Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 226 záznamů.  začátekpředchozí217 - 226  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Použití map pozemkového katastru pro tvorbu KPÚ.
DOLEŽALOVÁ, Zuzana
Cílem práce je vyhodnotit způsob a míru použítí historických map, především map pozemkového katastru při tvorbě komplexních pozemkových úprav. Pozornost je věnována přípravě mapových podkladů a jejich transformaci. Výsledkem je zjištění, že se historické mapy v návrhu nového uspořádání pozemků použijí nejčastěji při obnově polních cest, vodohospodařkých děl, optimalizaci tvaru pozemků a řešení majtekoprávních poměrů.
Registr digitalizace CZ
Lhoták, Martin ; Foltýn, T.
Záměrem projektu Registr digitalizace CZ je vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů, sloužícímu k evidenci digitalizace v knihovnách (a do budoucna i dalších paměťových institucí), k snadnějšímu sdílení výsledků digitalizace a k zamezení duplicit při zpracování. Vytvářený systém slouží také k řízení a evidenci workflow na digitalizačních pracovištích jednotlivých institucí a umožňuje sledovat celý proces již od výběru dokumentu k digitalizaci. Řešení je provázáno s dalšími systémy využívanými v knihovnách – zejména Kramerius a Aleph. Pro zpřístupnění aktuálních informací o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Fast. Uživatelské přístupy jsou realizovány prostřednictvím webové aplikace. Garantem provozu bude Národní knihovna ČR.
Projekt eBooks on Demand - Evropská knihovní síť
Kamrádková, Kateřina ; Pospíšilíková, Věra
V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i
Beránková, Hana ; Brabcová, Markéta
Článek představuje projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., jehož výsledkem bude zveřejnění databáze s cca 3000 signovanými ilustracemi, které jsou dílem cca 600 umělců a jsou součástí 510 tisků z fondu KNAV. Díky detailnímu popisu ilustrací a spisů, v nichž se ilustrace nacházejí, i širokým vyhledávacím možnostem, které databáze nabídne, bude projekt významným příspěvkem nejen pro studium dějin knihy, knihtisku a knižní kultury, ale i dějin obecně a dalších příbuzných disciplín. Příspěvek se zaměřuje i na obecnou charakteristiku zmíněného souboru ilustrací a na některé problémy při dešifrování jejich symbolického jazyka.
Zpracování a zpřístupnění fotografií fondu E. Beneš - internetové archivnictví
Bílek, Jan
Syntetický text seznámil odborné fórum se zpracováním a zpřístupněním fotografií fondu E. Beneš, resp. s možnostmi moderních technologií, které archiváři při této práci využili. Stručně informoval o historií zpracování fotografií fondu a analyzoval definitivní podobu fyzického uložení fotografií i jejich digitální uspořádání. Podrobně se věnoval zpřístupnění fotografií nejen a) prostřednictvím tištěné pomůcky a b) prostřednictvím originálu databáze na pracovní stanici v badatelně, ale především c) aplikací pro přístup po internetu (bachmsu.mua.cas.cz/bachmsu). Podrobně představil originálně vyvinutý tzv. Digitální fotoarchiv a popsal jeho segmenty úvod, hledání a nápověda. Aplikace, opatřena anglickou jazykovou mutací, dosud zpřístupňuje fotografie fondu Beneš a Smutný a je možné ji snadno rozšiřovat o další fondy.
Analýza užití digitalizace na radiodiagnostickém pracovišti
Potančok, Martin ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Plšková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na oblast digitalizace lékařské dokumentace radiodiagnostického pracoviště zdravotnického zařízení. Cílem práce je představit proces digitalizace lékařské dokumentace radiodiagnostického pracoviště, analyzovat efektivnost změny a vypracovat doporučení pro nedigitalizovaná pracoviště. Úvodní část pojednává o legislativních a technologických předpokladech digitalizace. Druhá část se zaměřuje na reálnou případovou studii průběhu procesu zavádění digitalizace. Jedná se o modernizaci celého oddělení radiodiagnostiky okresní nemocnice střední velikosti. Nejvýznamnější je třetí část, která obsahuje analýzu efektivnosti zavedení digitálního provozu. Je zde také porovnání s analogovou variantou. Poslední část tvoří doporučení ohledně výběru a postupu zavádění nových technologií na nedigitalizovaná radiodiagnostická pracoviště a to jak pro ty nejmenší, tak pro středně velká.
Analýza současné role multimédií v systémech pro podporu vzdělávání
Řezníček, Jan ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pavlíček, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce "Analýza současné role multimédií v systémech pro podporu vzdělávání" je analyzovat současnou roli multimédií v informačních systémech a zmapovat aktuální stav využití multimédií při výuce na VŠE. Čtenář tak v celkem osmi kapitolách získá aktuální a komplexní přehled o nejrozšířenějších multimediálních technologiích a seznámí se s možností jejich využití v oblasti výuky. Mezi rozebíraná témata kapitol tvořících technologický podklad patří historie a současná role multimédií, jejich datové typy, přenosové kanály a proces digitalizace. V navazujících částech práce je na multimédia nahlíženo jako na konkrétní nástroj výuky. Na základě provedeného průzkumu technologické, finanční a personální situace na VŠE je v závěru navržen model multimediálního e-learningového systému. Analýza aktuálního stavu a návrh modelu systému multimediální výuky na VŠE představují hlavní autorův přínos pro oblast vzdělávání a zároveň odrazový můstek pro budoucí zlepšení současné situace.
Analýza nákladů alternativ uschování pacientských dat
Radonský, Tomáš Bc. ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Pokorný, Pavel (oponent)
Provést ekonomickou analýzu způsobu získávání a uchování pacientských dat ?moderními? metodami (IS +PACS) v porovnání se ?staršími? (fotografie, rentgeny, papír). Zhodnotit přínos zavedení moderních metod.
Digitalizace analogových filmových materiálů
Matějka, Martin ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Růžek, Jiří (oponent)
Práce se zabývá problematikou skenování analogových filmových materiálu, tedy negativy a diapozitivy. Tato cesta k výsledné fotografii pro podklady v IT je stále ještě hojně využívána, jelikož spojuje přednosti analogové fotografie a digitálních úprav. Primární zaměření je na kinofilmový formát, ale většina informací, které jsou zde zmíněné jsou platné pro jakékoli rozměry. Nejdříve je diskutována problematiky skenerů jako takových. Jak musejí být vybaveny po technické stránce, aby bylo možné s nimi digitalizaci analogových podkladů provádět, následně se seznámíme s jejich základním členěním a rozdíly jednotlivých typů zařízení. Dále je uveden obsáhlý popis mnoha parametrů, se kterými se u skenerů setkáváme. Na tuto kapitolu je kladen velký důraz. Jejich znalost je klíčová zejména při výběru skeneru. Na závěr je pro čtenáře připravena kapitola o praktickém využití předchozích znalostí a připraveno je i mnoho doporučení a postřehů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 226 záznamů.   začátekpředchozí217 - 226  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.