Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
X-ray nano computed tomography of structured polymeric biomaterials
Kalasová, Dominika ; Oberta,, Peter (oponent) ; Kataja, Markku (oponent) ; Kaiser, Jozef (vedoucí práce)
This thesis is focused on an advanced imaging method X-ray computed nanotomography (CT). This non-destructive technique is used for the research of various biomaterials in tissue engineering and material science in general (scaffolds, polymers, ceramics, composites, etc.). Visualisation and quantification in 3D are advantageous in multidisciplinary approach usually applied in these fields. The objective of the thesis is divided into two topics. The first topic is about optimisation of the measurement procedure for various soft materials by CT with the laboratory X-ray sources. Mostly, the phase contrast propagation-based CT imaging (PBI) is involved here. This work theoretically describes the PBI and demonstrates this phenomenon via several sets of measurements. The necessary post-processing of PBI data is implemented and evaluated based on data quality enhancement. The second topic shows specific applications of CT in material engineering. Several studies with different CT devices show a few examples of possible applications and image processing options. Examples of correlation of CT with other complementary techniques show how CT can be applied in a multidisciplinary approach to solving complex scientific problems.
Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
Kumpová, Ivana ; Fíla, Tomáš ; Koudelka, Petr ; Rozsypalová, I. ; Keršner, Z. ; Kytýř, Daniel ; Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel ; Vyhlídal, M. ; Drdácký, Miloš
Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové testy a časově závislou výpočetní tomografii (4D CT). Zkušební tělesa byla podrobena účinkům vysokých teplot a následně testována čtyřbodovým ohybem během 4D CT. Byly tak získány 3D obrazové informace v různých fázích zatížení a porušování materiálu. Rovněž bylo provedeno komparativní měření pevnosti v tlaku. Tyto výsledky jsou v dobré shodě.
Processing of tomographic data by principal component analysis method for archaeological applications
Prokop, David ; Žídek, Jan (oponent) ; Pořízka, Pavel (vedoucí práce)
X-ray computed tomography is an imaging method which enables 3D observations of the inner structure of objects. The microstructure of objects carries essential information that could be used to characterize samples. The here presented research aims at connecting the microCT-derived data with their statistical elaboration in order to achieve the best description of analysed samples. The outcome of the thesis will be the classification of samples based on their microstructure. Based on the information about classification, we can test some hypotheses concerning the origin of the samples. This thesis could serve as a cornerstone for a combination of datasets coming from various sources by the means of statistical methods.
Redukce kovových artefaktů v CT datech se submikronovým rozlišením
Víteček, Jiří ; Mézl, Martin (oponent) ; Jakubíček, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá redukcí kovových artefaktů v CT datech se submikronovým rozlišením. V první části práce je stručně popsána rentgenová výpočetní tomografie, následuje popis a rozdělení artefaktů tomografických snímků a poté jsou uvedeny existující přístupy redukce kovových artefaktů. V druhé části práce jsou popsány navržené metody redukce kovových artefaktů a jejich implementace v programovém prostředí Matlab. Nakonec je funkčnost algoritmů testována na nově vytvořené databázi dat a výsledky jsou porovnány, vyhodnoceny a diskutovány.
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu před a po provedené zkoušce mrazuvzdornosti
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula
Pro účely vizualizace struktury a základní analýzy změn vnitřní stavby dvou vzorků betonů, čtyř zkušebních těles, které byly vystaveny zkoušce mrazuvzdornosti, byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly skenovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT Pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů, analýza pórového prostoru a měření rozměrů zkušebních těles bylo zpracováno v softwaru VGStudio MAX 2.2.
Stanovení nejistoty měření průměru děr ocelových součástí pomocí rentgenové počítačové tomografie
Blažek, Pavel ; Šperka,, Jiří (oponent) ; Kalasová, Dominika (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá určením nejistot rozměrových měření v rentgenové počítačové tomografii (CT). Proces měření na CT se skládá z mnoha kroků a je ovlivněn velkým množstvím faktorů, které závisí nejen na parametrech daného CT systému, ale také nasamotném měřeném vzorku a na volbě operátora. To vše má vliv na výslednou nejistotu. Experimentální metoda s využitím kalibrovaných vzorků umožňuje určit nejistotu měření bez přesných znalostí vlivu jednotlivých parametrů. Vyjádření nejistot touto metodou popisují normy ISO 15530-3 a VDI/VDE 2630 2.1. Cílem práce je experimentálně stanovit nejistotu tomografického měření rozměrů děr vybraného vzorku u stanice GE phoenix v|tome|x L240. Za tímto účelem byl navržen a vyroben demonstrační vzorek. Na něm proběhla tomografická měření vnitřních a vnějších průměrů. Referenční měření bylo provedeno na délkoměru SIP 1002 M. Byla vyhodnocena nejistota vnitřních a vnějších průměrů v závislosti na tloušťce prozařovaného materiálu.
Analysis of Baroque sculpture based on X-ray fluorescence imaging and X-ray\ncomputed tomography data fusion
Vavřík, Daniel ; Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Lauterkranc, J.
It is advantageous to combine information about geometry and the inner structure of historical artifacts with information about the elemental composition of decorative layers, typically covering historical wooden sculptures. X-ray computed tomography describing artifact structure is quite common and easy. Standard X-ray fluorescence (XRF) analysis of decorative layers is typically done for several selected spots of the artifact’s surface utilizing single pad detector. XRF imaging fully describing the surface’s elemental composition is commonly done for flat objects, while time consuming XRF tomography is applied to relatively small objects. It will be shown in this work that an effective fusion combination of XRF imaging and X-ray tomography describing the whole object can be realized even when using a limited number of XRF images.
Optimization of acquisition parameters in radiography and tomography
Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel ; Kumpová, Ivana
Contrast in radiographic images is one of the most important parameters both in radiography and tomography. This paper investigates the possibility of adjusting the radiographic parameters, in particular the accelerating voltage of the X-ray tube, in order to maximize the difference in the detected intensity in response to the change in the thickness of the investigated object. Simplified model is used that allows finding the optimal operating point for the given material and thickness without an apriory knowledge about the X-ray spectra, detector response and the material composition. It is shown that in case of small changes of thickness, the optimum is met when the detected intensity behind the object of certain thickness is at approx. 37 % of the full range (i.e., of the value that would be measured under the same conditions in the absence of the object). In spite of simplifications made, the theoretical model shows a very good correspondence with the experimental data. A brief consideration is made on the case of a general difference in thicknesses.
Vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihelného recyklátu pomocí rentgenové počítačové tomografie
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2.
Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků
Holub, Zbyněk ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Chmelík, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce obsahuje přehled vybraných filtračních metod. Dále se zabývá vlastním zpracováním a návrhem popsaných metod. Detailněji je zpracována filtra-ce pomocí Wienerova korekčního faktoru a filtrace pomocí vlnkové transformace. Tyto meto-dy jsou realizovány v prostředí Matlab®, kde je možno filtrace provádět s možností volby jednotlivých parametrů. Filtry jsou testovány na obrazech CT plic a v závěru je provedeno subjektivní a objektivní vyhodnocení kvality filtrace. Z aplikovaných filtračních metod jsou vybrány ty, jež dosahují nejoptimálnějších výsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.