Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 542 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pražská občanská zástavba 19. a začátku 20. století jako svědek proměny společnosti
Haltufová, Kateřina ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem společnosti v 19. a na počátku 20. století a jeho vlivem na proměny pražské architektury. Jejím cílem je zjistit, jak je toto učivo zakomponováno do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jakým způsobem je zpracováno v dostupných řadách učebnic vlastivědy na prvním stupni základní školy (4. a 5. ročník). Dalším cílem je zmapovat vývoj Prahy a proměny ve společnosti ve sledovaném období a zjistit, jakým způsobem se tyto změny promítly do pražské občanské zástavby. V první části se práce věnuje detailní analýze dostupných pedagogických dokumentů. Z ní vyplývá, že tomuto tématu v hodinách vlastivědy není věnován prostor, který by odpovídal významu tohoto období z hlediska formování dnešní společnosti. Dále jsou zde s pomocí odborné literatury zabývající se zvoleným tématem zmapovány proměny společnosti a změny v životě obyvatel Prahy, územní rozvoj hlavního města a jeho architektura spolu s přehledem staveních slohů charakteristických pro zkoumané období. Zjištěné informace jsou v praktické části použity k přípravě didaktického materiálu pro vlastivědnou vycházku historickým centrem Prahy. Podklady sestávají z teoretických přípravných hodin, samotné vlastivědné vycházky včetně pracovních listů a jedné hodiny závěrečné. Obsahují také informační...
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Procedural building reconstruction from building outlines
Kužel, Vojtěch ; Kahoun, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
V této práci je prezentována metoda, která rychle procedurálně vytváří přesvědčivě vypadající budovy ze zadaných obrysů. Podobných metod již několik existuje a liší se v rychlosti vydávání výsledků a v množství detailů na těchto výsledcích. Každá z těchto metod vyhovuje jiným potřebám. Uživatel může potřebovat rychlost spíše než komplexnost výsledků nebo dávat přednost lépe vypadajícím výsledkům před robustností metody vůči jakýmkoliv vstupům. Metoda, která je přednesena v této práci, prioritizuje rychlost a poloautomatický přístup. Na vstupu přijímá půdorysy budov a také některé další parametry, jako například výšku, a poté zrekonstruuje budovu s valbovou střechou a syntetizuje uvěřitelné textury. Výstupy algoritmu mohou být pak využity mimo jiné v leteckých simulátorech jako rychlá rekonstrukce rozsáhlých městských oblastí z dat dostupných například z Open Street Maps.
Modul MMO pro nasazení mikroslužeb do clusteru
Kulich, Jakub ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Aplikácie s architektúrou typu "mikroslužby" je náročné orchestrovať. Dostupné nástroje neumožňujú užívateľom nasadenie aplikácie bez veľkej znalosti cieľovej platformy. Ďalším problémom je, že užívatelia pri nepozornosti robia chyby pri používaní týchto nástrojov. Vývoj aplikácií s architektúrou typu "mikroslužby" zjednodušuje open-source nástroj MMO - Monorepo Microservice Orchestrator. Rozšírením tohto nástroja o určité časti nám umožňuje vyhnúť sa spomínaným problémom. Jedna časť slúži na generovanie konfigurácií pre nasadenie aplikácie do Kubernetes clustera. Druhá časť umožňuje samotné nasade- nie aplikácie do Kubernetes clustera. Výsledkom používania rozšírenia nástroja MMO je uľahčenie vytvárania konfiguračných súborov u začiatočníckych používateľov nástroja Ku- bernetes, urýchlenie vytvorenia konfiguračných súborov u pokročilých užívateľov nástroja Kubernetes a zníženie počtu chýb ktoré užívatelia robia pri ručnom nasadení aplikácie.
Polyfunkční dům Brno - Líšeň
Rudolecká, Anna ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v katastrálním území Brno. Parcela se nachází ve svažitém terénu. Součástí projektu je také řešení okolních ploch, zejména před prostoru a napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Hmotu objektu tvoří čtyři dlouhé kvádry (dva dvoupodlažní a dva jednopodlažní), které jsou navzájem propojeny skleněným tunelem a jsou posazeny na symbolickém podstavci, který je vytvořen z dvou částečně do terénu zapuštěných podlaží podzemního parkovaní. Objekt je čtyřpodlažní, se dvěma nadzemními podlažími, které slouží z velké části ke komerci formou pronajímatelných prostor (např. pro obchod, služby, administrativu aj.). Další část podlaží slouží pro technické a hygienické zázemí. Dvě podzemní podlaží slouží pro hromadné parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků objektu. Přístup do těchto podlaží je autovýtahem, osobními výtahy a také dvěma schodišti, která propojují všechna podlaží. Princip návrhu spočívá v záměru hmotu stavby co nejcitlivěji zasadit do okolí tak, aby objekt nepůsobil mohutně, jako např. okolní sídliště, ale přirozeně navazoval na okolní dvoupodlažní domy. Toho bylo docíleno materiálovým řešením nadzemních podlaží. V exteriéru převládá 5 materiálů. Vegetační plochá střecha, pohledový beton, dva typy předsazených fasád (fasádní panely DuPontTM Corian® + skleněné panely s potiskem symbolizující koruny stromů a keřů; dalším typem fasády jsou svislé kovové lamely). Dalším převládajícím materiálem je sklo, které je využito na propojovací tunel a na severní a jižní fasádu.
Koncept jeskyně a teorie spojených umění
Petrasová, Taťána
Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke sbližování obou teorií přispěla dobová snaha vytvořit univerzální teorii všech umění, tak jak ji prosazoval J. W. Goethe.
Vývoj arkádové centrály v sakrální architektuře a její význam v rámci průnikové barokní architektury
Galia, Milan ; Lunger Štěrbová, Daniela (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Vývoj arkádové centrály v sakrální architektuře a její význam v rámci průnikové barokní architektury Anotace: Tématem mé diplomové práce bude centrální jednotka, jejímž hlavním architektonickým motivem je řada arkád. Jako taková je specifická pro vrcholně barokní architekturu a domnívám se, že tvoří jádro tzv. průnikové architektury. Poté, co nastíním genezi tohoto typu ve středověku a v renesanci, se pokusím představit význam arkádové centrály v rámci vrcholně barokní architektury jižního Německa (zejména Bavorska a Frank) a Čech - tedy v oblastech, které přijaly a tvůrčím způsobem rozvinuly myšlenky složitých a pronikajících se půdorysných dispozic. Práce má za cíl pokusit se vytvořit odlišný pohled na formování radikálně barokní architektury ve středoevropském prostoru. Klíčová slova: baroko, architektura, prostor, arkáda, stavba, průnik
Vybrané kostely Jana Václava Kosche na Děčínsku z pohledu památkové péče
Koutná, Marie ; Pospíšil, Aleš (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá třemi pozdně barokními kostely na Děčínsku z pohledu památkové péče. A to kostelem sv. Václava v Děčíně Rozbělesích, kostelem sv. Františka Xaverského v Děčíně Bělé a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích. Všechny tři stavby jsou spojeny se jménem regionálního stavitele Jana Václava Kosche, jehož životu a dílu se ve stručnosti věnuje první kapitola. Následují pojednání o jednotlivých stavbách. U každé z nich je uvedena její historie a popis, následně je zhodnocen její současný stav a možnosti úprav a oprav v budoucnu. Cílem práce je upozornit na špatný stav významných regionálních památek a nastínit možné kroky k jejich obnově.
František Mikš a jeho sakrální architektonická tvorba
Kovářová, Lenka ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo zabývat se osobou Františka Mikše a určit, sepsat, poznat a zhodnotit z umělecko-historického hlediska jeho sakrální architektonické dílo. Jelikož tato osobnost nebyla nikdy podrobněji zkoumána, musela jsem v první fázi vyhledávat archivní a další prameny. Prozkoumala jsem přístupné fondy, které s tématem mohly souviset, v Archivu hlavního města Pra- hy, Národním archivu, Státním oblastním archivu v Praze, v Kolíně a v Berouně, archivu Institutu pro plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Památníku národního písemnictví, Podlipanském muzeu v Českém Brodě a v dalších. Užitečné infor- mace i obrazový materiál se mi podařilo najít i v dobových periodikách, např. Architektonický obzor, Technický obzor, Stavitelské listy, Zlatá Praha, atd. Podařilo se mi objevit nemalý objem písemností a četných architektonických plánů k Mikšovým projektům. Samotný text práce je rozdělen do dvanácti kapitol, včetně úvodu a závě- ru. Za úvod je zařazena biografická část popisující život architekta s ohledem na jeho architektonickou tvorbu. Jeho ostatní produkce (kostelní mobiliář, …) je zde zmíněna jen okrajově, neboť tuto oblast je třeba podrobit samostatnému detailnímu průzkumu. Každá z ostatních devíti kapitol je věnována vždy jedno- mu sakrálnímu objektu, jehož výstavbu či obnovu Mikš...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 542 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.