Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,007 záznamů.  začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Problematika stárnoucí populace v ČR z pohledu regionů
Svatoň, Karel ; Kazdová, Jitka (vedoucí práce) ; Svoboda, Libor (oponent)
Práce charakterizuje vliv stárnutí populace na systémy zajišťování zdravotnických a sociálních služeb v České republice a jejích regionech. Soustředí se především na odhad budoucího vývoje faktorů ovlivňujících poptávku po nich. Mezi tyto činitele se zde řadí zdravotní stav, zdravá délka života a podíl potenciálně nesoběstačných osob. Vše je rovněž porovnáno s vývojem v Evropské unii i ostatním světě.
Cestovní kanceláře ? Historie, současnost a účetní problematika
Kučerová, Mária ; Špringlová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Hložková, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o historickém vývoji cestovního ruchu, stejně tak o současnosti a budoucích trendech. Část diplomové práce se blíže zaměřuje na cestovní ruch v České republice a vliv jejího členství v Evropské unii. Důraz je kladen též na oblast právní úpravy týkající se cestovních kanceláří a agentur. Následující části mé práce jsou zaměřeny na účetní a daňovou problematiku a typické operace spojené s běžným fungováním cestovní kanceláře, případně agentury. Pro lepší nastínění zmíněné problematiky uvádím v jednotlivých kapitolách i konkrétní příklady. Na závěr vztahuji popsaná témata na konkrétní cestovní kancelář.
Zhodnocení úrovně vysokého školství v zemích Evropské unie
Šindelářová, Tereza ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá srovnáním systémů terciárního vzdělávání v zemích Evropské unie s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant. Teorie vícekriteriálního rozhodování slouží k usnadnění a objektivizaci rozhodovacích procesů. Použití rozhodovacích metod sice významným způsobem snižuje vliv hodnotícího subjektu, stále ale v těchto úlohách přetrvávají subjektivní faktory, které nelze nikdy zcela vyloučit. Takovými faktory, které jsou závislé na uživateli postupu a ovlivňují výsledky hodnocení, jsou například: použitá metoda hodnocení variant; relevance použitých kritérií; množina kritérií, podle kterých se varianty budou vyhodnocovat a množina hodnocených variant.
Význam malého a středního podnikání v rozvojových programech mikroregionu Kroměřížsko
Surýnková, Veronika ; Macháčková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kouřilová, Jana (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je postihnout úlohu malého a středního podnikání v rozvojových programech mikroregionu Kroměřížsko. Diplomová práce je zaměřena na možnosti podpory malého a středního podnikání z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků Evropské unie. V teoretické části práce se zabývám vymezením základních pojmů o malém a středním podniku, charakterizuji podnikatelské prostředí v České republice a uvádím jeho silné a slabé stránky. Uvádím problematiku regionálního uspořádání a struktury České republiky, základy regionální politiky, formy podpory malého a středního podnikání, ekonomické a sociální přínosy malých a středních podniků. Jednotlivé kapitoly jsem doplnila aktuálními informacemi v průběhu zpracování diplomové práce. V praktické části analyzuji prostředí mikroregionu. Zaměřila jsem se na analýzu demografické struktury mikroregionu, jeho vybavenost vybranými druhy zařízení a na analýzu podnikatelského prostředí v mikroregionu. Pozornost jsem zaměřila na programy a projekty v souvislosti s Evropskou unií.
Regionální integrace v Latinské Americe a Karibské oblasti a její institucionální aspekty
Lukavská, Dana ; Hitzgerová, Gabriela (vedoucí práce) ; Banús, Vidal (oponent)
Cílem práce je podat ucelený obraz o nejdůležitějších integračních tendencích včetně souvisejících institucionálních aspektů v Latinské Americe a Karibské oblasti. Práce chce zejména přiblížit vývoj regionálních integračních uskupení a analyzovat cíle jejich činnosti a dosažené výsledky. Hlavní důraz je přitom kladen na dvě nejvýznamnější uskupení Jižní Ameriky - Společný trh Jihu a Andské společenství a dvě středoamerická uskupení - Karibské společenství a Středoamerický společný trh. Mezi pozoruhodné tendence regionální integrace v Latinské Americe patří v současnosti také zintenzivněné úsilí o celoregionální spolupráci. V práci není zapomenuto ani na důležitý aspekt, jímž je spolupráce Latinské Ameriky a Karibiku s Evropskou unií.
Spolupráce ČR a Rakouska v rozšířené EU
Schánělcová, Adéla ; Hitzgerová, Gabriela (vedoucí práce) ; Potužáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce charakterizuje ekonomiky ČR a Rakouska a hodnotí bilaterální vztahy těchto zemí od roku 1993, s důrazem na současnou situaci.Práce se zabývá nejvýznamnějšími formami spolupráce ČR a Rakouska a hledá možnosti další jejich spolupráce do budoucna.
Katalánsko v EU
Nováčková, Kateřina ; Pešková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vymětal, Petr (oponent)
Práce pojednává o možnostech Katalánska, jiných španělských autonomních komunit a evropských regionů ovlivňovat rozhodování v EU. Po vstupu do Unie musely autonomní komunity implementovat evropskou legislativu, která zasahovala do oblastí, kde dosud měly výlučné pravomoci, bez možnosti tuto legislativu ovlivnit. Práce analyzuje, jak Katalánsko a jiné autonomní komunity usilují o možnost podílet se na evropském rozhodovacím procesu, na jaké limity ze strany EU a španělské centrální vlády naráží a jaké nástroje při prosazování svých zájmů používají. Důležitá část je věnována reformě katalánského autonomního statutu, který byl pro zapojení Katalánska do rozhodovacího procesu EU významným posunem.
Malé a střední podniky v oblasti celnictví do vstupu České republiky do Evropské unie a po vstupu do Evropské unie
Pelc, Pavel ; Vojík, Vladimír (vedoucí práce) ; Kalmár, Martin (oponent)
Práce analyzuje a hodnotí oblast celnictví před vstupem ČR do Evropské unie a po jejím vstupu, se zaměřením na problematiku provozování celních skladů. V oblasti spotřebních daní se práce věnuje rozsáhlé problematice vydávání povolení souvisejících s činnostmi MSP a dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Bez vydání příslušných povolení není možné ve specifické oblasti spotřebních daní provozovat podnik na výrobu vybraných výrobků. Další povolení, udělovaná celními orgány, jsou rozhodující pro činnosti podniků jak při výrobě, tak obchodování s vybranými výrobky.
Analýza vývoje rakouské ekonomiky
Worschová, Veronika ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Nigrinová, Lenka (oponent)
Práce je věnována vývoji rakouské ekonomiky od poč. 20.stol. do současnoti, okolnosti vstupu Rakouska do EU a následný vývoj rakouské ekonomiky a rakouských zahraničně obchodních vztahů, především v souvislosti s 5.rozšířením EU o 10 států střední a východní Evropy. Zvláštní kapitola je věnována česko - rakouským vzájemným obchoděpolitickým vztahům.
Obchodní politika EU ve WTO - bilance, problémy, výhledy
Salabová, Lucie ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Urbánková, Ivana (oponent)
Diplomová práce s názvem Obchodní politika EU ve WTO - bilance, problémy, výhledy se zabývá postavením Evropské unie v rámci Světové obchodní organizace. Hlavním cílem práce bylo ukázat nový pohled Evropské unie jako celku a její obchodní politiky ve WTO se zaměřením na četné problémy, které během mnohostranných obchodních jednání postupně vznikají, ať už uvnitř samotné Evropské unie či ve vztazích mezi členy WTO navzájem. Autor se zaměřuje na následující témata: Mocenská rovnováha v rámci WTO, Vztahy uvnitř Evropské unie se zaměřením na Velkou Británii a Francii, Vývoj vztahů EU - USA a současné překážky efektivní spolupráce, Vývoj jednání mnohostranných pravidel obchodu a výhledy samotné WTO do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,007 záznamů.   začátekpředchozí1962 - 1971dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.