Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Generátor kódu pro testovací rámec RedDeer
Jelínek, Dominik ; Bečková, Zuzana (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny programovacího jazyka Java a vysvětleny možnosti rozšiřování vývojového prostředí Eclipse o vlastní zásuvné moduly. Dále jsou v teoretické části práce vysvětleny způsoby testování aplikací a popsán způsob sestavování (kompilování) aplikací. Popis praktické části práce se zabývá vývojem zásuvného modulu, návrhem interní logiky pro generování kódu a posléze implementací navrženého řešení generátoru kódu pro testovací rámec RedDeer.
Profilovací perspektiva v prostředí Eclipse
Hynek, Jiří ; Přikryl, Zdeněk (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby plug-inu pro vývojové prostředí Eclipse. Výsledkem práce je pohled určený pro profilovací perspektivu vývojového prostředí projektu Lissom založeného na Eclipse. Úkolem pohledu je vykreslovat call grafy definované údaji v XML struktuře.
Modul pro rozpoznávání nápisů pro robota
Hartman, Zdeněk ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh modulu pro detekci a rozpoznávání nápisů pro použití v robotických systémech. K detekci znaků je použita Stroke Width transformace, která je aplikována na vstupní hranový obraz. Ve výstupním obraze po Stroke Width transfromaci jsou nalezeny spojité oblasti. K seskupení znaků do slov a detekci orientace slov je použita Houghova transformace aplikována na vytvořený binární obraz, který obsahuje body odpovídající pozici nalezených spojitých oblastí. K rozpoznání nápisů v detekovaných oblastech je použita knihovna Tesseract. Před provedení rozpoznávání jsou detekované oblasti extrahovány a natočeny do vodorovné polohy. Takto navržený detektor dokáže detekovat i natočený text. Podařilo se dosáhnout úspěšnosti detekce 75% nad testovací sadou "informační tabule".
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v krutu
Roh, Marek ; Slámečka, Karel (oponent) ; Horníková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá určením použitelnosti kritérií pro předpověď životnosti zkušebního vzorku namáhaného pulzujícím krutem. V první části je pojednáváno o únavovém poškození, cyklickém zatěžování a smykovém napětí. V části druhé se určí materiálové charakteristiky zkušebního vzorku nezbytné k samotnému řešení a porovnání vybraných kritérií a určení nejvhodnějšího kritéria.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.