Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  začátekpředchozí106 - 115další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická analýza BM MOTO, s.r.o.
Barej, Martin ; Mikan, Pavel (vedoucí práce) ; Vávrová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje ekonomickou analýzu společnosti BM MOTO, s. r. o. a klade si za cíl detailně prozkoumat finanční zdraví podniku v návaznosti na realizovanou investici a doporučit změny, které povedou k jeho zlepšení. Vlastní práce je rozdělena na dvě hlavní části. První je metodologická část, ve které jsou uvedeny a vysvětleny všechny modely a postupy. V druhé části se tyto metody aplikují na vybraný podnik. Druhá část vychází především z účetních výkazů a zároveň využívá množství interních informací. V této práci je zpracována jak detailní analýza absolutních, tak poměrových ukazatelů. Mezi použité postupy se dále řadí Du Pontova analýza, analýza ekonomické přidané hodnoty EVA, bonitní a bankrotní modely a mezipodnikové srovnání. V závěru jsou všechny výsledky shrnuty, zhodnoceny a je vyneseno doporučení.
Zlatokorunská škola a její vizuální didaktické aplikace základního vzdělávání
HAVRÁNKOVÁ, Veronika
Diplomová práce se zabývá Zlatokorunskou školou a její vizuální didaktickou aplikací základního vzdělání. První část je zaměřená na pedagogickou efektivitu využívání pomůcek a didaktických obrazů ve struktuře výuky. Hlavní část tvoří digitalizace zlatokorunských obrazů s odkrytím skrytých detailů obrazů. Závěr práce je věnován možnému využití zlatokorunských artefaktů při současné výuce.
Analýza návrhů podle ČSN a EUROCODE 7-1 - Pilotové základy
Koudelka, Petr
Příspěvek stručně uvádí historii a vývoj návrhů pilot podle mezního stavu únosnosti. Předložená analýza doplňuje přípravu pro Národní dodatek EC 7-1 v oblasti pilotových základů. Řešení v analýze je založeno na podobnosti numerického modelu, což je vhodné pro vyšetřené chování modelu v celém rozsahu vlastností obvyklých zemin. Výsledky analýza jsou srovnány s tabulkovými výpočtovými hodnotami odpovídající ČSN 73 1002.
Podobnost plošných základů podle ČSN 73 1001
Koudelka, Petr
V současné době, kdy se zpracovává překlad a Národní příloha EC 7-1 (EUROCODE 7 - Geotechnický návrh, Část 1: Obecná pravidla), se jeví užitečné zpracovat širší srovnávací analýzu návrhových postupů EC 7-1 a ČSN 73 1001. Výpočtový postup podle ČSN 73 1001 vyžaduje 8 vstupních proměnných, odpovídající podobný postup podle EC 7-1 10 proměnných. Tyto počty proměnných vedou k obrovskému počtu kombinací srovnávací analýzy. Příspěvek se zabývá podobností řešení únosnosti plošných základů podle ČSN 73 1001. Řešení by mělo poskytnout základ pro jednodušší numerickou analýzu.
An efficiency analysis of design theories for slopes
Koudelka, Petr
The paper shows results of a general comparative analysis of simpleslope quantifying the generally low efficiency of ULSD systemsaccording to the preliminary issue and both approaches of the finaldraft (10/2001) of EC 7-1, except the Approach 2.
Biometrie a růst jesetera malého (Acipenser ruthenus) v České republice
Prokeš, Miroslav ; Baruš, Vlastimil ; Peňáz, Milan ; Baránek, V. ; Ošanec, J. ; Šutovský, I.
U dvou vzorků jesetera malého (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) z umělého chovu z České republiky (původ z Ruska) a ze Slovenské republiky (původ ze slovenského úseku Dunaje) byla provedena biometrická srovnávací analýza. Analyzovaní jedinci se nelišili v rámci maximo-minimálního rozmezí hodnot meristických parametrů prezentovaných pro druh jeseter malý, ale průkazně se lišili v průměrných hodnotách meristických a metrických znaků. Na základě výsledků vícerozměrné analýzy (UPGMA) byla zjištěna dobrá shlukovatelnost vzorků jesetera malého z ČR se vzorky jiných populací jesetera malého. Na základě výsledků analýzy hlavních komponent (PCA) byla zjištěna afinita analyzovaných vzorků jesetera malého ke vzorkům tzv. bestěra, tj. hybrida Huso huso x A. ruthenus. V rámci analýzy výsledků srovnávacího chovu juvenilních jedinců jesetera malého a jesetera sibiřského (Acipenser baerii) byl zjištěn v identických experimentálních podmínkách průkazně intenzívnější růst u jesetera sibiřského.
Strategická analýza podniku
Uhrinková, Jitka ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Trčka, Michal (oponent)
Téma této diplomové práce vychází z konkrétního zadání a potřeb majitele firmy (tzn. na základě požadavku z praxe). Cílem práce je provedení strategické analýzy podniku Rybářství Nové Hrady s. r. o., s využitím externí a interní analýzy. Především se zaměřím na zpracování srovnávací analýzy, porovnám finanční ukazatele podniku Rybářství Nové Hrady s. r. o. se sesterskou společností Rybářství Kardašova Řečice s. r. o. Hlavní důraz dávám vypovídací schopnosti jednotlivých poměrových ukazatelů a zjištění příčin jejich hodnot. Na základě získaných informací analyzuji, jak si firmy stojí vůči sobě navzájem.
Komparativní analýza řízení galerijních subjektů
Ascherlová, Anita ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Žurav, Pavel (oponent)
Tématem bakalářské práce je komparativní analýza řízení galerijních subjektů. Konkrétně se jedná o Galerii Rudolfinum a Galerii Peron v Praze. V rámci srovnávání těchto subjektů je provedena SWOT analýza, analýza PESTL a aplikován Porterův model pěti konkurenčních sil. Na základě výstupů těchto analýz a charakteristik subjektů je provedena komparace řízení galerií. Cílem je nalézt společné i odlišné rysy v rámci řízení daných kulturních institucí. Teoretická část vychází z obecných znalostí o managementu, manažerské práci a přechází v kapitolu nazvanou řízení kulturní instituce, která zahrnuje definici kulturní instituce, galerie a nastínění vztahu organizace a zřizovatele. Důležitou součástí je i oblast financování a ekonomicko-právní formy galerií v České republice. kulturní instituce, galerie, řízení, komparativní analýza, Galerie Rudolfinum, Galerie Peron.
Komparativni analyza terminovanych a sporicich uctu v nabidce českých bank
Haurylava, Volha ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato práce by měla popsat teoretické a praktické vlastnosti určitých depozitních produktů, zastoupených v nabídce vybraných bank působících na českém bankovním trhu, a na základě zjištěných podrobných informací porovnat je mezi sebou. Rovněž je účelem stanovit nejlepší variantu úspory peněz při využití nabídky z každé skupiny depozitních produktů
Strategická analýza společnosti Sellier & Bellot a. s.
Kobyláková, Jana Bc. ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Strnadová, Jitka (oponent)
Práce popisuje externí a interní analýzu společnosti Sellier & Bellot a. s., kde jsou využity analýzy mikrookolí a makrookolí. Dále jsou zde popsány podnikové zdroje, srovnávací analýza a analýza kvalifikací a klíčových kompetencí. Tímto práce hodnotí situaci společnosti na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   začátekpředchozí106 - 115další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.