Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svoboda projevu na internetu a cenzura jako prostředek k ochraně soukromí uživatelů
Brišová, Jana ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Cílem této práce je poskytnout komplexní analýzu svobody projevu na internetu, jejího porušování a možností uchování soukromí v kyberprostoru založenou na teoretickém průzkumu práva na svobodu projevu, práva na soukromí a zejména jejich ochrany. V návaznosti na tuto teoretickou analýzu pak práce přistupuje k zevrubné analýze digitálního prostředí jako prostoru k realizaci svobody projevu i k narušování osobnostních práv. Zkoumá také vstřícnost digitální sféry k požadavkům uživatelů na uchování soukromí, porušování práva na svobodu projevu a cenzuru internetu, což demonstruje na kazuistikách zemí, jež k těmto krokům přistupují. Na to navazuje hledáním způsobů, které umožňují internetovou cenzuru obejít včetně možnosti anonymního pohybu na internetu. Anonymita rozebírá také jako nástroj k zajištění ochrany soukromí, jakož i zdroje nástrah a nebezpečí.
Analýza uživatelského chování vzhledem k ukládání digitální stopy bez vědomí uživatele
Pappová, Michaela ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Digitální stopa označuje data vzniklá při pohybu uživatele v digitálním prostředí nebo v interakci s ním. Vyskytuje se ve formě aktivní a pasivní, jež dohromady tvoří digitální identitu uživatele. Existující digitální stopa má pro uživatele největší přínos v personalizaci obsahu, se kterým přichází v digitálním i reálném prostředí do kontaktu. Slouží i pro utváření reputace uživatele na internetu. Pro další strany spočívá užití digitální stopy v marketingových a vědeckých účelech, užívá se i v personálních strategiích podniků či kriminalistice. Digitální stopy jsou omezitelné ze strany uživatele a existuje více strategií pro nakládání s digitální stopou. Cílem této práce je analyzovat uživatelské chování studentů v digitálním prostředí a jejich znalosti o zanechávání digitální stopy. Zaměřuje se na vztah mezi uživatelskými znalostmi o existenci digitální stopy a reálným chováním online. Za účelem prozkoumání tématiky jsou stanoveny výzkumné otázky a posléze jsou zkoumány strategie uživatelského chování a nakládání s jejich údaji. Formou polostrukturovaného rozhovoru se zjišťují znalosti studentů o tématice digitální stopy a jejich chování online, s důrazem na motivace a důvody jejich nakládání s digitální stopou. Vztah mezi znalostmi a uživatelským chováním studentů je zjištěn, přičemž výrazně...
Právo na zapomnění v prostředí internetu
Jůzová, Jana ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Diplomová práce Právo na zapomnění v prostředí internetu se zabývá funkcí internetových vyhledávačů, jejich vyhledávacích algoritmů a vlivu digitální stopy, kterou za sebou uživatel internetu nezbytně zanechává. S touto problematikou je na jedné straně nerozlučně spjata ochrana osobních údajů v internetovém prostředí, na straně druhé pak další ústavně zakotvená základní práva, jako je například právo na informace. Stranou nezůstává ani riziko cenzury internetu. Aplikace práva na zapomnění přidává těmto otázkám zcela nový rozměr. Právo na zapomnění je dovozeno z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. května 2014 ve věci Costeja versus Google Spain, ve které uspěl Mario Costeja Gonzáles jako první uživatel internetu se žádostí o odstranění nelichotivých informací o své osobě z výsledků vyhledávání vyhledávače Google. Vznikl tak reformní precedent, který bude mít v budoucnu velký vliv na vyhledávání informací na internetu, neboť od vynesení tohoto rozsudku si o odstranění údajů o své osobě může požádat každý evropský uživatel internetu. Cílem diplomové práce je analýza práva na zapomnění v kontextu vyhledávání informací na internetu neboli práva být zapomenut v evropském internetovém prostředí - tedy nebýt na standardní vyhledávací dotaz vyhledán internetovým vyhledávačem. Má sloužit k...
Statistika & My (č. 11-12/2015): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Charvát, Daniel ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Očenášek, Vladimír (oponent)
Cílem bakalářské práce je charakterizování jednotlivých typů digitální stopy. Dále představit metody ochrany osobních dat. Dílčím cílem je srovnání nástrojů k ochraně dat, a zjistit, zda lze naši digitální stopu odstranit. Pokud ne, navrhnout vhodné řešení ochrany dat pro běžného uživatele. Na začátku je řečeno, co je pojem digitální stopa a na jaké druhy se dělí. Následně jsou popsány rizika zneužití digitálních stop. V dalších kapitolách je rozebíráno její hlídání a poté možnosti její minimalizace. V praktické části, která navazuje na kapitolu mi-nimalizace, jsou porovnávány nástroje na ochranu soukromí.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Větrovský, Jiří ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Očenášek, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice digitálních stop, do jaké míry je dokáže uživatel kontrolovat a chránit tak své soukromí pomocí volně dostupných nástrojů. V první části práce je pojem digitální stopy analyzován s různých úhlů pohledu a jsou vysvětlena rizika spojená s jejich vznikem. Je také objasněno, jak lze zjistit rozsah digitální stopy a možnosti její správy. Dále jsou analyzovány nástroje poskytující ochranu před sledováním, software pro zajištění anonymity v prostředí internetu a techniky pro případné odstranění již vzniklé stopy. Praktická část práce se věnuje výběru vhodných nástrojů z předchozí kapitoly a jejich vzájemnému porovnání pro účely zjištění, do jaké míry si uživatel dokáže chránit své soukromí a předejít případným rizikům. Z analýzy výsledků porovnávání jsou formulovány závěry práce.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Růžička, Jan ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Pavlík, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je upozornit na nežádoucí jevy spojené se sdílením osobních informací v prostředí internetu a hledat řešení, jak toto případné nebezpečí minimalizovat. Nejprve jsou v této práci definovány pojmy digitální stopa a její druhy. V další kapitole jsou popsána možná rizika, která se k digitálním stopám vážou. V praktické části práce je pomocí dotazníkového šetření zjišťováno, které soukromé informace jsou ochotni uživatelé internetu nejčastěji sdílet, co považují za své soukromí, jejich povědomí o nebezpečí spojeném se ztrátou soukromí nebo zneužití jejich identity a jaký, pokud vůbec, používají stupeň ochrany v online prostředí. V závěrečné části je popsáno jakým způsobem ochránit svoje osobní data a jak vědomě minimalizovat či spravovat vlastní digitální stopy.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Skalický, Pavel ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Gojda, Ondřej (oponent)
Cílem mé práce je nalezení způsobů toho, jak je uživatel schopen kontrolovat svou digitální stopu. Nalezení negativních dopadů na uživatele a jeho identitu. Veškeré testy provedu na volně dostupných nástrojích. Na začátku je seznámení s pojmem digitální stopa, různé pohledy na tyto stopy. Je zde popsán vznik digitálních stop a poté je formulována prevence proti zanechávání digitálních stop. Zmíněná jsou i rizika, která hrozí při zanechávání digitálních stop. V praktické části je proveden test nástrojů na skrývání digitálních stop, a na odhalování sledovacích nástrojů. Zjišťuje se, do jaké míry se lze chránit proti útokům. S následným doporučením určitých nástrojů.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Kleinander, Michal ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Pavlík, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na digitální stopy a jejich ochranu. V kapitolách jsou stručně popsány základní pojmy včetně rozdělení digitálních stop. Dále jsou popsána případná rizika a hrozby, ke kterým může dojít při zneužití digitálních stop. Teoretická část je uzavřena způsoby, kterými lze kontrolovat digitální stopy a dále správou digitálních stop včetně přehledu nástrojů. Praktická část je již zaměřena na testování a komparaci vybraných nástrojů pro ochranu soukromí. Na základě porovnání nástrojů je stanoveno vhodné řešení ochrany digitální stopy.
Naše digitální stopa na počítači a na Internetu
Tomovič, Štefan ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Pavlík, Jan (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat jednotlivé typy digitálních stop a popsat metody ochrany dat. K této ochraně jsou použity freeware nástroje. V teoretické části jsou popsány typy digitálních stop, možnosti zneužití digitálních stop a útoky na dané počítače nebo data. V další kapitole jsou popisovány použité freeware nástroje. Jejich základní charakteristika a jejich využití. V praktické části jsou tyto nástroje rozděleny do tří skupin, podle oblasti problémů, které řeší. Podle oblasti jsou zvolena i kritéria. V poslední části jsou tyto nástroje testovány mezi sebou, použitím vícekriteriální analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.