Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 707 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Šírová, Tereza ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Děkanovský, Jan (oponent) ; Franc, Martin (oponent)
(abstrakt) Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy
Mastná, Anna ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností NAVERTICA, a. s., která je certifikovaným dodavatelem řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV.
Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách
Dvořáková, Dita ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Skeřil, Robert (vedoucí práce)
Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé dny, týdny a měsíce, jednotlivé analýzy jsou zaměřeny zejména na město Brno. Kromě intenzity dopravy jsou koncentrace částic v ovzduší analyzovány v závislosti na meteorologických podmínkách (teplotě). V závěru práce jsou navrhnuta možná opatření, kterými lze snížit vliv dopravy na znečišťování ovzduší.
Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy
Stiburková, Lucie ; Křižák, Michal (oponent) ; Rožnovský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou základní legislativní předpisy, poznatky z meteorologie a teorie nehodovosti hrající významnou roli v obecném měřítku dopravy.
Posouzení kvality ovzduší ve městech, případně v lokalitách, s velkým zdrojem znečištění ovzduší.
HRDÝ, Vojtěch
V této práci bylo mým cílem zjistit množství polutantů v ovzduší měst Ostravy a Českých Budějovic a porovnat rozdíly jejich obsahu v ovzduší těchto lokalit. V teoretické části se zabývám druhy polutantů, které se vyskytují v ovzduší, jejich původem, vlastnostmi a jejich možným toxickým působení na lidský organismus a na životní prostředí. Dále je zde uveden přehled metod využívaných pro hodnocení ovzduší, předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby došlo k omezení rizik pro lidské zdraví způsobené znečištěním ovzduší, ke snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Pro posouzení kvality ovzduší v obou lokalitách jsem využil metody "sekundární analýza dat" z veřejně dostupných dat vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Z těchto dat jsem vytvořil grafy, které porovnávají kvalitu ovzduší v Ostravě a v Českých Budějovicích za období 15. 8. 2016 15. 3. 2017 ve všech měřených kategoriích. Pro úplnost jsou v práci vloženy i grafy srovnávající tato dvě města vždy k 15. dni v měsíci v rámci jednoho polutantu. Ze získaných výsledků je patrné, že tato dvě města jsou si v mnohém podobná. Domněnka, že město Ostrava je stále město s nejhorším ovzduším, už není aktuální.
Přehled současných kosmických prostředků
Špačková, Jana ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je rozdělena na nosné rakety létající na oběžnou dráhu Země, nosné rakety létající pod oběžnou dráhu Země a na ostatní transportní prostředky vesmírné dopravy. Tyto kapitoly jsou dále členěny dle států a dle stavu vývoje, ve kterém se dopravní prostředky momentálně nacházejí. Druhá část práce se zaměřuje na srovnání prostředků popsaných v první části z hlediska bezpečnosti, výkonů a nákladů využitých na výrobu a provoz. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky srovnávací části a je zde okomentován předpoklad vývoje vesmírné dopravy v blízké budoucnosti.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Beránková, Tereza ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Tomcová, Barbora ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.
Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení
Krůpa, Miloslav ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Tématem práce je navrhnout městské účelné komfortní bydlení v klidném přírodním prostředí mezi původní zástavbou staré Líšně a panelovým sídlištěm z 80. let 20. století. Návrh nového obytného souboru bude odpovídat současným trendům a potřebám zdravého bydlení. Stavební pozemek má lichoběžníkový tvar s delší stranou ve směru západ - východ s tím, že se zužuje a svažuje směrem k východu. Převýšení je cca 22 m na 330 m délky pozemku. Významnou dominantou Líšně je "kostelíček“ (Kaple Panny Marie Pomocnice) na protějším východním kopci. Cílem urbanistické studie bylo vytvoření plynulého přechodu mezi "Starou Líšní" a "Novou Líšní“ s důrazem na environmentální a sociální aspekty. Území je členěno kompoziční a pohledovými osami, které se „potkávají“ ve společenském prostoru, který je tvořen společenským centrem s dominantním otevřeným prostorem a krytým zázemím v přilehlém objektu, umístěným v jeho nejvyšší západní části. Před objektem se nachází menší „náměstíčko“, na které navazuje centrální prostor s pobytovým trávníkem, veřejným grilem a dětským hřištěm. Tato část je poté na východě ukončena novou vodní plochou v podobě koupacího biotopu, který je překlenut dvěma lávkami ve směrech kompozičních os. Mezi těmito lávkami jsou na západním břehu navrženy terasové schody s navazujícím molem na vodě. Smíšená zástavba rodinnými a bytovými domy se výškově i objemově zvedá od východní a jižní hranice území směrem k severozápadnímu rohu území, kde navazuje na stejně vysokou zástavbu bytových domů. Podél západní hranice území při ulici Novolíšeňská je navržen bariérový dům, který plní i funkci optické dělící linie od stávající zástavby panelovými domy. Důraz byl kladen i na minimum dopravních ploch. Hlavní silniční trasy jsou jednosměrné a usnadňují tak orientaci v území. Při návrhu parkovacích ploch bylo upřednostněno kryté a podzemní parkování. Hlavními prioritami bylo jednak co největší množství zeleně, a to ve formě vzrostlé zeleně a zelených střech, a jednak snaha o maximální ponechání rostlého terénu. Výsledkem návrhu je tedy bydlení v zelení v rozvolněné nízkopodlažní zástavbě s možností uplatnění výhledů z objektů do okolí, výborného proslunění obytných místností a vnesením společenského života do řešeného území pro jeho obyvatele a obyvatel jeho okolí. Při situování rodinných domů byl brán zřetel na energetickou úspornost. Objekty jsou navrženy v jednoduchých hmotách ve tvaru kvádrů s obdélníkovou nebo čtvercovou půdorysnou stopou. Bytové domy mají většinou společné či prolínající se podzemní podlaží. Objekt bariérového domu má liniový charakter, který přibližně kopíruje západní hranici území. Jeho parter je ve čtyřech místech pravidelně přerušen a umožňuje tak pomocí těchto průchodů a průjezdu propojení s obslužnou komunikací Novolíšeňská. Při výběru materiálů byl kladen důraz hlavně na dřevo a kamen, jakožto hlavní přírodní materiály. Rodinné domy při jižní hranici jsou řadové (ve skupinách 2 x 4 a 1 x 5) a jsou uvažovány jako pasivním domy. Samostatné rodinné domy okolo vodní plochy jsou přístupny pouze pro pěší, a tedy je zde vyloučena automobilová doprava (příjezd vozidel však možný je po pojížděném chodníku šířky 3,0 m). Tyto domy jsou uvažovány jako nízkoenergetické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 707 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.