Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Invenio v3 Bootcamp
Jaroševská, Marie
Účelem cesty byla návštěva akce Invenio v3 bootcamp, kterou v březnu 2019 uspořádal CERN pro vývojáře digitálních repozitářů. Bootcamp byl koncipován jako teoretický a praktický úvod do frameworku Invenio v3 s pro-storem pro konzultace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Technická metadata pro statické obrazy
Twrdý, Přemysl ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Hutař, Jan (oponent)
Bakalářská práce představuje statické obrazy z pohledu technických metadat, která se v současnosti využívají pro jejich komunikaci. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány termíny a je představen americký standard ANSI/NISO Z39.87 z roku 2006. V praktické části jsou komentované ukázky metadatových záznamů ve struktuře XML (MIX), které ukazují jejich reálné použití v systémech digitálních informací. Příklady jsou ze zahraničných i domácích informačních systémů. V závěru jsou shrnuty získané poznatky a nastíněny perspektivy využití těchto standardů v ČR.
Na příkladu jednoduché hry demonstrujte principy vývoje aplikací pro platformu Android
Tatoušek, Petr ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Oraný, Vladimír (oponent)
Diplomová práce ,,Demonstrace principů vývoje aplikací pro platformu Android na příkla-du jednoduché hry" popisuje v teoretické části Operační systém Android, stručně jeho his-torii a především architekturu s důrazem na relevantní části důležité pro praktickou část práce. Dále se též zaměřuje na obecnou architekturu aplikací pro tento operační systém. V praktické části popisuje tato diplomová práce demonstraci principů vývoje aplikací pro platformu Android za využití ukázkové aplikace. Praktickou částí diplomové práce je sa-motná implementace ukázkové hry formou textové adventury v jazyce Java. Ukázková aplikace využívá databázi SQLite pro uložení herních dat. Je vytvořen rámec hry, který umožňuje vkládat různá herní data do databáze, a tím hrát různé hry s rozdílným průbě-hem.
Posouzení informačního sytému a návrh změn společnosti TRIGONA s.r.o.
Dočekal, Petr ; Pitra, Martin (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
Práce pojednává o posouzení a návrhu změn informačního systému a také o technologiích a způsobech, které k tomu byly využity. První část práce vysvětluje teorii k analýze a návrhu informačního systému. V dalších částích je již zahrnuta analýza, návrh změn a celkové shrnutí.
Návrh SQL databáze pro studijní záležitosti
Veselovský, Matej ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Obsahom mojej bakalárskej práce je návrh SQL databázy pre študijne oddelenie FP VUT v Brně v oblasti spracovania žiadostí. Práca je rozdelená na teoretickú časť, v ktorej sú uvedené potrebné informácie a teória nevyhnutná k úspešnému splneniu cieľa práce, a praktickú časť, v ktorej je analyzovaná súčasná situácia a je navrhnuté vlastné riešenie daného problému.
Návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu Frýdek-Místek
Bret, Ondřej ; Beňová, Jiřina (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh SQL databáze pro Střední průmyslovou školu ve Frýdku-Místku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace a teorie nezbytná k úspěšnému splnění cíle práce. V praktické části je analyzována současná situace školy a je navrženo vlastní řešení daného problému.
Návrh systému podporující prodej a servis vozidel
Pavlas, Vojtěch ; Štefáčková, Bohdana (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh informačního systému pro společnost C&K a.s. , jež má dvě oddělené provozovny a zabývá se prodejem a servisem vozů tří různých továrních značek. Tato bakalářská práce by mohla posloužit jako podklad pro programátorskou společnost, která by se v budoucnu rozhodla vytvořit informační systém šitý na míru potřebám společnosti C&K a.s. Snahou tohoto návrhu je mimo jiné zohlednit různé potřeby informací jednotlivých pracovníků v rozdílných pozicích a navrhnout koncept informačního systému s důrazem na maximální efektivitu a uživatelský komfort.
Oracle NoSQL databáze
Chlomek, Lukáš ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem NoSQL databází. Teoretická část popisuje důvody vzniku tohoto směru databází, základní vlastnosti NoSQL a nejpoužívanější NoSQL datové modely. Praktická část seznamuje čtenáře s jedním zástupcem NoSQL databáze typu klíč-hodnota a to Oracle NoSQL, poté následuje ukázka práce se záznami této databáze, pomocí vytvořené testovací aplikace. Konec práce obsahuje krátkou praktickou ukázku manipulace s tabulkami v úložišti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.