Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 239 záznamů.  začátekpředchozí230 - 239  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Diagnostika diabetu mellitu u dětí a mladistvých
TURKOVÁ, Aneta
Diabetes mellitus je onemocnění projevující se poruchou metabolismu sacharidů. Patří mezi velmi závažná metabolická onemocnění, přesto však třetina nemocných zůstává nediagnostikována. Diabetes je jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí. Může postihnout děti jakéhokoliv věku. U dětí se častěji objevuje diabetes mellitus I. typu. Diabetes mellitus II. typu byl kdysi považován pouze za nemoc dospělých, dnes však jeho výskyt alarmujícím tempem narůstá u dětí a adolescentů jako důsledek nesprávného životního stylu a silné obezity. V teoretické části mé práce se zabývám problematikou hyperglykémie a uvádím zde laboratorní metody, sloužící k diagnostice diabetu mellitu a dlouhodobé nebo krátkodobé kompenzaci tohoto onemocnění. Podrobněji se zaměřuji na význam sebesledování pomocí osobního glukometru. V praktické části je stanoven cíl práce a její provedení. Cílem mé práce bylo ověření jakosti glukometru Optium Omega od firmy Abbot pomocí rutinní metody Laboratoře klinické chemie v přísném souladu s jeho zamýšleným použitím v rámci POCT. Při ověřování funkčnosti glukometru Optium Omega jsem použila doporučené statistické postupy.
Prevalence obezity dětí v Mateřské škole a ve zdravé Mateřské škole v Českých Budějovicích
HORNÁTOVÁ, Klára
Dětská obezita je v dnešní době často diskutované téma a nabývá celosvětové epidemie. V populaci se jí objevuje čím dál více v nižších věkových kategoriích a to je zapříčiněno hlavně změnou stravovacích návyků, špatnou skladbou jídelníčku a velkým nedostatkem pohybu. Dnešní děti ve volném čase raději dávají přednost sezením u počítače nebo televize. Dětská obezita však s sebou přináší i psychickou újmu na zdraví dítěte. Jeho vrstevníci se mu často pro jeho hmotnost vysmívají a on se cítí být odstrčený a vyhledává spíše samotu a některé děti to řeší přejídáním. Mimo to obezita s sebou přináší i zdravotní problémy jako jsou diabetes mellitus, hypertenze, astma, onemocnění pohybového aparátu a právě i psychologické problémy. Proto je tak důležitá Mateřská škola, kde si děti osvojují návyky a setkávají se i s jinými výživovými zvyklostmi než doma v rodině. Rodina je leckdy spouštěčem právě špatného stravování. Bakalářská práce je zpracována za využití kvantitativního výzkumu, metodou dotazování rodičů dětí, technikou dotazníku. Zkoumaným souborem byly děti předškolního věku od 3 do 6 let. Dotazníky byly rozdány ve dvou Mateřských školách z toho jedna byla zdravá Mateřská škola a druhá klasická Mateřská škola v Českých Budějovicích . Pro svou práci jsem zvolila dva cíle. Zhodnotit podíl růstu obezity u dětí v Mateřských školách a monitorovat postoje dětí a rodičů k tématu strava a obezita. Výzkumem jsme došli k závěru, že podíl růstu obezity stále stoupá, avšak menší podíl obezity je ve zdravé Mateřské škole než v klasické. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o tématu strava a obezita v obou Mateřských školách, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Dále jsem zvolila dvě hypotézy. Děti ve zdravé Mateřské škole se stravují zdravěji, dle zásad racionální výživy (i s přihlížením na stravu ve školce) a mají nižší BMI než jejich vrstevníci. 1. hypotéza se tedy potvrdila. Rodiče nejsou dostatečně informováni o správném stravování dětí a o prvních projevech obezity. Tato hypotéza byla vyvrácena. Rodiče jsou vcelku dobře informováni o správném stravování, ale v praxi nedbají na dodržování zásad. Výsledky výzkumu bakalářské práce mohou sloužit jako studijní materiály a jsou nabídnuty rodičům, kteří se podíleli na výzkumu.
Diagnostika diabetu mellitu u dospělých včetně těhotných
ŠTĚRBOVÁ, Eva
Diabetes mellitus je celosvětově rozšířené chronické onemocnění, které postihuje obě pohlaví a všechny věkové kategorie. Pokud se tato choroba neléčí, může způsobit těžká poškození nejrůznějších systémů nebo i člověka zabít. Práce je rozdělena do dvou částí. Cílem první, teoretické části, bylo přiblížit problematiku diabetu mellitu, jeho klasifikaci a komplikace. Současně byly popsány možnosti laboratorní diagnostiky tohoto onemocnění. Cílem druhé, empirické části, bylo posoudit, zda by byl glykovaný hemoglobin vhodnou náhradou orálního glukózového tolerančního testu jakožto markeru porušené glukózové tolerance. Pro práci byly použity data 94 pacientů vyšetřovaných v Laboratoři klinické chemie Nemocnici České Budějovice, a. s. Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin, skupina {\clqq}Těhotné`` (51 těhotných žen) a skupina {\clqq}Ostatní`` (zbylých 43 jedinců). U obou skupin byl proveden orální glukózový toleranční test a stanoven glykovaný hemoglobin. Hladina glukózy v krvi byla stanovena fotometricky enzymatickou metodou na analyzátoru ADVIA 1650 Chemistry system, glykovaný hemoglobin byl stanoven vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií na analyzátoru TOSOH A1c 2.2 (HLC 723 Ghb V, G5). Skupinu Těhotné nelze spolehlivě hodnotit, jelikož pouze jedna žena měla dle orálního glukózového tolerančního testu diagnostikován gestační diabetes mellitus. U skupiny Ostatní byla porušená glukózová tolerance dle orálního glukózového tolerančního testu prokázána u 14 jedinců, 5 z nich mělo glykovaný hemoglobin zvýšený a 9 jedinců ho mělo v referenčním rozmezí. Pro glykovaný hemoglobin byla též vypočítána diagnostická senzitivita, specificita a efektivita při cut off 4,0 %. Senzitivita vyšla 36 %, specificita 96 % a efektivita 73 %. Výsledky tedy ukazují, že jako markeru porušené glukózové tolerance se stále jeví vhodnější použití orálního glukózového tolerančního testu, glykovaný hemoglobin nemá dostatečnou senzitivitu pro diagnostiku této poruchy.
Význam selfmonitoringu u dětských diabetiků
PAPOUŠKOVÁ, Helena
V šetření jsme se zaměřili na děti z jedné endokrinologické ambulance. Oslovili jsme šest respondentů pro kvalitativní šetření. Byly zvoleny tři cíle: C1: Zjistit, jaký význam má pro pacienty pravidelné sledování glykémií. C2: Zjistit, zda jsou schopni pacienti dětského věku dodržovat léčebný režim. C3: Zjistit, zda zajištění informovanosti rodičů, učitelů, pracovníků kuchyňského provozu, instruktorů při zájmových činnostech ovlivňuje péči o dětské pacienty s diabetem.
Prevence diabetu I. typu a podpora zdraví, edukace diabetiků a pacientů po transplantaci slinivky břišní
MRÁZ, Marek
Bakalářská práce se věnuje osobám s onemocněním diabetes mellitus I. typu a pacientům po transplantaci slinivky břišní. V prvních kapitolách teoretické části se zabývá anatomií slinivky břišní, podstatou onemocnění, jeho léčbou, pozdními komplikacemi, pohybem a výživou spojené s diabetem. Poslední kapitola teoretické části je věnovaná transplantaci slinivky břišní. Praktická část pojednává o významu edukace a vědomostech diabetiků. Zabývá se kvalitou života diabetiků, kteří podstoupili transplantaci slinivky břišní. Porovnává jejich zdravotní a psychický stav při diabetu, před transplantací a po transplantaci slinivky břišní.
Kvalita života hemodialyzovaných seniorů v regionu Prachatice
ZELENKOVÁ, Božena
V bakalářské práci se zabývám kvalitou života hemodialyzovaných seniorů v regionu Prachatice a mnohými aspekty, které mění a ovlivňují jejich život. První část mé práce je odborná a popisuje anatomickou stavbu ledvin, jejich fyziologii a rámcově též onemocnění, která vedou k akutnímu či chronickému selhání ledvin, především diabetes mellitus 2. typu. Odbornou část uzavírá pojednání o metodách náhrady funkce ledvin tzv. očišťovací metodou krve {--} hemodialýzou. Druhá část práce je praktická, v níž jsem se zaměřila na výzkum kvality života. Nastavená kritéria jsem zvolila takto: penzionovaní, věk nad 65 let, selhání ledvin v důsledku diabetes mellitus 2. typu. Pro zjišťování kvality života jsem použila metodu SEIQoL s technikou pozorování a dotazování. Bylo vybráno celkem pět respondentů, kteří splňují daná kritéria, skupinu tvoří dva muži a tři ženy ve věkovém rozpětí 66 - 83 let. Z výzkumu vyplynulo, že společným znakem respondentů je skutečnost uvádění vyšší kvality života oproti jimi určené míře spokojenosti se svým životem. Respondenti se shodují také v tom, že jejich zdravotní potíže jsou násobené doprovodnými druhotnými jevy hemodialýzy. Dále se ukazuje, jak je pro respondenty důležitá potřeba sociální opory, touha po seberealizaci a smysluplném naplnění volného času.
Celkový pohled na problematiku klientů s diagnózou diabetes mellitus a vytvoření programu pro zlepšení kvality života
SECKEROVÁ, Kateřina
Cílem práce je podat co nejširší přehled problémů týkajících se klientů s diagnózou diabetes mellitus v souvislosti s udržením či zlepšením kvality života. Zabývá se pojmy, typy, příčinami, léčbou a doporučeními se zaměřením na edukaci klienta.
VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ LIDÍ S DIABETEM
NOŽIČKOVÁ, Lenka
Výskyt cukrovky ve světě kolísá. V České republice je asi 5% diabetiků a pravděpodobně přes 90% z nich jsou diabetiky druhého typu. Ve většině evropských zemí je výskyt diabetu 3 až 5%. Pětiprocentní výskyt diabetu přesahují populace ve Švédsku a Rakousku. Výskyt do 2% je v Indii, Belgii a Dánsku. Genetická zátěž v populaci představuje u nás asi 20%, při prevalenci (počet případů určité nemoci, jež existuje (prevaluje) v určité populaci v určitém čase) 5%. To znamená, že 5% (každý dvacátý člověk)v naší populaci včetně dětí a nejstarších osob má již cukrovku. Přitom asi 20% z nás (každý pátý člověk) si nese genetický předpoklad a tyto osoby diabetes ve středním nebo vyšším věku dostanou. Výskyt cukrovky s rostoucím věkem stoupá.
Fenomén non-compliance pacienta s diagnózou diabetes mellitus
Pohlová, Simona ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Střítecký, Rudolf (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou fenoménu non-compliance, přesněji fenoménu non-compliance u pacientů s diagnózou diabetes mellitus. V teoretické části je nejprve shrnuta problematika fenoménu non-compliance, dále pak problematika diabetu mellitu a s ním spojených komplikací a komorbidit. Praktická část je založena na specificky připraveném dotazníkovém šetření mezi pacienty soukromé ambulance diabetologie a endokrinologie v Trutnově. Na základě výsledků šetření byly vytvořeny kontingenční tabulky a s jejich pomocí byly studovány korelace mezi jednotlivými aspekty compliance či non-compliance s využitím statistické korelační analýzy.
Porovnání výskytu kardiovaskulárních onemocnění v České republice a Chorvatsku s ohledem na stravovací návyky
Petrovič, Ivan Bc. ; Střítecký, Rudolf (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Práce analyzuje a porovnává výskyt kardiovaskulárních chorob v České republice a Chorvatsku. Toto porovnání je vypracováno ze statistických údajů o mortalitě a morbiditě kardiovaskulárních nemocí. Dále jsou analyzovány a porovnávány rizikové faktory při vzniku kardiovaskulárních chorob. Poslední část se zabývá analýzou a komparací stravovacích návyků a to především pomocí statistik o spotřebním koši potravin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 239 záznamů.   začátekpředchozí230 - 239  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.