Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  začátekpředchozí66 - 75další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Hošek, Michael
Hlavním cílem projektu bylo analyzovat zastoupení přírodních biotopů v dosavadní síti zvláště chráněných území České republiky a na základě této analýzy zpracovat návrh na doplnění této sítě o nová chráněná území. Hlavním předmětem ochrany v nově navržených zvláště chráněných územích měly být přírodní biotopy, dosud nedostatečně územně zabezpečené, a to s ohledem na jejich celkovou vzácnost, variabilitu i význam pro druhovou ochranu. Projekt navazuje na přípravu soustavy Natura 2000 a zaměřuje se především na biotopy, které nefigurují mezi biotopy evropsky významnými (z pohledu Směrnice č. 92/43/EHS), které však přesto mají velký význam z hlediska národního. Proto dostal tento projekt pracovní označení "Česká Natura". Celkem bylo připraveno 505 návrhů biotopových lokalit, z nichž 350 bylo schváleno krajskými kolokvii. Ostatní lokality se staly součástí zásobníku AOPK. Ve vymezených biotopových lokalitách je určeno 106 přírodních biotopů jako hlavní předmět ochrany. Pro 32 přírodních biotopů se nepodařilo lokality vymezit. Hlavním přínosem projektu je optimalizace sítě MZCHÚ, která vychází z reálného a aktuálního rozšíření přírodních biotopů na území České republiky. V tomto směru byl projekt úspěšně naplněn a získané výsledky jsou předány kompetentním orgánům státní správy pro realizaci návrhů. Projekt přispěl k výrazné objektivizaci tvorby sítě ZCHÚ, v průběhu jeho řešení bylo shromážděno mnoho nových informací o stavu vzácných biotopů i o zastoupení zvláště chráněných druhů rostlin.
Čtení a internet - nepřátelé, spojenci, sourozenci?
Trávníček, Jiří
Čtení a digitalita, jejich vzájemný vztah, historická perspektiva, strategie sbíhání.
Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl
Kafuňková, Martina ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce "Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl" se zabývá rolí artových filmů v programu multikina Cinestar Anděl. V teoretické části jsou vymezeny pojmy artový film, multikino a filmový festival a popsány možnosti promítání artových filmů. Zohledněna je i otázka vlivu digitalizace na distribuci artových filmů. Praktická část je zaměřena na aktuální příklady projekcí artových filmů v Cinestar Anděl, konkrétně na Febiofest a projekt Europa Cinemas. Závěr práce je zodpovězením otázky, zda je vhodné slučovat nesourodé prvky hollywoodských blockbusterů a evropské či jiné artové kinematografie v prostoru daného multikina.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Novotný, Vladimír ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Cílem práce je přinést pohled na digitalizaci dokumentů a provést analýzu trhu společností provádějící outsourcing digitalizace dokumentů. V první části práce je popsána technologie skenování, dále jsou popsány metody rozpoznávání a vytěžování dat. Práce také popisuje i systémy čárových kódů používaných k identifikaci dokumentů. Součástí práce jsou principy ukládání dokumentů i pohled na problematiku digitálního (elektronického) podpisu, a to i z hlediska české právní úpravy. Přínosem této práce je analýza společností provádějících outsourcing digitalizace dokumentů a dále pak pohled na společnost využívající tyto služby. V práci je zmíněn i autorův pohled do blízké budoucnosti popisované problematiky.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Kapicová, Eva ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Vondrouš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na digitalizaci dokumentů a přístupy, kterými lze digitalizaci dokumentů řešit. V první části práce je uveden teoretický základ digitalizace dokumentů, který je doplněn o aktuální statistiky z oblasti a také o poznámky ke stavu na českém trhu. V druhé části jsou na základě nabídek českých firem posouzeny varianty přístupu k řešení digitalizace dokumentů. Hlavním cílem této diplomové práce je praktická ukázka výběru vhodného řešení digitalizace dokumentů. Uvažovány jsou varianty digitalizace dokumentů kompletním outsourcingem, in-house outsourcingem nebo řešení vlastními silami. K naplnění tohoto cíle slouží dostatečný teoretický základ digitalizace dokumentů a přehled hardwarového vybavení a softwarových produktů po podporu digitalizace v první části diplomové práce. Pro porovnání ekonomických dopadů jednotlivých variant přístupů k digitalizaci dokumentů je využita metoda TEI od společnosti Forrester Research. Přínos práce je především v popisu digitalizace dokumentů v rámci České republiky a ukázce posouzení jednotlivých řešení digitalizace. Dále také v doplnění teoretické části o údaje ze současných průzkumů.
Analýza vývoje trhu elektronických knih v ČR
Lipert, Martin ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je zanalyzovat současné knižní prostředí ve vztahu k nastupující elektronizaci. Práce je zaměřena na několik dílčích témat, které jsou zásadní a mají vliv na utváření trhu jako využívaná technologie, právní pojetí elektronických dokumentů, ochrana dokumentů proti nelegálnímu šíření a v neposlední řadě i ekonomické aspekty elektronického publikování. Práce vychází ze zkušeností autora, který se této problematice věnuje velmi podrobně na více úrovních.
Registr digitalizace CZ
Lhoták, Martin ; Foltýn, T.
Záměrem projektu Registr digitalizace CZ je vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů, sloužícímu k evidenci digitalizace v knihovnách (a do budoucna i dalších paměťových institucí), k snadnějšímu sdílení výsledků digitalizace a k zamezení duplicit při zpracování. Vytvářený systém slouží také k řízení a evidenci workflow na digitalizačních pracovištích jednotlivých institucí a umožňuje sledovat celý proces již od výběru dokumentu k digitalizaci. Řešení je provázáno s dalšími systémy využívanými v knihovnách – zejména Kramerius a Aleph. Pro zpřístupnění aktuálních informací o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Fast. Uživatelské přístupy jsou realizovány prostřednictvím webové aplikace. Garantem provozu bude Národní knihovna ČR.
Projekt eBooks on Demand - Evropská knihovní síť
Kamrádková, Kateřina ; Pospíšilíková, Věra
V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i
Beránková, Hana ; Brabcová, Markéta
Článek představuje projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., jehož výsledkem bude zveřejnění databáze s cca 3000 signovanými ilustracemi, které jsou dílem cca 600 umělců a jsou součástí 510 tisků z fondu KNAV. Díky detailnímu popisu ilustrací a spisů, v nichž se ilustrace nacházejí, i širokým vyhledávacím možnostem, které databáze nabídne, bude projekt významným příspěvkem nejen pro studium dějin knihy, knihtisku a knižní kultury, ale i dějin obecně a dalších příbuzných disciplín. Příspěvek se zaměřuje i na obecnou charakteristiku zmíněného souboru ilustrací a na některé problémy při dešifrování jejich symbolického jazyka.
Zpracování a zpřístupnění fotografií fondu E. Beneš - internetové archivnictví
Bílek, Jan
Syntetický text seznámil odborné fórum se zpracováním a zpřístupněním fotografií fondu E. Beneš, resp. s možnostmi moderních technologií, které archiváři při této práci využili. Stručně informoval o historií zpracování fotografií fondu a analyzoval definitivní podobu fyzického uložení fotografií i jejich digitální uspořádání. Podrobně se věnoval zpřístupnění fotografií nejen a) prostřednictvím tištěné pomůcky a b) prostřednictvím originálu databáze na pracovní stanici v badatelně, ale především c) aplikací pro přístup po internetu (bachmsu.mua.cas.cz/bachmsu). Podrobně představil originálně vyvinutý tzv. Digitální fotoarchiv a popsal jeho segmenty úvod, hledání a nápověda. Aplikace, opatřena anglickou jazykovou mutací, dosud zpřístupňuje fotografie fondu Beneš a Smutný a je možné ji snadno rozšiřovat o další fondy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   začátekpředchozí66 - 75další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.