Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích
Jurčová, Anna ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené k zastavění a stavební. Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány z realizovaných kupních smluv z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů. Závěrem budou výsledky v obou městech porovnány a budou vyhodnoceny faktory, které měly na zjištěné výsledky vliv.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
Metody ochrany zemědělské půdy proti erozi
CHLASTÁKOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá metodami ochrany zemědělské půdy proti erozi. Teoretická část obsahuje obecné informace o erozi, jejích následcích a faktorech, které ji ovlivňují. Dále jsou uvedeny druhy eroze a organizační, agrotechnická a technická protierozní opatření. V praktické části práce jsou v zájmovém území popsány vybrané díly půdních bloků, na nichž se nachází erozně ohrožená půda a navržena vhodná opatření na snížení eroze. Dále jsou uvedeny faktory ovlivňující erozi ve sledovaném území a vyhodnoceno dodržování podmínek hospodaření na zemědělské půdě dle Standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy a navržena opatření pro zlepšení způsobu hospodaření.
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků
Slavík, Jan ; Šestáková, Romana (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé ve třech stupních podle měnících se podmínek územního plánu . Na základě získaných výsledků je vyhodnoceno, jak změny jednotlivých stupnů územního plánování mají vliv na cenu pozemku a čím jsou rozdíly způsobeny.
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012
Hofrajtr, Martin ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012 Abstrakt Práce se zabývá hodnocením rozlohy a změn zemědělské půdy ve vybraných oblastech Česka na základě dat z let 2006 a 2012 s využitím dostupných mezinárodních a národních databází krajinného pokryvu a využití ploch. V praktické části je nejprve porovnávána kompatibilita klasifikačních systémů řešených databází a následně je pomocí funkcí softwaru ArcGIS provedena samotná analýza stavu a změn jednotlivých tříd zemědělské půdy ve dvou úrovních - národní a regionální. Celkový výsledek potvrdil očekávání, a to že se podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě zvyšuje na úkor orné půdy. Některé nesoulady mezi výsledky však poukazují na odlišný účel zkoumaných databází, a tím i na rozdíly v jejich parametrech a klasifikačních systémech. Jako perspektivní se ukazují metody DPZ, které umožňují zachytit reálný stav zemědělské půdy a jejich tříd. Klíčová slova: detekce změn, zemědělská půda, CORINE Land Cover, Urban Atlas, Registr půdy - LPIS
Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR
Hrubanová, Michaela ; Mikš, Lubomír (oponent) ; Weigel, Lubomír (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.
Hodnocení úbytků zemědělské půdy v Česku po roce 1990
Šaffová, Michaela ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Holman, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na zhodnocení vývoje trendů úbytku zemědělské půdy v Česku v období 1990 - 2012 pomocí dat databáze změn CORINE Land Cover. Hodnocení ztrát zemědělské půdy bylo provedeno jak z hlediska celkové plochy záboru, tak i z hlediska vyhodnocení úbytku kvality ZPF na základě tříd ochrany půdy, dostupných z geoportálu VÚMOP SOWAC-GIS. Dalším cílem bylo zjistit, zda ztráty ZPF souvisí s fyzickogeografickými a socioekonomickými charakteristikami zkoumaných území (okresy). V letech 1990 - 2012 bylo v Česku zabráno celkem 45 135,44 ha zemědělské půdy, z toho 38 324,42 ha půdy, které bylo možné přiřadit kategorii ochrany půdy ZPF. Bylo prokázáno, že dynamika záboru zemědělské půdy stálé sílí. Dále bylo potvrzeno, že je ve velké míře zabírána nejcennější zemědělská půda kategorie ochrany 1 a 2. Podíl těchto tříd ochrany činil v celém sledovaném období 44,14 %, Nejčastěji byla zemědělská půda přeměněna na růžný druh zástavby (83,41 %). Největší zábor zemědělské půdy na plochu okresu byl zaznamenán v okresech velkých měst a jejich zázemí (Praha-východ, Praha-západ, Hlavní město Praha, Brno-město, Plzeň-město) a v průmyslových okresech (Most, Chomutov, Teplice). Dále bylo prokázáno, že zábor zemědělské půdy souvisí jako fyzickogeografickými, tak i socioekonomickými charakteristikami zkoumaných...
Způsoby ocenění pozemků ve Francii
Klučáková, Tereza ; Komosná, Milada (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá způsoby oceňování pozemků ve Francii. Součástí práce je vymezení základních pojmů a právní úprava oceňování pozemků. Dále jsou v práci vymezeny typy pozemků a je zde uvedeno rozdělení ploch a území dle územního plánu. Práce upřesňuje, kdo se ve Francii může stát znalcem a jaké jsou náležitosti znaleckého posudku. Součástí je také přehled nejběžněji používaných metod oceňování ve Francii, ocenění vzorových nemovitostí dle těchto metod a srovnání s Českou republikou. Práce také mapuje situaci na trhu s pozemky ve Francii.
Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy
Čapková, Tereza ; Drobník, Jaroslav (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy Cílem mé diplomové práce je popsat práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy. Diplomová práce je složena ze čtyř kapitol. Kapitola jedna popisuje historický vývoj vlastnictví k půdě v České republice a vliv tohoto vývoje na současnou strukturu vlastnických vztahů k půdě. Kapitola dvě popisuje specifika pozemkového vlastnictví. Tato kapitola je členěna na pět částí. Část jedna se zabývá subjektem pozemkového vlastnictví, část dvě objektem pozemkového vlastnictví, část tři obsahem pozemkového vlastnictví, část čtyři omezeními vlastnického práva k pozemku - práva a povinnosti vyplývající ze sousedských vztahů, věcná břemena a vyvlastnění, a část pět o daňových povinnostech vlastníka pozemku. Kapitola tři popisuje specifika vlastnictví zemědělské půdy. Tato kapitola je členěna do čtyř částí. Část jedna pojednává o státu jako subjektu pozemkového vlastnictví, část dvě o vlivu účelové kategorizace půdy a ochrany ZPF na oprávnění užívat pozemek, část tři o oprávnění nakládat se zemědělským pozemkem - práva a povinnosti vlastníka pozemku vyplývající z kupní smlouvy a nájemní smlouvy a část čtyři o pozemkových úpravách. Kapitola čtyři popisuje omezení hospodaření na zemědělské půdě. Část jedna pojednává o základních povinnostech při hospodaření. Část dvě popisuje...
Užívací práva k půdě
Šmíd, Michal ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Resumé Cílem této práce je komplexně pojednat o historii, vývoji, současnosti a budoucnosti užívacích práv k půdě a to především s ohledem na specifické vlastnosti půdy jako předmětu občanskoprávních vztahů. Práci lze rozdělit do tří oddílů - historie a vývoj užívacích práv, popis a problematiku platné právní úpravy užívacích práv a srovnání této úpravy s návrhem nového občanského zákoníku a úpravou nájemních vztahů na Slovensku. Z důvodů větší přehlednosti však netvoří komparativní část práce samostatnou kapitolu, nýbrž je obsažena v jednotlivých kapitolách vztahujících se k daným užívacím institutům. V první části práce se zabývám historií pozemkových reforem na území českých zemí, dle kterých je patrné, jak úzce byly pozemkověprávní vztahy spojené se sociálními a politickými změnami na našem území. Po roce 1948 se instituty užívacích práv staly jedním z hlavních nástrojů budování socialistické společnosti, kdy se prosazovala zásada "půda patří těm, kdo na ní hospodaří". Další část mé práce je zaměřena na platnou právní úpravu užívacích práv, kdy hlavním užívacím institutem je institut nájmu dle občanského zákoníku, který je lex specialis k ostatním právním předpisům, jež problematiku nájmu rovněž upravují. V této části se podrobněji zabývám jednotlivými náležitostmi nájemní smlouvy a dalšími s nimi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.