Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Složení komunálních odpadů
Straka, David ; Vavříková, Petra (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s klasickými tuhými palivy. Závěr rešeršní části se věnuje výzkumům složení odpadu z vybraných spaloven a cizích zemí. Výpočtová část práce se zabývá stanovením energetických vlastností odpadu.
Změny ve způsobu stravování českého obyvatelstva v průběhu jednoho století
Svobodová, Bára ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Zaměřila jsem se na změny ve způsobu stravování českého obyvatelstva v průběhu jednoho století. Zvolený problém jsem řešila pomocí historicko-srovnávacích metod, kdy jsem se snažila v kontextu doby vyzdvihnout možnosti aktuálních stravovacích zvyklostí a dostupných surovin. Pomocí dotazníkového šetření jsem zmapovala dnešní používání některých potravin typických dříve u českého obyvatelstva, které jsem si rozdělila do 4 věkových kategorií. Dělení bylo následující: mladší 18 let, 19-30 let, 31-60 let a starší 61 let. Zajímaly mě také rozdíly v konzumaci mezi pohlavími. Z dotazníků vyplynulo, že existují změny v konzumaci některých potravin dříve a dnes: koňské maso a tuřín se už téměř nepoužívají, upadá vaření polévek ze svařeného mléka, polévky sýrové atd. Naopak došlo ke zvýšení konzumace masa a ovoce. K usnadnění práce při vaření se stále používají polotovary, muži více než ženy používají konzervy. Také jsem odhalila, že v mém vzorku respondentů převládá mezi lidmi umírněnější stravování, striktních vyznavačů přesně definovaných a zvláštních stravovacích stylů bylo málo. Provedeným výzkumem jsem zároveň zjistila, že většina oslovených vidí ve stravování dnes oproti minulosti změnu. Tento fakt vnímají pozitivně, hlavně ve smyslu větší pestrosti a dostupnosti stravy. Výsledky této práce překvapivě...
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Škvára, František (oponent)
Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí...
Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Strzelecka, Milena ; Kozánková, Olga (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit informace o polských významných skladatelích po Chopinovi. Práca obsahuje přehled o živote, díle, a popisuje jednotlivé ukázky klavírní tvorby a techniku práce skladatelů. V jednotlivých vybraných částích skladeb společně nahlédneme do stylů a charakteru tvorby polských pianistů.
Kaligrafie jako obraz
DRYKOVÁ, Zdeňka
Bakalářská práce "Kaligrafie jako obraz" sestává ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se bude zabývat vznikem a vývojem písma se zaměřením na latinské psané písmo. Bude zmapován rozvoj psacích pomůcek a podložek, jako nedílná součást pro psaní krásného písma. Praktická část bakalářské práce bude obsahovat kaligrafické kompozice vytvořené z jednotlivých forem latinského písma.
Složení společenstev larválních stádií motolic (Digenea) u vybraných zástupců plicnatých plžů čeledi Planorbidae
VYHLÍDALOVÁ, Tereza
Tato studie se zabývá druhovou rozmanitostí, sezónní dynamikou, složením larválních stádií společenstev motolic a faktory, které ovlivňují jejich strukturu ve dvou druzích okružákovitých plžů (Gyraulus albus a Segmentina nitida) v typických eutrofních rybnících jižních Čech České republiky. Studie významně přispěla k současným poznatkům o fauně motolic malých okružáků, a potvrzuje platnost obecných zákonitostí formování složení a struktury společenstev motolic. Výzkum zároveň potvrdil, že role těchto plžů jako prvních mezihostitelů motolic byla v minulosti značně opomíjena.
Každodennost
Rišiaňová, Zuzana ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Strzelecka, Milena ; Kozánková, Olga (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit informace o polských významných skladatelích po Chopinovi. Práca obsahuje přehled o živote, díle, a popisuje jednotlivé ukázky klavírní tvorby a techniku práce skladatelů. V jednotlivých vybraných částích skladeb společně nahlédneme do stylů a charakteru tvorby polských pianistů.
Key factors affecting composition and diversity of saproxylic beetle assemblages
WEISS, Matthias
The thesis concerns the community structure of saproxylic insects with a heavy focus on beetles. It presents a review on change of insect assemblages along small-to-large scale gradients and the importance of saproxylic organisms in forest ecosystems. The fine-scale vertical stratification of saproxylic beetles assemblages and their differences between forests habitats of different latitude and altitude are investigated. Further, the importance of open-grown trees for saproxylic diversity is assessed.
Komponentní systém pro herní grafický engine
Polášek, Tomáš ; Matýšek, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny pro správu entit, která  umožňuje vývoj pomocí Entity-Component-System  paradigmatu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu návrhu software, z pohledu vývoje her a rozbor dnes používaných technik pro práci s entitami včetně srovnání jejich výhod a nevýhod. Následně se práce zabývá důvody, proč tuto metodu návrhu používat a jakým způsobem využití kompozice ovlivňuje výkon aplikací, ve vztahu k hardwarové architektuře moderních počítačů, se zaměřením na paměťovou hierarchii. V práci je dále navržen entitní systém, který umožňuje dynamickou kompozici entit za běhu aplikace z předem definovaných komponent. Výsledný systém je navržen s ohledem na snadnou paralelizaci vykonávaných akcí a umožňuje uživatelské rozšíření ve směru datových struktur k uchovávání komponent.  Výsledkem této bakalářské práce je multiplatformní knihovna pro programovací jazyk  C++ , pojmenovaná Entropy , která vývojářům zpřístupňuje návrh aplikací pomocí ECS paradigmatu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.