Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
English grammar checker and corrector: the determiners
Auersperger, Michal ; Pecina, Pavel (vedoucí práce) ; Straňák, Pavel (oponent)
Předkládaná práce přistupuje ke kontrole členů v anglickém textu jako ke klasi- fikační úloze řešené metodami strojového učení s učitelem. Každé jmenné frázi v textu je přiřazena jedna ze tří tříd reprezentující určitý, neurčitý nebo nulový člen. V rámci úvodní rešerše byl definován článek dosahující na takto pojaté úloze ne- jlepších výsledků. Daný experiment byl pak zreplikován a překonán. Pomocí jiných signálů a volbou rozdílného učícího algoritmu došlo k poklesu chyby klasifikace o cca. 34%. Výsledný model byl pak porovnán s výkonem expertů na dané úloze. Přes problémy srovnání způsobené rozdílností dat se zdá, že je-li model použit na typu dat, na kterém byl trénován, je jeho úspěšnost srovnatelná s lidskou silou. Použití modelu na jiných datech se ale neosvědčilo. Stejně tak se neosvědčila ani náhrada klasifikátoru za jazykový model, který by předpovídal potenciální člen pro každou pozici ve větě. 1
Analysis of English and French true friends (vrais amis) in a corpus of authentic text samples
Pípalová, Mariana ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
Diplomová práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko-francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Jazyková politika v USA: debata o úředním jazyku
Mertová, Viktorie ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Zukerstein, Jaroslav (oponent)
Spojené státy americké nemají úřední jazyk, ačkoli jsou zemí s největším počtem anglicky mluvících obyvatel a angličtina je v USA zdaleka nejrozšířenějším jazykem. V osmdesátých letech 20. století vznikla snaha ustavit angličtinu úředním jazykem USA, tato snaha však dosud nebyla úspěšná. Diplomová práce Jazyková politika v USA: debata o úředním jazyku se pokouší objasnit, proč se uzákonění angličtiny jako úředního jazyka nikdy nepodařilo. Nejprve jsou prozkoumány debaty o jazykové politice od vzniku USA a role, kterou v nich hrál úřední jazyk. Poté jsou v práci představeni aktéři debat o úředním jazyku, je vysvětlena jejich motivace a argumenty pro a proti. Nakonec je na základě komparace pěti návrhů zákona o úředním jazyku zvážen potenciální dopad tohoto opatření. Práce tak nejenže poskytuje přehled dosavadních debat o úředním jazyku, ale také zdůvodňuje, proč toto opatření v americkém Kongresu nikdy nebylo schváleno.
Machine Translation of Spoken English into Czech
Cífka, Ondřej ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Helcl, Jindřich (oponent)
Automatický překlad mluvené řeči z jednoho jazyka do druhého se v dnešní době stává žádaným nástrojem k překonání jazykové bariéry. Tato práce se věnuje strojovému překladu mluvené angličtiny do češtiny jakožto pomůcce pro zahraniční turisty. Nejprve jsme z volně dostupných součástí sestavili plně funkční překladový systém a s jeho pomocí nasbírali od uživatelů ukázkové vstupy. Poté jsme se zaměřili na dvě nejdůležitější součásti systému - automatické rozpoznání řeči (ASR) a strojový překlad (MT) - a pokusili se je nahradit vlastními modely, přizpůsobenými pro danou doménu. Nakonec jsme tato vylepšení vyhodnotili na nasbíraných datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Czech "copak" and its English translation equivalents in parallel texts
Petrová, Zuzana ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českou lexikální jednotkou copak a jejími překladovými protějšky. Práce se zaměřuje na jednotlivé funkce a významy zkoumaného výrazu a způsoby jejich vyjádření v angličtině. Cílem práce je určit do jaké míry jsou diskurzní významy částice copak v překladu zachovány a jakými prostředky toho angličtina dosahuje. V zájmenné funkci českého copak je pak zásadním problémem reflexe, respektive zanedbání postfixu -pak. Předmětem zájmu jsou také ekvivalenty, které angličtina pro překlad zájmena copak používá, ve srovnání s tvary, kterým postfix schází. Práce si rovněž klade za cíl prozkoumat anglické protějšky z hlediska jejich formy a jazykové charakteristiky a vymezit jejich komunikační funkce vzhledem k diskurzním významům českých originálů s částicí copak. Výzkum této práce se zakládá na materiálu z paralelního korpusu InterCorp, z něhož bylo excerpováno 240 dokladů českého copak se zarovnanými anglickými překlady. Samotná analýza sestává z pěti částí, které jsou dány slovnědruhovou platností zkoumaného výrazu. Nosným slovním druhem práce se ukázaly být částice, které byly jednak nejpočetněji zastoupeny (187 příkladů), ale také představily 25 různých překladových protějšků, z nichž nejčastějším je anglická záporná otázka. Výzkum ukázal, že ačkoliv překlad výpovědí s...
Formal Expression of Definiteness in Albanian: A Description Based on Comparison with English
Backus Borshi, Orkida ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent) ; Elšík, Viktor (oponent)
Práce popisuje způsoby vyjadřování kategorie určenosti v albánštině. Vzhledem k tomu, že kategorie určenost nebyla dosud v tomto jazyce zevrubně popsána, používá práce jako východiska popis této kategorie v angličtině, kde byla naopak podrobena detailnímu rozboru mnoha autory z různých hledisek teoretických i praktických. Klíčová slova: albánština, angličtina, určitý člen, určitá forma, reference, srovnávací lingvistika
Differences in vowel duration between Scottish English and Standard British English
Kolísková, Barbora ; Šturm, Pavel (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat rozdíly v trvání vokálů mezi standardní Britskou angličtinou a standardní Skotskou angličtinou. Teoretická část této práce se zabývá popisem fonologických systémů obou variet a následným porovnáním těchto systémů. Ve druhé části dochází k analýze zvukových nahrávek šesti britských mluvčích a šesti skotských mluvčích a následnému statistickému zpracování získaných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Finding America: Issues of Acculturation and Assimilation in the Works of Anzia Yezierska
Jegerová, Dagmar ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Veselá, Pavla (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problémy akulturace a asimilace východoevropských židovských imigrantek v předválečných Spojených státech, jak je zachycují vybraná díla Anzii Yezierské ("Wings," "Hunger," "The Fat of the Land," "The Free Vacation House," "How I Found America" a Bread Givers). Uvedené texty spatřují jádro konfliktu v rozporu mezi idealistickou představou imigrantů očekávajících zemi splněných přání a požadavkem anglo- konformity ze strany zastánců amerikanizace. Tato interdisciplinární práce vychází z definic asimilace podle Roberta E. Parka a Arnolda M. Rose, jakož i modelu vnitřní a vnější kultury Miltona M. Gordona, a nahlíží na danou problematiku ze dvou úhlů. V prvé řadě se soustředí na protichůdnost židovských a amerických kulturních charakteristik, zosobněných představiteli obou kultur. Zadruhé pak na střet první a druhé generace přistěhovalců, jejichž rozdílné představy o Americe ovlivňují jejich přístup k akulturaci i asimilaci a určují tak i míru účinnosti celého procesu. Tato práce si klade otázku, zda systematická amerikanizace zobrazená v daných dílech umožňuje úplnou asimilaci na úrovni vnitřní i vnější kultury. Vzhledem k tomu, že primární texty často upozorňují na protichůdnost židovských a amerických kulturních znaků, zabývá se práce také tím, zda je asimilace...
The History and impact of the English-Only movement in the United States : Is there hope for language tolerance?
Workman, Romana ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Cílem této práce je zmapování okolností a pozadí vývoje hnutí English-Only ve Spojených státech amerických (USA), které prosazuje uzákonění angličtiny jako úředního jazyka na celostátní (federální) úrovni, vyhodnocení jejich role v současné jazykové politice ve Spojených státech, kde cca polovina států Unie nemá angličtinu ústavně zakotvenu jako úřední jazyk, a potvrzení či vyvrácení teze, že hnutí English-Only je ve skutečnosti pravicové konzervativní hnutí a vlivná zájmová iniciativa praktikující takzvaný jazykový imperialismus. Tato práce analyzuje jazykovou politiku v pěti státech Unie a rozšiřuje téma o jazykovou mapu New York City jako historické brány pro imigraci do Spojených států amerických. Jejím cílem je rovněž analýza současné jazykové politiky ve světle novely imigračního zákona v situaci, kdy má Republikánská strana v obou komorách Kongresu většinu. Jedním z klíčových záměrů této práce je pak představit existenci, nástroje a úspěchy, případně neúspěchy obou forem těchto hnutí české odborné veřejnosti zabývající se jazykovou politikou. První část práce nastiňuje klíčové definice, zdroje a použité metody výzkumu a poskytuje náhled na podstatu amerických kulturních hodnot a identity. Druhá část se zabývá okolnostmi rozšíření angličtiny ve Spojených státech a vysvětluje pozadí současných...
Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením
Machová, Pavla ; Mánek, Bohuslav (vedoucí práce) ; Mothejzíková, Jarmila (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce s názvem Metodika výuky angličtiny u studentů se sluchovým postižením se zabývá současnou situací ve výuce angličtiny ve speciálních středních školách pro sluchově postižené. Práce si klade dva cíle: - 1) shromáždit poznatky z didaktiky angličtiny a obohatit je o informace ze zdrojových disciplín, např. speciální pedagogiky, pedagogiky, psychologie a lingvistiky, aby vznikl ucelený základ speciální systematické didaktiky angličtiny pro žáky se sluchovým postižením; - 2) provést výzkumnou sondu v oblasti čtení s porozuměním v angličtině u středoškolských žáků a studentů s postižením sluchu, protože čtení je dovednost, kterou procvičují všechny skupiny těchto žáků. Práce shrnuje důležité informace o žácích se sluchovým postižením, jejich charakteristikách a potřebách. Jsou představeny základní komunikační systémy, práce se zamýšlí nad rozvojem jazyka a myšlení u neslyšících. Velký prostor je věnován motivaci, emočnímu a osobnostnímu rozvoji neslyšícího žáka a jeho praktickým komunikačním potřebám ve třídě. Dizertační práce shrnuje poznatky z didaktiky angličtiny a komentuje je z pohledu učitele speciální školy. Výzkumná část reflektuje výsledky sondy do oblasti čtení a porovnává žáky neslyšící a nedoslýchavé, nižší a vyšší ročníky a maturitní a učební obory. Klíčová slova: didaktika,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.