Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Animace stavby budovy
Kuncl, David ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Štefanová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá provedením analýzy software pro tvorbu 3D animace stavby budovy, konkrétně software Anim8or, Blender a Maya, které patří mezi nejpoužívanější zástupce freeware, open-source a komerčního software. Poté je v na základě analýzy ve vybraném software vytvořena animace stavby Útulny, jejíž konečné umístění bude v okolí Harrachova. V práci jsou popsány všechny hlavní kroky postupu při vytváření 3D animace. Dále pak jsou zhodnoceny výhody 3D animace oproti 3D modelu a relevantnost jejího použití.
Kinematická analýza úderu v karate
VEITHOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá kinematickou analýzou nejčastěji používané techniky ve sportovním karate. Konkrétně rozebírá techniku úderu Gjaku cuki z pohledu disciplíny kumite. Popisuje její teoretické provedení na základě odborných publikací věnovaných pro laickou veřejnost i odborníky a zároveň poukazuje na jednotlivé faktory, které ovlivňují výkonnost v kumite. Technika úderu je analyzována u cvičenců s různou technickou vyspělostí na základě použití 3D kinematické analýzy (SIMI Motion). Práce podrobně analyzuje pohyby jednotlivých segmentů těla, úhlové změny mezi nimi a zkoumá proměnné jako náklon trupu, rychlost, zrychlení, výšku a dráhu těžiště během úderu. Zjištěné výsledky jsou částečně porovnány s teoretickou rovinou a dále jsou zkoumány rozdíly ve výsledcích u cvičenců s různou technickou vyspělostí. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky z kinematické analýzy, které přinášejí doporučení pro tréninkovou praxi a vhodné rady ohledně kvality Gjaku cuki.
Motion Capture v animaci
Urazajeva, Regina ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce popisuje různé techniky a postupy aplikace technologie snímání pohybu (angl. motion capture). Jejím cílem je zaznamenat jednotlivé kroky při práci na projektu využívajícího této technologie, od přípravné fáze přes samotnou tvorbu díla až po jeho finální úpravu a dokončení. Hlavním smyslem a přínosem této práce je poukázání na možná úskalí spojená s využitím značně komplikovaného snímání lidského pohybu a nastínění možných způsobů, jak se těmto problémům vyhnout.
3D animace v animovaném filmu
Tomková, Monika ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Tato práce je věnovaná výrobě 3D animovaného filmu. Obsahuje části věnované historii, animačním technikám a produkci animovaného filmu. Zabývá se problematikou organizační struktury a tvorby rozpočtu, dále příběhovým námětů a vizuálními zpracování animovaných filmů. V částech věnované vlastní produkci se práce všeobecně zabývá modelováním, animováním a renderováním. Dále práce obsahuje dotazníkové šetření uskutečněné na jaře 2015 na téma animovaného filmu. Zabývá se vztahem českého diváka vůči animovanému filmu, sleduje jeho preference v oblasti sledování animovaných filmů jako typy animace, formát animovaného filmu, prostředí a zvolenou společnost. Cílem práce bylo zmapovat současné trendy v animovaném filmu, prozkoumat preference současných diváků a zhodnotit dopady 3D animace nejen na animovaný film, ale i na kinematografii celkem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.