Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic
Ambriško, Róbert ; Dingová, Vilma ; Dvořák, Michal ; Hájková, Dana ; Hromádková, Eva ; Kulhavá, Kamila ; Štiková, Radka
V tomto článku popisujeme model veřejných financí České republiky, v rámci kterého se zaměřujeme na modelování hlavních zdrojů rizika pro dlouhodobou fiskální udržitelnost, tedy výdajů souvisejících se stárnutím populace a souvisejícím vývojem vládního dluhu. Základní model se odvíjí od aktuální demografické projekce Českého statistického úřadu, která předpovídá klesající podíl populace v produktivním věku. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomický růst, vládní výdaje a příjmy v dlouhodobém horizontu v součinnosti s regulací a mikroekonomickými pobídkami vestavěnými v daňovém systému, resp. v systému vyplácení dávek. Stárnutí populace tak výrazně dopadá na budoucí vládní výdaje skrze starobní penze a výdaje na zdravotnictví, kde jsou náklady modelovány tak, aby odrážely technologický pokrok v léčbě nemocí spojených se stárnutím. Naše analýza ukazuje, že za předpokladu zachování současného nastavení parametrů fiskální politiky bude demografický vývoj od začátku 30. let 21. století implikovat záporné saldo primární bilance. Rostoucí primární deficity a související nárůst úrokových plateb pak povedou k rychlé eskalaci vládního dluhu. I když jsou kvantitativní výsledky modelu závislé na specifickém nastavení parametrů popisujících makroekonomický vývoj a fiskální politiku, široké spektrum našich citlivostních analýz ukazuje, že bez reakce hospodářské politiky i nejoptimističtější populační scénář implikuje neudržitelný vývoj veřejných financí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Suverénní entity - financování, kreditní riziko a rating
Navrátil, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Gevorgyan, Kristine (oponent)
Doznívající dluhová krize eurozóny vzbudila otázku o suverénním riziku vyspělých států. Pochopení faktorů, které toto riziko ovlivňují, je klíčové, aby se podobné krizi financování veřejného dluhu dalo předejít v budoucnu. Hlavním cílem této práce je tedy identifikovat, které faktory ovlivňují financování suverénních entit a jak vznikají problémy refinancování veřejného dluhu. Tento cíl je realizován analýzou vývoje dluhové krize a jejích příčin v zemích GIPS.
Základní charakteristiky reformy stávajícího důchodového zabezpečení v ČR
Coufal, Vojtěch ; Poláková, Olga (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Česká republika se stejně jako celá Evropa potýká s výrazným stárnutím populace. V důsledku tohoto nepříznivého demografického vývoje se státní důchodový systém stává finančně neudržitelným. V této souvislosti se již více jak 15 let mluví na odborné i politické úrovni o potřebě provést důchodovou reformu. Bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na tuto problematiku. Nezbytný teoretický rámec představuje klasifikace důchodových systémů a charakteristika českého důchodového zabezpečení. Zároveň je provedena analýza demografického vývoje, ze které vyplývá nutnost provést rozsáhlou systémovou změnu. Jsou nastíněny reformní možnosti, které vycházející především ze závěrů dvou tzv. Bezděkových komisí. Práce analyzuje změny českého důchodového systému se zaměřením na malou a velkou důchodovou reformu. Následně je vyhodnocena vhodnost provedených změn a jejich fiskální a sociální dopad.
Vybrané aspekty důchodové reformy v kontextu hospodářsko - politické situace ČR
Řežábková, Martina ; Szabová, Lucia (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou důchodového systému v České republice. V souvislosti se změnou demografické struktury a fiskální neudržitelností průběžného systému financování, zdůrazňuje nevyhnutelnost reformy dosavadního systému. Empirické zkušenosti z reforem důchodových systémů v mnoha zemích dávají četné srovnání a poučení pro konstruování české důchodové reformy. Práce klasifikuje jednotlivé možnosti způsobu financování důchodového zabezpečení, popisuje stav dnešního důchodového systému včetně jeho historického vývoje a zároveň prezentuje klíčové elementy jeho reformy. Práce dále ukazuje, jaká rizika, výhody a možnosti představuje zavedení fondového pilíře a jaké požadavky tento postup vytváří na fiskální udržitelnost průběžného systému, a že diverzifikace zdrojů financování je krokem nezbytným pro celkovou dlouhodobou udržitelnost systému. Zkušenosti s implementací změn důchodových systémů v jiných zemích a studie a doporučení domácích reformních skupin dávají možnost posoudit záměry vládní reformy ve srovnání s jejich závěry a doporučeními. Dále práce zmiňuje vybrané souvislosti zavedení jednotlivých principů důchodové reformy spojené s vytvořením druhého pilíře, jeho potenciální nákladovost i výnosnost, institucionální záštitu i profinancování vzniklého úbytku prostředků z prvního průběžného pilíře. Práce ústí do formulování základních úskalí úspěšné implementace navržené reformy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.