Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,422 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příčiny vyhlášení insolvenčního řízení s následným úpadkem
Caklová, Karolína ; Žoha, Pavel (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obdobím sklářské společnosti, která na sebe musela vyhlásit insolvenční řízení a následně se dostala do úpadku. Předmětem této diplomové práce je zjištění finanční situace společnosti před jejím úpadkem pomocí finanční analýzy. Práce obsahuje příčiny a následné důsledky této situace a průběh insolvenčního řízení.
Fungování maloobchodní prodejny z finančního hlediska
FRIDOVÁ, Jana
Téma této diplomové práce je finanční analýza podniku, konkrétně maloobchodní prodejny se zaměřením na dětskou obuv. Cílem práce je zhodnocení finančního zdraví podniku. Metody finanční analýzy jsou aplikovány na data získaná z finančních výkazů z období od roku 2005 do roku 2017, přičemž v rámci období je zachycena i změna metody účtování. K provedení finanční analýzy je použito horizontální a vertikální analýzy, analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Černý, Radek ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která za využití matematických a statistických metod analyzuje finanční situaci firem fyzické osoby. Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel pomocí programovacího jazyku Visual Basic for Applications. V návrhové části jsou uvedeny doporučená opatření společnosti EFIOS spol. s r. o., jenž přispějí k odstranění slabých stránek odhaleným díky finanční analýze.
Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy
Kubiš, Jan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tématem této práce je finanční analýza podniku a investice a popis programového řešení pro její provádění, které bylo v rámci práce implementováno. V první části je popsána finanční analýza obecně -- vysvětlení pojmů, shrnutí motivace, vymezení množiny vstupních dat, výčet používaných metod a ukazatelů, jejich význam a interpretace jejich hodnot. Druhá část práce obsahuje popis návrhu, implementace a fungování nástroje, jehož účelem je automatizace vybraných oblastí finanční analýzy.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Skopalíková, Miluše ; Sedláková, Věra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční analýza podniku, prognóza generátorů hodnoty a je sestaven finanční plán. Závěrem je stanovena objektivizovaná hodnota společnosti k 1.1.2017.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Geletová, Miroslava ; Jakešová, Irena (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. V teoretické části jsou popsány základní teoretická východiska týkající se oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty, finanční plán a také samotné ocenění podniku.
Návrh podnikového finančního plánu
Křenková, Jana ; Kuběnka,, Michal (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na představení vybrané společnosti. Poté budou provedeny potřebné analýzy, strategická a finanční, pro zhodnocení její současné situace, které slouží jako podklad pro samotný finanční plán. Ten bude záhy vypracován pro tři následující hospodářské roky v optimistickém . Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení a kontrolu tohoto finančního plánu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny zpracováním finanční analýzy, díky které bude získán přehled o finanční situaci. Na základě výsledků budou vypracovány návrhy pro zlepšení zjištěného stavu podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,422 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.