Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,989 záznamů.  začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv vstupu ČR do EU na vývoj zahraničního obchodu ČR
Martynenka, Zhanna ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Korandová, Jiřina (oponent)
Zahraničně obchodní politika ČR. Vstup ČR do EU, vliv na zahraniční obchod ČR. Evropská dohoda mezi ČR a EU. Vývoj komoditní struktury ČR. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU. Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010. Zemědělská poltika.
Vnitřní trh Evropské unie po východním rozšíření
Poláčková, Ivana ; Slonková, Vlasta (vedoucí práce) ; Komárková, Ingeborg (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda poslední rozšíření Evropské unie přineslo očekávané zlepšení situace na samotném vnitřním trhu nové EU-25, a to konkrétně v rámci čtyř ekonomických svobod. Odpovídá i na otázku, zda celý proces včleňování desítky nových zemí do vnitřního trhu Unie proběhl dle plánovaného harmonogramu, hlavně co se týká průběhu přebírání legislativy z této oblasti, a jestli se v jeho průběhu vyskytly vážnější problémy.
Volný pohyb služeb na vnitřním trhu Evropské unie
Slavíčková, Šárka ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Cabrnoch, Milan (oponent)
Teoretická část: Historie vývoje liberalizace služeb, Ekonomické důvody pro přijetí směrnice o volném pohybu služeb, Návrh směrnice o volném pohybu služeb na vnitřním trhu EU Aplikační část: Analýza dopadů směrnice na Českou republiku, Německo, Velkou Británii, Celkový dopad směrnice na vnitřní trh EU
Je Evropská unie optimální měnovou oblastí?
Čechová, Iveta ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Vytiska, Michal (oponent)
Práce podává přehled o vzniku a vývoji evropské měnové integrace a společné evropské měny euro. Dále mapuje vznik a vývoj teorie optimálních měnových oblastí. Její autoři definují kritéria optimálních měnových oblastí, která jsou v práci analyzována ve vztahu k Evropské unii. Analýza tak odpovídá na otázku zda je Evropská unie optimální měnovou oblastí a zda je Česká republika optimálním kandidátem vstupu do eurozóny.
Vztahy Velké Británie k Evropské unii v období vlád Tonyho Blaira
Kuželka, Václav ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Rolenc, Jan Martin (oponent)
Náplní této práce je popis, analýza a zhodnocení politiky vlád Labour Party pod vedením Tonyho Blaira ve vztahu k Evropské unii. Je v ní nastíněn historický vývoj účasti Velké Británie v evropském integračním procesu a její specifika. Jádrem práce je identifikace nejdůležitějších oblastí vzájemných vztahů a analýza jejich vývoje v letech 1997 - 2006. V rámci tohoto je detailně rozebrána role Velké Británie v procesu utváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky a její postoje k problematice Hospodářské a měnové unie a účasti Velké Británie v ní.
Strukturální fondy Evropské unie
Slováčková, Petra ; Wokoun, René (vedoucí práce) ; Jetmar, Marek (oponent)
Evropské společenství je jednou z nejvíce prosperujících ekonomik na světě, některé regiony uvnitř společenství však nedosahují ani 32 % průměru HDP ?Evropské pětadvacítky?. Vyrovnávání regionálních rozdílů je hlavním cílem regionální politiky, jejíž pozice postupně nabývala na významu a dnes je druhou nejvýznamnější politikou dle čerpaných prostředků.Vstupem do Evropské unie 1.5.2004 se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků v rámci implementace hospodářské a sociální soudržnosti. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních kontrolních systémů, které vyhodnocují fungování a účinnost čerpání evropských prostředků v České republice. Hlavním cílem práce je porovnání realizovaných typů kontrol v rámci finanční kontroly a zhodnocení přínosů nebo naopak nedostatků každé kontrolní činnosti. Na základě analýzy všech typů finančních kontrol stanovuji vhodnou metodu pro vyhodnocení efektivnosti jednotlivých kontrolních procesů.
Případová studie : Čerpání dotací zdrojů Evropské Unie
Černý, Jan ; Urbánek, Václav (vedoucí práce)
práce je zaměřená na strukturální fondy EU. Jejich popis, a popis přípravy a náležitostí studie proveditelnosti předkládané spolu s žádostí. Pro ilustraci obsahuje ukázku studie proveditelnosti
Financování neziskových organizací z prostředků Iniciativy Společenství EQUAL
Majnušová, Dagmar ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Ramajzlová, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro neziskové organizace. Popisuje teoretická východiska, v nichž je vysvětleno, jaká je idea Evropské unie, jak vznikla, na jakém právu je postavena a jaké instituce ji řídí. Zabývá se podstatou vzniku hospodářské a sociální politiky soudržnosti EU, popisuje její poslání a cíle, na jakých principech funguje a jaké nástroje využívá. Představuje konkrétní problémy NNO v průběhu procesu získávání dotací a realizaci projektů v rámci programu EQUAL v ČR. Představuje nové cíle regionální politiky v příštím programovacím období, strukturu programů a potenciální zdroje pro NNO.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Laláková, Ivona ; Koubová, Libuše (vedoucí práce) ; Vítek, Leoš (oponent)
Práce se zabývá projektem Common Consolidated Corporate Tax Base, jehož cílem je vytvořit společná pravidla pro zjištění základu korporátní daně, platná v celé EU, a rovněž pravidla konsolidace, která by umožnila subjektům podnikajícím ve více státech EU zjišťovat jeden základ daně za celou skupinu.
Komparace přílivu přímých zahraničních investic do ČR před a po vstupu do EU
Bošela, Michal ; Bicanová, Radka (vedoucí práce) ; Steinmetzová, Dana (oponent)
Cílem práce je zhodnotit vliv vstupu České republiky do Evropské unie na příliv přímých zahraničních investic.Práce je rozdělena na dvě části.Teoretická část je zaměřena na teoretické a metodologické hledisko PZI,je zde vymezení základních pojmů,formy,determinanty PZI,zachycení v platební bilanci a nakonec pozitivní a negativní efekty s nimi spojené.Druhá část obsahuje analýzu přílivu PZI do ČR ve dvou různých obdobích,před a po vstupu do EU.V souvislosti s tím je zde nastíněn systém investičních pobídek, specifikum českých podmínek pro investory a na závěr dvě kapitoly pohlížející na toky PZI z hlediska odvětvové a teritoriální struktury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,989 záznamů.   začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.