Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dezinformace jako téma mediální výchovy a jeho integrace do výuky společenských věd
Tošnarová, Kateřina ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem dezinformací a představuje je jako aktuální a důležitý koncept současného mediálního diskurzu. Počáteční část práce popisuje dezinformace a zasazuje je do kontextu souvisejících mediálních pojmů. Práce se dále věnuje popisu možných důsledků působení médií a potažmo dezinformací na člověka a společnost. Součástí práce je i popis postupů, jak s dezinformacemi pracovat, a jak dezinformace poznat a odlišit je od seriózních informací. Téma dezinformací je v práci zasazeno do kontextu médií a mediální výchovy a je popsán vliv, který mají média včetně dezinformací na člověka a jeho proces socializace. Zmíněny jsou principy, na jejichž základě lidský mozek snadno uvěří dezinformacím. Ve finální části práce je téma dezinformací popsáno v kontextu společenských věd a RVP ZV i RVP G. Akcentována je aktuálnost tématu i jeho důležitost pro mediální výchovu. V poslední kapitole jsou popsány aktuální projekty, které se zabývají dezinformacemi a jejich odhalováním, a které mohou být k užitku pedagogům i studentům. KLÍČOVÁ SLOVA dezinformace, mediální výchova, média, mediální gramotnost, manipulace, kritické myšlení, občanský a společenskovědní základ
Vlastivědné procházky po městě Benešov a blízkém okolí
Zlevorová, Terezie ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Cílem diplomové práce Vlastivědné procházky po městě Benešov a blízkém okolí je vytvořit soubor materiálů pro výuku žáků 4. a 5. ročníku o regionu a jeho blízkém okolí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá zařazením tématu do Rámcově vzdělávacího programu, dále teoretickými východisky práce - pamětí, kulturním dědictvím, objektovým učením a vycházkou jako formou výuky využívanou v praktické části. Dále se věnuje městu Benešov z hlediska přírodních, hospodářských podmínek, a především z kulturně historického vývoje. Praktická část se zabývá návrhem tří vlastivědných procházek po městě Benešov a jeho okolí na vybraná témata. Cílem vycházek je především propojení vlastivědného učiva s dějinami města a vést žáky k rozvoji vztahu ke svému městu a jeho památkám. Součástí procházek jsou aktivity před a po vycházce, samotný průběh vycházek přes vybraná místa s navrženými úkoly a pracovní listy. Klíčová slova: procházka, regionální historie, kulturní památky, vlastivěda, město Benešov
Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?
Vencl, Josef ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují moderní filosofie. Teoreticky se zabývá roztříštěností světa a vzdělání, podléhajících vlivu různých zájmů, a technologií, které hrozí reálnou destrukcí osobnosti, na druhou stranu je ale jejich rozvoj nutnou podmínkou pro fungování společnosti. Práce hledá, jaké místo mají technologie v současné společnosti a vzdělávání, formuluje jejich pozitivní a negativní stránky. KLÍČOVÁ SLOVA moderní společnost, informační společnost, učící se společnost, vzdělání, vzdělávání, poznání, svět
Didaktické zpracování tématu Evropská unie pro výuku na základní škole
Křížová, Sabina ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu začlenění České republiky do Evropské unie a jeho výuce v občanské výchově na základní škole. Úvodní analýzou tématu práce v kurikulu stanovím nejdůležitější výstupy, jejichž naplnění bude úkolem didaktických postupů. Téma je zastoupeno ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezovém tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Stěžejní částí práce jsou návrhy didaktických postupů, které navážou na vlastní zkušenost žáků a měly by jim pomoci uvědomit si vliv členství v Evropské unii na jejich každodenní život. Každé téma začíná úvodem do problematiky, který obsahuje stručný teoretický podklad řešeného problému. Práce představí vybraný aktuální problém řešený na evropské úrovni, na základě orientace v právních a sociálních aspektech budou žáci vedeni ke kritickému uvažování a vyjádření vlastního postoje. Práce bude obsahovat informační zázemí pro učitele a konkrétní didaktické materiály pro žáky.
Hra ve filosofické a didaktické reflexi a uplatnění simulačních her ve výuce společenských věd
Němcová, Lenka ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidské hry, a to z několika hledisek, a sice z filosofického, pedagogického a didaktického. Práce je strukturována do tří částí. Teoretická část se zabývá filosofickými úvahami týkajících se fenoménu hry, kde hra vystupuje zejména jako princip ontologický, a teorií hry, která je analyzována podle vybraných autorů. Druhá část se poté věnuje hře užívané v pedagogickém procesu, respektive didaktické hře jako výukové metodě v oblasti společenských věd a jejího významu ve vyučování na ZŠ a SŠ. Praktická část je zaměřena na uplatnění simulačních her v rámci výuky vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ.
Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ
Masařová, Anna ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností na II. stupni základní školy. Pozornost je věnována především hodnocení učebnic a pracovních sešitů, které jsou pedagogům k dispozici. První část práce je zaměřena na definici finanční gramotnosti a klíčové dokumenty- Národní strategie finančního vzdělávání, Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí jsou Standardy finanční gramotnosti. Další část práce je věnována začlenění finanční gramotnosti do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a následně i do konkrétního Školního vzdělávacího programu. Poslední část je věnována již zmíněnému hodnocení učebnic a pracovních sešitů, které jsou hodnoceny dle předem stanovených kritérií z příslušné literatury. V úplném závěru je podáno doporučení konkrétních učebnic a pracovních sešitů k výuce finanční gramotnosti. Práce by mohla posloužit k základní orientaci v klíčových dokumentech, zabývající se finanční gramotností. Pedagogům podílející se na výuce finanční gramotnosti by mohla usnadnit výběr učebnic a pracovních sešitů k výuce finanční gramotnosti. KLÍČOVÁ SLOVA finanční gramotnost, učebnice, pracovní sešit
Filosofie výchovy a otázka možnosti výuky etiky
Randová, Michaela ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou možnosti výuky etiky. Věnuje se především filosofii výchovy a etice. Základní otázka zní, zda je vůbec možné smysluplně vyučovat etiku. Práce též reflektuje podstatu a povahu výchovy a vzdělání. V závěrečné kapitole dochází k syntéze filosofie výchovy a etiky, k vzájemnému setkání významových ohnisek z předchozích kapitol, kde se autorka snaží především ukázat určitou cestu skrze základní orientační východiska. Autorka dospívá k názoru, že etiku je možné vyučovat, a to skrze filosofování, filosofické myšlení, skrze společné objevování filosofického základu. Taková etika - etika vyrůstající z filosoficky zdůvodněných východisek, a především ze samého pohybu myšlení - v duších svěřenců vyvolává napětí bytostného tázání, nechává zrodit a vynořit vhledy, založí etický nadhled, dosáhne zvnitřněného pochopení, docílí obratu vzhůru, toho, aby se posluchačům rozechvělo lidské nitro, aby docházelo k provokujícímu nepokoji v jejich duších, k vytřesení z dosavadních jistot, což je poslání učitelů tohoto předmětu. Prostřednictvím uvádění do filosofického myšlení mají učitelé možnost učit své žáky a studenty doopravdy filosoficky myslet, tedy myslet ve významu "myslet se zřetelem na celek". Klíčová slova Etika, etická výchova, filosofie výchovy, filosofie, výchova, filosofická...
Poznávání regionální historie Kralupska prostřednictvím projektového vyučování ve výchově k občanství a dějepisu
Varhaníková, Simona ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionálními dějinami a jejich začlenění do výuky prostřednictvím projektové metody. Cílem práce je vytvořit návrh projektu na základě teoretických poznatků získaných z odborných publikací. Projekt bude realizován v rámci výuky výchovy k občanství a dějepisu na druhém stupni základní školy. V první části práce je vymezen pojem regionální dějiny a jeho zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy, přičemž pozornost je věnována interdisciplinárním vazbám mezi výchovou k občanství a dějepisem. Následně jsou zachyceny regionalistické poznatky nezbytně nutné k realizaci projektu. Tato část je rozdělena na několik historických etap s důrazem na období druhé světové války kvůli dostatečným informacím k přípravné fázi projektu. Další kapitola informuje o projektovém vyučování, jeho historickém vývoji, jednotlivých fázích projektu a rozlišení mezi tematickou a projektovou výukou. Předloženy jsou i pozitiva a negativa projektového vyučování. Závěrečná část diplomové práce předkládá návrh didaktického projektu a blíže popisuje dílčí didaktické postupy směřující k realizaci navrhovaného projektu. Výsledný navržený projekt "Střípky našeho města" je určený pro žáky šesté a deváté třídy na základních školách v Kralupech nad Vltavou, jehož výstupem je putovní výstava...
Využití kinematigrafické tvorby věnované holocaustu při výuce výchovy k občanství a dějepisu
Pinc, Benedikt ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Práce se snaží zodpovědět otázku, zda film představuje vhodnou didaktickou pomůcku při výuce o holokaustu. Nejprve se zabývá problematikou holokaustu a tím, jak o něm vyučovat. Holokaust zde není nahlížen pouze jako historická událost, ale především jako specifický projev moderní společnosti. Redukce na historický fakt by vedla k opominutí zásadních etických a sociálních tematických přesahů, které v sobě holokaust nese. Proto navrhuji vyučovat o holokaustu nejenom v hodinách dějepisu, ale také v hodinách výchovy k občanství. Další část navazuje na to, že jako jedna z vhodných metod výuky o holokaustu se nabízí využití filmové tvorby. Pracuje se zde nejprve s tezí, že film nezobrazuje skutečnost, ale je určitou reflexí skutečnosti. Dále je zaměřena pozornost na fenomén paměti, neboť paměť je něco, co vytváří určitý rámec našeho uvažování a myšlení. Při výuce se musí zohlednit právě to, že film jako produkt kulturní paměti vychází vždy z určitého referenčního rámce paměti, na jejímž utváření se ale zároveň také podílí. Po rozebrání konkrétních didaktických i legislativních otázek spojených s médiem filmu ve výuce došlo na závěr práce k propojení získaných poznatků a vytvoření několika ukázkových hodin k tématu holokaust. Na základě toho je možné tvrdit, že film představuje vhodný prostředek k...
Karteziánské tělo
Rychta, Michal ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá tělem a tělesností založených na bytí a poznání s ohledem na res cogitans a res extensa. V této problematice jsme analyzovali karteziánské rozvržení světa a jeho přesah do současné doby skrze symboly, medicínu i náboženství. V práci jsme se rovněž zabývali podstatou autentického života v pravdě jako nejdůležitější podstaty a smyslu lidské existence. Klíčová slova: Tělo, tělesnost, tělesné schéma, pravda, autenticita

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.