Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Roční tréninkový cyklus v požárním sportu žen
Benáková, Veronika ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá požárním útokem žen na ligové úrovni v ČR. Práce se dělí na dvě části, teoretickou část a výzkumnou část. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku požárního sportu. Popisuje též požární útok jako samostatnou disciplínu a přípravu hasiček v tomto sportu. Výzkumná část se na základě vyhodnocení dotazníků a porovnání tréninkových plánů zaměřuje na odlišnosti sportovní přípravy dvou jednotlivých družstev. Zkoumá a porovnává jejich výkon, odlišnosti v tréninkových cyklech a rozdíly v soutěžních výsledcích. Výstupem práce jsou okomentované výsledky dotazníků a porovnání tréninkových cyklů. KLÍČOVÁ SLOVA Požární sport, žena, tréninkový cyklus
Business Plan for Establishment of Company HasičskýŠport, s.r.o.
Dragúňová, Adriána ; Zich, Robert (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The purpose of this diploma thesis is to discuss the creation of a business plan for establishment of company in the field of fire sport. The first part consists of literature research containing theoretical background of business activity. The analytical part consists of external and internal environment analysis and it is starting point for the design part. The main part of the thesis is the business plan itself and evaluation of plan feasibility.
Historie a současnost požárního sportu profesionálních hasičů Jihočeského kraje
SEVERA, Marek
Požární sport je nedílnou součástí tělesné přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů. Cílem práce je posoudit a zhodnotit nároky na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích a nyní v Jihočeském kraji. Zmapování počátků požárního sportu v ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR a v zahraničí je potřebnou součástí vedoucí k porozumění řešenému problému. Přínosem ze setkání s významnými osobnostmi požárního sportu Jihočeského kraje je nejen získání cenných poznatků a zkušeností, ale především osobité oživení vzpomínek a nikdy nezaznamenaných faktů. Ke zjištění informací o požárním sportu bylo použito kvalitativních výzkumných metod, a to analýzy dostupných materiálů a zdrojů, řízených rozhovorů a dotazníkového šetření bývalých a současných závodníků požárního sportu Jihočeského kraje. Z výsledků analýzy dostupných materiálů a zdrojů a dotazníkového šetření byl sestaven model dokazující rozdílné výsledky závodníků z minulých let a závodníků ze současnosti. Zjištěné závěry poskytnuly odpověď na výzkumnou otázku "Jaké byly nároky na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích a jaké jsou nyní?". Nároky, jako jsou časové a fyzické nároky tréninků, kvalita výstroje a nářadí, na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích byly větší a podmínky pro provozování požárního sportu bez dostupných informací a zkušeností obtížnější, než jsou nároky na sportovce provozující požární sport v současnosti. Posouzením vývoje požárního sportu od jeho začátků v 70. letech minulého století do současnosti v Jihočeském kraji vyplývá, že dochází k výraznému propadu v umístění družstev Jihočeského kraje v národních soutěžích. Návrh vedoucí ke zlepšení výkonů v požárním sportu je identifikace slabých stránek se zaměřením na jejich postupné odstranění.
Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu
Lidmila, Martin ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název: Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo pomocí literární rešerše podrobné charakterizování běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu dle dostupných informací z literatury a internetových zdrojů. Metody: Kritérii pro zařazení do této práce byla zejména specifická klíčová slova. Jednalo se o kategorii následných pojmů, jako jsou: požární sport, běh na 100 m s překážkami, technika v běhu na 100 m s překážkami, výsledky, analýza běhu. Důležité bylo také vyhledávání ze zahraničních zdrojů. Klíčová slova pro zahraniční zdroje byla: fire sport, 100 metres hurdles. Pro zdroje z ruské literatury bylo uváděno: preodoleniye 100- metrovoy polosy s prepyatstviyami. Výsledky: Na základě dostupných zdrojů byla popsána disciplína v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu v historickém kontextu od minulosti po současnost. Zároveň byly popsány technické a materiální parametry překážek a náčiní. Také je v práci upozorněno na rozdílnou techniku překonávání překážky, kterými jsou valivý způsob, způsob na "rusa" a skrčka. Dále je zmíněno samotné technické provedení celé disciplíny po jednotlivých úsecích od startu do cíle. Práce se také zabývala vývojem českého i československého rekordu a následné došlo k porovnání s rekordy Ruské federace....
Univerzální časomíra pro hasičský sport
Pelka, Tomáš ; Bidlo, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem univerzální bezdrátové časomíry pro hasičský sport, což je skupina více než 15 disciplín. Způsoby měření času u jednotlivých disciplín jsou různé. Nedílnou součástí práce je proto detailní průzkum požadavků jednotlivých disciplín na samotnou časomíru, její příslušenství, a na způsoby měření sportovních výkonů. Následně je navržena specifikace bezdrátové časomíry, která obnáší vhodné rozdělení systému časomíry na bezdrátově komunikující moduly, a definici jednotného rozhraní pro připojení senzorů a příslušenství. Navržený systém je vhodný pro závody i trénink, doba přípravy časomíry před použitím je tak velmi krátká. Práce se dále zabývá návrhem elektroniky (mikroprocesorové a napájecí obvody) jednotlivých modulů, a stavbou prototypu. Zhotovený prototyp je podroben testování dle připravených testovacích scénářů. Zjištěné poznatky a nové požadavky následně vedou k návrhu další generace časomíry.
Časomíra požárního sportu
Klimeš, Martin ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce jsou popsány použitelné komponenty. V druhé části práce se zabývá samotným návrhem a realizací.
Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok
Škodová, Barbora ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok. Cíle: Ověření účinnosti tréninkového procesu pro disciplínu požární útoku, který byl navržen v bakalářské práci. Metody: Pro vypracování diplomové práce byla použita metoda pozorování, analýza, testování, měření. Výsledky: Bylo zjištěno zlepšení u testovaného souboru po aplikaci navrženého tréninkového plánu. Zlepšení u testovaného souboru bylo v klíčových testech o více jak 10 % oproti kontrolnímu souboru. Klíčová slova: Požární sport, požární útok, tréninkový proces, analýza.
Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců
Šubrtová, Barbora ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců Cíle: Cílem práce bylo zjistit motorickou úroveň požárních sportovců dorostového věku, kteří se účastnili mistrovství České republiky v požárním sportu v roce 2015, a ověřit, zda týmy s lepší obecnou motorickou úrovní svých členů měly i lepší speciální výkonnost a umístily se na čelních místech soutěže. Metody: V diplomové práci jsem použila pozorovací a testovací metodu. Motorické testy jsem aplikovala na vybraná družstva z celé České republiky, která se účastnila mistrovství České republiky. Byly to týmy dorostenců ze sboru dobrovolných hasičů Kamence u Poličky, Jablonce nad Jizerou, Bludova, Oznice, Michálkovic, Žebnice, Kostomlátek a Kvasin. Z týmů dorostenek se testování účastnila družstva Kamence u Poličky, Střezimíře, Horního Lánova, Těškovic, Jarcové a Bozkova. Pomocí motorických testů jsem zjišťovala pohybové předpoklady vybraných družstev. Vybrala jsem čtyři testy - běh na 50 m, člunkový běh 4 x 10 m, skok daleký z místa a výdrž ve shybu. Výsledky: Na základě získaných dat a následné analýzy je patrné, že úspěchy v požárním sportu nejsou závislé pouze na motorických předpokladech, ale i na ostatních složkách sportovní přípravy. V jednotlivých motorických testech v kategorii dorostu nejlépe dopadl tým z Oznice, který měl průměrné...
Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu
Miřátský, Petr ; Gryc, Tomáš (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin u vybraných požárních sportovců a ověřit možnost ovlivnění její úrovně za pomoci specifického plyometrického tréninku. Metody: Výzkumný soubor tvořili požární sportovci, u kterých jsme za pomocí vstupního testování zjistili jejich úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin. Pro zjištění úrovně svalové síly dolních končetin jsme použili přístroj Cybex, úroveň explozivní síly jsme testovali na silových deskách Kistler. Hodnocenými parametry byla svalová síla flexorů a extenzorů kolene, kterou jsme hodnotili pomocí momentu svalové síly (pohyb po kružnici) v koncentrické svalové činnosti při úhlové rychlosti 60ř·s-1 . U explozivní síly jsme hodnotili vyprodukovanou maximální sílu a výšku výskoku. Po vstupním testování, absolvovali probandi intervenční program, který se skládal ze specifických plyometrických cviků. Tento intervenční program byl ukončen výstupním testováním, které bylo totožné s testováním vstupním a mělo za cíl zjištění aktuální úrovně hodnocených parametrů. Výsledky: Výsledkem práce je zaznamenaná úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin u vybraných požárních sportovců před a po intervenci. Tyto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.