Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 528 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické vyhodnocení reprodukce u populace masného plemene Aberdeen Angus
JUNGWIRTH, Václav
Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu reprodukčních ukazatelů na ekonomiku chovu v závislosti na věku jalovic při 1. otelení. U souboru plemenic byly porovnávány náklady na odchov jalovic do 1. otelení, náklady na dlouhověkost, tržby a náklady za odstavená telata, náklady na mezidobí a celkové výsledky hospodaření v daných skupinách.
Rozvojové aktivity města Lomnice nad Lužnicí
VISČUROVÁ, Renata
Tématem diplomové práce jsou Rozvojové aktivity Města Lomnice nad Lužnicí. Cílem diplomové práce je vyhodnocení činnosti města za zvolené období a vypracování návrhu rozvojových aktivit do budoucnosti podle dostupnosti finančních zdroj. Vybráno bylo období mezi roky 2011 - 2018. Závěry této práce mohou sloužit i současnému vedení města. Poskytne jim přehled o ekonomické situaci města a jejím vývoji.
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Etický kontext sociálního podnikání
ŠAMATOVÁ, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním. Je popisováno jako relativně nadčasové směrování byznysu reflektující etický základ společnosti. Nahlíží fenomén smysluplnosti práce v hlubším měřítku obecného blaha a podtrhává trend globalizace v kontrastu se stále silnější potřebou komunitního rozměru lidského života. Zaměřuje se na otázku motivace záměru podnikatelů v teritoriu sociálního podnikání a směřování k reflexi v rovině současného "dialogu práce". Zabývám se kontextem hodnoty práce pro člověka, který je v obtížné životní situaci. Cílem práce je představit sociální podnikání jako dynamické pnutí směřující za hranice výdělečné činnosti k etickým hodnotám a společenskému blahu.
Analýza ekonomického vývoje v roce 2017
Český statistický úřad
Analýza ekonomického vývoje pro tuzemský trh za rok 2017 v porovnání s ostatními státy EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
Workforce allocation in self-sufficient economy in Late Iron Age
Olševičová, K. ; Danielisová, Alžběta
We present an abstract model of workforce allocation of the Late Iron Age self-sufficient settlement. The model enables experimenting with parameters (the ratio of strong and weak workforce, the impact of bad weather, the ratio of targeted overproduction) during the harvest season with the aim to explore the agricultural bottlenecks (short periods per year when increased labour input is needed). Results of three experiments are presented. The model is extendable and is designed to be applied in archaeological research of socio-economic collapses.
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
The European Union and the adoption of the Stabilization and Association Agreement with Kosovo: the role of material interests and shared ideas
Procházka, Karel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá zkoumáním základních motivů, které stojí za uzavřením dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem dne 27. října 2015. Pro určení role věcných zájmů a sdílených myšlenek v procesu uzavírání dohody o stabilizaci a přidružení práce uplatňuje racionalismus a konstruktivismus, klíčové teorie mezinárodních vztahů. Pro testování teorií a jejich příslušných hypotéz určujících úlohu příslušných pojmů, výzkum využívá metodu případové studie s využitím přístupu kongruenční analýzy. Závěrem lze konstatovat, že racionální náhled z perspektivy EU potvrzuje existenci materiálního zájmu o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení, představující bezpečnost, moc a hospodářské přínosy. Analýza konstruktivistického přístupu z perspektivy Kosova vyvozuje pouze omezenou roli identity a norem, zatímco zdůrazňuje, že tyto konstruktivistické koncepce spíše bránily dosažení dohody o stabilizaci a přidružení, přičemž zastíraly skutečnou úlohu hmotného zájmu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 528 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.