Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  začátekpředchozí64 - 73další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš ; Šepeľová, Gabriela ; Seyfriedová, Jana ; Buda, Jan ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Pavlová, Světla ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Kulovaná, Marie ; Hoch, Karel ; Brichta, František ; Špůr, Jaroslav ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie ; Šťastný, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Matulová, Dragica ; Hudáková, Věra
Shrnutí prací vykonaných na výzkumném záměru v roce 2007, protokoly o plnění oponentní posudky, zápisy z kontrolních dnů. Výstupy za rok 2007 a plán na rok 2008. Výzkumný záměr je rozdělen na 14 subprojektů: Subprojekt 1 - Biologicky rozložitelné odpady (zpracované podklady a rešerše, experimentální práce. Subprojekt 2 - Provozní pokus posouzení vlivu kuchyňských drtičů na složení kalu, přehled technologií pro zpracování BRO. Subprojekt 3 - Problematika kalů z čistíren odpadních vod. Subprojekt 4 - Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků, Subprojekt 5 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení složení a vlastností odpadů. Subprojekt 8 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 9 - Evidence a hodnocení starých zátěží. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Biodegradabilní plasty. Subprojekt 12 - Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů. Subprojekt 13 - Výzkum v oblasti LCA pneumatik. Subprojekt 14 - Odborná podpora. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Zhodnocení dopadů alternativních paliv v dopravě na kvalitu ovzduší a změny klimatu v závislosti na scénářích vývoje dopravy v České republice
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Provalilová, I. ; Matysík, M. ; Jedlička, J. ; Cholava, R. ; Dufek, J. ; Dostál, I. ; Adamec, V. ; Smékal, Petr
Cílem projektu je vytvořit prognózu spotřeby energie v sektoru dopravy v ČR do roku 2030. V závislosti na prognóze spotřeby energie budou vytvořeny scénáře rozvoje alternativních paliv v ČR, které budou odvozeny od legislativních a koncepčních materiálů ČR, technologických možností a potenciálu výroby. Na základě vypracovaných scénářů rozvoje jednotlivých motorových paliv budou vytvořeny prognózy emisí nejvýznamnějšího skleníkového plynu CO2 z dopravy, které jsou přímo úměrné spotřebě paliva. Pro vývoj emisí legislativně sledovaných škodlivin z dopravy bude vytvořen dopravní model ČR v softwaru EMME/3. Na základě prognózy vývoje vozového parku České republiky do roku 2030 budou dopravním modelem stanoveny emise legislativně sledovaných škodlivin z dopravy.
Strategické směry a priority v odpadovém hospodářství ve vazbě na směrnice ES v oblasti předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů ve variantním řešení ve vztahu k dopadu na zdraví obyvatel a ŽP pro potřeby zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky
České centrum čistší produkce, Praha 2
Studie podchycuje roli prevence v materiálovém toku a popisuje vazbu výrobek odpad. Navrhuje metodiku prevence ve výrobě, službách a v odpadovém hospodářství. Hodnotí dosažené změny vyvolané preventivním přístupem. Zabývá se využitím odpadů, interní a externí recyklací. Jsou navrženy indikátory pro měření účinnosti jednotlivých opatření.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování: Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv č. X/2011
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
V rámci projektu byla řešena analýza hodnocení životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv, jejichž použití se jeví jako perspektivní v současnosti a v horizontu blízké budoucnosti, ať již ve formě směsného motorového paliva, či v podobě čistého paliva. Hlavními cíli autorů studie bylo vyhodnotit bilanci emisí CO2 v celém životním cyklu definovaných motorových paliv a energetickou bilanci výroby jednotlivých motorových paliv. Nad rámec současného stavu řešení LCA analýz byla také během řešení projektu zpracována analýza hodnocení ekonomických nákladů v celém životním cyklu (LCCA – Life-Cycle Cost Assessment), která bude sloužit jako podkladový materiál pro návrh zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů, zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Ve zprávě jsou uvedeny externí náklady změny klimatu v dopravě, externí náklady změny klimatu z použití neobnovitelných zdrojů energie, výpočtový model, hodnocení a výklad LCCA fosilních motorových paliv a biopaliv, hodnocení a výklad LCCA fosilních paliv a bioplaiv se zohledněním ekonomické úrovně ČR. Je popsáno rozdělení výsledků LCA na fáze životního cyklu.
Environmentální zátěž při produkci a zpracování potravinářské pšenice a výrobě chleba
HYŠPLER, Robin
Práce byla vytvořena ve spolupráci s mezinárodním projektem M00080-EUSAT- SUKI Sustainable Kitchen, který zjišťuje celkový objem emisí oxidu uhličitého ve stravovacích zařízeních a zkoumá možnosti snížení těchto emisí. Práce se zabývá emisní zátěží pšeničné mouky a chleba. Pomocí dotazníkového šetření a odborné literatury, byly zjištěny údaje o zemědělství, zpracování a transportu vybraných surovin. Ze získaných dat a informací z databáze Ecoinvent byla vypočtena emisní zátěž ekvivalentu C02 na kilogram jednotlivých produktů a výrobků. Byly porovnávány systémy hospodaření a regionalita (tj. zda se výrobky dováží a nebo jsou lokální). Cílem práce bylo ověřit zda je environmentálně příznivější konzumovat výrobky z ekologického či konvenčního způsobu hospodaření a výrobky regionální nebo dovezené.
Prevence a terapie úrazů kolen ve fotbale
BENEŠOVÁ, Michaela
Má bakalářská práce se zabývá problematikou poranění kolenního kloubu. Zvolené téma, Prevence a terapie úrazů kolen ve fotbale, představuje širokou oblast možných zranění. Součástí práce je rozbor složité anatomické stavby a biomechaniky kolene. Část věnovná úrazům, poukazuje na mechanismus úrazu, od kterého se odvíjí další vyšetření, stanovení diagnózy a návrh následné terapie. Neopomenutelnou kapitolou je prevence úrazů kolen, jež popisuje jakými činnostmi můžeme těmto zraněním předcházet. Cílem této práce bylo posoudit účinnost léčby ruptury předního zkříženého vazu u dvou probandů ve vztahu návratu ke sportovním aktivitám a dále podat informace z teoretické oblasti týkající se především anatomie a prevence úrazů. Pro kvalitativní výzkum byli vybráni náhodně dva fotbalisté okresní úrovně, s rupturou ligamentum cruciatum anterius. Výzkum probíhal během jejich terapie za použití technik neřízeného rozhovoru, pozorování, kazuistik a sekundární analýzy dat. Výsledkem bylo zjištění úspěchů v účinnosti terapie. Oba pacienti, sportovci, po 3 měsících dosáhli takového zdravotního stavu, který jim umožnil provozovat lehké sportovní aktivity bez omezení. Jedná se především o jízdu na rotopedu, plavání, chůzi, běh po rovině i v terénu, vhodná je také cyklistika. Dodržování těchto doporučených sportovních aktivit je důležité, protože v případě nepřiměřeného přetěžování kolene mohou nastat zdravotní komplikace vedoucí až k recidivě nebo i poškození dalších struktur kolenního kloubu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   začátekpředchozí64 - 73další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.