Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale.
Novotný, Jiří ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název diplomové práce: Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale Cíl práce: Cílem práce je zjistit procentuální úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů ve světové sérii FIVB World Tour v beach volejbale u mužských i ženských týmů. Metoda: Použitou výzkumnou metodou bylo pozorování 24 videozáznamů, během kterých byly zaznamenávány potřebné údaje do speciálně připravené tabulky. Pozorováním a zaznamenáváním byla získána potřebná data pro vyhodnocení. Výsledky: Výsledky prezentují úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů v kategoriích mužů a žen. Jsou shrnuty v textu a v grafech. Dále výsledky informují o poměrech mezi smečovanými a technickými údery či o zastoupení zablokovaných útočných úderů. Ve výsledcích je kromě srovnání mužů a žen také zahrnuto srovnání jednotlivých výkonnostních úrovní na FIVB World Tour. Klíčová slova: Beach volejbal, FIVB World Tour, útočný úder, analýza úderů, genderové porovnání
Průzkum spokojenost účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu
Hons, Michal ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název práce: Průzkum spokojenosti účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu Cíl práce: Cílem diplomové práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak jsou účastníci spokojeni se současným ročníkem Zimní ligy. Dále na základě výsledků analyzovat důvody úbytku hráčů oproti předešlým ročníkům a navrhnout změny, které by měly dopomoci opětovnému nárůstu množství a zlepšení kvality, potažmo spokojenosti hráčů. Metody: Kvantitativní výzkum pomocí elektronického dotazování. Výsledky: Účastníci jsou nejvíce spokojeni s čistotou a prostředím areálu na Pankráci. Kvalitu soupeřů i množství zápasů hodnotí také pozitivně. Naopak největší problém shledávají v ceně startovného. Na základě výsledků bylo doporučeno ho snížit, pozměnit herní systém soutěže a upravit ceny pro vítěze turnajů a ligy. Klíčová slova: Beach volejbal, Pankrác, Zimní liga, spokojenost
Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením
Poluhová, Adéla ; Buchtel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hruša, Jan (oponent)
Název: Volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. Obsahem bakalářské práce je přiblížit a charakterizovat volejbalový trénink osob se sluchovým postižením. Možnosti aktivního sportovního života osob se sluchový postižením v České republice jsou zastřešovány Svazem neslyšících sportovců. Smyslové postižení neomezuje hráče ve fyzické výkonnosti, ale vyváří řadu specifických potřeb, které je třeba respektovat při tréninkové jednotce. Cílem práce je popsat specifika beach volejbalu, jehož hráči mají sluchové postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě části. Část teoretická, obsahující dvě kapitoly, se zaměřuje na vysvětlení základní terminologie a vyjasňuje specifika osob se sluchovým postižením. Část výzkumná obsahuje popis tréninkové jednotky, výsledky dotazníkového šetření konaného mezi hráči se sluchovým postižením a výsledek rozhovoru s trenérem beach volejbalu pro osoby se sluchovým postižením. Klíčová slova: Beach volejbal, osoby se sluchovým postižením, tréninková jednotka, druhy komunikace.
Analýza vlivu beach volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu
Gucký, Lukáš ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název diplomové práce: Analýza vlivu tréninku beach volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu. Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjistit odborné názory trenérů působících v českém volejbalu, na vliv beach volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu. Dále by tato práce měla přinést informace o tom, zda trenéři doporučují využít tréninku beach volejbalu k rozvoji svých svěřenců. Vedlejším cílem této práce je zjistit názory na danou problematiku u zahraničních trenérů působících na dvou univerzitách v USA. Metoda: V této práci jsem ke splnění výzkumného cíle využil metodu dotazování pomocí nestandardizovaného dotazníku s uzavřenými a otevřenými otázkami. Údaje získané z dotazníku byly analyzovány součtem počtu probandů a jejich odpovědí. Výsledky byly zpracovány běžnými statistickými metodami, vyjádřeny slovně, tabelárně a pomocí grafů. Výsledky: Výsledky této práce pomohly objasnit pohled trenérů na problematiku vlivu tréninku volejbalu na mladé hráče šestkového volejbalu. Klíčová slova: Volejbal Beach volejbal Vliv tréninku beach volejbalu Rozvoj mladých hráčů
Vliv pohybového tréninku na motorickou výkonnost dětí
Berkiová, Martina ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Panáčková, Michaela (oponent)
Název: Vliv pohybového tréninku na motorickou výkonnost dětí Cíle: Cílem diplomové práce bylo ověřit, jestli beach volejbal ovlivňuje základní složky zdravotně orientované zdatnosti (dále ZOZ), rozvíjí pohybovou gramotnost u vybraných dětí staršího školního věku, a v případě, že ano, tak jakým způsobem. Metody: Zpracovali jsme práci ve formě empirického kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Úroveň základní motorické zdatnosti byla zjišťována na podkladě testové baterie UNIFITTEST (6-60). Kvalitativní analýza byla provedena hodnocením videozáznamu. Vybraným souborem jsou děti ve věku 13 let, které pravidelně hrají beach volejbal a děti stejného věku bez pravidelné pohybové aktivity. Výsledky: Potvrdili jsme, že beach volejbal u zkoumaného souboru má vliv na silové, rychlostní a vytrvalostní předpoklady základních složek ZOZ. Zároveň beach volejbal přispívá ke kultivaci pohybové gramotnosti a nenarušuje jejich školní docházku. Klíčová slova: pohyb, zdatnost, deficit pohybu, benefity pohybu, motorické testy, pohybová gramotnost, anketa, kvantitativní a kvalitativní analýza, beach volejbal.
Porovnání volejbalu a beach volejbalu jako příbuzných síťových sportovních her
Vilímková, Helena ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Jahodová, Gabriela (oponent)
Tématem této bakalářské práce je Porovnání volejbalu a beachvolejbalu jako příbuzných síťových sportovních her. Cílem práce je porovnat volejbal a beachvolejbal z pohledu pravidel těchto sportovních her, plánování, přípravy a realizace sportovního tréninku, dále porovnání struktury a systému soutěží ve volejbalu a beachvolejbalu, srovnání délky soutěžního období a zmapování časové a finanční náročnosti obou těchto míčových her. Pro značnou různorodost volejbalových kategorií jsem se ve výzkumné části zaměřila na kategorii žen výkonnostní úrovně. Tato práce by mohla sloužit zájemcům nebo začínajícím hráčům některé z porovnávaných míčových her, nebo komukoli, kdo by chtěl porovnat tyto dva sporty. KLÍČOVÁ SLOVA Volejbal, beachvolejbal, herní činnosti, herní kombinace, herní systémy, obsah tréninku.
Marketingový plán beachvolejbalových areálů v České republice
Marková, Kristýna ; Kotáb, Jiří (vedoucí práce) ; Tahal, Radek (oponent)
Popularita plážových sportů, zejména pak beach volejbalu, neustále stoupá. Poptávka tak převyšuje nabídku, a to zejména v zimním období, kdy jsou mezi 18-21 h všechny pražské areály plné. Zatímco v Praze se nachází deset areálů, které nabízí celoroční provoz, mimo Prahu je areálů s celoročním provozem pouze šest. V teoretické části práce je představen souhrn vědění o sportovním marketingu a marketingovém plánu aplikovaném na sportovní produkt. V praktické části je pomocí deskriptivní a empirické metody analyzován marketingový mix beach volejbalových areálů v České republice. Závěrem praktické části je provedena případová studie, která se zabývá marketingovým plánem konkrétního beach volejbalového zařízení. Cílem práce je analýza současného trhu s beach volejbalovými areály a vytvoření marketingového plánu konkrétního sportovního zařízení, který by tak byl inspirací a přínosem pro stávající i nové beach volejbalové areály.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.