Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,413 záznamů.  začátekpředchozí4402 - 4411další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení neziskových organizací
Lučan, Jan ; Rutová, Hana (vedoucí práce) ; Novák, Tomáš (oponent)
Základní charakteristika neziskových organizací, hodnocení neziskových organizací pomocí vybraných hodnotících nástrojů, jako jsou účetnictví, audit a analytické nástroje (finanční analýza)
Finanční analýza a mezipodnikové srovnávání - Metrostav a.s.
Šteffel, Radek ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Heřman, Jan (oponent)
Jedná se o finanční analýzu stavební firmy Metrostav a.s. Práce zkoumá společnost z pohledu managementu podniku - zajímá se zejména o vývoj a výši zisku, o majetkovou strukturu podniku a o alokaci finančních prostředků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vrcholem práce je analýza absolutních a relativních ukazatelů, poměrových ukazatelů, soustav ukazatelů a mezipodnikové srovnání s firmamy SSŽ a.s. a Subterrou a.s. Autor se pokouší o vlastní názory a komentáře.
Finanční analýza společnosti KOVOSVIT, a.s.
Martínek, Libor ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Sieber, Patrik (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit finanční situaci společnosti KOVOSVIT, a.s. a posoudit její postavení na trhu. Jedná se o průmyslový podnik působící v oblasti výroby obráběcích a tvářecích strojů-OKEČ 29.4. V první části jsou charakterizovány použité metody finanční analýzy. Samotná finanční analýza je provedena v kontextu odvětví výroby a opravy strojů a zařízení-OKEČ 29. Dále je doplněna o mezipodnivé srovnání společností působících v odvětví výroby a opravy obráběcích a tvářecích strojů- OKEČ 29.4.
Finanční analýza společnosti FAB, a.s.
Novák, Josef ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Pavel (oponent)
Teoretická část práce vysvětluje podstatu finanční analýzy a její metody, obsahem praktické části je pak finanční analýza společnosti FAB, a.s. Práce obsahuje např. poměrové ukazatele, ekonomickou přidanou hodnotu a modely pro posouzení finančního zdraví.
Finanční analýza podniku Stock Plzeň, a.s.
Konrád, Daniel ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Hladík, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá finanční analýzou podniku Stock Plzeň, a.s.. V rámci této práce byly použity základní metody hodnocení výkonnosti podniku. Práce postupuje od horizontální a vertikální analýzy, až k odvěvovému srovnávání. V závěru jsou vyhodnoceny ekonomické výsledky společnosti a jsou navrženy možné alternativy dalšího postupu ve finančním řízení společnosti.
Finanční analýza spotřebního družstva
Koukolíková, Soňa ; Grünwald, Rolf (vedoucí práce) ; Heglasová, Andrea (oponent)
Těžištěm práce je finanční analýza zvoleného spotřebního družstva za roky 2000-2004, hodnocení finančního zdraví podniku na základě vertikální, horizontální, poměrové analýzy a bonitního modelu. Práce se dále zaměřuje na aktuální problémy souvisejícími s udržením pozice spotřebních družstev na maloobchodním trhu s ohledem na silné konkurenční prostředí v podmínkách ČR, strategii spotřebních družstev v ČR, porovnání se situací ve vybraných zemích a v neposlední řadě přihlíží k historickému kontextu vzniku a vývoje družstevnictví na našem území.
Finanční analýza Pražské plynárenské, a.s.
Řepková, Marie ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Vaněk, Norbert (oponent)
Práce hodnotí konkurenční postavení firmy a práci managementu. Analýza využívá poměrové, absolutní a relativní ukazatele. Konkurenční postavení je hodnoceno pomocí metod mezipodnikového srovnání a Spider grafu. Dále tato práce analyzuje podnik pomocí bilančních pravidel a rozborem čistého pracovního kapitálu, využívá i bonitní a bankrotní modely a ekonomický normál. Pro stanovení hodnoty podniku se využívají hodnotové ukazatele, a to především ukazatel EVA a index IN01. V poslední části zkoumá tato práce Du Pontův rozklad.
Ocenění společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Dygasiewiczová, Mariola ; Mařík, Miloš (vedoucí práce) ; Hadrbolec, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá stanovením tržní hodnoty společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro případ prodeje zatím neznámému investorovi. Ocenění je provedeno pomocí metody DCF entity a metody tržního porovnání. Posouzení relevantního trhu a stanovení tempa růstu tržeb je součástí strategické analýzy. Podrobný přehled minulého vývoje je zaznamenám ve finanční analýze, která poskytuje informace také pro vyčíslení generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. V závěrečném ocenění je stanovena výsledná hodnota.
Finančná analýza a plánovanie ďalšieho rozvoja firmy MIOR, s.r.o.
Oravcová, Andrea ; Marinič, Pavel (vedoucí práce) ; Soták, Mikuláš (oponent)
Finanční analýza firmy pomocí poměrových ukazatelů. Hodnocení finančního zdraví pomocí bonitního modelu. Sestavení plánovaných finančních výkazů.
Obchodní využití internetu a intranetu na příkladu konkrétní firmy
Kašpar, Ondřej ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Slaba, Jiří (oponent)
Práce se zabývá analýzou situace vybrané firmy z oboru servisu výpočetní techniky. Rozebírá možnosti, které firma má v oblasti marketingu zejména při jeho plánování a tvorbě komunikačního mixu. Věnuje se přínosům plynoucím z využití intranetu s tím spojenými náklady a v neposlední řadě hodnotí možnosti využití internetu k podpoře obchodních aktivit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,413 záznamů.   začátekpředchozí4402 - 4411další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.