Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 566 záznamů.  začátekpředchozí552 - 561další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a súčasný stav slovenskej ekonomiky
Stajníková, Zuzana ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Diplomová práca analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 až do súčasnosti. Zameriava sa na vývoj základných ekonomických ukazovateľov, analyzuje hlavné ekonomické problémy a popisuje priebeh reforiem. Pozornosť je venovaná aj vstupu do EÚ, či prijatiu eura.
Konkurenceschopnost a faktory její dlouhodobé udržitelnosti v globální ekonomice se zaměřením na společnost Dell
Tillmannová, Zuzana ; Kubešová, Vlasta (vedoucí práce) ; Třeštíková, Ludmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá identifikací a analýzou faktorů, které významně ovlivňují strategické chování firem a míru jejich konkurenceschopnosti. Konkrétně toto činí ve třech perspektivách, kterými jsou odvětví, zdroje a kapacity firmy a perspektiva institucí, kultury a etiky. Ve své aplikační části se zaměřuje na společnost Dell. Pro analýzu faktorů konkurenceschopnosti této firmy jsou použity modely, metody a teoretická východiska popsaná v teoretické části. Samostatná kapitola je také věnována strategickým partnerstvím, které dnes tvoří významnou součást konkurenčního boje.
Válečné hospodářství Německa 1939-1945
Součková, Karolina ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Soběhart, Radek (oponent)
Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Kapitola druhá je věnována hospodářskému vývoji výmarské republiky, nastolení diktatury a předválečné zahraniční ekonomice. Třetí část se zabývá úspěchy německé ekonomiky po roce 1933. Čtvrtá kapitola se věnuje válečnému německému hospodářství mezi lety 1939 až 1945. Je zde nastíněna problematika dluhového financování a získávání finančních zdrojů pro zbrojní průmysl. Poslední kapitola se zabývá reorganizací válečného hospodářství v letech 1942/43, totální válkou a zhroucením německého válečného hospodářství
Indie - její hospodářství a vývoj na přelomu 20. a 21. století
Suchá, Tereza ; Novotná, Zuzana (vedoucí práce) ; Pohl, M. (oponent)
Práce pojednává o ekonomické situaci a vývoji indické ekonomiky. Zabývá se strukturálními změnami, silnými a slabými stránkami indické ekonomiky, zahraničními vztahy a členstvím v mezinárodních organizacích. Zaměřuje se na velmi perspektivní obor informačních technologií a služeb. Práce vysvětluje proč je tento obor klíčový pro Indii a nastiňuje výhled do budoucnosti.
Spolupráce ČR a Rakouska v rozšířené EU
Schánělcová, Adéla ; Hitzgerová, Gabriela (vedoucí práce) ; Potužáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce charakterizuje ekonomiky ČR a Rakouska a hodnotí bilaterální vztahy těchto zemí od roku 1993, s důrazem na současnou situaci.Práce se zabývá nejvýznamnějšími formami spolupráce ČR a Rakouska a hledá možnosti další jejich spolupráce do budoucna.
Ekonomický vývoj Argentiny od 90.let do současnosti
Frantová, Eva ; Adamcová, Lenka (vedoucí práce) ; Svobodová, Z. (oponent)
Práce mapuje ekonomický vývoj Argentiny v letech 1990-2006. Dává ho do souvislosti s vývojem politickým, který ekonomiku země silně ovlivňoval. Charakterizuje etapy vlády jednotlivých prezidentů v tomto období. Také pojednává o vnějších i vnitřních příčinách, které vedly ke státnímu bankrotu v roce 2001 a o průběhu zotavování se z této ekonomické krize včetně využitých hospodářských opatření.
Analýza vývoje rakouské ekonomiky
Worschová, Veronika ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Nigrinová, Lenka (oponent)
Práce je věnována vývoji rakouské ekonomiky od poč. 20.stol. do současnoti, okolnosti vstupu Rakouska do EU a následný vývoj rakouské ekonomiky a rakouských zahraničně obchodních vztahů, především v souvislosti s 5.rozšířením EU o 10 států střední a východní Evropy. Zvláštní kapitola je věnována česko - rakouským vzájemným obchoděpolitickým vztahům.
REFORMY V ČESKOSLOVENSKÉ EKONOMICE 60. LET 20. STOLETÍ
Fuka, Ondřej ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Váňa, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou ekonomických reforem, které proběhly v Československu v 60. letech a analyzuje její dopady jak na československou ekonomiku, tak na politické dění v zemi. Je zde zmíněn přehled ekonomické situace Československa ve druhé polovině 50. let vedoucí ke vzniku ekonomických reforem. Pozornost textu je věnována nejprve prvnímu pokusu o ekonomickou reformu v čele s Kurtem Rozsypalem a především druhé ekonomické reformě, iniciované Otou Šikem. Hlavní důraz práce je kladen na zhodnocení obou reforem a jejich důsledků pro československou ekonomiku. Jsou zde diskutovány též pohledy rozdílných ideologických směrů týkající se tohoto tématu. Práce též obsahuje náhled na politickou situaci let 1966 ? 1969, zakončené okupací Československa sovětskými vojsky a návratem k centrálně administrativnímu řízení ekonomiky. Textové a číselné informace byly použity z několika zdrojů a jsou doplněny tabulkami.
Japonsko na začátku nového tisíciletí: překoná ekonomické nezdary?
Götz, Patrik ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Frostová, Eva (oponent)
Práce analyzuje stav japonské ekonomiky na počátku nového tisíciletí a předkládá doporučení pro její dlouhodobý vitální rozvoj. První část rozebírá věcná a teoretická východiska, která vedla k ekonomické stagnaci 90. let. Druhá část hodnotí stav japonského hospodářství v letech 2000-2005 včetně demografických a politických trendů. Třetí část nabízí prognózu vývoje do roku 2030 a četná doporučení pro překonání ekonomických nezdarů. Klíčovým bodem je rozvoj tzv. ekologické ekonomiky a důraz na regionální spolupráci.
Úloha dolaru ve světové ekonomice
Křivan, Jan ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Práce analyzuje postavení amerického dolaru ve světové ekonomice, a to jak z hlediska historického, tak i ze současného pohledu s výhledem do budoucnosti. Práce má tři základní části. První se zabývá historií mezinárodního měnového systému ve vztahu k americkému dolaru, druhá část představuje, podle jakých hledisek lze měřit pozici světové měny a jaké faktory vedou k výběru určité měny pro mezinárodní účtování, třetí část pak rozebírá z různých úhlů pohledu současné postavení dolaru a předkládá k úvaze možné scénáře budoucího vývoje mezinárodního měnového systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 566 záznamů.   začátekpředchozí552 - 561další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.