Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 182 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ergonomie a prevence poruch pohybového aparátu ve stomatologii - se zaměřením na zubní lékaře a dentální hygienistky
Bečková, Kateřina ; Konopáčová, Eva (vedoucí práce) ; Hálková, Jindřiška (oponent)
Cílem této práce je popsat problematiku ergonomie ve stomatologické praxi a zhodnotit její dodržování mezi tuzemskými zubními lékaři a dentálními hygienistkami. Teoretická část práce se zabývá rizikovými faktory působícími ve stomatologické praxi a následky nedodržování správné ergonomie. Dále se věnuje ergonomickým aspektům od jednotlivých pracovních pozic zubního lékaře či dentální hygienistky, přes ergonomické uspořádání pracovního místa až po vhodné rozvržení pracovní doby s pravidelnými přestávkami využívanými mimo jiné i na provedení protahovacích a kompenzačních cviků. V praktické části byly na základě dotazníku zmapovány pracovní podmínky a návyky zubních lékařů a dentálních hygienistek z hlediska ergonomie a zjištěna jejich informovanost o ergonomii. Dále pak byl zmapován výskyt obtíží pohybového aparátu spojených s výkonem jejich povolání a výsledky porovnány s tuzemskými i zahraničními studiemi. V kombinaci s informacemi z odborné literatury byl jako výstup sestaven edukační materiál, kde jsou vyobrazeny uvolňovací, protahovací a kompenzační cviky na vyrovnání svalových dysbalancí.
Ergonomické zásady navrhování obráběcích strojů
Doležal, David ; Blecha, Radim (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na ergonomické požadavky při navrhování obráběcích strojů. V práci jsou popsány legislativní požadavky EU a ČR vztahující se k ergonomii. Byl proveden systémový rozbor ergonomických zásad. V práci jsou popsány normy obecně a dále vypsány konkrétní normy, které řeší ergonomii.
Design dvoupohledového bezpečnostního rentgenu
Dudková, Zuzana Anna ; Jelenčík, Branislav (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostního dvoupohledového rentgenu střední kategorie, který se používá především pro snímání osobních zavazadel a středně velkých balíčků. První část je věnovaná obecnému úvodu do problematiky a celkovému seznámením s tématem prostřednictvím designérské analýzy a technického rozboru běžných výrobků na trhu. V druhé polovině se práce věnuje samotnému návrhu nového designového provedení s využitím poznatků a závěrů vyvozených z analytických částí. Návrh je koncipován tak, aby dodržoval všechny technické a ergononomické požadavky, zároveň ovšem aby představil nový pohled na zpracování tématu.
Helitronic Power 400 – uvedení stroje do sériové výroby
Koupil, Jan ; Marek, Jiří (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce byla zaměřena na implementaci CNC nástrojové brusky Helitronic Power 400 do sériové výroby na plynoucí montáži. V první části byli popsány optimalizační metody, které se v praxi využívají jako nástroj sloužící ke zvýšení produktivity a ziskovosti podniku. Praktická část byla zaměřena na zařazení stroje do sériové výroby a na procesy s implementací spojených.
Design kolébkové pily
Ferda, Tomáš ; John, David (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh designu kolébkové pily. Náplň práce se zabývá popisem nedostatků současných řešení, z kterých vyvozuje závěry. Cílem je tedy snaha o vyvarování se zjištěným problémům a vylepšení tak kolébkové pily především po vizuální a ergonomické stránce.
Analýza ergonomie sedu a návrh řešení ergonomické židle pro hemiparetické pacienty
Benešová, Karolína ; Slámová, Adéla (vedoucí práce) ; Šebek, Milan (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Karolína Benešová Vedoucí práce: Ing. Bc. Adéla Slámová Konzultant práce: Ing. Petr Havlena Název bakalářské práce: Analýza ergonomie sedu a návrh řešení ergonomické židle pro hemiparetické pacienty Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o ergonomii sedu a shrnuje základní parametry ergonomické židle, které jsou vytvořeny pro pacienty s hemiparézou. Bakalářská práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailně popsané cévní zásobení mozku, cévní onemocnění, cévní mozková příhoda a její klinické obrazy. Dále je vysvětlen pojem ergonomie a zřetel je daný na ergonomii sedu. Parametry pro ergonomickou židli vycházejí ze židle THERAPIA, tudíž je v teoretické části představena. V praktické části jsou zpracované 2 kazuistiky hemiparetických pacientů, které blíže popisují jejich sed. Cílem práce je vytvoření základních parametrů ergonomické židle pro hemiparetické pacienty, které vycházejí z nastudované ergonomie sedu a z vyšetření, které bylo u pacientů provedené. Klíčová slova: ergonomie, pozice sedu, cévní mozková příhoda, židle
Alternativní ovládání počítače u osob po poškození míchy v oblasti C5. Podtitul: Využití programu MyVoice a MyDictate.
Žúborová, Simona ; Kuželková, Anna (vedoucí práce) ; Gerlichová, Markéta (oponent)
bakalářské práce Autor: Simona Žúborová Vedoucí práce: Mgr. Anna Krulová Konzultant práce: Bc. Iva Hradilová Název bakalářské práce Alternativní ovládání počítače u osob po poškození míchy v oblasti C5. Využití programu MyVoice a MyDictate. Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím alternativního ovládání počítače u lidí po poškození míchy v oblasti C5. Cílem je poskytnout ergoterapeutický pohled na využití alternativních programů MyVoice a MyDictate z hlediska efektivity práce a ergonomie pracovního místa. Teoretická část řeší problematiku míšních lézí a poskytuje poznatky o klinickém obraze klienta s lézí v segmentu C5 a funkčním dopadu diagnózy na každodenní život. Dále se práce soustředí na problematiku zaměstnání osoby s disabilitou v České republice a poskytuje možnost ergoterapeutické intervence u lidí po poškození míchy v oblasti C5 s ohledem na ergonomii pracovního místa. Popisuje základní kritéria, která jsou v této oblasti řešena. Závěr teoretické části uvádí možnosti alternativního ovládání počítače pro lidi s motorickým deficitem. Praktická část řeší problematiku ovládání počítače a ergonomického uspořádání pracovního místa u tří klientů s lézí v oblasti C5. Pro účely praktické části byl osloven spolek SILOU HLASU, z. s., který poskytuje kurzy alternativního...
Základy aplikované ergonomie
Marek, Jakub ; Skřehot, Petr
Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na našich pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace parametrů montážní linky
HODIÁNEK, Pavel
Úvodní část této bakalářské práce je teoretická. V té se věnuji normám, kterými se musí automotive řídit. Dále se zabývám popisem základních pojmů, rozdělením výrob, montážních linek a uspořádání jednotlivých stanovišť. V další části se věnuji úpravám pracoviště, jeho uvolněním pro výrobu a metodou SMED. V praktické části analyzuji stávající proces přeseřízení montážní linky a následně vytvořím návrhy pro jeho optimalizaci.
Negativní vliv dlouhodobého sezení na zdraví
ALIJOVÁ, Sabina
Náplní práce je vymezení možných rizik a komplikací, spojených s dlouhodobým sezením na fyzické i duševní zdraví jedinců. Teoretická část stručně definuje smysl pohybu v životě člověka a zaměřuje se na změny spojené s životním stylem. Praktická část je zaměřena na zjištění doby, kterou jedinci obvykle tráví sezením, na průzkum kvality pracovního prostředí, tedy vhodnost vybavení pracoviště s ohledem na možnosti střídání poloh, a na kompenzaci sezení nejen ve volném čase.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 182 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.