie Peron.
Analýza návštěvnosti Galerie Slovanská epopej Alfonse Muchy
Dvorská, Kateřina ; Zvánovcová, Helena (vedoucí práce) ; Němcová, Magda (oponent)
Ve své bakalářské práci na téma Analýza návštěvnosti Galerie Slovanská epopej Alfonse Muchy zhodnocuji návštěvnost této galerie. V teoreticko-metodologické části vymezuji základní pojmy managementu a zamýšlím se nad problematikou kultury. V praktické části posuzuji konkrétní vlivy na návštěvnost této galerie a následně uvádím doporučení a návrhy ke zlepšení stávající situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 332 záznamů.   začátekpředchozí324 - 332  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.