Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,413 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace podniku REX s.r.o., pomocí vybraných analytických metod, díky čemuž budou analyzovány vnitřní i vnější vlivy, které působí na podnik. Tyto metody budou podpořeny zpracováním finanční analýzy, díky které bude získán přehled o finanční situaci. Na základě výsledků budou vypracovány návrhy pro zlepšení zjištěného stavu podniku.
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Vondráček, Jiří ; MBA, Radek Pivoňka, (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti, která poskytuje účetní a daňové poradenství. Analýza současného stavu je provedena pomocí ekonomické analýzy, která prostřednictvím analytických metod zkoumá vnitřní a vnější prostředí společnosti, a také její finanční situaci. Práce obsahuje návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení identifikovaného stavu.
Konsolidovaná účetní závěrka
Vaníčková, Michaela ; Rajchlová, Jaroslava (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou, která je zaměřena na konsolidovanou účetní závěrku a na finanční situaci skupiny podniků. Základním cílem práce je zhodnocení finanční situace zvolené skupiny podniků na základě finanční analýzy. Z analýzy jsou vyvozeny návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace skupiny i jednotlivých společností, které mají dle provedené analýzy určitá slabá místa. Finanční analýza je provedena za období 2013 – 2016.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
Konsolidovaná účetní závěrka
Hazdová, Aneta ; Doc.ing.Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou skupiny podniků, které podléhají konsolidované účetní závěrce. V práci jsou popsána teoretická východiska konsolidované účetní závěrky skupiny podniků a možnosti finanční analýzy konsolidačního celku. V praktické části je pak provedena finanční analýza zvolené skupiny podniků. Vývoj finanční pozice skupiny podniků je hodnocen také s přihlédnutím k současné situaci v oboru, kterým se tyto společnosti primárně zabývají. Na základě toho je pak předložen návrh pro budoucí vývoj společnosti.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Klaclová, Denisa ; Čižinská,, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce. V druhé části jsou tato východiska aplikována na oceňovaný podnik.
Stanovení hodnoty obchodního závodu výnosovou metodou
Jarošová, Lucie ; Ostrý, Petr (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty obchodního závodu Agados, spol. s r. o. Pro účely ohodnocení je využito dvou výnosových metod, konkrétně metody DCF entity a metody EVA entity. V teoretické části je popsána problematika ohodnocování včetně souvisejících oblastí. Následuje představení společnosti a aplikace teoretických poznatků na obchodní závod Agados, spol. s r. o. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu a jednotlivé kroky pro aplikaci výnosových metod, jako je návrh finančního plánu a návrh nákladů kapitálu. Výstupem je konkrétní výsledné ohodnocení na základě výnosových metod pro účely obchodního závodu.
Návrh podnikového finančního plánu
Strnadová, Martina ; Svoboda, Zdeněk (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. Poté je navržen finanční plán pro období 2017 - 2020 v optimistické a pesimistické variantě. Poslední část práce tvoří zhodnocení finančního plánu podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Návrh podnikového finančního plánu
Brymová, Nikola ; MBA, Jiří Koukal, MSc, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická a finanční analýza za roky 2012-2016, ze kterých vychází další klíčové výpočty. Podstatnou část tvoří návrh finančního plánu ve dvou variantách. Na závěr jsou tyto verze zhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,413 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.