Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,027 záznamů.  začátekpředchozí1016 - 1025další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Segmentace trhu rodinných domů
Bondareva, Anna ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Stříteský, Václav (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je prověřit možnosti forward a backward segmentace na trhu rodinných domů, určit segmenty spotřebitelů, popsat je, rozvíjet profil segmentů a nabídnout možná marketingová doporučení. Data získaná primárním výzkumem jsou kódována v Microsoft Excel a následně zpracována ve statistickém analytickém programu IBM SPSS Statistics 19 for Windows. Výstupem páce je objevení tří segmentů spotřebitelů pomocí forward segmentace a tří segmentů pomocí backward segmentace. Každý ze sledovaných segmentů vykazuje určitá specifika, na základě kterých navrhuji marketingová doporučení.
Teorie oceňování nemovitostí, ocenění konkrétní nemovitosti
Dvořáková, Jitka ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Godány, Josef (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice oceňování nemovitostí. Ve své teoretické části se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a metodami, které se při oceňování nemovitostí používají. V praktické části je již oceněna konkrétní nemovitost a to rodinný dům s příslušenstvím pomocí administrativní metody oceňování. Ocenění je provedeno administrativním způsobem podle oceňovací vyhlášky.
Výzkum Bydlení - 6/1948 srpen ÚVVM/CVVM: Bydlení. B 75, B 75
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum iniciovaný Generálním sekretariátem Hospodářské rady se týká bydlení, jestli by lidé raději bydleli v rodinném domku nebo v činžovním domě a zda mají dům, kde bydlí, v osobním vlastnictví. Několik otázek se týká i práce na zahradě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projektová dokumentace jednogeneračního rodinného domku v Rudolfově v rozsahu pro vydání stavebního povolení.
ZEMANOVÁ, Alice
Tato diplomová práce se zabývá základními, běžně používanými stavebními pojmy, pokouší se o osvětlení principu kreslení projekčních výkresů a seznamuje s legislativními předpisy, které celý proces výstavby provází. Dále předkládá možnosti ohledně používaných stavebních materiálů. Přináší tak základní informace o dřevostavbách, o zděných konstrukcích a funkci zateplování a uvádí druhy střešních krytin. Popisuje pozitiva i negativa klasických zdrojů vytápění a přináší informace o alternativách využívajících nevyčerpatelné přírodní zdroje. Zmiňuje i nejpoužívanější způsoby výplně otvorů, tj. dřevěná a plastová okna. Prezentuje názory několika odborníků k často diskutovaným tématům ve stavebnictví a představuje nové trendy jako jsou tepelná čerpadla, solární kolektory a rekuperace. Výsledky práce obsahují stručného popsání dvou variant řešení, ocenění rodinného domu a zjištění předběžných nákladů na výstavbu, dále pak textovou část projektu - technickou zprávu a výpočet energetického štítku obálky budovy.
Návrh dispozičního řešení třípodlažního jednogeneračního rodinného domku v obci Příkosice, okres Rokycany.
MICHÁLKOVÁ, Nikola
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování návrhu dispozičního řešení velkého třípodlažního jednogeneračního rodinného domku v obci Příkosice. V této práci jsem navrhla dvě variantní řešení z nichž jsem jednu dopracovala do požadovaného stádia. Architektonické a funkční řešení zvolené varianty domu odpovídá moderním požadavkům na bydlení. Tato stavba je umístěna na konkrétním pozemku v intavilánu obce Příkosice. V práci jsou uvedeny základní legislativní podmínky na projektovou dokumentaci a konstrukce stavby. Je zde stručný popis použitých stavebních materiálů a důvody jeho použití.Výkresová část byla zpracována pomocí programu Microstation
Projektová dokumentace rodinného domku v rozsahu pro vydání stavebního povolení.
TŮMA, Martin
Tato diplomová práce osvětluje základní problémy související s výstavbou domu. Hlavním cílem stanoveným pro tuto práci, bylo vypracovat projekt malého rodinného domku v dané lokalitě. Tento projekt musí zohledňovat požadavky na moderní bydlení mladé rodiny. Vzhled domu musí rovněž respektovat charakter venkovského okolí. Možnosti využití území v obci stanovuje územní plán. V průběhu zpracování této práce byly dodrženy veškeré regulativy územního plánu. Významným úkolem pro projektanta budov je návrh účelného uspořádání plně využívající vnitřní prostor budovy. Značné úsilí bylo věnováno vytvoření uceleného přehledu problematiky přípravy stavby. Výsledkem této práce tak není pouhý projekt jednoho rodinného domku. Oblast stavebního práva byla v České republice v roce 2007 zásadně upravena. V souvislosti s touto úpravou, poskytuje tato práce rovněž stručný přehled nového stavebního zákona.
Metodika oceňování nemovitostí a ocenění rodinného domu s příslušenstvím v Červeném kostelci
Kopecký, Pavel ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Práce se ve své teoretické části zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí, institucemi z oblasti oceňování majetku a metodami, které se při oceňování nemovitostí používají. V praktické části je oceněna konkrétní nemovitost, a to rodinný dům s příslušenstvím v Červeném Kostelci. Ocenění je provedeno administrativním způsobem podle oceňovací vyhlášky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,027 záznamů.   začátekpředchozí1016 - 1025další  přejít na záznam: