Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 715 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopravní kriminalita a její prevence
Filip, Jakub ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE Název diplomové práce v českém jazyce: Dopravní kriminalita a její prevence Abstrakt: Tématem práce je dopravní kriminalita včetně její prevence. Jedná se o oblast kriminologie, jež v posledních desetiletích nabývá čím dál více na důležitosti, jelikož dopravní provoz stále houstne a prakticky denně se ho účastní každý z nás, čímž se stáváme potenciálními oběťmi či pachateli trestné činnosti páchané v dopravě. Jedná se o téma velice široké a jednou diplomovou prací nelze obsáhnout vyčerpávajícím způsobem. Cílem práce bylo podat ucelený výklad o základních poznatcích dopravní kriminality a pak se zaměřit na jednu úžeji vymezenou problematiku, za kterou jsem zvolil část dopravní kriminality, v níž figurují cyklisté ať už jako pachatelé nebo oběti. Toto zaměření jsem zvolil, protože je cyklistika mou vášní a aktivně se jí věnuji závodně na silnici a dráze. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První z nich se věnuje těm nejobecnějším otázkám jako je vymezení pojmu doprava, druhy a členění dopravy, vymezení pojmu dopravní kriminalita, zvláštnosti dopravní kriminality jako kriminologického odvětví a vymezení dopravních trestných činů. Druhá kapitola se věnuje dopravně kriminalistickým statistikám. Rozebírá se zde podíl dopravní kriminality na celkové...
Simulace dopravy za využití dopravních řadičů
Dressler, David ; Trchalík, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je implementovat návrh rozšíření stávajícího simulačního systému pro návrh křižovatek. Požadované rozšíření umožní využití logiky řízení dopravních řadičů sX společnosti Siemens, s.r.o. První část práce se věnuje problematice řízení křižovatek, konfiguracím dopravních řadičů a principům dynamického řízení křižovatek. Další kapitola je věnována popisu implementace stávajícího simulačního systému. Následující kapitola je věnována způsobu využití dopravních řadičů sX a také samotnému návrhu rozšíření stávajícího simulačního systému tak, aby mohl využívat logiku řízení těchto dopravních řadičů. Poté následuje kapitola popisující implementaci tohoto rozšíření. Poslední kapitola je věnována testování celého systému z hlediska funkčnosti a výkonu. Závěrem jsou také nastíněny další možnosti pro vývoj rozšířené aplikace.
Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči - Nové Město
Bobek, Vojtěch ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných mikropilotech. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až mateřská hornina ve větších hloubkách. Náplní práce je řešení technologického předpisu pro zemní práce a zhotovení mikropilot, řešení dopravy a zásobování stavby, cenové a časové plánování, návrh strojů, kontrola kvality a bezpečnost při práci.
Řízení zásob v obchodním podniku
Smutný, Jakub ; Hašek, Zdeněk (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální stav v podniku. Ve třetí části se zásoby za pomoci metody ABC a metody XYZ rozdělí do skupin na základě jejich podílu na celkové výši tržeb, aby byly odstraněny problémy, kterými je nedostatek nebo nadbytek zásob na skladě.
Studie tandemových návěsů užívaných v zemědělství
Szymeczek, Ondřej ; Hloušek, David (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o tandemových návěsech přípojných k traktorům a jejich využívání v zemědělství. Výhradní část práce je věnována konstrukčním prvkům a uzlům těchto strojů. Další část tvoří popis několika vnitrostátních a zahraničních výrobců dopravní techniky užívané v zemědělství. Zbylá část práce je věnována legislativním podmínkám spojených s touto problematikou, přehledem technických parametrů jednotlivých produktových kategorií a jejich následnému kritickému rozboru.
Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu
Tichý, Jan ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Zaměřuje se jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a územně plánovací dokumentace a jednak na analýzu veřejného prostoru. Pro sběr dat byla zvolena kombinace dálkového zkoumání a terénního průzkumu. Získané poznatky byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny. Na základě zpracované SWOT analýzy byly identifikovány nejzávažnější problémy a navrhnuto jejich řešení. Tato řešení spočívají převážně v malých a snadných úpravách, které mohou pomoci naplnit velký potenciál ulice Obchodná a jejího veřejného prostoru.
Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst
Černý, Patrik ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je definovat současný veřejný prostor města a představit jeho hlavní prvky a charakteristiky, dále zásady plánování veřejného prostoru a typy veřejných aktivit občana ve městě. Práce se zaměřuje především na myšlenky a principy dánského architekta a urbanisty Jana Gehla, podle kterého popisuje typy měst a také rozbor hlavních principů v plánování měst podle knihy Město pro lidi. Popisuje vzájemný vztah občana a města a věnuje se hlavním otázkám vytvoření ideálního veřejného prostoru pro své obyvatele, ale i návštěvníky. Po provedení detailního průzkumu konkrétního místa stanovuje práce kladné a záporné stránky daného prostoru a vytváří metodiku pro navrhování veřejného prostoru. Pomocí kvalitativních rozhovorů jsou vyhodnoceny pohledy občanů v zásadních otázkách týkajících se kvality daného veřejného prostoru.
Bydlení+
Walterová, Klára ; Bureš, David (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze bydlet v blízkosti velké dopravní stavby, která činí místo na první pohled neatraktivním.
Bydlení+
Mikulová, Marie ; Pospíšil, Jan (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Projekt se zabývá problematikou území v blízkém okolí nového Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí v Brně. Zkoumá jeho dopad rychlostní komunikace a nájezdů na blízké okolí a navrhuje možnost, jak dopravní stavbu chápat a začlenit k nově vybudované zástavbě i původní struktuře městské části. Vlastní řešení nabízí kompozici objektů určených k bydlení, ať už v klasické podobě, nebo ve formě přechodného ubytování v hostelu, doplněné o přidanou funkci venkovní tržnice.
Bydlení+
Brunová, Susanna ; Machovský, Tomáš (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Projekt se zabývá dopadem dostavby velkého městského okruhu na Tomkovo náměstí. Nerozporuje stavbu mostu jako takovou, ale hledá způsob, jak s ní koexistovat, aniž by se jí celá oblast podřídila. Navrhován je pěší okruh zdůrazňující propojení Tomkova náměstí a okolí pěším okruhem jako alternativou. Těžištěm návrhu je výstavba multifunkční stavby s bydlením. Architektonicky vycházejí navrhované bytové objekty ze dvou principů - otevřeného a uzavřeného. Doplnění hmoty bytového domu ke stávajícím objektům, vymezení průchodnosti území novým lineárním objektem i důraz na komponování vzrostlé zeleně přináší i v okamžiku těsné blízkosti nové dopravní stavby obyvatelům komfort a nové využití veřejných prostor.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 715 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.