Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,983 záznamů.  začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Případová studie : Čerpání dotací zdrojů Evropské Unie
Černý, Jan ; Urbánek, Václav (vedoucí práce)
práce je zaměřená na strukturální fondy EU. Jejich popis, a popis přípravy a náležitostí studie proveditelnosti předkládané spolu s žádostí. Pro ilustraci obsahuje ukázku studie proveditelnosti
Financování neziskových organizací z prostředků Iniciativy Společenství EQUAL
Majnušová, Dagmar ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Ramajzlová, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro neziskové organizace. Popisuje teoretická východiska, v nichž je vysvětleno, jaká je idea Evropské unie, jak vznikla, na jakém právu je postavena a jaké instituce ji řídí. Zabývá se podstatou vzniku hospodářské a sociální politiky soudržnosti EU, popisuje její poslání a cíle, na jakých principech funguje a jaké nástroje využívá. Představuje konkrétní problémy NNO v průběhu procesu získávání dotací a realizaci projektů v rámci programu EQUAL v ČR. Představuje nové cíle regionální politiky v příštím programovacím období, strukturu programů a potenciální zdroje pro NNO.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Laláková, Ivona ; Koubová, Libuše (vedoucí práce) ; Vítek, Leoš (oponent)
Práce se zabývá projektem Common Consolidated Corporate Tax Base, jehož cílem je vytvořit společná pravidla pro zjištění základu korporátní daně, platná v celé EU, a rovněž pravidla konsolidace, která by umožnila subjektům podnikajícím ve více státech EU zjišťovat jeden základ daně za celou skupinu.
Komparace přílivu přímých zahraničních investic do ČR před a po vstupu do EU
Bošela, Michal ; Bicanová, Radka (vedoucí práce) ; Steinmetzová, Dana (oponent)
Cílem práce je zhodnotit vliv vstupu České republiky do Evropské unie na příliv přímých zahraničních investic.Práce je rozdělena na dvě části.Teoretická část je zaměřena na teoretické a metodologické hledisko PZI,je zde vymezení základních pojmů,formy,determinanty PZI,zachycení v platební bilanci a nakonec pozitivní a negativní efekty s nimi spojené.Druhá část obsahuje analýzu přílivu PZI do ČR ve dvou různých obdobích,před a po vstupu do EU.V souvislosti s tím je zde nastíněn systém investičních pobídek, specifikum českých podmínek pro investory a na závěr dvě kapitoly pohlížející na toky PZI z hlediska odvětvové a teritoriální struktury.
Možnosti přeshraniční spolupráce na území Svazku měst
Nygrinová, Jana ; Wokoun, René (vedoucí práce) ; Jetmar, Marek (oponent)
Předmětem diplomové práce je vývoj přeshraniční spolupráce a hodnocení jejích přínosů pro obyvatele území Svazku měst ?Malý Trojúhelník? Bogatynia ? Hrádek nad Nisou ? Zittau. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je úvodem do problematiky, je v ní nastíněn historický vývoj a důvody vedoucí ke vzniku spolupráce regionů napříč státními hranicemi v Evropě. Druhá a třetí kapitola pojednává o programech Evropské unie ? předvstupním nástroji Phare a Iniciativě společenství Interreg IIIA realizové po vstupu České republiky do EU. Čtvrtá kapitola je věnována vzniku Svazku měst ?Malý Trojúhelník? Bogatynia ? Hrádek nad Nisou ? Zittau, charakteristice jeho území, organizačnímu zabezpečení jeho fungování, nastínění oblastí podpory a jeho cílů. Poslední, pátá kapitola, je věnována praktické realizaci přeshraniční spolupráce a hodnocení jejího přínosu pro region Svazku měst ?Malý Trojúhelník?.
Vývoj ekonomiky Dánska v kontextu Evropské unie
Paušová, Martina ; Karpová, Eva (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Vývoj ekonomiky Dánska v kontextu EU, analýza ekonomického vývoje Dánska v období 1973-2006 na pozadí ekonomického a integračního vývoje Evropské unie, vztah Dánska a EU, výhody a nevýhody člensví v EU, problematika EMU.
Komparace přístupů členských zemí EU s ohledem na jejich připravovaný vstup do EMU (se zaměřením na ČR)
Böhmová, Zuzana ; Brůžek, Antonín (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Proces evropské měnové integrace v podobě eurozóny je dlouhodobý proces a přístup jednotlivých členských zemí je značně odlišný. Cílem této diplomové práce je porovnat dnešní situaci v jednotlivých 10 nových členských zemí EU (České republice, Estonsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku) týkající se budoucího přijetí eura, tzn. jak plní maastrichtská kritéria a v jaké fázi praktických příprav na jednotnou evropskou měnu se nacházejí. Práce je nejvíce zaměřena na aspekty přistoupení ČR k eurozóně.
Rozvoj Cestovní ruchu v Evropské Unii po přistoupení nových zemí
Nejepsová, Tereza ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Tato práce pojednává o významu cestovního ruchu v národní ekonomice každého státu a o jeho rozvoji. Blíže se pak zaměřuje na státy Evropské Unie a na postavení cestovního ruchu ve vybraných státech EU 15 a EU 10. Ke konci také zhodnocuje rozvoj cestovního ruchu po přistoupení nových členských států a popisuje positivní dopady v rámci cestovní ruchu. Cestovní ruch se dynamicky rozvíjí,a proto je také důležité zaměřit se na trendy vývoje.
Politicko-ekonomická analýza Turecka
Koráb, Jan ; Hitzgerová, Gabriela (vedoucí práce) ; Vondrušková, Barbora (oponent)
Předkládaná práce poskytuje charakteristiku současného Turecka v kontextu jeho hospodářského rozvoje od založení Turecké republiky. V první kapitole jsou popsány významné etapy ekonomicko ? politického vývoje Turecka ve 20. století. Druhá kapitola je zaměřena na popis současné turecké politické scény, podmínek pro podnikání a hospodářské situace. Kapitola třetí pak nastiňuje současné postavení Turecka na mezinárodní politické scéně. V souvislosti se zahájením vstupních rozhovorů Turecka s Evropskou unií slouží práce jako podklad k analýze nejdiskutovanějších pro a proti.
Kodaňská kritéria EU
Balcarová, Vladimíra ; Slonková, Vlasta (vedoucí práce) ; Vondrušková, Barbora (oponent)
Práce je zaměřena na proces rozšiřování Evropské Unie od jejího počátku do současnosti. V práci je definován obsah a význam kodaňských kritérií pro rozšíření Evropské Unie. Součástí práce je přístupový proces České republiky do Evropské Unie, který byl založen mimo jiné i na plnění kodaňských kritérií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,983 záznamů.   začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.