Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Velešíková, Karolína ; Svoboda, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru. Stavba se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, nedaleko obce Kerhatic. V blízkosti protéká Tichá Orlice a na severní straně od budovy se terén zvedá do strmého zalesněného kopce. Stanice vznikla roku 1874. Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí. Momentální přístup k budově je možný pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice Nádražní. Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy zbourat, budovu se však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré budovy a zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874. Znovu zavedení restaurace v jednopodlažním objektu. Vytvoření bytových prostorů pro správce budovy, zajištění přechodného bydlení pro cestovatele, umístění zajímavostí o historii budovy a napojení budovy na naučnou stezku, případné multifunkční prostory například pro workshop, kanceláře a malý obchod. Dále se také počítá s nájemními prostory pro kadeřnictví a kosmetiku. Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není udržován. Proto zde byla navržena parková úprava, která slouží cestujícím jako odpočinková zóna, pro děti jako zábava. Úprava je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku.
Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek
Kvapilová, Vendula ; Cigánek, Jiří (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
Stanovení hodnoty projektu pro navýšení nemovitého majetku
Novotná, Eva ; Vítková, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší hodnotu kulturní nemovité památky. Prostředkem bude zvládnutí problematiky oceňování nemovitých věcí s návazností na fáze životního cyklu stavby a její historickou hodnotu. Pro ověření získaných teoretických poznatků bude vypracována případová studie, kde se stanoví hodnota kulturní památky.
Právní ochrana kulturního dědictví v České republice
Bauerová, Veronika ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Pár slov úvodem (Abstrakt) Vedle analýzy pojmů kultura, kulturní bohatství (kulturní dědictví) se tato práce zabývá především problematikou státní památkové péče regulovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který je aktuálně platnou právní úpravou poskytující ochranu kulturním památkám a dalším objektům. Jelikož do kulturního dědictví nepatří jen kulturní památky a další objekty chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., zabývám se v další části této práce předměty kulturní hodnoty, které jsou upraveny v zákoně č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, okrajově se zabývám archiváliemi upravenými v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále sbírkami muzejní povahy (sbírkovými předměty), které jsou předmětem regulace zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Domnívám se, že tato práce má smysl, neboť studentovi či případnému čtenáři může napomoci pochopit a ucelit si problematiku ochrany kulturního dědictví, dále může pomoci při výkladu zákona č. 20/1987 Sb. a taktéž může posloužit při budoucí komparaci s v současné době projednávaným novým zákonem o ochraně památkového...
Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové péče
Pešková, Barbora ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Abstrakt- česky Bakalářská práce Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové péče má za cíl představit a popsat památkovou péči především v kontextu konkrétní kulturní památky, kterou je usedlost Cibulka nacházející se v páté pražské městské části, v Košířích. Po obecnějším úvodu do vývoje celosvětového kulturního dědictví se práce zaměřuje na české země a zdejší památkovou péči, její proměny, čím byla ovlivněna a současný stav. Pro tuto práci je stěžejním pojmem kulturní památka, proto je tedy uvedena její přesná definice, popsán proces prohlášení věci za kulturní památku a objasněna práva a povinnosti vlastníka kulturní památky. Ve vztahu k usedlosti Cibulka je vysvětlen způsob vzniku její památkové ochrany. Pro úplnost jsou pak uvedeny i ostatní součásti chráněného památkového fondu. Následující část práce je věnována přímo usedlosti, její historii, rozvoji i následnému chátrání. Jsou představeni i její nejvýznamnější majitelé, přičemž nejvíce pozornosti je věnováno hraběti Thunovi. Zároveň je uveden i nynější majitel Cibulky, dále její současný stav i plány do budoucna. Klíčové pojmy: kulturní památka, památková péče, usedlost Cibulka
Analýza financování českých nemovitých památek na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci v letech 1967 - 2016
Babka, Ondřej ; Váňa, Daniel (vedoucí práce) ; Dufek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá financováním nemovitých kulturních památek v České republice. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy související s památkovou péčí, v návaznosti na to jsou zmíněny orgány státní památkové péče, které mají na financování nemovitých památek vliv. Práce se také věnuje historickému vývoji od vzniku památkové péče a analýze jejího současného stavu. Cílem práce je na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci definovat největší problémy vlastníků při péči o nemovité památky a navrhnout řešení pro získávání finančních prostředků na obnovu a provoz.
Využití kulturních památek v rozvoji měst
Uhlířová, Jana ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (vedoucí práce) ; Vochozková, Jacqueline (oponent)
Diplomová práce zkoumá úlohu a zapojení kulturních objektů do dnešního světa. Jejím cílem je zhodnotit možnosti řešení obnovy a využití nemovitých památek se zaměřením na kulturní památky regionálního významu. V práci je vymezena obecná definice kulturní památky, její legislativní a institucionální rámec, možnosti využití a zdroje financování. Navazující praktická část se již danými tématy zabývá v kontextu s konkrétní nemovitou památkou, klášterem sv. Františka z Assisi ve Voticích. Jedná se o sakrální památku regionálního významu. Výstupem případové studie je stanovení optimálního řešení využití dané památky s důrazem na zachování její hodnoty. Největší přínos pro dané město bude využití kulturní památky v oblasti cestovního ruchu.
Možnosti financování obnovy kulturních památek - zámek Mladá Vožice
Krzáková, Linda ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Krejčová, Marie (oponent)
V práci je vymezena obecná definice kulturní památky, její legislativní, institucionální rámec a zdroje financování. Obecné poznatky jsou aplikovány ve skutečně podané žádosti o financování obnovy konkrétní kulturní památky -- zámku v Mladé Vožici. Finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci kulturního dědictví mimo vlastních prostředků majitele památky mohou být čerpány z veřejných zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtu územně-samosprávních celků, či ze zahraničních zdrojů. Další možností jsou sbírky a výnosy hospodářského využití objektu. Pro čerpání prostředků je nutné stanovit, k jakému účelu bude kulturní památka využita. Toto je úzce spojeno s množstvím finančních prostředků, potřebných na obnovu a rekonstrukci.
Význam rekonstrukce zámku Vimperk pro rozvoj města v oblasti cestovního ruchu
RIEDLOVÁ, Kateřina
Cílem práce bylo zhodnocení vlivu rekonstrukce zámku Vimperk na rozvoj města v oblasti cestovního ruchu. Na základě provedené analýzy stanovit a vyhodnotit možné dopady realizace rekonstrukce zámku na rozvoj dané turistické destinace. První část práce je zaměřena na cestovní ruch ve městě Vimperk spolu se současným stavem místního zámku. Ve druhé části práce byly na základě terénního šetření vyhodnoceny možné dopady rekonstrukce zámku Vimperk na podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu a kvalitu života obyvatel ve městě, a současně navrženo nové využití zámeckého areálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.