Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  začátekpředchozí66 - 75  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Novotný, Vladimír ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Cílem práce je přinést pohled na digitalizaci dokumentů a provést analýzu trhu společností provádějící outsourcing digitalizace dokumentů. V první části práce je popsána technologie skenování, dále jsou popsány metody rozpoznávání a vytěžování dat. Práce také popisuje i systémy čárových kódů používaných k identifikaci dokumentů. Součástí práce jsou principy ukládání dokumentů i pohled na problematiku digitálního (elektronického) podpisu, a to i z hlediska české právní úpravy. Přínosem této práce je analýza společností provádějících outsourcing digitalizace dokumentů a dále pak pohled na společnost využívající tyto služby. V práci je zmíněn i autorův pohled do blízké budoucnosti popisované problematiky.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Kapicová, Eva ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Vondrouš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na digitalizaci dokumentů a přístupy, kterými lze digitalizaci dokumentů řešit. V první části práce je uveden teoretický základ digitalizace dokumentů, který je doplněn o aktuální statistiky z oblasti a také o poznámky ke stavu na českém trhu. V druhé části jsou na základě nabídek českých firem posouzeny varianty přístupu k řešení digitalizace dokumentů. Hlavním cílem této diplomové práce je praktická ukázka výběru vhodného řešení digitalizace dokumentů. Uvažovány jsou varianty digitalizace dokumentů kompletním outsourcingem, in-house outsourcingem nebo řešení vlastními silami. K naplnění tohoto cíle slouží dostatečný teoretický základ digitalizace dokumentů a přehled hardwarového vybavení a softwarových produktů po podporu digitalizace v první části diplomové práce. Pro porovnání ekonomických dopadů jednotlivých variant přístupů k digitalizaci dokumentů je využita metoda TEI od společnosti Forrester Research. Přínos práce je především v popisu digitalizace dokumentů v rámci České republiky a ukázce posouzení jednotlivých řešení digitalizace. Dále také v doplnění teoretické části o údaje ze současných průzkumů.
Analýza vývoje trhu elektronických knih v ČR
Lipert, Martin ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je zanalyzovat současné knižní prostředí ve vztahu k nastupující elektronizaci. Práce je zaměřena na několik dílčích témat, které jsou zásadní a mají vliv na utváření trhu jako využívaná technologie, právní pojetí elektronických dokumentů, ochrana dokumentů proti nelegálnímu šíření a v neposlední řadě i ekonomické aspekty elektronického publikování. Práce vychází ze zkušeností autora, který se této problematice věnuje velmi podrobně na více úrovních.
Registr digitalizace CZ
Lhoták, Martin ; Foltýn, T.
Záměrem projektu Registr digitalizace CZ je vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů, sloužícímu k evidenci digitalizace v knihovnách (a do budoucna i dalších paměťových institucí), k snadnějšímu sdílení výsledků digitalizace a k zamezení duplicit při zpracování. Vytvářený systém slouží také k řízení a evidenci workflow na digitalizačních pracovištích jednotlivých institucí a umožňuje sledovat celý proces již od výběru dokumentu k digitalizaci. Řešení je provázáno s dalšími systémy využívanými v knihovnách – zejména Kramerius a Aleph. Pro zpřístupnění aktuálních informací o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Fast. Uživatelské přístupy jsou realizovány prostřednictvím webové aplikace. Garantem provozu bude Národní knihovna ČR.
Projekt eBooks on Demand - Evropská knihovní síť
Kamrádková, Kateřina ; Pospíšilíková, Věra
V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i
Beránková, Hana ; Brabcová, Markéta
Článek představuje projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., jehož výsledkem bude zveřejnění databáze s cca 3000 signovanými ilustracemi, které jsou dílem cca 600 umělců a jsou součástí 510 tisků z fondu KNAV. Díky detailnímu popisu ilustrací a spisů, v nichž se ilustrace nacházejí, i širokým vyhledávacím možnostem, které databáze nabídne, bude projekt významným příspěvkem nejen pro studium dějin knihy, knihtisku a knižní kultury, ale i dějin obecně a dalších příbuzných disciplín. Příspěvek se zaměřuje i na obecnou charakteristiku zmíněného souboru ilustrací a na některé problémy při dešifrování jejich symbolického jazyka.
Zpracování a zpřístupnění fotografií fondu E. Beneš - internetové archivnictví
Bílek, Jan
Syntetický text seznámil odborné fórum se zpracováním a zpřístupněním fotografií fondu E. Beneš, resp. s možnostmi moderních technologií, které archiváři při této práci využili. Stručně informoval o historií zpracování fotografií fondu a analyzoval definitivní podobu fyzického uložení fotografií i jejich digitální uspořádání. Podrobně se věnoval zpřístupnění fotografií nejen a) prostřednictvím tištěné pomůcky a b) prostřednictvím originálu databáze na pracovní stanici v badatelně, ale především c) aplikací pro přístup po internetu (bachmsu.mua.cas.cz/bachmsu). Podrobně představil originálně vyvinutý tzv. Digitální fotoarchiv a popsal jeho segmenty úvod, hledání a nápověda. Aplikace, opatřena anglickou jazykovou mutací, dosud zpřístupňuje fotografie fondu Beneš a Smutný a je možné ji snadno rozšiřovat o další fondy.
Pokročilé metody postprodukce a distribuce videa s využitím IT
Krist, Antonín ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Tichý, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá pokročilými digitálními způsoby zpracování a distribuce videa skrze vysílání a internetový protokol. Popisuje a srovnává distribuční metody, využívající informační technologie a diskutuje současné problémy. Popisuje princip digitalizace a možné způsoby úspory přenosového pásma určeného pro distribuci. Zabývá se možnou praktickou implementací distribučních a zobrazovacích metod trojrozměrného videa do připravovaných standardů a analyzuje možnosti jejich budoucího rozvoje. Diskutuje celkovou problematiku standardizace přenosu a kódování videa. Na závěr, na základě srovnání metod a praktických zkušeností autora, doporučuje implementaci určitých postupů do standardu a směr, kterým by se technologická řešení měla ubírat.
Analýza nákladů alternativ uschování pacientských dat
Radonský, Tomáš Bc. ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Pokorný, Pavel (oponent)
Provést ekonomickou analýzu způsobu získávání a uchování pacientských dat ?moderními? metodami (IS +PACS) v porovnání se ?staršími? (fotografie, rentgeny, papír). Zhodnotit přínos zavedení moderních metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   začátekpředchozí66 - 75  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.