Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 235 záznamů.  začátekpředchozí217 - 226další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Novotný, Vladimír ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Cílem práce je přinést pohled na digitalizaci dokumentů a provést analýzu trhu společností provádějící outsourcing digitalizace dokumentů. V první části práce je popsána technologie skenování, dále jsou popsány metody rozpoznávání a vytěžování dat. Práce také popisuje i systémy čárových kódů používaných k identifikaci dokumentů. Součástí práce jsou principy ukládání dokumentů i pohled na problematiku digitálního (elektronického) podpisu, a to i z hlediska české právní úpravy. Přínosem této práce je analýza společností provádějících outsourcing digitalizace dokumentů a dále pak pohled na společnost využívající tyto služby. V práci je zmíněn i autorův pohled do blízké budoucnosti popisované problematiky.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Kapicová, Eva ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Vondrouš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na digitalizaci dokumentů a přístupy, kterými lze digitalizaci dokumentů řešit. V první části práce je uveden teoretický základ digitalizace dokumentů, který je doplněn o aktuální statistiky z oblasti a také o poznámky ke stavu na českém trhu. V druhé části jsou na základě nabídek českých firem posouzeny varianty přístupu k řešení digitalizace dokumentů. Hlavním cílem této diplomové práce je praktická ukázka výběru vhodného řešení digitalizace dokumentů. Uvažovány jsou varianty digitalizace dokumentů kompletním outsourcingem, in-house outsourcingem nebo řešení vlastními silami. K naplnění tohoto cíle slouží dostatečný teoretický základ digitalizace dokumentů a přehled hardwarového vybavení a softwarových produktů po podporu digitalizace v první části diplomové práce. Pro porovnání ekonomických dopadů jednotlivých variant přístupů k digitalizaci dokumentů je využita metoda TEI od společnosti Forrester Research. Přínos práce je především v popisu digitalizace dokumentů v rámci České republiky a ukázce posouzení jednotlivých řešení digitalizace. Dále také v doplnění teoretické části o údaje ze současných průzkumů.
Analýza vývoje trhu elektronických knih v ČR
Lipert, Martin ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je zanalyzovat současné knižní prostředí ve vztahu k nastupující elektronizaci. Práce je zaměřena na několik dílčích témat, které jsou zásadní a mají vliv na utváření trhu jako využívaná technologie, právní pojetí elektronických dokumentů, ochrana dokumentů proti nelegálnímu šíření a v neposlední řadě i ekonomické aspekty elektronického publikování. Práce vychází ze zkušeností autora, který se této problematice věnuje velmi podrobně na více úrovních.
Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries
Simandlová, Tereza
Příspěvek představuje regionální jednoletý projekt Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries.
Prezentace: idr-87_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-87_2 - Stáhnout plný textMP4
Informovanost žen o mamografickém vyšetření v Jihomoravském kraji
MICHNOVÁ, Lenka
Jedním z cílů bakalářské práce bylo zmapovat informovanost žen o mamografickém vyšetření. Od roku 2002 je spuštěn organizovaný preventivní program aktivního vyhledávání karcinomu prsu. Karcinom prsu je závažné onemocnění, které postihuje ženy již v mladém věku. Při včasném záchytu je však dobře léčitelný. Mnoho žen už vyšetřeno mamografem bylo. Právě proto byl proveden průzkum, jak jsou ženy informované o vyšetření. Potřebná data ke zpracování bakalářské práce byla zjišťována pomocí kvantitativního šetření. Pro sběr dat byla použita dotazníková metoda. Dotazníky byly dobrovolné a anonymní. Byly určeny ženám ve vybraných nemocnicích Jihomoravského kraje (Masarykův onkologický ústav Brno, Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Břeclav a Nemocnice Kyjov). Šetření se zúčastnily ženy starší 18 ? ti let, bez ohledu na to, zda byly na vyšetření poprvé nebo opakovaně. Dotazníků bylo celkem rozdaných 120, z toho se jich vrátilo 110. Šetření probíhalo v červenci a v srpnu roku 2010. V práci byly stanoveny tři cíle a tři hypotézy. První cíl měl za úkol zmapovat informovanost žen jdoucí na mamografické vyšetření. Cíl byl splněn. Druhým cílem práce bylo informovat a připravit pacientky na další postup při nalezení zhoubného nádoru. Cíl byl rovněž splněn. Třetí cíl, poukázat na odlišnost informovanosti mezi jednotlivými nemocnicemi Jihomoravského kraje, byl také splněn. První hypotéza, že informovanost žen v nemocnicích je dostatečná, se potvrdila. Hypotéza druhá, že jsou pacientky plně informovány a připraveny na další postup, v případě zjištění zhoubného nádoru, se také potvrdila. A poslední třetí hypotéza, že informovanost žen se v jednotlivých nemocnicích liší, se rovněž potvrdila. Problematika informovanosti pacientek před mamografickým vyšetřením je stále aktuální téma. Jelikož současná legislativa uvádí, že pacientka musí být o vyšetření poučena, je nutné, aby měla pacientka možnost poskytnuté informace v klidu vyhodnotit a vznést případné dotazy.
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ V RADIODIAGNOSTICE
PILAŘ, Martin
Tato práce je zaměřena především na digitální zpracování obrazových informací a algoritmů u moderních zobrazovacích modalit. Algoritmus znamená postup či návod. Ve zpracování obrazu algoritmus prezentuje postup od pořízení dat až po výsledný obraz na monitoru. Proto je první část práce věnována stručnému přehledu principů používaných zobrazovacích modalit v radiodiagnostice. Nasbíraná data je nutné určitým způsobem upravit a modelovat. Tato upravená data jsou následně digitalizována a připravena k dalšímu zpracování. Cílem mé práce bylo objasnit především radiologickým asistentům základní operace a algoritmy využívané při zpracování obrazu, které běžně využívají. Současně jsem se snažil dokázat, že nejen změnou skenovacích, ale i jakýchkoli obrazových parametrů, lze značným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření. Na opačné straně může obsluhující personál znehodnotit vyšetření a přispět k nedokonalé diagnóze. Další části úlohy jsem zaměřil na prvotní zpracování obrazu, ve které jsou uvedeny základní operace s obrazem. Následuje postprocessing neboli druhotné zpracování obrazové informace. Nedílnou součást algoritmu zpracování obrazu tvoří technické a programové prostředky důležité k archivaci i přenosu informace. Jistá část je věnována i budoucím trendům zpracování obrazu. Celá teoretická část se opírá o praktické poznatky a výsledky získané ať již vytvořením programového algoritmu či měřením vodního fantomu na CT, na kterém byla pomocí aplikovaného filtru obhájena původní hypotéza. Výsledky měření jsou podloženy grafickou i obrazovou dokumentací.
Zpracování a vyhodnocení mapových podkladů v prostředí GIS pro povodí toku Ostřice.
HOUDEK, Jiří
Cílem diplomové práce bylo vytvořit a interpretovat tématické vrstvy pro povodí toku Ostřice. Nejprve bylo potřeba shromáždit veškeré dostupné mapové podklady a porovnat je se skutečným stavem. Poté byly potřebné podklady digitalizovány, a byly vytvořeny tématické vrstvy. Z těchto vrstev a jejich kombinací byly následně vytvořeny mapové výstupy. Ty byly posléze analyzovány. Výsledkem diplomové práce je soubor vrstev GIS pro povodí toku Ostřice. Pro vypracování této práce byl použit software ArcGIS Desktop 9.1.
Zpracování a vyhodnocení mapových podkladů v prostředí GIS pro povodí Zdíkovského toku.
ADÁMEK, Petr
Cílem diplomové práce je vytvoření jednotlivých tematických vrstev pro povodí Zdíkovského potoka. Prvním krokem bylo shromáždění mapových podkladů a jejich porovnání se skutečným stavem. Následovala digitalizace těchto podkladů a vytvoření tematických vrstev. Z jednotlivých vrstev a jejich kombinací byly vytvořeny mapové výstupy, které byly analyzovány. Výsledkem práce je soubor GIS vrstev pro dané povodí. Při zpracování této práce byl využit balík programů ArcGIS Desktop 9.1 vyvíjený firmou ESRI. Vypracovaný soubor podkladů bude dále využit Katedrou pozemkových úprav pro výzkumné a výukové účely.
Využití digitálního zobrazování v rybářské biologii
MAREK, Miloš
Úkolem této bakalářské práce je seznámení a zorientování se v možnostech, které nabízí technika digitálního zobrazování k využití v rybářské biologii a rybářství obecně. Dále prostudování a osvojení si základů digitalizačních technik. Následně pak v experimentální částí si osvojit laboratorní a praktické postupy umělé reprodukce. Cílem je vyhodnotit oplozenost jiker standardními postupy používanými v líhňařské praxi a vypracovat návrh metodického postupu k hodnocení oplozenosti pomocí počítačového programu analýzy obrazu.
Použití map pozemkového katastru pro tvorbu KPÚ.
DOLEŽALOVÁ, Zuzana
Cílem práce je vyhodnotit způsob a míru použítí historických map, především map pozemkového katastru při tvorbě komplexních pozemkových úprav. Pozornost je věnována přípravě mapových podkladů a jejich transformaci. Výsledkem je zjištění, že se historické mapy v návrhu nového uspořádání pozemků použijí nejčastěji při obnově polních cest, vodohospodařkých děl, optimalizaci tvaru pozemků a řešení majtekoprávních poměrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 235 záznamů.   začátekpředchozí217 - 226další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.