Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
English as a Lingua Franca in Multinational Corporations: A Case Study of Everyday Communication
Ryzhkova, Vera ; Reich, Pavel (oponent) ; Zmrzlá, Petra (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis explains a phenomenon of English language as a lingua franca and its use in everyday communication in multinational corporations. The thesis consists of theoretical and practical parts. The first part describes the status of English as a global language and its use worldwide. It also explains the current position of English in the world based on the Kachru model of spread of English. The second part is devoted to practical use of English as a lingua franca in multinational corporations and considers three of the most popular genres of business communication. All analyzed materials are taken from internal communication within one multinational corporation.
Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.
Watts, Stephen ; Šoltys, Jiří ; Nedvědová, Petra ; Kadlecová, Věra ; Suchlová, Šárka
Publikace nabízí jednu z možných metod a forem, jak děti v mateřských školách seznamovat (vyučovat) s cizím jazykem - angličtinou.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí
Machač, Filip ; Hynková Dingová, Naďa (vedoucí práce) ; Stará, Radka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tlumočením mezi angličtinou a českým znakovým jazykem ve vysokoškolském prostředí. Teoretický základ práce definuje potřebnou terminologii, vymezuje pracovní jazyky tlumočníka, popisuje tlumočení do aktivního cizího jazyka, tlumočení mezi dvěma cizími jazyky, možnosti odborné přípravy a profesního uplatnění tlumočníků angličtiny a českého znakového jazyka a online tlumočení a jeho využití na vysokoškolských přednáškách. Výzkumná část se zaměřuje na konkrétní tlumočnickou situaci - na online přednášku zahraniční lingvistky znakových jazyků tlumočenou z angličtiny do českého znakového jazyka. Cílem výzkumné části bylo pomocí strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami vedených se zadavateli tlumočnické zakázky, se zahraniční přednášející, s tlumočníky a s neslyšícími a slyšícími návštěvníky přednášky popsat situaci v tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem ve vysokoškolském prostředí. Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, čeština, angličtina, český znakový jazyk, znakový jazyk, vysoká škola
Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Pípalová, Mariana ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Výuka angličtiny dramatickými metodami
Šíp, Martin ; MACHKOVÁ, Eva (vedoucí práce) ; PROVAZNÍK, Jaroslav (oponent)
Tato práce se věnuje možné metodě výuky angličtiny jako cizího jazyka na prvním stupni základní školy s využitím prvků dramatické výchovy. Shrnuje metodické směry cizojazyčné výuky, popisuje a srovnává hlavní metody dramatické výchovy a metody anglického jazyka. V práci se zabývám tématikou dramatické hry a didaktickou hry, metodám výuky, principům cizojazyčné výuky. V další části se práce věnuje aplikaci jednotlivých metod dramatické výchovy jako je vstup do role, etuda, pantomima a improvizace do výuky angličtiny, popisuje lekce anglického jazyka vedené těmito metodami, včetně záznamu o průběhu jednotlivých lekcí. Tato práce je příkladem užití konkrétních metod.
Rhythm sensitivity to speech and non-speech stimuli in musically trained and untrained population
Kaprál, Jakub ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať schopnosť ľudského ucha počuť malé rytmické odchýlky v rečových a nerečových frázach. Prvá časť obsahuje teoretický základ pre štúdium rečového rytmu a sumarizuje výskum, ktorý bol doposiaľ v tejto oblasti vykonaný. Zameriava sa predovšetkým na percepčnú povahu rytmu, koncept P-centier, a prináša komparatívnu štúdiu rečového a hudobného rytmu s ich spoločnými vlastnosťami a funkciami. Teoretická časť je zakončená analýzou potenciálnych vplyvov lingvistického a hudobného tréningu na produkciu a percepciu rytmu, a následne sú sformulované hypotézy a výskumné otázky. Praktická časť obsahuje percepčný experiment, ktorý bol vytvorený za účelom preskúmania schopnosti identifikovať rytmické manipulácie v krátkych rečových a nerečových, tj. perkusívnych, frázach. Na experiment sme vybrali krátke anglické frázy a ich rytmicky pozmenené ekvivalenty. Respondentom boli následne predstavené páry rečových a nerečových fráz a ich úlohou bolo identifikovať rytmické nezrovnalosti medzi nimi. Výsledky zvýraznili niekoľko rozdielov v povahe rečového a nerečového rytmu. Kým prítomnosť prízvučných slabík napomáha vnímaniu rytmických odchýlok v reči, pre nerečový signál takáto skutočnosť preukázaná nebola. Úspešnosť v experimente sa znižuje spolu s narastajúcou dĺžkou fráz, a...
Sémantická analýza vybraných českých klíčových slov. Teorie přirozeného sémantického metajazyka v češtině
Pavlásková, Marie ; Císařovská, Lily (vedoucí práce) ; Ivan, Michal (oponent)
Práce na teoretickém a metodologickém základě teorie přirozeného sémantického metajazyka Anny Wierzbické pojednává některé specifické rysy českého jazykového obrazu světa a porovnává je se specifiky jazykového obrazu anglického. Toto srovnání je umožněno existencí kulturně neutrálního přirozeného sémantického metajazyka, v němž jsou výsledné sémantické explikace naformulovány a následně srovnány s explikacemi anglickými, které na základě svých analýz vytvořila Wierzbicka. Analýzy vybraných českých klíčových slov čerpají zejména ze slovníků (výkladových, etymologických a frazeologických) a českého národního korpusu. Jejich cílem je poukázat na odlišnosti kulturních norem a hodnot reflektované v rozdílné sémantické struktuře analyzovaných pojmů, které patrně poukazují na hlubší rozdílnosti ve způsobu vnímání a hodnocení světa rodilých mluvčí obou jazyků.
Výuka angličtiny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Kociánová, Janka ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
NÁZEV: Výuka angličtiny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami AUTOR: Janka Kociánová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. ABSTRAKT: Práce se zabývá výukou angličtiny u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení (dále SPU). V teoretické části je popsána problematika žáků s SPU a didaktika anglického jazyka. Cílem praktické části bylo zjistit, jakým způsobem probíhá výuka angličtiny u žáků s SPU na základních školách, byly zjišťovány využívané formy výuky, nejčastěji využívané pomůcky (učebnice, materiály apod.) a postupy při výuce. Pro výzkum byly zvoleny kvantitativní i kvalitativní metody - dotazníkové šetření (dotazník pro učitele), analýza pomůcek a materiálů, rozhovory s vyučujícími a kazuistiky. Na základě získaných údajů je vyhodnocena efektivita různých aktivit a je uveden výčet doporučených učebních pomůcek, materiálů a zdrojů. KLÍČOVÁ SLOVA: Angličtina, cizí jazyk, dyslexie, speciální vzdělávací potřeby, specifické poruchy učení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.