Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,569 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o.
Pavlíček, Igor ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení situace. Doporučení budou navržena ve vybraných hlavních oblastech, které vzejdou z provedené analýzy a z konzultací s vedením společnosti. Bakalářská práce obsahuje celkem tři hlavní části. Teoretická východiska práce poskytují podklad pro realizaci finanční analýzy a výpočty dílčích ukazatelů. Finanční analýza je následně provedena v části Analýza současného stavu. Na základě výsledků získaných v této části práce jsou v samostatné části práce představeny návrhy a doporučení.
Prediktivní modelování v jazyce Python
Duda, Jan ; Burgetová, Ivana (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované v jazyce Python. Ta se zaměřuje na predikci indexu S&P 500, který má reprezentovat vývoj akciových trhů na americké burze. Je využito klasifikačních i regresních modelů. Pro vyhodnocení úspěšnosti modelů je využito experimentální metody Monte Carlo.
Oceňování podniku jako celku
KÁŠOVÁ, Silvie
Tato diplomová práce se zabývá metodami používanými při zjišťování tržní hodnoty podniku a aplikací těchto metod na konkrétní podnik. Teoretická část práce je věnována charakteristice základních pojmů a postupů v oblasti ocenění podniku. Součástí praktické části práce je sestavení finanční a strategické analýzy zvoleného podniku, na základě jejichž výsledků pak byly vybrány výnosové metody ocenění podniku jako nejvhodnější pro vybranou společnost. Tato společnost je popsána začátkem praktické části včetně její historie a krátké charakteristiky. Vzhledem k finančnímu zdraví podniku byla splněna podmínka going concern. Součástí praktické části práce je sestavení finančního plánu na roky 2019-2021 a ocenění zvolené společnosti pomocí dvou typů výnosových metod k 1. 1. 2019.
Finanční analýza stavebního podniku
Schäfer, Filip ; Chalupová, Hana (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje finanční analýzu a její praktické použití. V první části této práce budou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, základná vzorce a zdroje pro získání dat pro tyto vzorce. Ve druhé části budou použity tyto nově nabyté vědomosti v praxi a společnost Coleman S.I. a.s. bude vyhodnocena na základě těchto výsledků.
Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni
Khaliliya, Shirin ; Burešová, Eva (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o hodnocení efektivnosti veřejné investice, která je realizována na municipální úrovni. Jako konkrétní veřejná investice je zvolena cyklostezka.
Statistické modelování rizikových indikátorů firmy
Rufer, Jiří ; Žák, Libor (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad a intervalové regresní analýzy pro společnost Rudolf Jelínek, a.s. V této práci jsou analyzovány vývojové trendy jednotlivých ukazatelů. Na základě získaných dat je řešena problematika rizik společnosti vycházející z analýz a jejich řešení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kopecká, Adéla ; Ducháčková, Radka (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené cíle. Druhá část práce se věnuje teoretickým východiskům, kde jsou vysvětleny pojmy finanční analýzy a popsány její jednotlivé metody. Ve třetí, praktické části, jsou ukazatele aplikovány na analyzovanou společnost. Na základě výsledků finanční analýzy jsou v poslední části bakalářské práce vypracovány vlastní návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Rychlíková, Leona ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody zpracování. Druhá kapitola se zaměřuje na teoretickou část včetně popsaných konkrétních ukazatelů. Ty jsou dále využity v následující části, kde se nachází analýza současného stavu. V poslední kapitole je na základě vyhodnocení výsledků navrhnuto konkrétní opatření ke zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
Návrhy a doporučení umožňující snížení rizik vybraného podnikatelského subjektu
Kotulánová, Karolína ; Musilová, Simona (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podnikatelského subjektu s cílem detekovat rizika, která plynou z použitých analýz, a pro vybraná ovlivnitelná rizika navrhnout opatření, která povedou k jejich snížení. Literární rešerše obsahuje poznatky potřebné k pochopení dané problematiky. V další části jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, z kterých vyplývají rizika, která jsou analyzována pomocí metody RIPRAN. V poslední části jsou navrhnuta opatření, která snižují zjištěná ovlivnitelná rizika.
Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí států V4
Suchánek, Aleš ; Zinecker, Marek (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na predikční bankrotní modely, na jejich rozbor a praktické využití. Dále bude provedeno šetření jejich přesnosti zaměřené na evropský trh a budou navrhnuty změny na zlepšení přesnosti stávajících modelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,569 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.