Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vodíkové technologie pro ekologické energetické hospodářství v dopravě
Pavliska, Vojtěch ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Poláčik, Ján (vedoucí práce)
Postupný přechod k obnovitelným zdrojům energie je jednou z hlavních věcí, které musí lidstvo v současné době řešit. Nejedná se pouze o výrobu elektrické energie, ale také o dopravní prostředky. Znečištění ovzduší ve větších městech je z velké většiny způsobeno automobilovou dopravou, která je zároveň zodpovědná za nemalé procento produkce skleníkových plynů. Z těchto důvodů je zásadní hledat šetrnější a udržitelnější způsoby pohonu motorových vozidel. Průmyslově vyráběný vodík je jednou ze slibných variant náhrady fosilních paliv. Tato práce popisuje aplikaci vodíkových technologií pro autobusy městské hromadné dopravy. Přináší ukázky některých existujících vozidel a jejich srovnání s běžně používanými druhy hromadné dopravy.
Alternative and renewable energy policy in Europe
Orujov, Faig ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Driven by the fact that the global oil market has become extremely volatile and the EU dependence on oil continues to grow, this paper argues that with more emphasis on renewable energy and by using domestically produced alternative energy sources instead of importing foreign oil the EU Member States would drastically improve their energy security and energy independence. The study investigates both past and present trends in the EU energy sources supply and consumption patterns. Additionally, the paper considers possibilities of the renewable and alternative energy both at the current stage and future development of this sector in the EU. The research findings confirm the initial hypothesis as to whether the share of alternative and renewable energy will be sufficiently large to contribute to solving a problem of the EU energy security and independency. The role of the renewables in national energy security strategies of three EU Member States is studied and government supporting policies that enhance renewable sources development are analyzed.
Nové generace sídel
Zhuravlyova, Yelena
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Například v Asii je prakticky nemožné změnit situaci tradičními způsoby. Proto se objevuje nový trend - výstavba nových měst prakticky na zelené louce. Lisabon se stal v roce 2010 místem, kde byl prezentován nový, tentokrát „portugalský“ projekt ekoměsta, které se jmenuje PlanIT Valley. Podle plánů organizátorů se město má stát modelem nové generace sídel, která nebudou znečišťovat životní prostředí a přitom budou prakticky zcela autonomní.
Zdravé bydlení
Zhuravlyova, Yelena ; Koutný, Jan (oponent) ; Peřinková, Martina (oponent) ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Proto environmentální navrhování a stavebnictví by neměly být krátkodobou módou, ale spíše dlouhodobou cíle pro všechny skupiny spojených s výstavbou. Zdravé bydlení je jedním z mnoha požadovaných cílů, jak začít složitou a dlouhodobě ekologicky orientovanou rekonstrukci měst. Pro jejich úspěšnou ekologickou obnovu je nutná znalost již realizovaných příkladných řešení. Za tím účelem disertační práce analyzuje základní ekologické problémy sídel, analyzuje příklady přístupů ke zlepšení ekologických parametrů měst na referenčních zahraničních příkladech a vytváří kritéria a zásady navrhování urbanistických struktur pro zdravé bydlení v České republice.
Design karavanu.
Zahradníček, Jan ; Chorý, Tomáš (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu karavanu. Inovací je nové uspořádání interiéru obytného automobilu třídy B pro 4 osoby s ohledem na minimální provozní rozměry a energetickou soběstačnost. Nosnou myšlenkou je návrh interiéru dle ergonomických zásad s ohledem na základní potřeby uživatelů během cestování a exteriér přinášející inovativní vzhled v oblasti obytných automobilů. Navržený interiér přináší řadu kompromisních řešení a několik nápadů pro malé prostory, jako např. multifunkční nábytek. Výsledkem se stává malý kompaktní design pro velké cestování.
Moderní trendy ve vytápění rodinného domu
Bašovský, Ondrej ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na konkrétnom modelovom dome.
Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie
Foit, Vladimír ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Chovancová, Michaela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je uveden přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR. Ve druhé části zahrnuje energetickou politiku a legislativu ČR a některé dotační podpory ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ve třetí části jsou uvedeny některé projekty zřízené na území ČR včetně popisu jednoho konkrétního menšího projektu na rodinném domě. V poslední části je cílem navrhnout vytápění objektu některým z již uvedených způsobů vytápění a porovnat ho s jiným zdrojem vytápění. Dále se bude zjišťovat návratnost dané aplikace.
Solární kolektory
Telecký, Vojtěch ; Baláš, Marek (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o způsobu využití solární energie. Zaměřuje se na různé konstrukční řešení kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, pro vytápění, možnosti zapojení a vhodnost použití s ohledem na podnebí. V první části shrnuje kolektory, které jsou běžně k dostání na evropském trhu. V další části je návrh kolektoru pro bytový dům a dopady, jaké má výroba a použití kolektoru na životní prostředí.
Alternativní zdroje energie pro zahradní a rekreační domy
Novák, Michal ; Mazal, Pavel (oponent) ; Venclík, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných alternativních zdrojů energie pro zahradní a rekreační domy a popisuje jejich výhody či nevýhody. Vybranými alternativními zdroji energie jsou: vodní energie, sluneční energie a větrná energie. Závěrečná část bakalářské práce pojednává o stavbě zařízení pro využití větrné energie a popisu jednotlivých části této stavby.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha
Cílem práce je zevrubné posouzení alternativních zdrojů energie nejen s ohledem na jejich ekologické dopady, ale také na jejich dopady na celou společnost. Projekt obsahuje: Posouzení ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS; Vzorce chování člověka – nároky na energii současné a budoucí společnosti, pokud bude probíhat vývoj jako „business as usual“; adaptace člověka na proměnné životní podmínky; Zhodnocení potřeby energie pro neplýtvavý, leč kvalitní život; cesty ke snížení energetické náročnosti, potenciál úspor (proces dematerializace); Politická strategie a priority – jak dosáhnout udržitelné hladiny spotřeby energie v ČR v dlouhodobém měřítku; Synergie a antagonismy jednotlivých obnovitelných a alternativních zdrojů energie - dopady ve vztahu k udržitelnému rozvoji; Globální rozdělení energetických zdrojů a nejlepší cesta pro ČR v získávání energie ve střednědobém měřítku; Energetické a jiné krize (přizpůsobení energetického systému krizím; krize, přežití a zaměstnanost; adaptace člověka na krize).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.