Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora školy žákům, kteří zažili ztrátu blízké osoby
Zemanová, Kateřina ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá způsoby, jakými pedagogové a školní psycholog mohou přistupovat k jednotlivým žákům, kteří zažili úmrtí blízké osoby, zejména rodinného příslušníka. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na dosavadní výzkumy v oblasti prožívání ztráty a truchlení u dětí školního věku, a zejména upozorňuje na rizika spojená s necitlivým přístupem pedagogů, resp. školy, vůči žákům s touto zkušeností. Práce se zaměřuje na formulování principů senzitivního přístupu vyučujících v hodinách, kde se učitelé zaměřují na práci se žákovou osobností a hodnotový rozvoj v oblasti přístupu jedince k okolnímu světu, konkrétně v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Dále se v teoretické části práce zaměřuje na kognitivní vývoj žáků a obecně dětský pohled na smrt jako na součást života, na kterou je třeba se nějakým způsobem připravit a vědět o úskalích, jež s sebou tato životní etapa nese. Empirická část je realizovaná formou individuálních rozhovorů s pedagogy obohacená o rozhovor se školním psychologem. Součástí rozhovorů je rozbor konkrétních učebních a studijních materiálů, jejich výhod i rizik. Cílem práce je formulovat principy senzitivního přístupu pedagogů vůči žákům, kteří zažili ztrátu blízké osoby. Výsledky práce ukazují, že přístup učitelů je ovlivněn především nepříjemným...
Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou obezitou
Zemanová, Kateřina ; Matoušková, Petra (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Kateřina Zemanová Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, PhD. Název diplomové práce: Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou obezitou Obezita je závažným celosvětovým zdravotním problémem. Nejčastěji vzniká v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Pojí se s ní zvýšené množství reaktivních forem kyslíku (ROS) v organismu, které zvyšují riziko vzniku komplikací spojených s obezitou. Mezi tyto komplikace se řadí kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom nebo diabetes mellitus 2. typu. Cílem mnoha studií zaměřených na obezitu je zjišťování nových biomarkerů, hledání cílových struktur pro léčbu obezity a potenciálně vývoj nového léčiva. Glutathion peroxidázy (GPx) jsou enzymy s antioxidační aktivitou. Zatím je popsáno osm GPx. Jsou schopny snižovat množství reaktivních forem kyslíku (ROS), které se tvoří v těle a v případě jejich akumulace poškozují okolní tkáně a mají spojitost s mnoha onemocněními. Z těchto zjištění vychází snaha odhalit, jak je regulována exprese genů pro GPx a jaké je jejich spojení s microRNA (miRNA). MiRNA jsou malé nekódující jednořetězčové molekuly RNA. Nejčastěji jsou dlouhé 22 nukleotidů a jsou zapojeny do negativní posttranskripční regulace...
Pohled na současný svět podle etiky Petera Singera
ZEMANOVÁ, Kateřina
Cílem této bakalářské práce je získat pohled na současný světa podle etiky Petera Singera. V úvodních kapitolách se budeme věnovat skrze publikace Petera Singera hlavním myšlenkám, a to konkrétně Osvobození zvířat, Practical Etics, Applied Etics, Spisy o etickom žití, Jeden svět - Etika globalizácie. Na těchto příkladech se budeme snažit prokázat, že je tento autor často veřejností mylně interpretován a jeho názory všeobecně špatně pochopeny. Při analýze budeme vycházet z všeobecného modelu morálních a etických hodnot společnosti a dávat je do souvislosti se Singerovou filozofií. Podrobně budeme rozebírat problém druhové nadřazenosti, který je klíčový pro všechna Singerova díla a je zároveň i nosným tématem této práce. Kromě výše zmíněného problému se v práci také nachází i analýza morálních a etických zásad tak, jak byly v průběhu historie nazírány různými významnými mysliteli.
Způsoby skončení pracovního poměru
Zemanová, Kateřina ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Způsoby skončení pracovního poměru Shrnutí Hlavním cílem diplomové práce je shrnout a popsat jednotlivé způsoby, kterými může v České republice skončit pracovní poměr, přičemž důraz je kladen na právní úkony, které vedou ke skončení pracovního poměru. V souvislosti s tím je v diplomové práci věnován prostor také relevantní judikatuře především Nejvyššího soudu České republiky. Dále jsem se zaměřila také na nedávnou novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. a na změny, které s sebou tato novela přinesla v oblasti skončení pracovního poměru. Hlavními zdroji, ze kterých jsem při psaní této diplomové práce čerpala, byl zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, relevantní judikáty Nejvyššího soudu České republiky a dále odborná literatura včetně článků publikovaných v odborných časopisech. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy související se skončením pracovního poměru a neuvádím zde žádné dílčí závěry. Druhá kapitola diplomové práce je stěžejní a zabývám se v ní právními úkony, které mají za následek skončení pracovního poměru. V první části této kapitoly je vymezena dohoda o skončení pracovního poměru včetně jejích náležitostí a zhodnocení platné právní úpravy Ve druhé části se zabývám výpovědí z pracovního poměru včetně jejích náležitostí,...
Dědičné a nedědičné faktory ovlivňující kvalitu řepkového oleje
Zemanová, Kateřina ; Sedláková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Bečka, David (oponent)
Tato literární rešerše se dopodrobna zabývá kvalitou řepkového oleje v závislosti na dědičných a nedědičných faktorech. Spotřeba řepkového oleje každým rokem stoupá a kromě využití ve výživě lidí se zpracovává i v krmivářském průmyslu či jako biopalivo pro motorová vozidla. V řepkovém oleji má velké zastoupení zejména kyselina olejová. Dále se v něm nachází kyselina linolová a linolenová a nežádoucí kyselina eruková, jejíž množství je značně redukováno. Je podstatné zmínit i obsah glukosinolátů, jako antinutričních látek, které se spolu s kyselinou erukovou redukují a vzniká řepkový olej typu 00. Všechny tyto složky jsou v práci podrobně popsány. Obsah mastných kyselin v řepkovém oleji mohou ovlivňovat jak faktory genetické, tak faktory environmentální. Selekce hraje při šlechtění značnou roli. Vhodným výběrem správných genotypů spolu s vlivy vnějšího prostředí můžeme dosáhnout požadovaného cíle. Důležitou roli zde hraje i syntéza mastných kyselin, kde pomocí desaturačních enzymů řady fad, dochází k desaturaci kyseliny stearové na kyselinu olejovou, linolovou a linolenovou. Pomocí metody QTL je možné detekovat genové pozadí kvantitativních znaků. Hlavní geny zodpovídající za kvalitu řepkového oleje se nachází na chromosomech A, konkrétně A1, A3, A5 a A8, které jsou v práci zmíněny.
Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra
Valachová, Petra ; Zemanová, Kateřina (oponent) ; Janíček, Přemysl (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou „Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra“. Výkon praxe pediatra je rizikovou profesí, při které se lékař a jeho personál vystavují riziku ohrožení vlastního zdraví. Šetřený praktický lékař pro děti a dorost se nachází v Jihomoravském kraji, Židlochovicích. Hlavním cílem práce je identifikovat rizika vytvořit skupiny rizik a rizika zhodnotit. Nejvýznamnějším rizikům navrhnout opatření, tak aby bylo dosaženo zkvalitnění poskytované péče. Součástí řešení je také určení priorit řešení rizik. Vedlejším cílem je vytvořit systém podstatných veličin tvořící entitu praktického lékaře pro děti a dorost a vhodný registr rizik. Metodicky byla práce řešena metodou brainstormingu.V registru rizik, bylo vymezeno sedm skupin rizik. Na základě míry rizika R byly vyhodnoceny tři kategorie rizik SOR. V SOR 3 (nejzávažnější) se nachází 24 rizik, SOR 2 (rizika nepředstavující kritickou hrozbu) 62 rizik a v SOR 1 obsahuje (zanedbatelná rizika) 44 rizik. Pro SOR 2, SOR 3 a zároveň rizika s R, bylo navrženo ošetření ke snížení míry rizika.
Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu
Zemanová, Kateřina ; Pavlíček, Jaroslav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce „Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“ je zaměřena na problematiku řízení rizik, jejich analýzu a optimalizaci ve spotřebním družstvě COOP. Družstvo zastřešuje 121 prodejních jednotek v okrese Žďár nad Sázavou a věnuje se především prodeji potravinářského a nepotravinářského zboží, kde čelí vysoké konkurenci ze stran hypermarketů a supermarketů. První část práce obsahuje vymezení spotřebního družstva a zabývá se obecnou charakteristikou rizika, jeho dělením a možnými opatřeními pro jeho snižování, což je v dnešní době velice důležitá součást analýzy rizika. Druhá část se zabývá analýzou rizika v pěti kategoriích a hodnocením rizik. Z těchto analýz vycházejí návrhy řešení pro eliminaci shledaných rizik, které budou napomáhat k vytvoření pevnější pozice družstva na trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ZEMANOVÁ, Kamila
16 ZEMANOVÁ, Kateřina
3 Zemanová, Kamila
1 Zemanová, Karla
5 Zemanová, Karolína
1 Zemanová, Kateřina Bc.
1 Zemanová, Klára
5 Zemanová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.