Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 205 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní ochrana počítačových programů
Šurina, Štefan ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
(česky) Právní ochrana počítačových programů Předložená práce se zabývá právní ochranou počítačových programů. Práce poskytuje statickou, dynamickou a realizační perspektivu právní ochrany. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na formy ochrany a dispozice s počítačovým programem, a to zejména s přihlédnutím na extrémně rychlý technologický rozvoj v posledních desetiletích. Tento pohled na ochranu a dispozice je navíc rozšířen o diskuzi nad vývojem k ochraně a vynucování práv k počítačovým programům v digitalizovaném prostředí. Na ochranu počítačových programů je potřeba nahlížet jako na velmi specifický předmět právních vztahů. Počítačové programy vznikly relativně nedávno a názory na jejich ochranu se různí. Primární formou ochrany je autorskoprávní ochrana. Počítačové programy jsou definovány hlavně svým funkčním charakterem, který původní autorskoprávní ochrana nezohledňuje. Právní ochrana je dotvořena o specifická práva implementovaná na základě směrnice o ochraně počítačových programů. Práce se v tomto ohledu zabývá i judikaturním vývojem, zejména kam ji tato rozhodnutí Soudního dvora EU v posledním desetiletí posouvají. Zároveň je analyzován posun počítačových programů do cloudových uložišť a efekt na modely ochrany a nakládání. Sekundární formou je ochrana prostřednictvím patentů, která...
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law
Votava, Antonín ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Osobnostní autorská práva v ČR a vybraných zemích kontinentálního systému a Common Law Abstrakt Tato práce se zaměřuje na osobnostní autorská práva, která spolu s autorskými majetkovými právy tvoří základní rozdělení autorských práv. Osobnostní autorská práva mají primárně chránit osobnostní/nemajetkové zájmy autora. V úvodu této práce jsou vymezena os. aut. práva a jejich historický vznik v rámci tzv. kontinentálního právního systému. Následně je v druhé kapitole uveden rozdíl k přístupu k těmto právům v Kontinentálním systému a systému Common Law včetně historického exkurzu do jednotlivých systémů. Třetí kapitola se stručně zaobírá vývojem autorských práva s důrazem na os. aut. práva, tedy zejména období 18. století, včetně vymezení rozdílů mezi přístupem monistickým a dualistickým a problémů týkající se teritoriality práva. Dále jsou v přehledu uvedeny autorské zákony platné na území ČR ve 20. a částečně i v 19. století. Ve čtvrté kapitole jsou podrobně rozepsána jednotlivá osobnostní autorská práva v platné právní úpravě ČR. Pátá kapitola se zaměřuje na úpravu os. aut. práv v rámci evropského práva, přičemž lze konstatovat, že os. aut. právy se evropské právo zatím nezaobírá. V šesté kapitole jsou uvedeny vybrané mezinárodní úmluvy s důrazem na Revidovanou Bernskou úmluvu, která zakotvila mezinárodní...
Internet a autorské právo
Tuček, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo" se zabývá působením autorského práva v prostředí Internetu a výzvami, které Internet pro tradiční autorské právo představuje. Hlavním cílem práce je tak vymezit nejčastější způsoby užití autorských děl a výkonu autorských práv na Internetu a podrobit současnou českou a evropskou právní úpravu analýze, nakolik ji lze aplikovat na obvyklé situace, k nimž dochází v online prostředí, nakolik jim vyhovuje a v čem má své rezervy. První dvě kapitoly představují úvod do problematiky. Zatímco první kapitola se věnuje fenoménu Internetu z hlediska jeho vymezení, právní regulace, dnešního významu a aktuálních otázek souvisejících s jeho využíváním, druhá kapitola obsahuje základní poznatky o autorském právu jako takovém, kterým je nezbytné rozumět pro účely dalšího textu práce - zejména vymezení autorského díla, systému výjimek a omezení autorského práva a nejvýznamnější mezinárodní a unijní normy autorského práva. Za stěžejní část díla by se dala označit třetí kapitola. Ta nejprve rozebírá, v jaké podobě se nejčastěji na Internetu můžeme setkat s autorskými díly, a ukazuje tak, že Internet je téměř celý tvořen především výsledky tvůrčí činnosti. Následně tato kapitola přechází k popisu a rozboru nejčastějších způsobů užití autorských děl na Internetu, a to...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Kudrlička, Adam ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Abstrakt Cílem této práce bylo posoudit, jak rozšířené je internetové pirátství, a které subjekty odpovídají za protiprávní sdílení souborů nebo autorsky chráněných děl při využívání různých platforem. Pro práci jsem se rozhodl zejména z důvodu stále přetrvávajícího fenoménu internetového pirátství a porušování autorských práv. V práci nabízím eventuality, pomocí kterých by bylo možné s internetovým pirátstvím bojovat. Zmiňuji také aktuální evropskou legislativu a judikaturu SDEU týkající se autorského práva a Internetu. Práce je dělena do jedenácti kapitol, které obsahují další podkapitoly. V úvodní kapitole seznamuji čtenáře s jevem pirátství a porušováním autorských práv. Další kapitoly se zabývají se vznikem a vývojem Internetu ve světě a u nás. Třetí kapitola popisuje autorské právo ve virtuálním světě, uvádím problematiku mezinárodního práva, prameny autorského práva v Evropské unii a právní úpravu autorského práva v České republice, včetně ochrany proti přestupkům v této oblasti a ochrany autorských práv dle trestního zákoníku. Čtvrtá kapitola se týká konkrétních případů odpovědnosti subjektů, tedy uživatele a poskytovatele služby, dále uvádím definice cachingu, hostingu a odpovědnost při...
Internet a autorské právo
Šimerdová, Veronika ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Internet a autorské právo Abstrakt Předmětem této diplomové práce je Internet a autorské právo. Toto téma považuji v současné době za velmi aktuální zejména proto, že Internet významně zasahuje do každodenního života celé společnosti, s čímž je spojen také jeho dopad na vývoj právního řádu. Cílem této práce je poukázat na výzvy, kterým autorské právo pod vlivem technologického vývoje v současné době čelí, a popsat problematiku autorského práva na Internetu a především v prostředí sociálních sítí, které představují specifickou oblast působnosti práv duševního vlastnictví. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se dále člení na podkapitoly a oddíly. První kapitola poukazuje na význam, jež Internet v dnešní společnosti zaujímá, a stručně nastiňuje jeho historický vývoj. Druhá kapitola popisuje historický vývoj autorského práva, vysvětluje základní principy autorského práva, jeho zařazení do práv duševního vlastnictví a shrnuje prameny autorského práva. Třetí kapitola má za cíl umožnit bližší pochopení tématu autorského práva a je věnována základním autorskoprávním pojmům. Čtvrtá kapitola rozebírá právní ochranu autorských děl a shrnuje prostředky ochrany, které autorovi dle soukromého i veřejného práva náleží. Pátá kapitola je stěžejní částí celé práce, neboť pojednává o autorském právu na sociálních...
Ochrana počítačových her a videoher
Žížala, Mikuláš ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Ochrana počítačových her a videoher Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní ochrany videoher a jejich jednotlivých částí, a to zejména z pohledu práva duševního vlastnictví. Podrobněji je zde popsána možnost ochrany videoher jako komplexního celku pomocí autorského práva a ochrana videoher či jejich částí prostřednictvím průmyslových práv, zejména ochranou patentovou a známkoprávní. Hlavním cílem práce je popis právního stavu ochrany videoher, a to zejména v rámci Českého právního řádu, ale i v rámci Práva unijního a mezinárodního. V rámci práce jsou také shrnuty problémy vzniklé na základě stávající právní úpravy a nabízí možná východiska pro jejich řešení. V první kapitole jsou uvedeny důvody pro výběr tématu práce a nastíněny cíle práce. Druhá kapitola práce pojednává o obecném popisu a definici pojmu videohra a počítačová hra. Ve třetí části je potom uvedena stručná historie vývoje videoher a vývoje jejich ochrany, a to jak technické, tak právní. V této části jsou zmíněny důležité milníky ve vývoji ochrany videoher, stejně tak jako některá důležitá rozhodnutí týkající se videoher. Zmíněny jsou také důležité organizace a předpisy v rámci Evropské unie a mezinárodního práva. Čtvrtá část je věnována popisu institutů a pojmů práva duševního vlastnictví v rámci českého právního řádu,...
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU.
Plný text: Fulltext_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Koscik_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Koscik - Stáhnout plný textMP4
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů.
Plný text: Fulltext_Myska_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Myska_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Myska_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Myska - Stáhnout plný textMP4
11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: idr-1286_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1286_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-VycitalovaSvoboda - Stáhnout plný textMP4
Osobnostní práva autorská
Wegschmiedová, Markéta ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Osobnostní práva autorská Abstrakt Práce po krátkém úvodu do problematiky autorských práv vymezuje základní pojmy pojící se s autorskými právy osobnostními a povahu autorských osobnostních práv. Poskytuje náhled na problematiku z různých úhlů pohledu, zaměřujíc se na přirozenoprávní povahu osobnostních práv a přirozenou povahu autorského díla, otiskující se do charakteru autorskoprávní legislativy. Práce dále nabízí srovnání dvou základních právních systémů autorského práva - systémů author's right a copyright, na kterých demonstruje stěžejní instituty a charakterizuje obě právní kultury z hlediska jejich typických znaků a klíčových odlišností. Upozorňuje přitom na skutečnost, že úprava autorských práv a zejména autorských práv osobnostních v pojetí jednotlivých států není zdaleka jednotná a vyskytují se významné rozdíly nejen mezi jednotlivými právními systémy, ale i uvnitř těchto právních systémů. Práce dále prezentuje autorské právo v platné české právní úpravě z hlediska systémového a pojmového vymezení českého autorskoprávního řádu a následně podrobně rozebírá jednotlivá osobnostní práva autorská. Významnou součástí práce je problematika originality coby jednoho z pojmových znaků autorského díla. Vysvětluje roli Soudního dvora EU na poli sjednocování evropského práva a prostřednictvím zásadních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 205 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.