Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvojová spolupráce v post-konfliktní rekonstrukci v Africe: Případy Rwandy a Burundi
Bártová, Jana ; Sejkora, Jiří (vedoucí práce) ; Havlová, Radka (oponent)
Práce se zabývá rozvojovou spoluprácí v post-konfliktní rekonstrukci. V komparativní případové studii je analyzováno konkretní zapojení mezinárodního společenství do poválečné obnovy Rwandy a Burundi v rámci dvou důležitých oblastí, ústavně-politické a sociálně-ekonomické. Na základě poznatků analýzy práce navrhuje možná opatření pro zefektivnění rozvojové spolupráce v post-konfliktní rekonstrukci, především v případě Burundi. Z výsledků analýzy vyplývá, že mezinárodní společenství by se v případě těchto dvou zemí mělo nejvíce zaměřit na stabilizaci politické situace, podporu občanské společnosti nebo budování infrastruktury, jež by mohly napomoci úspěšnému naplnění cílů post-konfliktní rekonstrukce.
Východiska rozvojové pomoci v Zimbabwe
Smetana, Vojtěch ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Tato práce mapuje současnou situaci rozvojové pomoci v Zimbabwe. Sumarizuje současný stav této činnosti v zemi a poukazuje na základní rozvojové problémy. Těmi jsou: Dvoukolejnost práva, postavení žen, fenomén "sugar mummies, sugar daddies", zdravotní rizika, náboženská synkreze, atmosféra strachu, rodiny vedené dětmi a "bludný kruh chudoby". Práce stanovuje základní rozvojová východiska takto: Mikrofinancování, využití fyzické ekonomie a nadcházející politické změny. Je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části využívá diskurz geo-populační a historicko-politický, aby bylo možno zasadit následné šetření do kontextu současných rozvojových problémů. V praktické části se práce zabývá výzkumnou otázkou a hypotézami, vlastním šetřením v cílovém místě a zhodnocením výsledků, které ukazují na všeobecný zájem o rozvojovou pomoc nejen ve smyslu finančním, ale také edukačním. V závěru je zařazena také diskusní kapitola, založená zejména na osobních zkušenostech, které jsem v průběhu stáže HTF UK v letech 2011 a 2012 měl možnost v Zimbabwe získat. Závěr sám se zabývá výstupy, které byly na základě diskurzů a šetření stanoveny.
Comparison of foreign aid of USA and China with the concentration on region of Latin America
Mičovská, Natália ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Témou diplomovej práce je "Komparácia zahraničnej pomoci USA a Číny s koncentráciou na región Latinskej Ameriky". V posledných rokoch sa prítomnosť Čínskej ľudovej republiky a jej zahraničnej pomoci v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku dramaticky zvýšila. Kým Spojené Štáty sú už tradičným donorom a v regióne sú dlhodobo prítomní, Čína bola donedávna považovaná za predovšetkým poberateľa rozvojovej pomoci, od začiatku 21. storočia sa však masívne rozširuje jej podpora iných rozvojových ekonomík. Čína je ako nový aktér na poli rozvojovej pomoci ťažko čitateľná a netransparentná. Vláda chráni detailné dáta o konkrétnych rozvojových projektov ako svoje štátne tajomstvo a zverejňuje len sumárne informácie. USA a Čína sú veľmi rozdielne, majú odlišný vývoj ekonomiky, iné politické režimy, rôzne životné úrovne a iné potreby. Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na rozdiely a spojitosti v motivácii oboch krajín poskytovať rozvojovú pomoc v Latinskej Amerike. Táto práca pomocou kvalitatívnej komparatívnej analýzy overuje platnosť dvoch hypotéz. Prvá hypotéza je: Obe krajiny síce poskytujú pomoc na rozvoj regiónu Latinskej Ameriky, avšak každá to robí s iným zámerom - kým sa USA snaží o rozvoj najmä z dôvodov strategicko-bezpečnostných, Čína je motivovaná najmä ekonomickými faktormi. Druhá hypotéza znie:...
The Impact of China's Engagement in Sub-Saharan Africa on U.S. Political and Economical Interests on the Continent (2000-2012)
Kindl, Lukáš ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
Rigorózní práce se zabývá růstem čínského angažmá v subsaharské Africe po roce 2000 a jeho dopady na politické a ekonomické zájmy Spojených států na kontinentu. Čína začala během prvního desetiletí tohoto milénia věnovat Africe zvýšenou pozornost, zejména ve formě rozvojové pomoci poskytované bez přídatných podmínek (kromě požadavku na uznání režimu v Pekingu) a četné diplomacie na nejvyšší úrovni, s cílem uspokojit stále rostoucí poptávku po nerostných surovinách, získat nové trhy pro své exporty a posílit své postavení na mezinárodní scéně. V USA začaly sílit obavy, že čínské aktivity představují hrozbu pro americké programy zaměřené na demokratizaci a zodpovědné vládnutí a že se Čína stává tvrdě hrajícím ekonomickým konkurentem v Africe. První dvě kapitoly charakterizují čínské, resp. americké zájmy v Africe, popisují strukturu aktérů podílejících se v obou zemích na formulaci a implementaci politik vůči Africe a rozebírají různé typy těchto politik a širších strategií. Třetí kapitola porovnává americké a čínské aktivity ve třech případových studiích zaměřených na Nigérii, Angolu a Súdán. Čtvrtá kapitola pak přináší komparaci hlavních rysů amerických a čínských politik vůči subsaharské Africe v obecné rovině. V rámci této kapitoly diplomová práce ověřuje hypotézu autora, že cílem čínských...
Comparison of U.S. and China's Policy Towards Africa 1990-2010 With a Special Focus on Angola and Sudan: Resources and Geopolitics
Kindl, Lukáš ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Diplomová práce se zabývá růstem čínského angažmá v subsaharské Africe po roce 2000 a jeho dopady na politické a ekonomické zájmy Spojených států na kontinentu. Čína začala během prvního desetiletí tohoto milénia věnovat Africe zvýšenou pozornost, zejména ve formě rozvojové pomoci poskytované bez přídatných podmínek (kromě požadavku na uznání režimu v Pekingu) a četné diplomacie na nejvyšší úrovni, s cílem uspokojit stále rostoucí poptávku po nerostných surovinách, získat nové trhy pro své exporty a posílit své postavení na mezinárodní scéně. V USA začaly sílit obavy, že čínské aktivity představují hrozbu pro americké programy zaměřené na demokratizaci a zodpovědné vládnutí a že se Čína stává tvrdě hrajícím ekonomickým konkurentem v Africe. První dvě kapitoly charakterizují čínské, resp. americké zájmy v Africe, popisují strukturu aktérů podílejících se v obou zemích na formulaci a implementaci politik vůči Africe a rozebírají různé typy těchto politik a širších strategií. Třetí kapitola porovnává americké a čínské aktivity ve třech případových studiích zaměřených na Nigérii, Angolu a Súdán. Čtvrtá kapitola pak přináší komparaci hlavních rysů amerických a čínských politik vůči subsaharské Africe v obecné rovině. V rámci této kapitoly diplomová práce ověřuje hypotézu autora, že cílem čínských...
Analýza činnosti Papežských misijních děl v České republice
Hajičová, Ivana ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Lorman, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Analýza činnosti Papežských misijních děl v České republice" si klade za cíl prozkoumat, nakolik je činnost Papežských misijních děl u nás opravdu misijní. Nejprve definuje základní pojmy: misijní činnost, charita, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (1. kapitola). Jejich společným jmenovatelem je starost o druhého; charitativní a misijní činnost je motivována nábožensky a koná ji církev, naopak humanitární pomoc a rozvojová spolupráce je záležitostí sekulárního státu (i když v běžné mluvě se přesně nerozlišují). Charitativní činnost, tj. nezištná pomoc potřebným, nemá náboženský cíl, není nástrojem evangelizace, naproti tomu vlastním cílem misie je hlásání evangelia (2. kapitola). To je náplní Papežských misijních děl v celosvětovém měřítku a s tím cílem byla zakládána: Dílo šíření víry 1822, Dílo dětí 1843, Dílo sv. Petra apoštola 1889 a Misijní unie 1916. (3. kapitola). Jejich činnost v ČR se od obnovení roku 1993 bohatě rozvíjí v různých formách členství a účasti a i výnosy sbírek rostou - za deset let existence na desetinásobek (4. kapitola). Podle toho, na co jsou tyto prostředky vynakládány, určíme základní charakter instituce. Přesné údaje národní kanceláře o využití finančních prostředků za léta 2011 a 2012 ukazují, že zhruba tři čtvrtiny jsou vynaloženy na misijní činnost a...
Zahraniční pomoc a její role v izraelsko-palestinském konfliktu
Šteflová, Tereza ; Volenec, Otakar (vedoucí práce) ; Kochan, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojovou pomocí Palestině a rolí této pomoci v rámci formování Palestinského státu a celkového izraelsko-palestinského mírového procesu. Součástí práce je zhodnocení efektivnosti a efektivity rozvojové pomoci obecně, na základě studií provedených předními akademiky zabývajícími se problematikou rozvojové spolupráce. Ve své stěžejní části se práce soustředí na vývoj rozvojové spolupráce s Palestinou, sleduje základní statistiky poskytování oficiální rozvojové pomoci (Official Development Aid -- ODA), přičemž zkoumá politické a socio-ekonomické souvislosti rozvojové pomoci. Zároveň je část práce věnována české rozvojové spolupráci s Palestinou a ukazuje dopady rozvojové pomoci na konkrétním projektu elektrifikace v oblasti Tubas.
Indie a její plnění Rozvojových cílů tisíciletí
Vícenecová, Romana ; Stuchlíková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bartušková, Hana (oponent)
Světová ekonomika prochází v současné době mnohými změnami. Významně roste síla rozvojových zemí, přičemž podíl vyspělých států na globální ekonomice klesá. Jednou z rychle rostoucích ekonomik, která postupně upevňuje svou pozici mezi nejsilnějšími hráči světa, je Indie. Přes veškerý potenciál je Indie stále řazena mezi rozvojové ekonomiky a její vývoj značně brzdí spousta faktorů v čele s chudobou. Největším programem, který se snaží o pomoc právě rozvojovým zemím, jsou tzv. Rozvojové cíle tisíciletí, které byly vydané roku 2000 Organizací spojených národů. Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu plnění Rozvojových cílů tisíciletí v Indii a to se zaměřením na progres dosažený v cestě za splněním třech konkrétních cílů, které se týkají chudoby, vzdělání a postavení žen. Práce zachycuje úspěchy, kterých indická ekonomika již dosáhla, a zároveň poukazuje na cíle, ve kterých ke splnění nedojde.
Poselství encykliky Caritas in veritate ve světle tradice sociální nauky církve a v kontextu aktuálních politických a ekonomických otázek
PODLEŠÁKOVÁ, Gabriela
Práce se zabývá etickými aspekty rozvoje. Reflektuje konkrétní etické principy rozvoje jako například solidaritu, subsidiaritu a jejich provázanost v oblasti ekonomické, politické a sociologické. Poukazuje na právo každého člověka na rozvoj v návaznosti na lidskou důstojnost a svobodu člověka. Zohledňuje pohled sociálního učení církve, papeže Benedikta XVI. a papeže Pavla VI., ale také pohled ekonomický, politický a etický. Práce hledá východiska k efektivnímu rozvoji všech národů a člověka jako jednotlivce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.