Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modeling insurance claims of vehicles with extended warranty
Škorňa, Šimon ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Frýd, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra vhodných modelovacích technik. Představení použitých metod předchází krátké uvedení čtenáře do problematiky pojištění vozidel. Vedle nejčastěji používaných metod modelování škodných událostí, kterými jsou modely s binární nebo početnostní vysvětlovanou proměnnou je představena také analýza přežití, která jako vysvětlovanou proměnnou používá počet dní do výskytu takovéto události. Výsledky zmíněných metod jsou následně diskutovány a porovnávány, co umožňuje demonstrovat jejich robustnost.
Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Nováková, Kateřina ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Holý, Vladimír (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected Shortfall. Cílem práce je popsat, jak tyto ukazatele odhadnout. K výpočtu jsou využita reálná data od forexové společnosti. Pro stanovení hodnot ukazatelů je použita replikační metoda, data pro výpočet jsou tedy stochasticky simulována. Veškeré výpočty jsou provedeny v R.
Analysis of the impact of Retail bank’s price-setting policy change
Lehocký, Dominik ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. Za tímto účelem se využívají takzvané cenové výjimky. Jejich používání však se sebou přináší velké množství administrativní zátěže. Právě z důvodu odlehčení této administrativní zátěže byly bankéřem uděleny určité kompetence ohledně cenotvorby. Vzniká však obava, že tato změna může být přijata jako plošné snížení cen. Právě z toho důvodu je třeba zachytit na reálných datech, jakým způsobem se tato změna v interní politice Retailové banky projevuje. Problém však spočívá v tom, že proces cenotvorby ovlivňuje množství faktorů, které není vždy možné zaznamenat. Právě proto bude tato práce odhadovat vliv nových kompetenci pomocí multilevel modelů. Ty totiž umožňují vnést do analýzy jistou formu variability pro konkrétní skupiny pozorování, a zohledňují přítomnost nezachycených faktorů.
Farmakoekonomická analýza roztroušené sklerózy v České republice
Grishko, Anna ; Sobíšek, Lukáš (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Farmakoekonomika je mezidisciplinární obor, který slouží k optimální alokaci finančních zdrojů na zdravotní péči. Farmakoekonomika se zabývá analýzou cen a efektivity léčivých přípravku či látek. Závěry farmakoekonomických studií využívá například regulátor jako podklad v procesu registrace nových léků, cenotvorby a úhradové strategie nových a již registrovaných léčiv. Kromě regulátora jsou závěry farmakoekonomických studií důležité pro zdravotní pojišťovny, pacientské organizace a lékaři. Kromě kalkulace finančních dopadů (nákladů a výnosů) sledované léčby jsou sledovány její nefinanční dopady, například se hodnotí dopad léčby na kvalitu života pacienta. Bakalářská práce se zabývá aplikaci Markovského modelu se spojitým časem na klinická data pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice. Práce porovnává vývoj v čase disability u dvou skupin pacientů s odlišným přístupem k léčbě. Jak je známo, disabilita značně ovlivňuje výdaje na nemoc a zvyšuje celkové ekonomické břemeno doléhající na společnost, pacienta a jeho rodinné příslušnice. Práce má za cíl prozkoumat na datech z České republiky, jestli včasné zahájení léčby látkami ovlivňujícími průběh nemoci může zmírnit progresi onemocnění. Vedlejším cílem je provést rozsáhlou rešerši odborných článku a literatury na téma roztroušené sklerózy a její farmakoekonomiky.
Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu
Sukup, Vojtěch ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Polonyankina, Tatiana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zdali je nějaká závislost mezi spotřebou piva a protikuřáckým zákonem ve 41 zemích Evropy a přilehlých oblastech v časovém období od roku 1998 do roku 2012 pomocí ekonometrické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou část s metodologií a na praktickou část. Empirická část je zpracována pomocí softwarového programu STATA od společnosti StataCorp. Vzhledem k povaze dat je třeba na ně nahlížet jako na data panelová. Ty se liší od dat průřezových i časových řad. V programu STATA jsou k práci s panelovými daty používané modely OLS, GLS, LDSV, GEE a další. V závěrečné fázi práce zde vybírám nejlepší model a interpretuji jeho hodnoty. Předpokládaný cíl práce byl dosažen, protože měl protikuřácký zákon ve všech modelech negativní efekt na spotřebu piva.
Empirické porovnání metod nahrazování chybějicích hodnot v datech
Ostrenska, Alona ; Holý, Vladimír (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Chybějící hodnoty jsou přítomné ve všech typech dat, jako jsou například různé průzkumy, společenskovědní informace atd. V mnoha aplikacích je nezbytné nahradit chybějící pozorování, aby byla zachována velikost datového souboru potřebná pro sledované statistiky. V práci jsou nejdříve představeny kategorie příčin chybění pozorování v datech a problémy s nimi spojené. Dále práce seznamuje s běžnými metodami imputace chybějících hodnot a je vysvětlena jejích aplikace na reálných datech v kontextu lineární regrese. Následně se ověřují předpoklady lineárních regresních modelů na datech s umělé vytvořenými chybějícími pozorováními. Tato pozorování jsou odstraněna pomocí zmíněných mechanismů a různého podílu chybění hodnot s následnou imputací sedmi zkoumanými metodami. Regresní modely zkonstruované na základě takto imputovaných dat se pak statisticky verifikují. Nakonec se imputované modely porovnávají mezi sebou pomocí různých statistik a vizualizací. Dále se navrhují konkrétní imputační metody v případě faktického problému chybějících dat.
The Electoral Success of Far-right in Slovakia: An Empirical Analysis
Osuský, Peter ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je najít faktory, které byly katalyzátory resp. inhibitory nečekaného volebního úspěchu slovenské, krajně pravicové strany Lidová strana Naše Slovensko ("LSNS") a vytvořit model, který popisuje její volební zisky v okresech Slovenska v ostatních parlamentních volbách v roce 2016. Pro jeho dosažení je v práci aplikována metoda regresní a prostorově - regresní analýzy. Práce přichází k závěru, že pomocí demografických, socioekonomických a v případě prostorové regrese i geografických charakteristik jednotlivých okresů jako míra podíl vysokoškolsky vzdělané populace, podíl mužů, přítomnost romské, nebo maďarské menšiny atd. lze relativně přesně odhadnout volební zisk LSNS v nich.
Filosofie Louise Althussera v "teoreticistním" období
Kužel, Petr ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Hohoš, Ladislav (oponent) ; Zouhar, Jan (oponent)
NÁZEV: Filosofie Louise Althussera v "teoreticistním" období AUTOR: Petr Kužel KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie ŠKOLITEL: Mgr. Michael Hauser Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit a analyzovat filosofii Louise Althussera v tzv. "teoreticistním" období, tj. mezi lety 1960-1967. Práce je rozdělena do čtyř základních oddílu: epistemologie, ontologie, psychoanalýza a ideologie, přičemž největší důraz je kladen na problematiku epistemologickou, která v tomto období v Althusserově filosofii jednoznačně dominovala. Práce přibližuje Althusserovu snahu na základě tzv. "symptomálního čtení" teoreticky formulovat Marxovu filosofii, která podle Althusserova názoru dosud teoreticky formulována nebyla a existovala toliko v "aplikované podobě" v Kapitálu. Práce analyzuje, jak je tento pokus propojen s kritikou těch teoretických přístupů, které jsou podle Althussera marxismu cizí. Předmětem této Althusserovy kritiky je především kritika stalinismu, tzv. "teoretického humanismu", empirismu a hegeliánství. V předkládané práci je tato kritika blíže přiblížena a je propojena s Althusserovým důrazem na protiklad mezi Hegelem a Marxem a s jeho zdůrazněním tzv. "epistemologického zlomu" v Marxově díle, kterým se Marx podle Althussera od "problematiky" (nejen) teoretického humanismu odpoutal. Na...
Hodnocení finanční situace podniku
Zouhar, Jan ; Ševčík, Jan (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na zlepšení její finanční situace.
Rekursivní lineární modely a struktury podmíněné nezávislosti
Zouhar, Jan ; Studený, Milan (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Lineární rekurzivní systémy (LRS) popisují lineární funkční vztahy spojitých, zpravidla normálně rozdělených náhodných veličin. Pro kvalitativní popis těchto vztahů se využívá acyklických orientovaných grafů. Grafy se využívají i v jiné statistické disciplíně, a sice při popisu struktury podmíněné nezávislosti (PN) systému náhodných veličin. Jedním z cílů práce bylo ukázat, že v rámci regulárních gaussovských rozdělení oba uvedené přístupy splývají: je-li dán acyklický orientovaný graf, lze statistický model LRS vymezený tímto grafem ekvivalentně zavést jako třídu gaussovkých distribucí, jejichž struktura PN odpovídá témuž grafu. Některé vztahy mezi grafem LRS a jeho strukturou PN jsme dále zobecnili i mimo rámec gaussovských distribucí. Dalším tématem je popis vztahu mezi grafem LRS a kovariancemi jeho veličin. Zde jsme odvodili vztah, který je jistou analogií metody koeficientů na cestách, kterou zavedl ve 20. letech minulého století americký genetik Sewall Wright.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ZOUHAR, Jiří
2 Zouhar, Jakub
2 Zouhar, Jiří
1 Zouhar, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.