Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  začátekpředchozí64 - 73  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategické směry a priority v odpadovém hospodářství ve vazbě na směrnice ES v oblasti předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů ve variantním řešení ve vztahu k dopadu na zdraví obyvatel a ŽP pro potřeby zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky
České centrum čistší produkce, Praha 2
Studie podchycuje roli prevence v materiálovém toku a popisuje vazbu výrobek odpad. Navrhuje metodiku prevence ve výrobě, službách a v odpadovém hospodářství. Hodnotí dosažené změny vyvolané preventivním přístupem. Zabývá se využitím odpadů, interní a externí recyklací. Jsou navrženy indikátory pro měření účinnosti jednotlivých opatření.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Seyfriedová, Jana ; Pospíšilová, Eva ; Plesnivá, Jitka ; Pavlová, Světla ; Poláková, Kateřina ; Michalová, Marie ; Matulová, Dragica ; Kořínek, Robert ; Martínková, Marta ; Zuberová, Jana ; Bartáčková, Lenka ; Kuklová, Iva ; Kohoutová, Gabriela ; Kulovaná, Marie ; Eckhardt, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Subprojekt 1 - Problematika biologicky rozložitelných odpadů. Subprojekt 2 - Problematika nakládání s objemným odpadem. Subprojekt 3 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 4 - Sledování toků využitelnosti odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů. Subprojekt 5 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení ekotoxicity odpadů. Subprojekt 8 - Hodnocení výluhových vlastností odpadů. Subprojekt 9 - Výzkum v oblasti analytiky odpadů. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Evidence kontaminovaných míst. Subprojekt 12 - Průzkum a hodnocení ekologických zátěží. Subprojekt 13 - Ekologické značení výrobků z hlediska minimalizace a využití odpadů. Subprojekt 14 - Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování: Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv č. X/2011
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
V rámci projektu byla řešena analýza hodnocení životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv, jejichž použití se jeví jako perspektivní v současnosti a v horizontu blízké budoucnosti, ať již ve formě směsného motorového paliva, či v podobě čistého paliva. Hlavními cíli autorů studie bylo vyhodnotit bilanci emisí CO2 v celém životním cyklu definovaných motorových paliv a energetickou bilanci výroby jednotlivých motorových paliv. Nad rámec současného stavu řešení LCA analýz byla také během řešení projektu zpracována analýza hodnocení ekonomických nákladů v celém životním cyklu (LCCA – Life-Cycle Cost Assessment), která bude sloužit jako podkladový materiál pro návrh zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů, zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Ve zprávě jsou uvedeny externí náklady změny klimatu v dopravě, externí náklady změny klimatu z použití neobnovitelných zdrojů energie, výpočtový model, hodnocení a výklad LCCA fosilních motorových paliv a biopaliv, hodnocení a výklad LCCA fosilních paliv a bioplaiv se zohledněním ekonomické úrovně ČR. Je popsáno rozdělení výsledků LCA na fáze životního cyklu.
Environmentální zátěž při produkci a zpracování potravinářské pšenice a výrobě chleba
HYŠPLER, Robin
Práce byla vytvořena ve spolupráci s mezinárodním projektem M00080-EUSAT- SUKI Sustainable Kitchen, který zjišťuje celkový objem emisí oxidu uhličitého ve stravovacích zařízeních a zkoumá možnosti snížení těchto emisí. Práce se zabývá emisní zátěží pšeničné mouky a chleba. Pomocí dotazníkového šetření a odborné literatury, byly zjištěny údaje o zemědělství, zpracování a transportu vybraných surovin. Ze získaných dat a informací z databáze Ecoinvent byla vypočtena emisní zátěž ekvivalentu C02 na kilogram jednotlivých produktů a výrobků. Byly porovnávány systémy hospodaření a regionalita (tj. zda se výrobky dováží a nebo jsou lokální). Cílem práce bylo ověřit zda je environmentálně příznivější konzumovat výrobky z ekologického či konvenčního způsobu hospodaření a výrobky regionální nebo dovezené.
Prevence a terapie úrazů kolen ve fotbale
BENEŠOVÁ, Michaela
Má bakalářská práce se zabývá problematikou poranění kolenního kloubu. Zvolené téma, Prevence a terapie úrazů kolen ve fotbale, představuje širokou oblast možných zranění. Součástí práce je rozbor složité anatomické stavby a biomechaniky kolene. Část věnovná úrazům, poukazuje na mechanismus úrazu, od kterého se odvíjí další vyšetření, stanovení diagnózy a návrh následné terapie. Neopomenutelnou kapitolou je prevence úrazů kolen, jež popisuje jakými činnostmi můžeme těmto zraněním předcházet. Cílem této práce bylo posoudit účinnost léčby ruptury předního zkříženého vazu u dvou probandů ve vztahu návratu ke sportovním aktivitám a dále podat informace z teoretické oblasti týkající se především anatomie a prevence úrazů. Pro kvalitativní výzkum byli vybráni náhodně dva fotbalisté okresní úrovně, s rupturou ligamentum cruciatum anterius. Výzkum probíhal během jejich terapie za použití technik neřízeného rozhovoru, pozorování, kazuistik a sekundární analýzy dat. Výsledkem bylo zjištění úspěchů v účinnosti terapie. Oba pacienti, sportovci, po 3 měsících dosáhli takového zdravotního stavu, který jim umožnil provozovat lehké sportovní aktivity bez omezení. Jedná se především o jízdu na rotopedu, plavání, chůzi, běh po rovině i v terénu, vhodná je také cyklistika. Dodržování těchto doporučených sportovních aktivit je důležité, protože v případě nepřiměřeného přetěžování kolene mohou nastat zdravotní komplikace vedoucí až k recidivě nebo i poškození dalších struktur kolenního kloubu.
Management podniku a životní prostředí
Seidlová, Nela ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Remtová, Květa (oponent)
Konkurenceschopnost podniku a efektivita využívání zdrojů z pohledu konceptu trvale udržitelného rozvoje, v praktické části aplikace na jeden či více podnikatelských subjektů nebo LCA výrobku.
Management podniku a environment
Novák, Martin Bc. ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Niedoba, Petr (oponent)
Práce hodnotí možnosti, které mají firmy na českém trhu v oblasti ochrany životního prostředí. Je zaměřena především na dobrovolné nástroje, které mohou společnosti zavést nad rámec plnění legislativních norem. Mimo to vysvětluje proč firmy na českém trhu zavádějí normy řady ISO 14000, jejich spokojenost s nimi a problémy, se kterými se setkali při jejich implementaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   začátekpředchozí64 - 73  přejít na záznam: