Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,025 záznamů.  začátekpředchozí973 - 982dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům s copycentrum
Šnédar, Marek ; Zemánek, Jiří (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby rodinného domu s provozovnou copycentra. Objekt je situován ve svažitém terénu v okrajové části obce Drásov. Jedná se o dům s dvěma nadzemními podlažními a částečným podsklepením. Stavba je zastřešena plochou střechou jednoplášťovou střechou.
Rodinný dům s provozovnou
Vlhová, Marie ; Sobotka, Jindřich (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
V bakalářské práci přemýšlím nad dobrým bydlením,ale zároveň jsem chtěla spojit bydlení s prací majitelů dohromady.Dům je v katastru obce Leskovec. Práce obsahuje projektovou dokumentaci .Návrh klade důraz na dispoziční řešení,včetně zajištění konstrukce po stránce architektonické,statické a požárně bezpečnostní .Bakalářská práce řeší zděný dům ze systému Porortherm .
Rodinný dům s kadeřnictvím
Janečková, Magdaléna ; Matoušková, Ilona (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s kadeřnictvím, který je navržený jako dvoupodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí domu, skladovací prostory a prádelna. V prvním nadzemním podlaží to jsou prostory kadeřnictví, dále garáž a ostatní obytné místnosti. Druhé nadzemní podlaží slouží pouze obytným účelům. Objekt je navržen jako samostatně stojící na rovinatém terénu. Střecha je navržena jako pultová se dvěma střešními rovinami.
Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny
Cihelka, Karel ; Vokřínková, Lenka (oponent) ; Fišarová, Zuzana (vedoucí práce)
Práce „Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny“ řeší zastavění proluky v Brně - Horních Heršpicích. Jedná se o proluku v řadové zástavbě na ulici Sokolova. Návrh novostavby RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené stavbě s plochou střechou ze stěnového systému dřevocementových tvárnic IZOBLOK. Stropy jsou řešeny jako monolitické. Založení objektu je na základových pasech. Objekt je umístěný na uliční čáře, svou výškou nepřesahuje 8 m a jeho zastavěná plocha je 261 m. V objektu bude z uliční části umístěna pobočka pojišťovny, vstup do budovy a dvojgaráž. V přízemí je dále navržen bezbariérový byt orientovaný do zahrady, uzpůsobený pro osobu ZTP. V prvním podlaží je pak situován druhý prostorný byt.
Rodinný dům
Tomečková, Mirka ; Komínková, Kateřina (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je nový rodinný dům pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji. Tento rodinný dům je řešen jako zděný stěnový systém vyzdívaný ze systému HELUZ, stropy jsou řešeny stropními nosnými panely HELUZ. Střešní konstrukce je provedena z dřevěných vazníků, jejichž stabilita je zajištěna zavětrováním. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešen šikmou sedlovou střechou o sklonu 32°. Objekt se nachází na rovinném terénu na pozemku bez předešlé zástavby.
Rodinný dům
Indrová, Eva ; Mazánek, Pavel (oponent) ; Moudrý, Ivan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba jednopodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím. Konstrukční systém je navržen ve zděné technologii systému HELUZ – broušené cihly HELUZ FAMILY. Stropy z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Střecha tvaru T, 2 sedlové střechy navzájem kolmé. Vyšší střecha sedlová polovalbová. Dům bude založen na monolitických betonových základových pásech.
Energeticky úsporný rodinný dům s fitcentrem
Němec, Jaroslav ; Šteffek, Libor (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s menší provozovnou fitcentra. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou střechou. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obytná část tvoří jeden byt pro rodinu s dětmi. Provozovna fitcentra má kapacitu přibližně 15 lidí. Dům je postaven ze dvou konstrukčních systémů. Obvodová zeď v podzemním podlaží je z bednících betonových tvarovek BTB 40/20/24 s tepelnou izolací XPS polystyren tloušťky 160 mm a v nadzemních podlažích je z vápenopískových tvarovek systému SENDWIX s tepelnou izolací ROCKWOOL tloušťky 160 mm. Stropy jsou polomontované systému POROTHERM z nosníků a keramickými vložkami MIAKO. Nosnou konstrukcí střechy je hambálková soustava.
Rodinný dům
Jandová, Zuzana ; Mátl,, Miroslav (oponent) ; Hlaváček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem je samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům v Drahlově, v dispozici 6 + kk, určený pro bydlení čtyř až šesti členné rodiny. Dům je situován na pozemku s rovným terénem. Stavba má šikmou sedlovou střechu nad hlavní i předsazenou částí. Nosným systémem je jednovrstvé zdivo. Výkresová část projektu je zpracována pomocí softwarové aplikace AutoCAD 2007. Ostatní části (tepelně-technické řešení, požárně-bezpečností řešení, výpočtová a návrhová část) jsou zpracovány pomocí programů MS Word, MS Excel, Stavební fyzika. Součástí práce je i seminární práce na téma šikmé střechy.
Novostavba rodinného domu
Bartoš, Jan ; Hlavsa, Petr (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedeni stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu je 608,23 m2. Zastřešení je navrženo jako sedlová střecha. Dům je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm. Návrh objektu klade důraz na statické a dispoziční řešeni, požární bezpečnost, úsporu energie a bezpečnost při užívání. Výkresy byly zpracovány v softwaru určeném pro projektování – AutoCad
Tradiční technologie pro současné rodinné bydlení
Grégr, Jakub ; Jurka, Jiří (oponent) ; Mastná, Zuzana (vedoucí práce)
Dřevostavba rodinného domu se nachází na kraji města Dubňany (okres Hodonín). Dřevěná nosná konstrukce je dále doplněna minerální tepelnou izolací Isover a opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell, střecha je pultová. Objekt má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní a přistavěnou garáž pro jeden automobil. Zastavěná plocha domu 110,69 m.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,025 záznamů.   začátekpředchozí973 - 982dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.