Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Faktory ovlivňující poptávku po osobních automobilech v ČR se zaměřením na automobily s alternativním pohonem
BROMOVÁ, Michaela
Automobilový průmysl je jedním z klíčových průmyslových odvětví v České republice. Cílem této práce je identifikovat a analyzovat faktory poptávky po osobních vozidlech s alternativním pohonem v zemi. Výchozí předpoklady jsou založeny jak na stávající ekonomické teorii, tak i na vlastních úvahách autora. První část je věnována poptávce - popis obecných vlastností a ovlivňujících faktorů. Druhá část se zaměřuje na specifika poptávky na trhu osobních automobilů a analýzu faktorů ovlivňujících poptávku po automobilech v ČR. K provedení analýzy a vyhodnocení těchto faktorů budou využity statistické metody. Analyzovaná data představují údaje časových řad, které jsou pomocí patřičných metod přizpůsobeny potřebám práce. V závěru práce jsou zhodnoceny vlivy faktorů na poptávku.
Vývoj realitního trhu v dané lokalitě
Halabrínová, Nora ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalárska práca analyzuje vývoj realitného trhu nehnuteľností v danej lokalite. V teoretickej časti sa zaoberá vymedzením základných pojmov na realitnom trhu, príslušnou legislatívou a identifikáciou druhov nehnuteľností. Ďalej charakterizuje faktory ovplyvňujúce realitný trh, tvorbu trhovej ceny a realitný trh. V praktickej časti je analyzovaný vývoj cien bytov v dvoch skúmaných lokalitách od roku 2009 po rok 2017, konkrétne v mestách Sereď a Galanta. Nasleduje porovnanie vývoja cien obidvoch miest, porovnanie vývoja cien Serede s Trnavským krajom, do ktorého mesto patrí a stanovenie predikcie vývoja trhových cien na rok 2018.
Změna ceny stavby vloženými investicemi.
Matoušek, Josef ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tvorby ceny nemovitostí. Zabývá se souvisejícím tématem opotřebení nemovitostí, stavebně-technickým stavem nemovitostí a rekonstrukcí nemovitostí. V praktické části je podrobně analyzován trh s nemovitostmi v lokalitě Brno-město na přelomu roku 2017/2018 a vyhodnocena změna ceny stavby vloženými investicemi.
Nové trendy v poptávce cestovního ruchu - solo tourism
HOŠINSKÁ, Klára
Bakalářská práce je zaměřena na nový trend cestovního ruchu - sólo turismus. Hlavním cílem je identifikace specifického segmentu prostřednictvím dotazníkového šetření, řízeného rozhovoru a jiných informačních zdrojů. Součástí je analýza současné poptávky a hodnocení připravenosti podniků. Na základě výzkumného šetření je vytvořen profil účastníka sólo turismu a dále návrh na inovaci produktu / marketingové komunikace dle požadavků tohoto segmentu.
Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku
Vašíčková, Dominika ; Gardášová, Alena (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání bytových jednotek několika způsoby ocenění na Vsetínsku. Teoretická část popisuje základní pojmy související s oceňováním, jednotlivé metody oceňování a popis lokality. Praktická část je zaměřena na samotné oceňování vybraných bytových jednotek jednotlivými metodami, podle metody platného cenového přepisu a metody přímého porovnání a metodou výnosovou pro stanovení obvyklé ceny. V závěru práce budou všechny tyto metody vyhodnoceny a porovnány.
Developerský projekt výstavby bytového domu v Praze
Karásek, Roman ; Jandásková, Tereza (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá developerským projektem v Praze s názvem Obytný soubor Zeleného Města a analýzou developerského trhu v Praze. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé fáze developerského projektu, souhrnná SWOT analýza pro výstavbu, způsob financování projektu a plán řízení rizik. Analýza developerských projektů je zaměřena na vývoj nabídky, poptávky, vývoj cen nových bytů v závislosti na finanční dostupnosti a lokalitě, kde ceny bytů porovnávám s mým řešeným bytovým domem.
Studie procesního řízení obchodní zakázky
Žundálek, Martin ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnosti a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou popsána teoretická východiska nezbytná k pochopení dané problematiky. Třetí část obsahuje analýzu aktuálního stavu společnosti a identifikaci problematických procesů v obchodním oddělení. Čtvrtá část obsahuje konkrétní návrhy na odstranění současných problémů. V poslední části jsou shrnuty přínosy a podmínky realizace.
Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy
Svída, Jaroslav ; Adámek, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka a zásoby se staly nefunkčními. Snížení zásob bylo řešeno několika způsoby, které vedly k významnému snížení zásob.
Vliv zdanění státní podpory na poptávku po stavebním spoření
MIRVALDOVÁ, Jitka
Tématem bakalářské práce je analýza vlivu výše státní podpory na poptávku po stavebním spoření v ČR, měřenou počtem nově uzavřených smluv. Konkrétněji pak byla testována hypotéza, zda padesátiprocentní zdanění státní podpory pro rok 2010 negativně ovlivnilo takto měřenou poptávku po stavebním spoření v následujících měsících. Na měsíčních datech jedné stavební spořitelny, respektive na čtvrtletních celorepublikových datech za období 20002012 byl metodou dekompozice časových řad s následnou extrapolací potvrzen pozitivní vliv výše státního příspěvku na počet nově uzavřených smluv. I přes krátkodobou platnost padesátiprocentního zdanění státní podpory pro rok 2010 se na kvartálních datech za celou Českou republiku podařil prokázat jeho negativní vliv na počet nově uzavřených smluv stavebního spoření v následujícím období, na měsíčních datech vybrané stavební spořitelny se však tento vliv prokázat nepodařilo.
Analýza developerských projektů v ČR
Růžička, Jan ; Gardášová, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis developerského trhu v České republice. Práce popisuje konkrétní činnosti, vedoucí k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích, uvádí projektová rizika a vymezuje zajištění a specifikace developerských projektů. Analýza je zaměřena na komerční kancelářské projekty a je tvořena ve třech na sebe navazujících úrovních, a to na úrovni ČR, na úrovni analýzy pražského a brněnského trhu, až ke konkrétní analýze vybraného projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.