Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 533 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
International impact of Catalonia independence efforts
Zamlar, Patrick ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Diplomová práce Mezinárodní dopady katalánských snah o nezávislost si dává za cíl analyzovat, jaké jsou mezinárodní dopady způsobené katalánskými snahami oddělit se od Španělska. Postupuje k tomu ustanovením teoretického rámce Teorie konfliktů a internacionalizovaných konfliktů. V rámci tohoto rámce je zkoumán katalánský případ. Diplomová práce poskytuje široké a rozsáhlé pozadí o katalánské nezávislosti, aby bylo možno pochopit, jak se snahy o nezávislost v Katalánsku objevily a vyvíjely. Diplomová práce také vysvětluje prostředky, které katalánští představitelé používají, aby propagovali nezávislost mezinárodně. Jsou prezentovány stručné komparativní příklady dalších regionů v Evropě (s jednou významnou zmínkou mimo evropský kontinent), které hledí k nezávislosti, jelikož některé vlastnosti jsou pro ně společné. Dále diplomová práce obsahuje analytickou část, ve které jsou zkoumány mezinárodní dopady katalánského úsilí o nezávislost. Ty zahrnují např. dopady na Evropskou unii, ostatní separatistické regiony, a další. Je poskytnuto důležité vysvětlení ohledně možných ekonomických důsledků za použití kvantitativních dat. Práce ve své finální fázi aplikuje teorii konfliktů na případ Katalánska. Také používá veškeré předtím vysvětlené historické pozadí. Na závěr jsou zhodnoceny nejen dopady, ale také...
Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Goralková, Nikola ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
Odsun Němců ze Šternberka a jeho vliv na šternberské hospodářství
Zajíc, Marek ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Abstrakt/Anotace Tématem této bakalářské práce je vliv odsunu Němců ze Šternberka na tamní hospodářství po roce 1945. Práce se zabývá jednak stavem šternberského hospodářství před odsunem, jednak jeho vývojem po výše uvedeném roce. V práci jsou uvedeny statistické údaje o původním složení obyvatelstva a dále počtu živností a řemesel. Dále jsou představeni největší zaměstnavatelé ve městě i regionu. V jednotlivých kapitolách je rovněž uvedeno, že transformace hospodářství nebyla výhradní záležitostí roku 1945, ale docházelo k ní v různých odvětvích postupně. Prameny, s nimiž jsem při psaní textu pracoval, jsou důkazem toho, že charakter šternberského regionu byl ještě několik desítek let nazpět úplně jiným než dnes. Prostřednictvím archivních materiálů uložených v současnosti v Olomouci lze vytvořit ucelený obraz toho, jak probíhal odsun šternberských Němců na konci druhé světové války. Z části vybraných zdrojů je rovněž patrné, že Šternberk a severomoravský region byl následně osidlován rovněž repatrianty. Cílem této práce je seznámit veřejnost s dochovanými prameny, které poskytují náhled do tehdejšího dění v severomoravském regionu.
Ekonomické argumenty Slovinska pro vystoupení z Jugoslávie
Houška, Daniel ; Pikal, Kamil (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Práce se zabývá ekonomickými argumenty použitými Slovinskem při snaze vystoupit ze Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen SFR Jugoslávie). Rozpad SFR Jugoslávie započal v druhé polovině 80. let 20. století politickou destabilizací a ekonomickou krizí. Slovinsku se kromě nespokojenosti s federální vládou v Bělehradě, která začala prosazovat agresivní srbský nacionalismus a ignorovala slovinské požadavky na větší míru autonomie, nelíbil způsob přerozdělování financí vybraných z daní ve federaci. Dlouhodobý pocit Slovinska, že je ekonomicky využíváno bez adekvátní možnosti rozhodovat o svých záležitostech a stále viditelnější nechuť Srbska jednat o změnách ve federaci vedl k vyhlášení slovinské nezávislosti v roce 1991. Právě ekonomické argumenty měly být po několikadenní válce mezi Slovinskem a Srbskem vyzkoušeny v nové éře samostatného Slovinska. To se v 90. letech 20. století muselo transformovat v tržní ekonomiku, která by byla schopna využít své pozice na hranici západní Evropy. Zároveň tak snaha zapojit se do evropských a světových ekonomických struktur znamenala zkoušku, zda se Slovinsko skutečně samostatností dostalo do lepší ekonomické situace. Druhá část práce srovnává slovinské osamostatnění s katalánským separatismem, který se zvláště v posledních letech stal zásadní otázkou...
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Ekonomické vyhodnocení reprodukce u populace masného plemene Aberdeen Angus
JUNGWIRTH, Václav
Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu reprodukčních ukazatelů na ekonomiku chovu v závislosti na věku jalovic při 1. otelení. U souboru plemenic byly porovnávány náklady na odchov jalovic do 1. otelení, náklady na dlouhověkost, tržby a náklady za odstavená telata, náklady na mezidobí a celkové výsledky hospodaření v daných skupinách.
Rozvojové aktivity města Lomnice nad Lužnicí
VISČUROVÁ, Renata
Tématem diplomové práce jsou Rozvojové aktivity Města Lomnice nad Lužnicí. Cílem diplomové práce je vyhodnocení činnosti města za zvolené období a vypracování návrhu rozvojových aktivit do budoucnosti podle dostupnosti finančních zdroj. Vybráno bylo období mezi roky 2011 - 2018. Závěry této práce mohou sloužit i současnému vedení města. Poskytne jim přehled o ekonomické situaci města a jejím vývoji.
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Etický kontext sociálního podnikání
ŠAMATOVÁ, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním. Je popisováno jako relativně nadčasové směrování byznysu reflektující etický základ společnosti. Nahlíží fenomén smysluplnosti práce v hlubším měřítku obecného blaha a podtrhává trend globalizace v kontrastu se stále silnější potřebou komunitního rozměru lidského života. Zaměřuje se na otázku motivace záměru podnikatelů v teritoriu sociálního podnikání a směřování k reflexi v rovině současného "dialogu práce". Zabývám se kontextem hodnoty práce pro člověka, který je v obtížné životní situaci. Cílem práce je představit sociální podnikání jako dynamické pnutí směřující za hranice výdělečné činnosti k etickým hodnotám a společenskému blahu.
Analýza ekonomického vývoje v roce 2017
Český statistický úřad
Analýza ekonomického vývoje pro tuzemský trh za rok 2017 v porovnání s ostatními státy EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 533 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.