Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,422 záznamů.  začátekpředchozí4402 - 4411dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
FINANČNÍ ANALÝZA
Pešková, Pavla ; Grünwald, Rolf (vedoucí práce) ; Jetmarová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se týká hodnocení finanční situace akciové společnosti Plzeňské městské dopravní podniky. Jsou zde rozebrány rozdíly mezi veřejnou dopravou a osobní automobilovou dopravou, která je jedním z hlavních konkurentů veřejné dopravy, a jejich specifika. Dále se zde rozebírá způsob financování veřejné dopravy ve formě dotací a jejich právní úprava.
Ocenění společnosti Česká spořitelna, a.s.
Voglová, Marcela ; Pavlová, Eva (vedoucí práce) ; Březnová, Iva (oponent)
Práce se zabývá zjištěním hodnoty společnosti Česká spořitelna, a.s. metodou účetní hodnoty, tržního srovnání a metodou výnosovou a porovnává výsledky těchto metod. Popisuje specifika finančních institucí, zpracovává finanční analýzu, strategickou analýzu a finanční plán České spořitelny. Zmiňuje pojem "hodnota" a "rating" a přibližuje rizika v bankovním sektoru, účetní pravidla v popisované společnosti a strategii společnosti.
Finanční analýza podniku RADKA spol. s.r.o. Pardubice
Némethová, Ivana ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Bardún, Adam (oponent)
Teoreticko-metodologická část: Problematika finančního investování do podniku. Srovnání některých možných cest kvantifikace ukazatelů stěžejních pro investorské rozhodování při realizaci investice. Finanční analýza a její metody. Investorský trojúhelník ve světle finanční analýzy. Aplikační část: charakteristika odvětví, orientace na firmu RADKA spol. s.r.o., kvantifikace vrcholů investorského trojúhelníku na základě účetních výkazů společnosti a srovnání s ukazateli za chemické odvětví. Závěrečná část se zabývá průzkumem preferencí investorského rozhodování v pardubickém regionu.
Finanční analýza České pojišťovny a mezipodnikové srovnání pojišťoven
Fišer, Milan ; Jurečka, Jan (vedoucí práce) ; Marek, Libor (oponent)
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou České pojišťovny s následnou aplikací metod mezipodnikového srovnání na pojišťovny. Porovnávány jsou tyto pojišťovny: Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz. Jednotlivé subjekty jsou představeny v samostatných kapitolách, aby se s nimi čtenář seznámil. Teoretická část popisuje kromě finanční analýzy a metod mezipodnikového srovnání také pojetí rizika v pojišťovnictví a pojistné produkty. Předmětem analýzy jsou také specifické ukazatele pro pojišťovny, které sledují jednotlivé subjekty podnikající na pojistném trhu.
Ocenění společnosti INOVA Praha s.r.o.
Šmahová, Eva ; Jurečka, Jan (vedoucí práce) ; Bürger, Pavel (oponent)
Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti INOVA Praha s.r.o.Zjištění hodnoty bylo provedeno metodou DCF equity na základě provedené strategické a finanční analýzy a sestaveného finančního plánu.
Finanční analýza Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o.
Kautská, Markéta ; Eisler, Jan (vedoucí práce) ; Řehořová, Andrea (oponent)
Teoreticko-metodologická část charakterizuje základní pojmy, metody a postupy používané při finanční analýze podniku. Vybrané ukazatele a metody finanční analýzy jsou aplikovány na výrobní podnik Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o., který působí ve slevárenském odvětví. V závěrečné části je zhodnocena finanční situace společnosti a jsou zformulována doporučení pro management.
Finanční analýza Českého Telecomu, a.s.
Pávek, Petr ; Sotonová, Hana (vedoucí práce) ; Urbanec, Petr (oponent)
Práce se snaží zanalyzovat finanční situaci společnosti Český Telecom a na jejím základě navrhnout vhodná opatření, která by zásadním způsobem zlepšila finanční zdraví podniku, zejména v kontextu prohlubujícího se konkurenčního prostředí, které lze sledovat v posledních letech v České Republice.
Finanční analýza společnosti Sauer Žandov , a. s.
Voborský, Lukáš ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Jon, Jiří (oponent)
Teoreticko-metodologická část: finanční analýza a její metody. Aplikační část: charakteristika odvětví výroby a oprav strojů a zařízení, finanční analýza firmy Sauer Žandov , a. s., mezipodnikové srovnání.
Finanční analýza společnosti Řetězárna a.s.
Babáčková, Vlasta ; Pavlová, Eva (vedoucí práce) ; Doucha, Rudolf (oponent)
Technicko-metodologická část: úloha finanční analýzy, její uživatelé, zdroje informací pro sestavení finanční analýzy, metody - absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad DuPont, souhrnné ukazatele, nová hodnotová kritéria pro měření výkonnosti. Aplikační část: Informace o společnosti, odvětvová analýza, SWOT analýza, podklady pro finanční analýza, výpočet absolutních a poměrových ukazazelů, pyramidový rozklad DuPont, souhrnné ukazatele - Altmanův index, Kralickův Quick test, výpočet hodnotových kritérií - EVA, RONA, metoda srovnání výnosnosti kapitálu, srovnání poměrových ukazatelů s průměry dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Hodnocení neziskových organizací
Lučan, Jan ; Rutová, Hana (vedoucí práce) ; Novák, Tomáš (oponent)
Základní charakteristika neziskových organizací, hodnocení neziskových organizací pomocí vybraných hodnotících nástrojů, jako jsou účetnictví, audit a analytické nástroje (finanční analýza)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,422 záznamů.   začátekpředchozí4402 - 4411dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.