Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet a autorské právo
Šimerdová, Veronika ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Internet a autorské právo Abstrakt Předmětem této diplomové práce je Internet a autorské právo. Toto téma považuji v současné době za velmi aktuální zejména proto, že Internet významně zasahuje do každodenního života celé společnosti, s čímž je spojen také jeho dopad na vývoj právního řádu. Cílem této práce je poukázat na výzvy, kterým autorské právo pod vlivem technologického vývoje v současné době čelí, a popsat problematiku autorského práva na Internetu a především v prostředí sociálních sítí, které představují specifickou oblast působnosti práv duševního vlastnictví. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se dále člení na podkapitoly a oddíly. První kapitola poukazuje na význam, jež Internet v dnešní společnosti zaujímá, a stručně nastiňuje jeho historický vývoj. Druhá kapitola popisuje historický vývoj autorského práva, vysvětluje základní principy autorského práva, jeho zařazení do práv duševního vlastnictví a shrnuje prameny autorského práva. Třetí kapitola má za cíl umožnit bližší pochopení tématu autorského práva a je věnována základním autorskoprávním pojmům. Čtvrtá kapitola rozebírá právní ochranu autorských děl a shrnuje prostředky ochrany, které autorovi dle soukromého i veřejného práva náleží. Pátá kapitola je stěžejní částí celé práce, neboť pojednává o autorském právu na sociálních...
Ochrana počítačových her a videoher
Žížala, Mikuláš ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Ochrana počítačových her a videoher Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní ochrany videoher a jejich jednotlivých částí, a to zejména z pohledu práva duševního vlastnictví. Podrobněji je zde popsána možnost ochrany videoher jako komplexního celku pomocí autorského práva a ochrana videoher či jejich částí prostřednictvím průmyslových práv, zejména ochranou patentovou a známkoprávní. Hlavním cílem práce je popis právního stavu ochrany videoher, a to zejména v rámci Českého právního řádu, ale i v rámci Práva unijního a mezinárodního. V rámci práce jsou také shrnuty problémy vzniklé na základě stávající právní úpravy a nabízí možná východiska pro jejich řešení. V první kapitole jsou uvedeny důvody pro výběr tématu práce a nastíněny cíle práce. Druhá kapitola práce pojednává o obecném popisu a definici pojmu videohra a počítačová hra. Ve třetí části je potom uvedena stručná historie vývoje videoher a vývoje jejich ochrany, a to jak technické, tak právní. V této části jsou zmíněny důležité milníky ve vývoji ochrany videoher, stejně tak jako některá důležitá rozhodnutí týkající se videoher. Zmíněny jsou také důležité organizace a předpisy v rámci Evropské unie a mezinárodního práva. Čtvrtá část je věnována popisu institutů a pojmů práva duševního vlastnictví v rámci českého právního řádu,...
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Osobnostní práva autorská
Wegschmiedová, Markéta ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Osobnostní práva autorská Abstrakt Práce po krátkém úvodu do problematiky autorských práv vymezuje základní pojmy pojící se s autorskými právy osobnostními a povahu autorských osobnostních práv. Poskytuje náhled na problematiku z různých úhlů pohledu, zaměřujíc se na přirozenoprávní povahu osobnostních práv a přirozenou povahu autorského díla, otiskující se do charakteru autorskoprávní legislativy. Práce dále nabízí srovnání dvou základních právních systémů autorského práva - systémů author's right a copyright, na kterých demonstruje stěžejní instituty a charakterizuje obě právní kultury z hlediska jejich typických znaků a klíčových odlišností. Upozorňuje přitom na skutečnost, že úprava autorských práv a zejména autorských práv osobnostních v pojetí jednotlivých států není zdaleka jednotná a vyskytují se významné rozdíly nejen mezi jednotlivými právními systémy, ale i uvnitř těchto právních systémů. Práce dále prezentuje autorské právo v platné české právní úpravě z hlediska systémového a pojmového vymezení českého autorskoprávního řádu a následně podrobně rozebírá jednotlivá osobnostní práva autorská. Významnou součástí práce je problematika originality coby jednoho z pojmových znaků autorského díla. Vysvětluje roli Soudního dvora EU na poli sjednocování evropského práva a prostřednictvím zásadních...
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace
Stehlík, Petr ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní analýza dvou nejvýznamnějších režimů jejich právní ochrany - autorskoprávní a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České republiky. V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany softwaru věnuji v souvislosti s patenty. Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať už autorskoprávní či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím z právních předpisů Evropské unie (EU) a...
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany
Fischer, Jan ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí duševního vlastnictví a pojednává o právní úpravě autorského práva, práva ochranných známek a jejich možném souběhu. Cílem práce je přiblížit a představit základní atributy obou jednotlivých úprav, ukázat základy, na kterých autorské a známkové právo stojí a tím si vytyčit jejich společné i zcela odlišné znaky. Práce je členěna na úvod, který čtenáře seznámí s problematikou tématu, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola se věnuje teoretickému zařazení autorského i známkového práva do oblastí práv duševního vlastnictví, nehmotných statků a ústavnímu zakotvení úprav v právním řádu České republiky. V následujících dvou kapitolách jsou podrobněji rozebrány obě probírané ochrany. Kapitoly mají obdobné členění, které pomáhá k pochopení jednotlivých autorskoprávních i známkoprávních prvků, jdou zde popsány právní úpravy jak v mezinárodním, evropském, tak platném právu České republiky a podrobněji se zaměřují na hlavní pojmy obou úprav jako autor, autorské dílo, ochranná známka, její účinky či zápisné řízení. Důležitou součástí jsou také podkapitoly týkající se možností ochrany. Čtvrtá kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce, tedy souběhu autorskoprávní a známkové ochrany. Blíže představuje, za jakých okolností lze k souběhu obou ochran dojít a co se stane v...
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Rychtářová, Kamila ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
- Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo Tato diplomová práce se zaměřuje na kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským prováděnou v souladu s autorským zákonem. Téma kolektivní správy jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že mě zajímá a je velmi aktuální, neboť úzce souvisí s rozvojem nových možností tvorby, výroby a užití autorských děl, masovým užíváním počítačových a komunikačních sítí a on-line sdílením autorských děl prostřednictvím sítě internetu. Cílem této diplomové práce je poskytnout přehledný výklad kolektivní správy a zaměřit se na některé problémy kolektivní správy, které dosud nejsou právní úpravou vyřešené a na něž nepanuje mezi odbornou veřejností jednoznačný názor. Tato diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, v nichž se nejprve věnuji pojmu, funkci a historickému vývoji kolektivní správy. Dále popisuji vlastní institut kolektivní správy, tedy předpoklady pro její výkon, způsob udělování oprávnění k jejímu výkonu a dozor nad jejím výkonem. Dále uvádím, jaká práva a jakým způsobem může kolektivní správce spravovat a zaměřuji se na uzavírání smluv mezi kolektivními správci a uživateli děl a nakládání s výnosem z kolektivní správy. Představuji také...
Veřejné softwarové licence
Mazánek, Pavel ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně zpracovává tyto informace a systematizuje je do podoby informačního portálu, který představuje praktický výstup této práce. V úvodu práce je probrán náhled do aktuální problematiky, proč se dnes veřejné softwarové licence využívají a jak jsou právně vnímány. Zejména je kladen důraz na českou právní úpravu v kontextu občanského zákoníku a autorského práva a s nimi souvisejících licencí a licenčních smluv, jelikož valná většina textů licenčních podmínek světově rozšířených veřejných softwarových licencí má oficiální znění pouze v angličtině a terminologie v nich se tedy opírá o právní systém Spojených státu amerických. Následně je sjednoceno názvosloví a potřebné pojmy pro práci s danými licenčními podmínkami. V hlavní části práce jsou vybrány specifické licence podle jejich relativní užívanosti a jejich vlastností na základě aktuálních průzkumů trhů. Těmto vybraným licencím se práce následně podrobně zabývá a věnuje se jejich podmínkám, konkrétně jednotlivým ujednáním daných licenčních smluv (licenčních podmínek) jakožto tzv. licenčním aspektům. V praktické části práce je zpracován návrh řešení webového informačního portálu, který má sloužit laikovi k úvodnímu pohledu do problematiky veřejných softwarových licencí. Zejména se stránka věnuje otázce výběru specifické veřejné softwarové licence pro vlastní původní autorské dílo (software), představení konkrétních licencí, jejich vzájemnému porovnání na základě analyzovaných licenčních aspektů, kompatibilitě více veřejných softwarových licencí ve větším složeném softwarovém celku, ve kterém jednotlivé softwarové části daného celku jsou licencovány pod různými veřejnými softwarovými licencemi, a nakonec následkům ošetření jednou z vybraných veřejných softwarových licencí pro budoucnost daného software. Na konci práce je také uvedena vize budoucnosti zmíněného informačního portálu, jeho rozšiřování o další funkcionality a jeho celkové možné vylepšení na základě zpětné vazby veřejnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.